Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ Nr 41 / 2010 z XLI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 lipca 2010r., o godz. 13:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

PROTOKÓŁ Nr 41 / 2010 z XLI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 lipca 2010r., o godz. 13:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

Numer dokumentu: 41
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 41 / 2010

z XLI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 lipca 2010r., o godz. 13:00
w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:

1.Alcer Stanisław
2.Barteczka Mirosław
3.Domaniecki Józef
4.Grzywaczewski Bogusław
5.Horała Czesław
6.Janiak Stanisław
7.Kalka Walerian
8.Krzyżosiak Romuald
9.Lubiatowski Aleksy
10.May Jakub
11.Mikołajewski Ireneusz
12.Samol Szczepan
13.Wybierała Piotr
14.Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XLI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 radnych, obecnych na sesji jest 14-większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność 1 radnego jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Śląskowo.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Bielawy.
6.Interpelacje i zapytania.
7. Wolne głosy i wnioski.
8.Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- odbyło się zebranie odnośnie organizacji Dożynek Powiatowych w Jutrosinie;
- w dniach od 02 do 04 lipca odbyły się uroczystości związane z obchodami 700-lecia wsi Szkaradowo – myślę, że wszystko się udało i z tego miejsca pragnąłbym podziękować organizatorom;
- przez tydzień gościliśmy w naszej Gminie rodziny francuskie;
- 18 lipca na Dworcu Kolejowym w Jutrosinie odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w wyścigach drezyn ręcznych;
- do 26 lipca firmy chcące uczestniczyć w przetargu na budowę sieci wodociągowej z Rogożewa do Starego Sielca mogły składać oferty;
- ogłoszono przetarg na zakup krzeseł i stołów do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie;
- cały czas odbywają się spotkania z firmą, która wykonuje budowę zbiornika retencyjnego oraz firmą, która zajmuje się regulacją Orli.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XLI/190/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie
( 1 radny nieobecny usprawiedliwiony).

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Śląskowo.

Głos zajął Pan Marek Glura. W dniu 22.03.2010 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy określili, że najważniejszym priorytetem rozwoju miejscowości na lata 2010-2017 będzie pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i stworzenie lepszych warunków do spędzania wolnego czasu. Kolejne priorytety rozwoju miejscowości to poprawa bezpieczeństwa i poprawa stanu środowiska naturalnego. Na zebraniu wiejskim zgłoszono i przyjęto następujące zadania i przedsięwzięcia:
- remont świetlicy wiejskiej (zagospodarowanie przestrzeni publicznej, kształtowanie centrum wsi oraz kultury wiejskiej);
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej (zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa);
- budowa kanalizacji sanitarnej (polepszenie stanu naturalnego środowiska, czystości wód powierzchniowych i podziemnych).
Wszystkie wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności mieszkańców, umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów.

- p. Krzyżosiak – można by wspomnieć w tym planie o śp. Franciszku Ksawerym Lisku – historyku, rektorze Uniwersytetu Lwowskiego oraz członku Akademii Umiejętności, który urodził się w Śląskowie;

- p. M. Glura – ale mieszkańcy Śląskowa nie zgłosili takiego tematu na zebraniu wiejskim.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „1” ( p. W. Kalka). Dziękuję – zatem Uchwała Nr XLI/191/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lipca 2010 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Bielawy.

Głos zajął Pan Marek Glura. W dniu 25.05.2010 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy określili, że najważniejszym priorytetem rozwoju miejscowości na lata 2010-2017 będzie pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i stworzenie lepszych warunków do spędzania wolnego czasu. Kolejne priorytety rozwoju miejscowości to poprawa bezpieczeństwa i poprawa stanu środowiska naturalnego. Na zebraniu wiejskim zgłoszono i przyjęto następujące zadania i przedsięwzięcia:
- Bielawy – barwna estetyczna przystań leśna (zagospodarowanie przestrzeni publicznej, kształtowanie centrum wsi oraz kultury wiejskiej);
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej (zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa);
- budowa oświetlenia ulicznego (poprawa warunków życia na wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych).
Wszystkie wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności mieszkańców, umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów.
Brak pytań ze strony radnych, zatem Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „1” ( p. W. Kalka). Dziękuję – zatem Uchwała Nr XLI/192/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lipca 2010 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 6
Interpelacje i zapytania.

- p. Krzyżosiak – zgłosił się do mnie Pan Dariusz Świerzewski z prośbą abym zajął głos na temat Jego sprawy podczas najbliższej sesji. Pozwoliłem sobie napisać interpelację skierowaną na ręce Pana Przewodniczącego, w której kieruję zapytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – Pana Zbigniewa Koszarka – kiedy i w jaki sposób zamierza wywiązać się z pisemnego uzgodnienia z 29 sierpnia 2007r. zawartego z p. Dariuszem Świerzewskim oraz późniejszego oświadczenia w w/w sprawie. Chciałbym otrzymać odpowiedź na piśmie w tej sprawie w terminie dwóch tygodni.

- p. Sobkowiak – ja rozumiem rolnika – ma on wiadomo swoje prawa, ale trzeba też zrozumieć, że jest to inwestycja o wysokim priorytecie i dlatego też trzeba iść na kompromis. Bo już drugi raz taka okazja się nie przydarzy.

- p. Grzywaczewski – ale tych rolników trzeba zrozumieć, co innego im się obiecuje, a co innego daje;

- p. Alcer – mieszkańcy Dubina pytają się, kiedy będą mogli podłączać się do kanalizacji sanitarnej;

- p. Burmistrz – na dzisiaj nie mamy jeszcze wszystkich odbiorów.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski

- p. Guziołek – chodzi o boisko i pieniążki na świeżą trawą;

- p. Burmistrz – trawa jest już zakupiona, ale teraz nie jest czas na sianie trawy;

- p. Zaleska – czy ta działka dla „Koła Łowieckiego” jest aktualna?

- p. M. Glura – tak;

- p. Szymkowiak - 2 miesiące temu pytałem się o drogowskaz na Szymonki i do teraz go nie otrzymałem;

- p. Janiak – zbliżają się Dożynki Powiatowe, dlatego prosiłbym sołtysów o składanie propozycji na Starostów Dożynek (Juniorów i Seniorów);

- p. Sekretarz – odnośnie Powszechnego Spisu Rolnego – od 1 lipca musieliśmy zaktualizować wszystkie działki z terenu naszej gminy. Cały spis prowadzony będzie w systemie informatycznym. Prawidłowa aktualizacja jest dużym ułatwieniem dla rachmistrzów spisowych. My na naszym terenie mamy 5 rachmistrzów spisowych: Pana Marka Glurę, Panią Natalię Pospiech, Panią Paulinę Szmelter, Panią Pauliną Wojciechowską oraz Pana Roberta Niedbałę. Byli oni przeszkoleni w Rawiczu. Od 09 do 23 sierpnia będą już chodzić do poszczególnych gospodarstw na tzw. obchód przedspisowy. Faktyczny spis rolny rozpocznie się 01 września i będzie trwał do 31 października.

- p. Burmistrz – przypomniał sołtysom o złożeniu wniosku, który uchwala zebranie wiejskie, zawierającego wskazane przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków z tzw. funduszu sołeckiego. Do dnia 30 września wniosek taki sołtys powinien przestawić burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 8
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                             Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                         Stanisław Janiak 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu