Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 40/2010 z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 czerwca 2010r., o godz. 13:00 w sali w Pawłowie

Protokół nr 40/2010 z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 czerwca 2010r., o godz. 13:00 w sali w Pawłowie

Numer dokumentu: 40
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 40 / 2010

z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 czerwca 2010r., o godz. 13:00
w Sali w Pawłowie
___________________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wlekliński Andrzej
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

         Otwarcia XL Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości: Panią Urszulę Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie, Panią Marię Staśkiewicz – Dyrektor Przedszkola w Szkaradowie, Panią Iwonę Kwiatkowską – Dyrektor Przedszkola w Dubinie, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 radnych, obecnych na sesji jest 14-większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność 1 radnego jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Dubin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.
6. Informacja Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych o prowadzonej działalności.
7. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzone działalności:
- Dyrektora MGOK w Jutrosinie
- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- udział w spotkaniu związanym z uroczystościami 700- lecia miejscowości Szkaradowo;
- udział w Walnym Zgromadzeniu w Pępowie;
- brałem udział w spotkaniu, które odbyło się w Poznaniu - odnośnie wykupu gruntów;
- udział w festynie rekreacyjno – sportowym w Jutrosinie;
- udział w walnym zebraniu „Wodociągów Gminnych” w Pakosławiu;
- udział w obchodach 20-lecia Klubu „WOKISS”;
- udział w zakończeniu roku szkolnego w Jutrosinie i w Szkaradowie;
- udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady;
- odbył się na rynku w Jutrosinie festyn „Powitanie lata”, połączony z obchodami 20-lecia samorządu terytorialnego;
- przypominam, że w niedzielę jest II tura wyborów prezydenckich oraz, że jesienią będzie przeprowadzany Spis Rolny;
- ruszyły już prace związane z budową zbiornika retencyjnego;
- dostaliśmy decyzję o zamknięciu śmietniska.

- p. Sobkowiak – śmietnisko jest już zamknięte, czy będzie dopiero?

- p. Burmistrz – jest już nieczynne.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XL/187/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie
( 1 radny nieobecny usprawiedliwiony).

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Dubin.

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. W Planie Odnowy miejscowości Dubin, który podjęliśmy na sesji 3 lutego 2010 roku, dokładamy remont dachu na kościele na Borku i w związku z tym musi być podjęta nowa uchwała. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XL/188/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dubin została przyjęta przez Radę jednogłośnie ( 1 radny nieobecny usprawiedliwiony).

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia każdego roku budżetowego informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XL/189/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze została przyjęta przez Radę jednogłośnie
( 1 radny nieobecny usprawiedliwiony).

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 – minutowa przerwa.

Po przerwie obrady wznowiono od pkt 6.

Ad. 6
Informacja Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych o prowadzonej działalności.

Głos zajęła Pani Maria Staśkiewicz – Dyrektor Przedszkola w Szkaradowie. Z dniem 01.09. rozpoczęło do Przedszkola uczęszczać 62 dzieci: 10 dzieci – to 6-latki, 25 dzieci – to 5-latki, 16 dzieci – to 4-latki, 11 dzieci - to 3 - latki. W czasie rekrutacji dzieci do Przedszkola – wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte i są podzielone na 3 grupy: I gr. – to dzieci 6-5 letnie, III gr. – to dzieci 3-4 letnie. Wychowaniem i nauczaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat zajmuje się 5 nauczycielek pełnozatrudnionych oraz 3 nauczycielki niepełnozatrudnione, które prowadzą z dziećmi zajęcia specjalistyczne: religię, zajęcia z rytmiki, zajęcia logopedyczne. Poprzez zajęcia dodatkowe dzieci mogą się uczyć języka angielskiego. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka wyznacza Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, realizowana przez nauczycielki w ramach określonych obszarów edukacyjnych a także priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w danym roku szkolnym. W tym roku szkolnym jeszcze, w pracy z dziećmi, pod uwagę były wzięte treści wychowania zdrowotnego – „Żyj zdrowo”. Dzieci 6-letnie realizowały we współpracy z sanepidem program zdrowotny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”. Organizacje pracy przedszkola określa również rozkład dnia. W I części dnia odbywają się zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, są zabawy integrujące dzieci, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Po śniadaniu – II część dnia, to realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą dzieci. W tej części są też organizowane spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali. Kolejna część dnia to pora obiadowa. Czas po obiedzie jest przeznaczony na zajęcia wyrównawcze, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy dydaktyczne. Dzieci słuchają czytaną literaturę dziecięcą. Ostatnia część dnia jest czasem zabawy w Sali lub na placu zabaw. Przedszkole realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami, także podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska – współpracuje z instytucjami lokalnymi. Bardzo ważne miejsce w pracy Przedszkola zajmują uroczystości. Bazę placówki do nauczania dzieci stanowią 3 sale zajęć przedszkolnych i plac zabaw. Pracę z dziećmi wspierają także pracownicy administracyjno – obsługowi – 7 osób. Intendentka swą pracą wspiera obsługę finansową i zaopatrzenie placówki. Personel kuchenny – przygotowuje dla dzieci wyżywienie – 2 posiłki : śniadanie i obiad. W tym roku szkolnym stawka żywieniowa wynosiła 2,80 zl. Pobyt w Przedszkolu stwarza dziecku szansę zdobycia ważnych umiejętności intelektualnych i społecznych ułatwiających podjęcie nauki w szkole. W całokształcie pracy Przedszkola dążymy do zapewnienia dzieciom jak najlepszego i bezpiecznego miejsca pobytu i zabawy. Podczas tegorocznych wakacji prace remontowe będą dotyczyły wymiany okien od strony północnej Przedszkola oraz odnowienia podłóg w salach dzieci. Chcielibyśmy również wymalować pomieszczenia kuchenne.

Brak pytań ze strony Radnych.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Głos zajęła Pani Urszula Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie.
Przedszkole w Jutrosinie jest placówką zorganizowaną w 6 oddziałach, z czego dwa oddziały mieszczą się poza przedszkolem. Jeden w Płaczkowie, drugi w Domu Kultury. W oddziałach dzieci przebywają 5 godzin dziennie. Czas pracy tych oddziałów uzależniony jest od dowozów. W tym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 93 dzieci:
- 6 - latków – 27;
- 5 – latków – 29;
- 4 - latków – 25;
- 3 – latków – 12;
do oddziałów:
w Płaczkowie – 24 dzieci:
- 6 – letnich – 10;
- 5 - letnich – 7;
- 4 - letnich – 5;
- 3 - letnich – 1;
w Domu Kultury – 21 dzieci
- 6 – letnich – 11;
- 5 - letnich – 5;
- 4 – letnich – 5.
Razem przyjęto 136 dzieci, choć zgłoszeń było więcej. W trakcie roku szkolnego na miejsce osób rezygnujących przyjmowane były nowe dzieci przez co stan zapisanych nie ulegał znacznym zmianom. Personel pedagogiczny stanowi: 9 nauczycielek ( w tym 1 przebywająca na urlopie zdrowotnym). Wszystkie zatrudnione nauczycielki posiadają wymagane kwalifikacje. Dzieci otrzymują w Przedszkolu dwa posiłki: śniadanie i obiad. Odpłatność za wyżywienie wynosi: 3,00 zł. Dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych
( nadpobudliwe, z deficytami rozwojowymi, wadami wymowy) mają zapewnioną pomoc specjalistyczną: psychologiczną i pedagogiczną w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Terapię logopedyczną natomiast prowadzi w przedszkolu jedna z nauczycielek, która posiada przygotowanie w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że potrzeby w tym zakresie są bardzo duże gdyż w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost liczby dzieci z różnego rodzaju wadami wymowy. Dzieci nasze uczestniczą w zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim. Są to zajęcia wynikające z programu wychowania w przedszkolu i zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną. Na terenie przedszkola prowadzone są zajęcia z religii dla sześciolatków oraz nauka języka angielskiego finansowana przez rodziców dzieci z niej korzystających. Dzieci starsze uczęszczają również na zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora. Dzieci mają możliwość prezentowania zdobytych umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych, które na stałe weszły do kalendarza imprez i mają na celu wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną , budzenie szacunku do starszych. Są to: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, pożegnanie przedszkola, a także dla szerszej publiczności, tj. dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie występują od kilku lat. Dzięki temu stają się śmiałe, otwarte, zyskują pewność siebie. Łatwo nawiązują kontakty. Przedszkole umożliwia dzieciom kontakt ze sztuką zapraszając artystów. W tym roku nasi wychowankowie mieli możliwość oglądania spektakli teatralnych oraz koncertów muzyki poważnej i ludowej w przedszkolu, a także zorganizowany został wyjazd do Opery Wrocławskiej. Współpracujemy także z różnymi instytucjami, tj.: Straż Pożarna, Policja, Biblioteka Miejska, Kołem Łowieckim, organizując spotkania i wycieczki. Współpracujemy również z OPS. W ramach tej współpracy, co roku organizujemy akcję charytatywną, podczas której przygotowujemy około 60 paczek świątecznych dla dzieci z rodzin potrzebujących. Dzieci biorą również udział w różnego rodzaju konkursach wokalnych i plastycznych organizowanych przez różne placówki i osiągają tam wysokie miejsca. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem. Do tradycji należy współuczestnictwo rodziców w uroczystościach i imprezach przygotowywanych i organizowanych w przedszkolu. W bieżącym roku szkolnym wykonano wiele prac remontowych. Wymalowano trzy sale przedszkolne, wymieniono w nich okna, grzejniki, położono panele. Dzięki bardzo dużej pomocy i zaangażowaniu rodziców zakupiono meble do jednej z sal. Do najpilniejszych potrzeb związanych z funkcjonowaniem przedszkola należy naprawa ogrodzenia placu przedszkolnego, wymiana okien w pozostałych pomieszczeniach oraz doposażenie przedszkola w zabawki. W czerwcu tego roku w związku z zaleceniem straży pożarnej zostanie zamontowane urządzenie oddymiające. W roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola będzie uczęszczać 92 dzieci. Przyjęto wszystkie zgłoszone dzieci 4, 5 i 6 – letnie. Po raz pierwszy nie przyjęto tak dużej liczby dzieci, bo aż 17. Wszystkie dzieci nie przyjęte to 3-latki, pracujących rodziców. W związku z tym aby zapewnić tym dzieciom opiekę, konieczne byłoby zorganizowanie jeszcze jednego oddziału przedszkolnego.

- p. Krzyżosiak – czy powstanie tego dodatkowego oddziału przedszkolnego to tylko postulat?

- p. Burmistrz – jeżeli się przekonamy, że tych 17 dzieci pójdzie do przedszkola, to będziemy się starać o środki na dofinansowanie powstania tego obiektu. Gdyby 6-latki poszły o rok wcześniej do szkoły – to nie byłoby takiego problemu.

Brak więcej pytań ze strony radnych.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Głos zajęła Pani Iwona Kwiatkowska – Dyrektor Przedszkola w Dubinie. Liczba zgłoszonych i przyjętych dzieci do przedszkola – 62. Kadra pedagogiczna: 4 nauczycielki. Zajęcia dodatkowe: religia, logopedia oraz terapia pedagogiczna. Dzienna stawka żywieniowa – 2,30 zł.. Liczba dzieci korzystających z dofinansowania za wyżywienie przez OPS – 14 dzieci 6-letnich. Przedszkole korzysta również z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Rawiczu. Wszystkie dzieci 6-letnie osiągnęły dojrzałość szkolną. Dzieci opanowały wymagania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 100% dzieci 5-letnich uczęszczało do przedszkola. W miesiącu kwietniu rodzice zostali zapoznani z diagnozą przedszkolną. Nikt z rodziców nie podjął decyzji o wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły. Dzieci brały udział w konkursach plastycznych i muzycznych. Grupa 5-latków brała udział w programie ekologicznym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program przebiegał pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Organizatorzy programu: Tymbark oraz Kubuś. Przedszkole otrzymało certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Dzieci otrzymały drobne upominki. Grupa 6-latków brała z kolei udział w programie edukacyjnym „Moje dziecko idzie do szkoły” oraz programie „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”. Efektem kończącym program był festyn dla dzieci i rodziców organizowany 26.05.2010r. OPS w Jutrosinie zakupił dla uczestników programu nagrody. Przedszkolacy raz w miesiącu brały udział w lekcjach bibliotecznych. Mamy czytały dzieciom m.in. bajki. W miesiącu kwietniu 6-laki uczestniczyły w spotkaniu z pisarzem Wiesławem Drabikiem – autorem bajek dla dzieci. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Dubinie. Dzieci uczestniczyły w organizowanych przez przedszkole wycieczkach: Muzeum w Rawiczu, pobyt w Straży Pożarnej w Rawiczu, zabawy ruchowe w sali zabaw w Krotoszynie, zwiedzanie ogrodów działkowych w Jutrosinie, parku w Smolicach, Poczty w Jutrosinie, obserwacja turbin wiatrowych w Pępowie, wizyta w przychodni lekarskiej, pobyt w kinie w Krobi, zwiedzanie ogrodu zoologicznego we Wrocławiu oraz obejrzenie przedstawienia teatralnego w teatrze Lalek we Wrocławiu.
W lutym 2010 roku zwróciłam się z prośbą do Pana Burmistrza o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych. Sroga i długa zima uszczupliła znacznie nasz budżet – zakup węgla. W budynku przedszkolnym znajdują się dwa mieszkania, które trzeba opalać w soboty i niedzielę. Nadmieniam, że w grudniu 1996 roku był instalowany piec CO. Na dzień dzisiejszy jest jeszcze sprawny, jednak należałoby się zastanowić nad kupnem nowego, bardziej energooszczędnego.

Brak pytań ze strony Radnych.

Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 7
Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:

- Dyrektora MGOK w Jutrosinie
Głos zajęła Pani Krystyna Konieczna – Dyrektor MGOK w Jutrosinie. Cykl imprez letnich organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą "BAWIMY SIĘ RAZEM" odbywał się będzie w następujących dniach:
- 12 lipca - Płaczkowo - 13:00
- 13 lipca - Bartoszewice - 13:00
- 14 lipca - Rogożewo - 10:00
- 15 lipca - Jeziora - 14:00
- 16 lipca - Janowo - 15:00
- 19 lipca - Nad Stawem, Bielawy
- 20 lipca - Zaborowo
- 23 lipca - Stary Sielec - 16:00
- 26 lipca - Ostoje - 10:00
Z innych imprez współorganizowanych przez MGOK w Jutrosinie można wymienić:
- 3-4 lipca - 700-lecie Szkaradowa
- 10 lipca - Dzień Dziecka KGW, OSP Rogożewo
- 18 lipca - ZAWODY DREZYNOWE na Dworcu Kolejowym w Jutrosinie
- 25 lipca - TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ w Ostojach
- 22 sierpnia - DOŻYNKI POWIATOWE w Jutrosinie
- 28 sierpnia - HARCERSKI WSPOMNIEŃ CZAS

IMPREZY STRZELECKIE organizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie na strzelnicy sportowej.
- 15 sierpnia - strzelanie żniwne.
Przypominam również, że odbył się już festyn rekreacyjno-sportowy w Jutrosinie oraz festyn, pt.: „Powitanie Lata” połączony z obchodami XX - lecia powstania samorządu terytorialnego.
Szczegółowych informacji na temat w/w imprez można dowiedzieć się ze strony: www.mgok.jutrosin.eu.
- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie

Głos zajęła Pani Kamila Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz filie biblioteczne w Dubinie i Szkaradowie prowadzą działalność kulturalną i oświatową, jest to możliwe dzięki współpracy ze szkołami i przedszkolami. Podstawą naszej działalności jest dostarczenie czytelnikom książek, dzięki czemu poszerzamy ich wiadomości, a także dostarczamy „rozrywki”. Zakupując nowości wydawnicze bierzemy też pod uwagę dobór książek pod kątem dydaktycznym – wykorzystujemy je na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. W poprzednim roku zakupiono do biblioteki 941 książek, w tym 410 do filii bibliotecznych. Otrzymujemy na zakup nowości dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w tym roku dokupiliśmy 170 egzemplarzy. Biblioteka posiada stronę internetową, na której promowane są zakupione nowości wydawnicze i podawane są informacje z działalności kulturalnej. Cały czas organizowane są różnego typu imprezy kulturalno-oświatowe. Do tych najważniejszych należą spotkania autorskie. W tym roku odbyły się dwa takie spotkania – w kwietniu, w bibliotece w Jutrosinie i w filii bibliotecznej w Dubinie, gościł pisarz dziecięcy - Wiesław Drabik, który przyjechał do nas z Krakowa. Na spotkanie w Jutrosinie, przyszły przedszkolaki z miejscowego przedszkola, a w Dubinie – dzieci z „zerówki” i szkoły – klasy I-III. Autor prezentował i czytał dzieciom swoje książki, opowiadał historię powstawania ilustracji, a przede wszystkim nawiązał dialog z dziećmi – zadawał pytania, a potem uczestnicy dokańczali zdania i rymowali razem z autorem, co sprawiło mu dużo radości. Dzieci wykazały się wówczas znajomością treści książek Pana Drabika, które miały wcześniej czytane przez panie w przedszkolu. Na zakończenie spotkania dzieci pytały autora o jego pracę twórczą oraz miały możliwość zakupu książeczki z autografem pisarza. W zeszłym roku jutrosińską bibliotekę i filię w Szkaradowie odwiedziła poetka – pani Anna Elżbieta Zalewska, która spotkała się z uczniami Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie. Pani Zalewska w przekonujący i subtelny sposób zachęcała do obcowania z poezją, recytowała swoje utwory, również w języku niemieckim, pokazała w jaki sposób „Rodzi się poezja” i spróbowała uczulić młodych ludzi na to co się dzieje dookoła nas. Poza pisarzami zaprosiliśmy do naszych bibliotek teatrzyk. Dzieci miały okazję spotkać się ze sztuką w innej formie. W tym roku, w maju do Szkaradowa przyjechała grupa teatralna z Krakowa, by przedstawić dzieciom Szkoły Podstawowej i najstarszej grupie przedszkolaków legendę pt. „Lech, Czech i Rus”. W ciągu roku szkolnego przeprowadzamy lekcje biblioteczne dla wszystkich typów szkół: podstawowej, gimnazjalnej, licealnej i zawodowej. Poza lekcjami bibliotecznymi organizujemy spotkania z dziećmi przedszkolnymi – w Jutrosinie są to zajęcia cykliczne – raz w miesiącu. Te spotkania są tematyczne – zawsze związane z wybraną, przeze mnie lub panie z przedszkola - książką. Do stałych punktów spotkań należą: „Światowy Dzień Pluszowego Misia” czy spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Wówczas czytamy książki tematyczne, przybliżające dzieciom świąteczne zwyczaje i obyczaje, rozmawiamy na ich temat, a potem wykonujemy różne plastyczne i manualne, na które dzieci czekają np. świąteczne kartki, wizytówki do prezentów czy mikołajkowe serwetki. Podczas ferii i wakacji letnich są prowadzone przez Bibliotekę w Jutrosinie i filie biblioteczne spotkania z dziećmi. Tegoroczne ferie, w Jutrosinie, zostały przygotowane we współpracy z Domem Kultury. Tematyka była różnorodna, jednak na każdym spotkaniu odbywającym się w bibliotece „Gościem honorowym” była książka. Biblioteka w Jutrosinie i filie biblioteczne włączyły się czynnie w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Co roku staramy się zapraszać do czytania osoby z zewnątrz, te znane i lubiane, np. Dziadków, Babcie, ale też osoby publiczne. W tym roku, w maju odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: „Czy to Tuwim, czy to Brzechwa, niech w pamięci naszej przetrwa”. Była to już druga edycja tego konkursu, w której udział biorą przedszkolaki z najstarszej grupy wiekowej. Dzieci w ciągu całego roku mogą korzystać z oferty kulturalnej przygotowanej przez biblioteki we współpracy z paniami z przedszkoli i szkół. Myślę, że dzieci, z różnej grupy wiekowej, znajdą tu coś dla siebie. Zawsze bowiem mogą dowiedzieć się czegoś nowego lub ugruntować zdobytą wiedzę, rozwinąć swoją wrażliwość na piękno otaczającego nas świata lub po prostu spędzić ciekawie czas ze swoimi rówieśnikami.

Brak pytań ze strony Radnych.

Informacja stanowi załącznik Nr 9

Ad. 8
Interpelacje i zapytania.

- p. Wlekliński – z tych kontenerów na szkło i plastik wszystko się wysypuje. Jak to wygląda, trzeba coś z tym zrobić, może jakieś dodatkowe kontenery załatwić.

- p. Grzywaczewski – miał być zaproszony na tę sesję przedstawiciel firmy Gizałki;

- p. Burmistrz – kontenery są opróżniane 2 razy w miesiącu, cały czas powtarzam, że podstawą segregacji, jest segregacja w domu.

- p. Janiak – można jeszcze dodatkowy kontener załatwić - jeśli będzie taka potrzeba, a z przedstawicielem firmy Gizałki spotkamy się na najbliższej sesji;

- p. Samol – czy Gmina płaci za kontenery stałą opłatę;

- p. Burmistrz – tak.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. Wachowiak – podziękował Panu Burmistrzowi za zorganizowanie sesji w sali w Pawłowie;

- p. Mikołajewski – podziękował za listy gratulacyjne wręczone Radnym na uroczystej sesji związanej z obchodami XX - lecia samorządu terytorialnego;

- p. Waścińska – przedstawicielka KGW z Pawłowa - poruszyła temat funkcjonowania sali w Pawłowie, dzierżawionej przez Panią Edytę Wachowiak - w wyniku czego wywiązała się dyskusja.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 10
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                                   Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu