Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 39/2010 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się 27 maja 2010 roku

Protokół Nr 39/2010 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się 27 maja 2010 roku

Numer dokumentu: 39
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 39 / 2010

z XXXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27 maja 2010r., o godz. 13:00
w Sali MGOK w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:

1.Alcer Stanisław
2.Barteczka Mirosław
3.Domaniecki Józef
4.Grzywaczewski Bogusław
5.Horała Czesław
6.Janiak Stanisław
7.Kalka Walerian
8.Krzyżosiak Romuald
9.Lubiatowski Aleksy
10.May Jakub
11.Mikołajewski Ireneusz
12.Samol Szczepan
13.Wlekliński Andrzej
14.Wybierała Piotr
15.Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

    Otwarcia XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości: Pana Prezesa Wodociągów Gminnych w Pakosławiu – Pana Michała Dolińskiego, Pana Fabiana Małeckiego, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.
4. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
6. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie.
7. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- udział w spotkaniu w Pępowie – „Wielkopolska Gościnna”;
- uczestniczyłem w ocenie prac Dyrektorów: Przedszkola w Szkaradowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie, które odbyły się w Kuratorium Oświaty;
- udział w rozdaniu świadectw w Liceum Ogólnokształcącym w Jutrosinie;
- udział w imprezach związanych z obchodami 1-3 Maja;
- udział w capstrzyku w Rogożowie;
- udział w zebraniu organizacyjnym odnośnie utworzenia w Jutrosinie filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku; prawdopodobnie zostanie ona otwarta od października tego roku;
- udział w spotkaniach organizacyjnych związanych z uroczystościami związanymi z 700-leciem Szkaradowa;
- udział w zawodach strażackich w Śląskowie;
- odbyła się seria spotkań z rolnikami związana z wykupem gruntów pod zbiornik retencyjny;
- podpisaliśmy umowę na odnowę wsi Grąbkowo ( jest już ogłoszony przetarg);
- udział w targach rolniczych w Bojanowie;
- udział we wszystkich posiedzeniach Komisji Rady;
- udział w koncercie organowym w Szkaradowie, który to zapoczątkował serię uroczystości związanych z 700-leciem tejże miejscowości.

- p. Owczarek – mam pytanie związane z odnową wsi Jeziora, jak daleko są posunięte prace z nią związane?

- p. Burmistrz – wniosek jest złożony (były w nim drobne poprawki), czekamy teraz na weryfikację;

- p. F. Małecki - chciałbym zwrócić uwagę na to, czy w projekcie budowy zbiornika retencyjnego zostało uwzględnione napełnienie zbiornika?

- p. Burmistrz – pewne rzeczy można dopiero w trakcie weryfikować, na razie musi pozostać tak jak jest.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XXXIX/185/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków.

Głos zajął Prezes Spółki „Wodociągi Gminne” – Pan Michał Doliński. W roku 2010 Spółka będzie obchodzić 16-lecie swego powstania. Nasze ujęcia zostały trafnie zlokalizowane, nie zostaliśmy podtopieni, nie nastąpiły także skażenia wody. Jesteśmy zobowiązani – co roku - do złożenia do gminy wniosku, odnośnie zatwierdzenia zmian cen wody. Jednorazowa stawka za 1m³ dostarczonej wody w roku ubiegłym wynosiła 2,20, teraz jej stawka netto wynosi – 2,25. Stawka opłaty abonamentowej – 3,60. Z kolei cena za 1m³ odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych i poza przemysłowych odbiorców usług to 3,00, a dla przemysłowych odbiorców usług – 6,00.
Na terenie Gminy Jutrosin eksploatujemy cztery ujęcia wodociągowe. W skali roku oczyszczanych jest około 67 tys. m³ ścieków. Ścieki zaczynają być coraz droższe od wody. Spowodowane jest to zwiększeniem kosztów środków używanych do ich oczyszczania. Jesteśmy w trakcie modernizacji stacji uzdatniania wody w Rogożewie. Już dużo nas to przedsięwzięcie kosztowało, a jeszcze wiele jest przed nami. W przyszłości takie samo zadanie czeka nas w Starym Sielcu.

- p. Kalka – ilu pracowników jest zatrudnionych w „Wodociągach Gminnych”?

- p. M. Doliński – 26 pracowników na pełen etat, 2 na część etatu, natomiast 1 pracownik – na umowę zlecenie; nie wiem czy to jest dużo, czy mało, wysokość wynagrodzenia pracowników wiąże się często z tym, że muszą oni pracować jeszcze po godzinach;

- p. Jakubowski – na wioskach co jakiś czas wypuszcza się wodę z hydrantów, żeby ją oczyścić, - mam pytanie – czy sołtysi mogą, np. wtedy podłączyć węże?

- p. Doliński – jak najbardziej, chodzi też o to, żeby strażacy w razie pożaru wiedzieli, który z hydrantów jest sprawny; ale nie można też przesadzać, ponieważ każda manipulacja przy nim może wiązać się z jego uszkodzeniem;

- p. Guziołek – wieś Rogożewo ma najstarszą linię wodociągową, więc przydałaby się modernizacja całego obiektu;

- p. Doliński – jak najbardziej, Burmistrz poczynił nawet starania o środki na ten cel, ale moim zdaniem rury azbestowo-cementowe nie stanowią żadnego zagrożenia dla jakości wody. Stwierdziliśmy, że na ten czas są ważniejsze sprawy i musimy odłożyć to na później;

- p. Krzyżosiak – czy nie jest czasami tak, że większość pracowników Spółki jest z Pakosławia?

- p. Doliński – nie, nie jest tak, chociaż generalnie przy ich zatrudnieniu chodziło o to, aby byli jak najbliżej zlokalizowani, w przypadku wystąpienia jakiejś awarii;

- p. Kozica – kiedy będą przyłącza w Starym Sielcu?

- p. Burmistrz – p. Glura będzie niebawem zawoził wniosek do Poznania i prawdopodobnie w następnym tygodniu będzie już ogłoszony przetarg;

- p. Zuziak – interesuje mnie to, ile wynosi strata wody pomiędzy wodociągiem głównym a przyłączami?

- p. Doliński – w momencie przepompowywania wody, nietrudno jest o jej kontakt z tlenem; musimy płukać wodę po to, aby się ona nie pogarszała. I czy wtedy można to nazwać stratą – nie wiem. Nikt tego nie mierzy. Występują niekiedy awarie ukryte, mikroprzecieki, ktoś np. odkręci hydrant – wtedy to wg mnie można uznać za stratę wody. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że Gmina Jutrosin nie wypada źle.

- p. Wachowiak – dlaczego nie ma podwyżki dla ceny ścieków przemysłowych?

- p. Doliński – ścieków przemysłowych jest u nas bardzo mało. I to jest dobra sytuacja, ponieważ są to bardzo trudne ścieki. Firma „PKM DUDA” ma swoją oczyszczalnię. W przyszłości szykuje się zrzut ścieków z zakładu „PANIX” ze Śląskowa.

- p. Jakubowski – czy opłata abonamentowa jest stała?

- p. Doliński – co ma zawierać opłata abonamentowa określa rozporządzenie; nie ma zróżnicowania do ilości pobieranej wody. My traktujemy to wszystko w jednym i dlatego opłata jest stała.

- p. Doliński – zwracam się ponownie o rozwagę do wszystkich mieszkańców, bo chociaż apeluję już kolejny raz to nadal nic to nie zmienia. To co my wyciągamy z przepompowni to się nie mieści w głowie: opony, dętki, szmaty, reklamówki z obierzynami po wiadro popiołu czy nawet wnętrzności prosiaka. Jeżeli taka pompa zostanie zatkana i w porę my tego nie zobaczymy, to najprościej rzecz ujmując – dojdzie do jej spalenia. A to będą wtedy ogromne koszty. To robi ktoś złośliwie, tylko nie wiem dlaczego. Dlatego apeluję jeszcze raz o rozwagę.

Brak więcej pytań.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Spółka „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu złożyła w dniu 20.04.2010 roku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek został złożony w wymaganym terminie i dotyczy taryf na okres od dnia 01.07.2010 do dnia 30.06.2011 roku, obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Jutrosin. Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki:
- wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług – 2,25 (wartość netto), z VAT – 2,41; stawka opłaty abonamentowej – 3,60 (wartość netto), z VAT – 3,85.
- wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług – 3,00 (wartość netto), z VAT – 3,21
Przemysłowi odbiorcy usług – 6,00 (wartość netto), z VAT – 6,42.

Przewodniczący Rady zapytał Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych Rady o opinię w związku z przedstawionym wnioskiem:

- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna;
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna;
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – opinia pozytywna.

Zatem Przewodniczący przystąpił do odczytania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XXXIX/186/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 – minutowa przerwa.

Obrady wznowiono od pkt 6.

Ad. 6
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie.

Głos zajął Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak, pełniący te funkcję od listopada 2009 roku. Podstawą istnienia i warunkiem statutowej działalności ruchu strażackiego są członkowie wspierający i honorowi. Na 19 wsi sołeckich oraz miasta Jutrosina zarejestrowanych jest 13 jednostek OSP, w których zorganizowanych jest 36 drużyn pożarnych z czego 23 MDP. Na dzień 31.12.2009 roku stan członków przedstawia się następująco: członkowie czynni – 331, członkowie MDP – 125, członkowie wspierający – 1091, członkowie honorowi – 33. Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie objętym działalnością ZOMGZOSP jest właściwe i nie wymaga powołania dodatkowych jednostek OSP. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek. I tak: w Bartoszewicach – OSP Płaczkowo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie – OSP Jutrosin,. Piskornia – OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin.
Aby zapewnić możliwie szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach gdzie nie ma OSP wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p.poż. w ilości 7. Podstawą działalności OSP są członkowie, ale muszą oni być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną, a także umiejętności, aby sprostać stale rosnącym zadaniom stojącym przed OSP. Wśród 13 jednostek należy wyróżnić OSP Jutrosin i Szkaradowo, które decyzją Komendanta Głównego zostały wcielone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Odróżnia je od pozostałych jednostek pełne usprzętowienie wraz z wyposażeniem bojowym oraz dyspozycyjność Komendy Powiatowej PSP. W stosunku do tych jednostek stale rosną wymagania tak pod względem sprzętu jak i wyszkolenia ochotników. Jednak ograniczone środki finansowe oraz niewielkie subwencje z Komendy Głównej nie zawsze pozwalają sprostać tak wysokim podstawowym wymaganiom. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 3 jednostki, a więc Szkaradowo, Jutrosin i Śląskowo uczestniczą w zdarzeniach w ponad 90%. Reszta przypada na pozostałe 10 jednostek z których znaczna część nie brała udziału w likwidowaniu różnych zdarzeń i zagrożeń. W związku z tym finansowanie jednostek OSP musi odbywać się także przy uwzględnianiu odpowiednich proporcji w nakładach na zakupy sprzętu i wyposażenia jednostek. Należy stwierdzić, że OSP nie mają trudności w pełnym zabezpieczeniu w węże i osprzęt a także ubrania ochronne – bojowe; wprawdzie nie wszystkie jednostki dysponują mundurami specjalnymi a także mundurami wyjściowymi, które nie są dofinansowywane z Zarządu Wojewódzkiego. Są także niedobory w umundurowanie MDP w dresy, jednak przy występach przy różnych okazjach Zarządy radzą sobie doskonale. Budżet dla ochrony p.poż. uchwalany co roku przez radnych pomimo, że z roku na rok wzrasta jego wielkość to jednak w obliczu rosnących potrzeb, a także cen jest ograniczony i musi być efektywnie wykorzystywany. Wydatki za rok 2009 dotyczyły przede wszystkim:
- usług – 20.338,54
- zakupu materiałów - 35.277,08
- zakupów inwestycyjnych – 15.035,64
- kosztów osobowych i ubezpieczeń – 24.850,00
- wydatków na zawody – 9.828,59
- badań i ubezpieczeń członków OSP – 10.125,00

Samochody, których posiadamy łącznie 8 w tym bojowych – 3, które wymagają częstych napraw i remontów. Pomimo, że poddane one zostały modernizacji i na pierwszy rzut oka prezentują się dobrze to ich wiek je dyskwalifikuje. Korzystniejsza sytuacja jest w zakresie remiz strażackich, które wraz ze świetlicami wiejskimi dobrze służą naszym jednostkom, wymagają jednak napraw i remontu jak np. w Ostojach, Jeziorach i Starym Sielcu. Poza działalnością bojową OSP, a także ZOMGZOSP szczególną wagę przykłada do działalności społeczno-wychowawczej. Bardzo powszechnie uznawane wśród naszego społeczeństwa są zawody sportowo-pożarnicze. Dni ochrony p.poż., turnieje młodzieżowe i organizowane obozy szkoleniowe dla młodzieży, są co roku w kalendarzu działalności ZOMGZOSP. Formą szczególnie uznawaną jest odznaczenie mogił zasłużonych strażaków. Jest to znamienne wydarzenie tak dla rodzin strażaków jak i młodzieży – naszych następców. W działalności ZOMGZOSP szczególne miejsce zajmuje współpraca i współdziałanie z Zarządami OSP. W m-cu lutym br. odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w których zawsze biorą udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego.

- p. Jakubowski – czy Gmina będzie zlecać badania lekarskie dla strażaków, czy każdy będzie musiał je wykonać indywidualnie?

- p. Janiak – budżet Gminy jest bardzo okrojony, dlatego myślę, że w jednostkach OSP będzie trzeba o tym pomyśleć indywidualnie.

- p. Jakubowski – w przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie Straży Pożarnej, więc zwracam się z prośbą o wyodrębnienie w przyszłorocznym budżecie środków na ten cel.

Brak więcej pytań.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7
Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.

Głos zajął Z-ca Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce – Pan Robert Naskręt. Można składać wnioski o przeroby – wartość taka sama, co w tamtym roku. Istnieje również możliwość złożenia oświadczeń ( w ciągu 10 dni od ustania na danym terenie wody), w których zawarte będą wielkości zalanych upraw.
Procedura związana z rentami strukturalnymi uruchomiona zostanie na koniec II i początek III kwartału, to samo dotyczy naboru wniosków na „Młodego Rolnika” ( kwota wzrosła z 50.000 zł. do 75.000 zł.). Wnioski na modernizację gospodarstw zaplanowano na III kwartał. Ale bardzo proszę o pilnowanie terminów!

- p. Owczarek – czy zalane łąki też można ujmować w tych oświadczeniach?

- p. Naskręt – nie zaszkodzi o nich wspomnieć.

- p. Wachowiak – czy będą płyty obornikowe?

- p. Naskręt – proszę je ujmować w programie dotyczącym modernizacji gospodarstw.

Po raz kolejny przypominam o przestrzeganiu prowadzenia ewidencji sztuk bydła i trzody chlewnej. Jest to niestety w niektórych gospodarstwach zaniedbywane, a na pewno będą przeprowadzane kontrole z tym związane. I wtedy pojawi się problem.

Brak więcej pytań.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania

Brak interpelacji i zapytań.

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. Mikołajewski – z „Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej” złożyliśmy do Wielkopolski Gościnnej wniosek, który został przyjęty i umieszczony na 9 miejscu. Chciałbym przy tej okazji podziękować obecnemu tu Z-cy Kierownika ARiMR z siedzibą w Miejskiej Górce - za miłą i solidną pomoc przy jego wypełnianiu;

- p. Grzywaczewski – chodzi mi o firmę GIZAŁKI – o ich co raz to droższe ceny; trzeba coś z tym zrobić;

- p. Kurzawa – można by poszukać jeszcze innej firmy i wtedy byłaby konkurencja, to zeszliby z ceną;

- p. Burmistrz – ale jak dotąd żadna taka firma się nie zgłosiła, my jako Gmina jesteśmy na taką propozycję otwarci, nie widzę żadnego problemu.

- p. Domaniecki – czy znacie jakąś firmę, która ubezpiecza od suszy, czy też od powodzi – nie ma takiej firmy. Zastanawia mnie fakt czy my jako wieś Domaradzice będziemy jakimś zalewem. Tak nie może być. Jak przychodzą obfite deszcze, to my mamy zawsze taki problem. Tak dalej nie może być.

- p. Burmistrz – trzeci most będzie robiony razem z Orlą.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 10
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                             Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                            Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu