Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XL/189/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.

UCHWAŁA Nr XL/189/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.

Numer uchwały: 189
Numer sesji: 40
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XL/189/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.

     Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje :

§ 1.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia każdego roku budżetowego informację o:
1) przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za pierwsze półrocze,
2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

§ 2.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jutrosin za pierwsze półrocze obejmuje :
1. Część tabelaryczną, w której należy wykazać w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej zestawienie dochodów i wydatków uwzględniając plan po zmianach,
wykonanie planu oraz procent wykonania.
2. Część opisową do wykonania planu dochodów i wydatków z uwzględnieniem:
1) stanu realizacji dochodów ze wskazaniem przyczyn znacznych odchyleń od wykonania
planu oraz omówienie zaległości ze wskazaniem działań podjętych w celu ich
wyegzekwowania,
2) stopnia realizacji wydatków, w tym w szczególności:
a) wydatków majątkowych,
b) wydatków z tytułu udzielonych dotacji,
c) wydatków na obsługę długu publicznego,
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do
spłaty w danym roku budżetowym,
3) informacji z wykonania przychodów i rozchodów budżetu,
4) informacji o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 3.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze jest
przedstawiana Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosina do dnia 31 lipca roku budżetowego i winna
zawierać:
1. Część tabelaryczną dotyczącą przychodów i kosztów, w szczegółowości nie mniejszej niż
w planie finansowym, w której należy wykazać plan, wykonanie planu i procentowy wskaźnik
jego realizacji.
2. Część opisową dotyczącą zrealizowanych przychodów i kosztów z omówieniem znacznych
odchyleń.
3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 4.
Zakres informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 266 ust. 1 pkt 2. określi odrębna uchwała.

§ 5.
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/178/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za pierwsze półrocze roku budżetowego.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                            Stanisław Janiak

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu