Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 38/2010 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 kwietnia 2010 roku

Protokół Nr 38/2010 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 kwietnia 2010 roku

Numer dokumentu: 38
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 38 / 2010

z XXXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
26 kwietnia 2010r., o godz. 13:00
w Sali MGOK w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:


1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Wlekliński Andrzej
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości: Pana Sławomira Śmiełowskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych z siedzibą w Pakosławiu, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Panią Wiesławę Krajka – Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący poprosił - obecnych na sesji - o przemarsz na pobliski cmentarz, na którym to odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy nagrobkowej
śp. Franciszka Budziszewskiego oraz uczczenie pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Członków Jego Delegacji – ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Dalsza część sesji odbyła się już na Sali MGOK w Jutrosinie. Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy w roku 2009.
4. Przedłożenie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
• uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok.
5. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2009 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok.
6. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2009,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu Zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2009:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne)
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.
9. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych z siedzibą w Pakosławiu o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie w roku 2009.
- podjęcie uchwały wewnętrznej w sprawie przyjęcia sprawozdania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok.
- podjęcie uchwały wewnętrznej w sprawie przyjęcia sprawozdania.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z prośbą Pana Komendanta Powiatowego Policji – Pana Sławomira Śmiełowskiego zwrócił się do Radnych o przesunięcie pkt 9 – informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych z siedzibą w Pakosławiu o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin zaraz za sprawozdaniem Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami.

Zmieniony porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- udział w otwarciu wystawy w Muzeum Ziemi Rawickiej;
- w związku z żałobą narodową odbyły się na terenie naszej gminy msze św. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem;
- w Urzędzie Miasta i Gminy została wyłożona Księga Kondolencyjna, do której cały czas można się wpisywać;
- udział w uroczystościach związanych z obchodami 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej;
- gościła u nas delegacja z Ukrainy;
- udział w walnym zebraniu GSCH;
- udział w obchodach 50- lecia pożycia małżeńskiego 5 par: Państwa E.F. Kowalskich z Rogożewa, Państwa M.B. Pawlickich z Dubina, Państwa J. K. Sorbickich ze Szkaradowa, Państwa H.Z. Tatarków z Ostój, Państwa J.J. Frąckowiaków z Janowa;
- udział we wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady.

Ad. 3 ( przełożony z pkt 9)
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych z siedzibą w Pakosławiu o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.

Głos zajął Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie z siedzibą w Pakosławiu – Pan Paweł Jernaś. Rewir Dzielnicowych III w Jutrosinie swym działaniem obejmuje teren typowo rolniczy. Miasto i Gmina Jutrosin posiada 7227 mieszkańców. Rewir Dzielnicowych podzielony jest na dwa rejony służbowe. Miasto Jutrosin jako rejon służbowy nr 10 posiada 1948 mieszkańców i obsługiwany jest przez sierż. Grzegorza Głowacza. Natomiast teren wiejski oznaczony jako rejon służbowy nr 11, posiada 5279 mieszkańców i obsługiwany jest przez mł. asp. Krzysztofa Kowalskiego.
W 2009 roku w rejonie działania Rewiru Dzielnicowych III w Jutrosinie stwierdzono 33 przestępstwa. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 ilość ta uległa zwiększeniu o 7 przestępstw. Ilość przeprowadzonych czynności w trybie KPOW, dotycząca zaistniałych wykroczeń w analizowanym okresie porównawczym wyniosła 20 ( 3 w 2008r.), co w porównaniu z analogicznym okresem daje wzrost o 17.
Wylegitymowano 544 osób, przeprowadzono 32 (19 w 2008r.) interwencje w tym 18 domowych (15 w 2008r.) i 14 publicznych ( 4 w 2008r.) w wyniku których doprowadzono i zatrzymano do wytrzeźwienia 10 osób, a 3 doprowadzono do miejsca zamieszkania. Wykonano 203 pomoce prawne (159 w 2008r.). Uzyskano 37 informacji kryminalnych. Odbyto 45 spotkań ze społeczeństwem. Sporządzono 17 wystąpień do podmiotów ds. uzależnień. Zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych i 6 praw jazdy. Nałożono 76 mandatów karnych. Zabezpieczono 12 miejsc zdarzeń.
W 2009 roku w porównaniu do 2008r., odnotowano wzrost ilości przestępstw o 7. Należy zwrócić uwagę na to, że znaczący wpływ na taki stan mają przestępstwa drogowe, których ilość wzrosła z 10 do 17 ( 12 to nietrzeźwi kierujący, 1 kierujący pod wpływem środków odurzających, 4 to sprawcy wypadków drogowych).
Policjanci Rewiru Dzielnicowych III w Jutrosinie zatrzymali na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców przestępstw: 12 nietrzeźwych kierujących ( w tym 1 pod wpływem środków odurzających), 1 sprawcę kradzieży rozbójniczej. Na podstawie uzyskanych informacji od mieszkańców ustaliliśmy sprawców przestępstw: 2 przypadków kradzieży (w Dubinie oraz Starym Sielcu), 2 przypadków usiłowań włamania (w Jutrosinie), 2 przypadków uszkodzenia mienia (Płaczkowie oraz Jutrosinie). Ponadto policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Rawiczu ustalili sprawców: włamania do sklepu spożywczego w Płaczkowie, gróźb karalnych w Szkaradowie. Dodać należy że przestępczość kryminalna w 2009r. utrzymała się na takim samym niskim poziomie jak w 2008r.
Do chwili obecnej ze wszystkich zdarzeń kryminalnych zaistniałych na terenie działania Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, nie zdołano ustalić sprawców: kradzieży kosmetyczki z pieniędzmi w Dubinie, kradzieży z włamaniem do dwóch samochodów zaparkowanych w Jutrosinie oraz kradzieży z włamaniem do sklepu Nina w Jutrosinie
( czynności operacyjne trwają do chwili obecnej). Nastąpił wzrost o 17 przeprowadzonych przez policjantów Rewiru, czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Skierowano 8 wniosków o ukaranie w Sądzie Rejonowym w Rawiczu ( 2 za zakłócanie porządku publicznego, 1 z art. 87 § 1 KW, 2 z art. 119 § 1 KW, 1 z Ustawy o ochronie zwierząt, 2 przeciwko innym przepisom). W 12 przypadkach odstąpiono od kierowania wniosku o ukaranie w Sądzie z powodów: w 6 przypadkach nie zdołano ustalić sprawcy wykroczenia, w 6 przypadkach nie kierowano wniosku z uwagi na brak wymaganego wniosku o ściąganie bądź stwierdzenia, że czyn nie wyczerpuje znamion wykroczenia.
Biorąc pod uwagę ilość i charakter przestępstw zaistniałych na terenie działania Rewiru Dzielnicowych III Jutrosin należy stwierdzić, iż organizacja i planowanie służb nie budzi większych zastrzeżeń. W związku ze znacznym wzrostem w rejonie nr 11 ( wsie gminy Jutrosin) przestępstw drogowych (nietrzeźwi kierujący), w 2010r. należy przeprowadzić wspólnie z policjantami KPP w Rawiczu działania pod kryptonimem „Stop łobuzom na ulicach” oraz „Trzeźwość”. Wspólnie z pracownikami UMIG w Jutrosinie i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych skontrolowane zostaną sklepy spożywcze, lokale gastronomiczne, pod kątem przestrzegania przez sprzedawców Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości. W dalszym ciągu dzielnicowi prowadzić będą spotkania i pogadanki w szkołach realizując programy prewencyjne.

Brak pytań do Pana Pawła Jernasia, natomiast pojawiły się pytania do obecnego na sesji Komendanta Powiatowego Policji – Pana Sławomira Śmiełowskiego.

- p. A. Wlekliński – dlaczego szefostwo Rewiru Dzielnicowych przeniesiono do Pakosławia.

- p. S. Śmiełowski – spodziewałem się tego pytania, dlatego postanowiłem przyjechać na obrady tej sesji. Powodem były względy merytoryczne. Jeden kierownik na 2 pracowników to się już niestety nie opłacało. Przestępczość na terenie gminy Jutrosin i Pakosław - jest w połączeniu - i tak mniejsza niż w Miejskiej Górce, dlatego zadecydowałem o połączeniu tych gmin. Miałem problem z nazewnictwem, początkowo rewir ten miał nazywać się jutrosińsko – pakosławski, ale niestety nie może tak być i musi być jedna nazwa, dlatego wybrałem Rewir w Pakosławiu. Komisariat ten należy do nas, a w Jutrosinie niestety nie - i to był kolejny powód. Główne zamierzenie było takie aby likwidować posterunki, które nie są naszymi obiektami;

- p. S. Śmiełowski – wielokrotnie Burmistrz wspomagał nas finansowo, ale niestety nie było tych obiecanych remontów na komisariacie;

- p. I. Mikołajewski – my jako radni dowiadywaliśmy się od mieszkańców, o tym że nie mamy Kierownika;

- p. S. Śmiełowski – ale Wy jako Gmina nie jesteście w żadnym wypadku osłabieni. Przeciwnie, macie dodatkowo trzeciego dzielnicowego, a Pan Paweł Jernaś jest nadal waszym Kierownikiem, tylko jego siedziba jest w Pakosławiu. Tylko zgadzam się z tym, że może to być problem ambicjonalny dla mieszkańców. Dlaczego my nie, a oni tak? W czym jesteśmy gorsi?

- p. Burmistrz - my się trochę pokłóciliśmy na komendzie na ten temat. Zredukowaliśmy koszty Policji i dlatego zabraliśmy na siebie ten obiekt. Udało nam się – po negocjacjach – wywalczyć trzeciego dzielnicowego.

Brak więcej pytań.

Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy w roku 2009.

Głos zajął pan Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok.
Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2009 rok uchwalono w dniu 10 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/116/2008 w wysokości:
- dochody - 17.720.500,00
- wydatki - 21.655.500,00
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok w kwocie 3.935.000,00 zł. stanowiła niedobór budżetu, który miał zostać pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W ciągu całego 2009 roku następowały zmiany budżetowe poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 9 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 4 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - 500.875,00
- wydatki  -135.755,00
Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2009 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 18.221.375,00
- wydatki - 21.519.745,00.
Na koniec roku 2009 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu wyniosła 3.298.370,00 zł.. co stanowiło niedobór, który został pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz z wolnych środków.

Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie
(załącznik nr 3 do protokołu).

Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych i Sołtysów.

Ad. 5
Przedłożenie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
• uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Aleksa Lubiatowskiego. Odczytał On uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2009 rok.

                                                   U Z A S A D N I E N I E:

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2009 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2009.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2009 rok.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 3 głosy (jednogłośnie)

Dziękuje Panu Lubiatowskiemu za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.
Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 6
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2009 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok.

Głos zajęła Pani Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie – p. Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2009 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009r. ze zmianami – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok opinię pozytywną.

Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pani Skarbnik odczytała również Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2009 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009r. ze zmianami – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2009 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2009,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu Zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2009.

Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.
Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.
Brak pytań.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2009:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne)
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.

Projekt uchwały Nr XXXVIII/183/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2009 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak.
Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr XXXVIII/183/2010 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2009.
Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 9.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXXVIII/184/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie w roku 2009 - podjęcie uchwały wewnętrznej w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Przedstawiła sprawozdanie z działalności OPS w Jutrosinie w roku 2009.
Realizacja świadczeń z pomocy społecznej:

- świadczenia pieniężne

- zasiłek stały przyznano 8 osobom w tym 6 osobom samotnie gospodarującym, 2 osobom pozostającym w rodzinie. Łącznie wydano 35.790,00 zł.
- zasiłki okresowe dla 43 rodzin na kwotę 52.653,39 zł. w tym środki własne 6.684,85 zł. Zasiłki przyznane były ze względu na:
 długotrwałą chorobę dla 2 rodzin na kwotę 1.332,00 zł.
 niepełnosprawność dla 3 rodzin na kwotę 3.032,00 zł.
 bezrobocie dla 39 rodzin na kwotę 48.289,39 zł.
- zasiłek celowy – MGOPS wydał na ten cel kwotę 73.961,21 zł. z tego na:
 zasiłki celowe dla 169 rodzin na kwotę 43.956,72 zł.
 zasiłki specjalne celowe dla 85 rodzin na kwotę 30.004,49 zł.

- świadczenia niepieniężne

- usługi opiekuńcze – usługi te świadczone są w formie pomocy sąsiedzkiej, obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku. W 2009 roku świadczono pomoc dla 4 osób na łączną kwotę 3.712,36 zł.
- posiłek – MGOPS realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiana”. Był on realizowany w Szkole Podstawowej w Jutrosinie, Dubinie, Zespole Szkół w Szkaradowie, Przedszkolach oraz Gimnazjum w Jutrosinie. Dofinansujemy również dzieci, które uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Rolniczych w Zespole Szkół w Miejskiej Górce, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miliczu i w Centrum Rehabilitacji Medycznej w Rawiczu. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 61.585,36 zł. z tego:
z zadań własnych gminy - 19.285,36 zł.
oraz z zadań zleconych - 37.180,00 zł.
zasiłki celowe - 5.120,00 zł.
Z tej formy pomocy skorzystało 179 dzieci.

Prace społecznie użyteczne

W 2009 roku prace społecznie użyteczne były zorganizowane dla 10 osób miesięcznie. Łącznie w trakcie trwania programu osoby wykonujące prace społecznie użyteczne przepracowały 4.033 godziny, za które otrzymały świadczenia na łączna kwotę 26.934,20 zł. z czego ze środków gminy 10.773,68 zł, natomiast 16.160,52 zł., zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu.

Bank Żywności

MGOPS w Jutrosinie od kilku lat współpracuje z Bankiem Żywności w Rawiczu. Żywność którą otrzymujemy zostaje rozdysponowana wśród rodzin i osób najuboższych. Wsparcie otrzymało ponad 205 osób.

Stypendia
Zostały wypłacone stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2009r. na kwotę 32.543,00 zł. dla 212 dzieci z tego:
- 57 dzieci miało wypłaconą kwotę 50 zł. miesięcznie przy dochodzie poniżej 200 zł, na osobę w rodzinie
- 155 dzieci kwotę 45 zł. miesięcznie przy dochodzie powyżej 200 zł. na osobę w rodzinie
- 46 – Szkoła Podstawowa w Jutrosinie
- 18 - Szkoła Podstawowa Dubin
- 69 - ZS w Szkaradowie
- 22 – Gimnazjum w Jutrosinie
- 31 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie
- 26 - inne szkoły poza gminą.
We wrześniu 2009r. 110 rodziców złożyło wniosek na stypendium z czego 92 rodziców otrzymało decyzje pozytywne na 221 dzieci i 18 rodziców otrzymało decyzję odmowną z powodu przekroczenia kryterium dochodowego na 31 dzieci. Stypendia wypłacone zostały w grudniu 2009r. dla 221 dzieci na kwotę 16.925,00 zł. Ogólnie na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 49.468,00 zł.

Pomoc instytucjonalna

W 2009 roku MGOPS poniósł opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 2 osób. Wydatkowano kwotę 25.441,29 zł. MGOPS w Jutrosinie wydał 4 decyzje administracyjne dotyczące odpłatności za pobyt w DPS.

Praca Socjalna, interwencja kryzysowa, poradnictwo prawne i psychologiczne

W 2009 roku pracownicy tut. Ośrodka przeprowadzili łącznie 698 rodzinnych wywiadów środowiskowych, wydano 718 decyzji administracyjnych ( w tym 4 dot. DPS 10 do ŚDS i 35 do projektu). Ze specjalistycznych porad dla mieszkańców skorzystało 172 osoby. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się porady prawnika oraz psychologa.

Projekt systemowy pn. „Mogę –Potrafię-Teraz”

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej MGOPS realizowało projekt pn. „Mogę –Potrafię – Teraz”. Do projektu przystąpiło 10 osób z terenu naszej gminy ( 5 osób bezrobotnych i 5 osób niepełnosprawnych).

Na terenie gminy Jutrosin prowadzona jest także działalność w klubach seniora. Są to: Klub Wrzos (32 osoby) w Jutrosinie i Aster w Szkaradowie ( 40 osób).

Świadczenia rodzinne

W 2009 roku wypłacone zostały następujące świadczenia:
- fundusz alimentacyjny 46.140,00 zł. dla 11 rodzin
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2.341.167,00 zł. dla 538 rodzin.
Świadczenia rodzinne w gminie Jutrosin pobiera 656 rodzin.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała wewnętrzna Nr 2/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 11
Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok - podjęcie uchwały wewnętrznej w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie w 2009r. wydatkowała środki finansowe zgodnie z przyjętym programem profilaktyki uchwalonym przez Radę Miejską w Jutrosinie uchwałą nr XXIII/111/2008 z dnia 19 listopada 2008r.
Od wielu już lat przy trzech szkołach podstawowych na terenie gminy działają świetlice środowiskowe. tj. w Jutrosinie, Szkaradowie i Dubinie. Skupiają one dzieci przede wszystkim ze szkół podstawowych , a w Szkaradowie także z Gimnazjum. Do świetlic regularnie uczęszcza około 75 dzieci i około 50 okazjonalnie.
Zajęcia w świetlicach odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Pięć nauczycielek było zatrudnionych na umowę zlecenie. Ogółem w 2009roku zajęcia odbywały się przez 792 godziny zegarowe.
Dzieci ze świetlic środowiskowych wzięły udział w wyjazdach na basen, do bajkolandu i kina, a także do teatru w Kaliszu. Komisja zadbała także o zakupienie materiałów papierniczych i edukacyjnych do prowadzenia zajęć.
Dzieci ze szkoły podstawowej w Jutrosinie i Szkaradowie wzięły udział w przestawieniu Teatru profilaktycznego „Kutryna” Pt: „Człowiek bez twarzy”. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II uczestniczyli w programie profilaktycznym „Poślizg”.
Gminna Komisja dofinansowała także Zielone szkoły z programem profilaktycznym dla dzieci organizowane przez szkoły w Jutrosinie, Szkaradowie, i Dubinie.
W Zespole Szkół w Szkaradowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów . Prowadziło je dwóch nauczycieli wychowania fizycznego. W zajęciach brało udział około 50 dzieci . Przeprowadzono 213 godzin zajęć sportowych.
Komisja była także organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci.
Podczas wakacji 20 dzieci ze szkół podstawowych uczestniczyło w tygodniowym wyjeździe nad morze do Mrzeżyna , a 20 uczniów uczestniczyło w obozie strażackim w Brennie. Komisja dofinansowała także dla 4 uczniów letni obóz sportowy w Żerkowie.
W okresie wakacji Komisja sfinansowała także warsztaty taneczne dla chętnych dzieci ze szkół gminy Jutrosin, które odbywały się przez tydzień w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jutrosinie.
W 2009r. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparła finansowo :
- Festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy.
- Olimpiadę sportowo-zdrowotną „ Baw się zdrowo” organizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu.
- Półkolonie letnie zorganizowane w szkole podstawowej w Jutrosinie
- Kampanię edukacyjną „Zachowaj trzeźwy umysł”
- Turnieje sportowe piłki nożnej, piłki halowej, tenisa stołowego.
Zakupiono także elementy na plac zabaw dla dzieci w Starym Sielcu i w Pawłowie. . Do siłowni przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie zakupiono bieżnię elektryczną , a do Szkaradowa rower treningowy.
Komisja zakupiła także ulotki i materiały edukacyjne dla dzieci na temat uzależnień, oraz broszury i ulotki dla sprzedawców napojów alkoholowych
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była organizatorem szkolenia dla 22 nauczycieli na temat
„ Stres w środowisku szkolnym”. Ośmiu nauczycieli wzięło udział w projekcie realizowanym przez Wielkopolską Fundację ETOH „Nauczyciel- lider profilaktyki FAS”. Celem projektu było przygotowanie nauczycieli i pedagogów do działań edukacyjno-profilaktycznych propagujących wiedzę na temat szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.
W szkole w Szkaradowie dla dzieci z klasy pierwszej gimnazjum odbyły się warsztaty z psychologiem na temat przemocy i radzenia sobie z emocjami.
W 2009r. działał nadal punkt konsultacyjny, w którym dyżury pełnią prawnik i psycholog. W ubiegłym roku z porad skorzystało bardzo wielu mieszkańców gminy. Porady dotyczyły głównie prawa rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim spraw rozwodowych, separacji, alimentów oraz porady z zakresu prawa pracy. Natomiast z porad psychologa korzystają tak dorośli mieszkańcy jak również dzieci.
W 2009r. do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 7 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie trzech osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia . W trzech przypadkach Komisja wystąpiła do sądu o wydanie postanowienia o przymusowym leczeniu.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2009 roku ściśle współpracowała ze szkołami , policją, prokuraturą , służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wspólnie z policją przeprowadzono także wyrywkową kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Skontrolowano 11 punktów sprzedaży alkoholu , większych uchybień nie zanotowano.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała wewnętrzna Nr 3/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 12
Interpelacje i zapytania


Brak

Ad. 13
Wolne głosy i wnioski


Brak

Ad. 14
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                             Protokół zatwierdził:
Katarzyna Zuziak                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                        Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu