Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/184/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr XXXVIII/184/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Numer uchwały: 184
Numer sesji: 38
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXVIII/184/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010
______________________________________________________________________ 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


W Uchwale Nr XXXIV/160/2009 z 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010, ustalone w § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 52.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, § 1 Uchwały w sprawie
budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 18.310.256,00 zł.
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.280.256,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.340.215,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010, ustalone w § 2 uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały o kwotę 134.402,00 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, §2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 22.708.411,00 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.629.485,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5.078.926,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki bieżące
W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.921.100,00 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.073.418,00 zł.
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.840.506,00 zł.
2) dotacje na zadania bieżące – 607.676,00 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.917.953,00 zł.
4) obsługę długu j.s.t. – 167.860,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 22.072,00 zł.

3. Określa się na lata 2010-2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7.

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

4. Określa się wydatki majątkowe na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.340.215,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 71.160,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t., w kwocie 666.232,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

§ 3.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
”Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 65.819,00 zł.
2) celową w wysokości 1.000,00 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł.”

§ 4.
§ 5. Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
” Deficyt budżetu w kwocie 4.398.155,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z wolnych środków.”


§ 5.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się łączną kwotę:
1. planowanych przychodów w kwocie 5.888.155,00 zł.
2. planowanych rozchodów w kwocie 1.490.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9”.
Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6.
§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
§ 8.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.
Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.


§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu