Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » S T A T U T SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW MIASTA JUTROSIN

S T A T U T SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW MIASTA JUTROSIN


S T A T U T

SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW MIASTA JUTROSIN


ROZDZIAŁ I

Postanowienia  ogólne


§ 1.
Ogół mieszkańców miasta Jutrosin zwany Samorządem Mieszkańców stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Jutrosin powołaną dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

§ 2. Samorząd Mieszkańców działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

- uchwały Nr VI/32/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie statutu Miasta i Gminy Jutrosin.

- niniejszego statutu.

§ 3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców jest miasto Jutrosin.

§ 4. Miasto Jutrosin obejmuje obszar 2,2 km2, zaś jego granice określone są na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do statutu.


ROZDZIAŁ II

Organizacja  i  zakres  działania .


§ 5. 1. Organami Samorządu Mieszkańców Miasta Jutrosin są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców Miasta
2) Zarząd Samorządu Mieszkańców Miasta

2. Kadencja Samorządu Mieszkańców i innych organów powołanych
przez ogólne zebranie mieszkańców trwa 4 lata.

§ 6. 1. Ogólne zebranie Samorządu Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w mieście.

2. Zarząd Samorządu Mieszkańców jest organem wykonawczym . Na czele Zarządu stoi
Przewodniczący.

§ 7. 1. Do zakresu działania Samorządu Mieszkańców należą wszystkie sprawy publiczne miasta, niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów samorządu gminnego, organów administracji samorządowej i innych podmiotów, a w szczególności:

- współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, lokalizacji inwestycji, zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji,

- udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

- kształtowanie zasad współżycia społecznego,

- organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

- organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

- sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy, oddziaływujących na warunki życia w mieście.

2. Samorząd Mieszkańców może zarządzać i korzystać ze składników mienia komunalnego przekazanego mu w drodze uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie.

3. Realizując zadanie, o którym mowa z pkt 2, organy Samorządu Mieszkańców rozporządzają dochodami z tego źródła.

§ 8. Zadania określone w §7 Samorząd Mieszkańców Miasta Jutrosin realizuje w
szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach miasta w ramach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców miasta,

4) występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzeniu spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Samorządu Mieszkańców,

5) współpracę z radnymi z terenu miasta, w sprawach dotyczących jego mieszkańców,

6) współpracę z komisjami Rady Miejskiej.

§ 9. Ogólne zebranie mieszkańców opiniuje w części dotyczącej Miasta, przedstawione mu
do konsultacji przez Radę Miejską projekty uchwał w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,

2) planu budżetu na dany rok,

3) innych uchwał Rady Miejskiej

§ 10. 1. Uchwały i opinie ogólnego zebrania mieszkańców Zarząd Samorządu Mieszkańców
Przekazuje Burmistrzowi.

2. Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji.

3. O sposobie załatwiania spraw Zarząd Samorządu Mieszkańców informuje na zebraniu ogólnym.

§ 11. W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Miasta Jutrosin
może nawiązywać współpracę z innymi samorządami mieszkańców, poprzez
zawieranie porozumień określających zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.


ROZDZIAŁ III

Zasady  i  tryb  zwoływania  ogólnego  zebrania

mieszkańców  miasta  oraz  warunki

ważności  podejmowania  uchwał.


§ 12. Do wyłącznej właściwości Zebrania Mieszkańców należy:

1) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców, Zarządu lub jego poszczególnych członków,

2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu Miasta,

3) opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców miasta a w szczególności:

a) planu zagospodarowania przestrzennego,

b) przepisów prawa miejscowego.

§ 13. Prawo do udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy
Miasta, którzy w dniu jego zwołania stale zamieszkują na jego terenie i posiadają czynne prawo wyborcze.

§ 14. 1. Ogólne zebranie mieszkańców zwołuje Zarząd Samorządu mieszkańców:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców,

3) na wniosek co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza

§ 15. 1. Ogólne zebrania mieszkańców zwoływane są w miarę istniejących potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Termin i miejsce ogólnego zebrania Zarząd Samorządu Mieszkańców podaje do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Ogólne zebranie mieszkańców zwoływane na wniosek organów określonych w §14
pkt 1 ppkt 3 i 4 winno odbyć się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 16. 1. Ogólne zebranie mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim
prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami niniejszego statutu.

2. Do prawomocności uchwał ogólnego zebrania mieszkańców miasta, niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkańców miasta.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu, odbywającym się w drugim terminie po upływie 30 minut.

4. Ogólne zebranie mieszkańców otwiera Przewodniczący Zarządu Samorządu
Mieszkańców i przewodniczy jego obradom. Pod nieobecność Przewodniczącego
Zarządu Samorządu Mieszkańców czynności te wykonuje Burmistrz lub osoba przez
niego upoważniona.

5. Porządek obrad uchwala ogólne zebrania mieszkańców na podstawie projektu
przedłożonego przez Zarząd Samorządu Mieszkańców.

6. Obowiązkiem Zarządu Samorządu Mieszkańców jest zapewnienie referentów spraw
rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności może on zwrócić się
do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiedniego pracownika
Urzędu.

7. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na ogólnym zebraniu samorządu mieszkańców
winny być należycie przygotowane.

§ 17. W celu udzielenia Zarządowi Samorządu Mieszkańców stałej pomocy w
Przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznaczy pracownika
Urzędu Miasta i Gminy do kontaktów z Zarządem Samorządu Mieszkańców.

§ 18. 1. Uchwały zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, jednak zebranie może postanowić
o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


ROZDZIAŁ IV

Zarząd  Samorządu  Mieszkańców


§ 19. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w mieście oraz zapewnienia
stałej łączności między mieszkańcami Miasta, a Radą Miejską i Burmistrzem, ogólne zebranie mieszkańców wybiera Przewodniczącego oraz Zarząd Samorządu Mieszkańców.

2. Wyboru na nową kadencję dokonują mieszkańcy na zebraniu ogólnym zwołanym
przez Burmistrza.

3. W skład Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta wchodzą: przewodniczący
zarządu i członkowie.

4. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców ma
charakter społeczny.

5. Przewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. 1. Posiedzenia Zarządu Samorządu Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu
Samorządu Mieszkańców według potrzeb.

2. O posiedzeniach Zarządu Samorządu Mieszkańców zawiadamia się miejscowych
Radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz mieszkańców w formie ogłoszenia.

3. Uchwały Zarządu Samorządu Mieszkańców zapadają zwykła większością głosów
przy obecności co najmniej polowy członków Zarządu.

§ 21. 1. Przewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców bierze udział w sesjach Rady
Miejskiej.

2. Na sesjach Rady Miejskiej, Przewodniczącemu Zarządu Samorządu Mieszkańców
przysługuje prawo występowania z głosem doradczym.
Może również zgłaszać wnioski w imieniu ogólnego zebrania mieszkańców miasta.

3. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu Samorządu Mieszkańców,

2) działanie stosowanie do wskazań ogólnego zebrania mieszkańców,

3) reprezentowanie mieszkańców miasta wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,

4) uczestniczenie w naradach zwołanych okresowo przez Burmistrza,

5) pełnienie roli męża zaufania w środowisku.

§ 22. 1. Zarząd Samorządu Mieszkańców składa się z ……………. osób.

2. Zarząd:

1) zwołuje ogólne zebranie mieszkańców Miasta i ustala projekt porządku obrad,

2) przygotowuje projekt uchwał i przekłada ogólnemu zebraniu mieszkańców w
sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

3) opracowuje i przekłada ogólnemu zebraniu mieszkańców projekty programów
pracy samorządu,

4) występuje do ogólnego zebrania mieszkańców z propozycjami inicjatyw
dotyczących udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Miasta i
realizacji zadań samorządu,

5) organizuje wykonanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców Miasta oraz
kontroluje ich realizację,

6) współdziała z właściwymi organami gminy oraz organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji zadań.

§ 23. 1. Burmistrz może zawiesić w czynnościach Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Mieszkańców, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub popełnił
przestępstwo.

2. Burmistrz zawieszając w czynnościach Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Mieszkańców z powodów o których mowa w pkt 1 występuje z wnioskiem do
ogólnego zebrania mieszkańców o jego odwołanie .


ROZDZIAŁ V

Zasady  i  tryb  wyboru  Przewodniczącego  Zarządu 

i    Zarządu  Samorządu  Mieszkańców  Miasta


§ 24
. 1. Ogólne zebranie mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców i członków Zarządu,
zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę
ogólnego zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
Przewodniczący zebrania jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków sprawnego
przeprowadzenia głosowania poprzez odpowiednie odwołanie się do obowiązujących w tym zakresie reguł i zasad.

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania mieszkańców dla wyboru
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców i Zarządu Samorządu
Mieszkańców podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców co najmniej 7 dni
przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 25. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Mieszkańców i Zarządu na zebraniu wymagana jest osobista obecność, co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkańców.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby
mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu, po upływie 30 minut.

3. Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory wymagana jest lista obecności,
którą podpisują uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.

§ 26. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie
może być osoba kandydująca do organów samorządu.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- zapoznanie mieszkańców z procedurą głosowania,

- przygotowanie i opieczętowanie pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy kart do głosowania,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyników głosowania,

- sporządzenie protokółu o wynikach wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 27. 1. Wyboru Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców i członków Zarządu
Samorządu Mieszkańców dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i
głosowanie do dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Mieszkańców. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Zarządu
Samorządu Mieszkańców.

3. Zebranie może powołać Komisję Rewizyjną.

§ 28. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Samorządu
Mieszkańców uzyskało największą i równą liczbę głosów głosowanie należy
powtórzyć z udziałem tych kandydatów.

§ 29. 1. Przewodniczący i członkowie Zarządu Samorządu Mieszkańców bezpośrednio
odpowiedzialni przed ogólnym zebraniem mieszkańców i mogą być przez nie
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków,
naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub popełnili czyn dyskwalifikacji
ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie Zarządu samorządu Mieszkańców może dotyczyć całego składu lub poszczególnych jego członków.

3. Odwołanie z zajmowanej funkcji może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych,
lub bezskutecznym zaproszeniu do złożenia wyjaśnień.

4. Odwołania Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców, Zarządu
Samorządu Mieszkańców lub jego członka może nastąpić na wniosek ustny
zgłoszony w trakcie zebrania lub pisemny wniosek poparty przez co najmniej 20
uprawnionych mieszkańców miasta.

§ 30. 1. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców,
Burmistrz zwołuje zebranie dla dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu
Samorządu Mieszkańców w terminie jednego miesiąca od:

a) odwołania Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców w trybie określonym w niniejszym statucie,

b) stwierdzenia wakatu z powodu:

- pisemnego zrzeczenia się z funkcji,

- śmierci,

- innych przyczyn określonych prawem.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Samorządu Mieszkańców przeprowadza
samodzielnie ogólne zebranie mieszkańców, zwołane przez Zarząd według zasad określonych w statucie.


ROZDZIAŁ VI

Gospodarka  finansowa


§ 31. Gospodarka finansowa Samorządu Mieszkańców może być prowadzona w ramach budżetu Gminy.

§ 32. Samorząd Mieszkańców samodzielnie gospodaruje środkami wydzielonymi z budżetu Gminy do jego dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Radę Miejską.

§ 33. Środki finansowe Samorządu Mieszkańców stanowią:

1) fundusze wydzielone w budżecie Gminy przez Radę Miejską

2) środki z prowadzenia działalności oraz inne dochody z imprez organizowanych przez Zarząd Samorządu Mieszkańców,

3) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców miasta, określonych przez zebranie ogólne mieszkańców,

4) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz samorządu miasta,
5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§ 34. Nadzór i kontrolę nad działalnością finansową Zarządu Samorządu Mieszkańców sprawuje Rada Miejska, a w zakresie środków finansowych Skarbnik Gminy.

§ 35.1. Zarząd Samorządu Mieszkańców prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach
Własnych środków finansowych zgodnie z uchwałami zebrania mieszkańców miasta.

2. Przewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców miasta przedstawia sprawozdania z wykonania wydatków finansowych.

§ 36.1. Komisja Rewizyjna Zarządu Samorządu Mieszkańców – w razie jej powołania – jest
organem kontroli wewnętrznej. Prowadzi ona kontrolę rzetelności i gospodarności
dochodów i wydatków samorządu.


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia  końcowe

§ 37. Przyjęcie Statutu oraz dokonywanie w nim zmian następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu