Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XLI/190/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010

UCHWAŁA Nr XLI/190/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010

Numer uchwały: 190
Numer sesji: 41
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XLI/190/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010
________________________________________________________________

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 94 ust. 1, 211, 212, 214 pkt 1, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


W Uchwale Nr XXXIV/160/2009 z 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010, ustalone w § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 504.072,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, § 1 Uchwały w sprawie
budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 19.160.077,00 zł.
z tego:
- dochody bieżące w 19.130.077,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.646.090,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010, ustalone w § 2 uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały o kwotę 104.072,00 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, §2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 23.158.232,00 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18.082.582,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5.075.650,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki bieżące
W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.310.582,00 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.115.041,00 zł.
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.195.541,00zł.
2) dotacje na zadania bieżące – 608.070,00 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.973.998,00zł.
4) obsługę długu j.s.t. – 167.860,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 22.072,00 zł.

3. Określa się na lata 2010-2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

4. Określa się wydatki majątkowe na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.646.090,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 71.554,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t., w kwocie 666.232,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

§ 3.
§ 4. Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
”Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 66.800,00 zł,
2) celową w wysokości 1.000,00 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł.”

§ 4.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
”Deficyt budżetu w kwocie 3.998.155,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z wolnych środków.”


§ 5.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się łączną kwotę:
1. planowanych przychodów w kwocie 5.488.155,00 zł.
2. planowanych rozchodów w kwocie 1.490.000,00 zł.
zgodnie z złącznikiem Nr 9”.
Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.


§ 6.
§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.031.815,00 zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.176,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10”.
Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 7.
§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.
Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.


§ 8.
§ 10 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„ § 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.606.336,00 zł., w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.520.000,00 zł.
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 396.336,00 zł.
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.490.000,00 zł.”


§ 9.
Po § 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010, dodaje się § 14 w brzmieniu:
„Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku budżetowym 2010 do wysokości 380.239,00 zł”.


§ 10.
§ 14 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje numer 15.


§ 11.
§ 15 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje numer 16.

§ 12.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie
                                                                Stanisław  Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu