Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 37/2010 z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 marca 2010 roku w sali MGOK w Jutrosinie

Protokół Nr 37/2010 z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 marca 2010 roku w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 37
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 37 / 2010

z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
30 marca 2010r., o godz. 13:00
w Sali MGOK w Jutrosinie
______________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Krzyżosiak Romuald
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wlekliński Andrzej
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

       Otwarcia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości: Pana Jarosława Piszczek z Wielkopolskiego Instytutu Jakości, Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Pana Włodzimierza Jędrkowiaka, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący poinformował, że na 15 Radnych obecnych na Sesji jest 14 – większość quorum (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/159/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego na rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie Spółce Wodociągi Gminne z siedzibą w Pakosławiu – w trybie bezprzetargowym – sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami stanowiącej własność Gminy Jutrosin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych fragmentów miejscowości Jutrosin.
12. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej.
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

      W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- udział w obchodach Gminnego Dnia Kobiet w Płaczkowie;
- udział w spotkaniu zarządu polsko-francuskiego w związku z przyjazdem rodzin francuskich do Polski - w dniach 7-17 lipca 2010 roku;
- udział w naradzie Wójtów i Burmistrzów w Bojanowie;
- udział w zebraniu w Bielawach odnośnie małej odnowy wsi;
- udział w obchodach 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Barteczków ze Śląskowa;
- udział w spotkaniu z ARiMR oraz rolnikami z terenu powiatu rawickiego na tzw. „Śniadaniu Wielkanocnym” w Grąbkowie.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.

      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie wydatków jak i dochodów. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „12” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „2” (p. I. Mikołajewski, p. R. Krzyżosiak). Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/174/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę z dwoma głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/159/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.

       Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Zmienia się tylko brzmienie § 1 poprzedniej uchwały, bo takie są wymogi Regionalnej Izby Obrachunkowej, a reszta pozostaje bez zmian. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „1” (p. A. Wlekliński). Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/180/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę z jednym głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego na rok 2011.

      Głos zajął Pan Burmistrz – pan Zbigniew Koszarek. Chciałbym podtrzymać ten fundusz na następny rok, dlatego jesteśmy zobowiązani wyodrębnić w budżecie gminy na rok 2011 środki finansowe je stanowiące. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „1” (p. J. May). Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/175/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę z jednym głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie Spółce Wodociągi Gminne z siedzibą w Pakosławiu – w trybie bezprzetargowym – sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami stanowiącej własność Gminy Jutrosin.

      Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy w tym roku odzyskać zwrot VAT-u, dlatego potrzebna jest Uchwała Rady, w której wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym - na okres 10 lat Spółce Wodociągi Gminne z siedzibą w Pakosławiu - sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami stanowiącej własność Gminy Jutrosin. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały po czym spytał poszczególne komisje o opinie do w/w projektu.
- Komisja Rewizyjna – bez zastrzeżeń;
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – bez zastrzeżeń;
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – bez zastrzeżeń;
- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – bez zastrzeżeń, jednak Pan Przewodniczący Komisji – Pan Romuald Krzyżosiak zwrócił uwagę, aby nagłośnić mieszkańcom sprawę tego jak w ogóle funkcjonują Wodociągi Gminne, bo często jest to problem poruszany na zebraniu Samorządu Mieszkańców.

Brak więcej pytań, zatem Przewodniczący przystąpił do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/176/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Po tym punkcie Pan Jarosław Piszczek z Wielkopolskiego Instytutu Jakości wręczył Certyfikaty Jakości firmom z naszej gminy:
- Panu Krzysztofowi Kolber z firmy „KRZY-KOL” z Jutrosina – firmie małej, która potrafi znaleźć nisze rynkowe, w których się rozwija, ceni sobie dobrą współpracę;
oraz Panu Markowi Organistce ( w Jego imieniu Pani Monice Latusek) z firmy „AMBROZJA” z Bartoszewic, który nagrodę tę otrzymał już po raz trzeci.

Życzenia i gratulacje złożyli również Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2009.

    Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Na podstawie ustawy o rachunkowości istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań przez organ zatwierdzający czyli Radę Miejską. W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe czyli bilans instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie.
Suma aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego wyniosła 24.918,30 zł.. W roku 2009 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie uzyskał wynik finansowy netto minus 11.223,26 zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/177/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2009.

     Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Ujemny wynik finansowy netto Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2009 zostaje pokryty poprzez umniejszenie kapitału własnego jednostki. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/178/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Obrady wznowiono od punktu 9.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2009.

      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Na podstawie ustawy o rachunkowości istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań przez organ zatwierdzający czyli Radę Miejską. W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe czyli bilans instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Suma aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego wyniosła 10.475,50 zł.. W roku 2009 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto minus 9. 657,69 zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/181/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2009.

      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Ujemny wynik finansowy netto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2009 zostaje pokryty poprzez umniejszenie kapitału własnego jednostki. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/182/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych fragmentów miejscowości Jutrosin.

     Głos zajął Pan Marcin Englert - projektant w zakresie planowania przestrzennego. Plan ten obowiązuje na terenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Sielec oraz Szymonki. Wszelkie zmiany, zgłaszane na poszczególnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady zostały naniesione, a ujednolicony tekst planu został Radnym rozdany.

Stawka procentowa – służąca naliczeniu opłaty od wzrostu nieruchomości - obowiązująca dla poszczególnych terenów wynosi:
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10%,
- teren zabudowy mieszkaniowej i handlowo – usługowej – 10%,
- teren usług sportu i rekreacji – 1%,
- teren usługowo – handlowy – 10%,
- teren zieleni parkowej – 1%,
- teren zieleni izolacyjnej – 1%,
- teren przeznaczony pod zalesienie – 1%,
- teren urządzeń elektroenergetycznych – stacja transformatorowa – 1%,
- teren stacji wodociągowej wraz ze strefą ochronną – 1%,
- teren dróg gminnych – 1%,
- teren ścieżki pieszo – rowerowej – 1%.

- p. Burmistrz – dobrnęliśmy do ostatniego etapu prac, które trwały ponad 2 lata. Mamy 240 działek, po 1000m². Myślę, że ich wielkość jest odpowiednia. Uzbrojenia terenu będziemy robili od początku Jutrosina począwszy - po kolei.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVII/179/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.

      Głos zajął Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu – Pan Kazimierz Maciaszek. Rok 2009 nie był dobrym rokiem, szczególnie ze względu na liczne zwolnienia w zakładzie SEWS w Rawiczu. Nastąpił wzrost liczby bezrobotnych z 2031 do 3172. W samej gminie Jutrosin bezrobocie wzrosło o 76,7% (optymizm niesie miesiąc luty 2010 roku, w którym to nastąpił spadek bezrobocia).
77% bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku, ponad 40% bezrobotnych to osoby do 25 roku życia. W 2009 roku zmniejszyła się w gminie Jutrosin liczba długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) – 19,8%. 38 osób zostało zwolnionych nie z winy pracownika, a 171 osób podjęło pracę.
W gminie Jutrosin Powiatowy Urząd Pracy objął 45 osób - stażami, 32 – szkoleniami, 15 – pracami społecznie – użytecznymi, natomiast 16 osób objętych zostało programem rowy.
Istotnym elementem w zwalczaniu bezrobocia jest dobra współpraca PUP z gminami. Nasza współpraca – uważam że – układa się pomyślnie. Zrealizowaliśmy wspólnie środki w kwocie około 1 mln złotych (prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne, staże).

- p. Burmistrz – zgadzam się z Panem Dyrektorem, o dobrej jakości naszej współpracy. Mieliśmy teraz na terenie naszej gminy dużo zwolnień w dziedzinie budownictwa, ale spadło bezrobocie wśród kobiet, głównie za sprawą firmy LEGUTKO, który zatrudnił około 200 osób. Będziemy się nadal ubiegać o rowy, chociaż w tym roku będzie to trudne.

- p. Maciaszek – chciałbym jeszcze nadmienić, że my jako Urząd Pracy wspieramy również prywatne zakłady pracy z terenu gminy Jutrosin, ostatnio były to m.in.: firma
SOB - METAL z Rogożewa oraz wymieniana już dzisiaj podczas obrad tej sesji firma KRZY- KOL z Jutrosina.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 13
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej.

        Głos zajęła Pani Wiesława Krajka, która zdała relację ze zrealizowanego gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2009. Współcześnie niepokój budzi coraz częstsze przyjmowanie substancji psychoaktywnych w celu osiągnięcia przyjemności, przyrostu energii, zwiększenia osiągnięć zwłaszcza przez dzieci i młodzież co wiąże się z dodatkowymi, poważnymi szkodami zdrowotnymi. W dzisiejszych czasach pierwszorzędnego znaczenia nabiera więc praktykowanie zasad wychowania prewencyjnego, które należy wdrażać już od najwcześniejszych lat w domu, potem kontynuować w szkole. Zintegrowane działania są adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Profilaktyka wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobiegania szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Podejmowane działania profilaktyczne muszą uwzględniać indywidualne predyspozycje jednostek, ewentualne motywy sięgania po narkotyk oraz mechanizmy rozwoju uzależnienia. Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych.
Szkoła z pewnością jest najlepszym miejscem do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii.
W 2009 roku w szkołach naszej gminy prowadzone były zajęcia z zakresu profilaktyki narkomanii. Zajęcia prowadzone były przez Pana Artura Amendę ze Stowarzyszenia Arka Noego – instruktora terapii uzależnień. Programy odbyły się w Gimnazjum w Szkaradowie i Jutrosinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. W zajęciach wzięło udział 150 uczniów i 50 rodziców. Na zakończenie uczniowie wypełniali anonimowe ankiety na temat zażywania narkotyków i alkoholu. Materiały te posłużyły pedagogom szkolnym do dalszych oddziaływań profilaktycznych.
W 2009 roku zakupiono także literaturę i materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. Na realizację programu w 2009 roku wydano łącznie 1854,50 zł.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała wewnętrzna Nr 1/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania

- p. A. Wlekliński – Panie Burmistrzu – mówił Pan, że był na zebraniu dotyczącym małej odnowy wsi w Śląskowie, a my nic na ten temat nie wiemy;

- p. Burmistrz – na poprzedniej sesji przyjmowaliśmy plany odnów poszczególnych wsi, m.in.: Rogożewa, Szkaradowa, Domaradzic czy Janowa, natomiast Śląskowo jest szykowane pod dużą odnowę wsi;

- p. Sobkowiak – czy w sprawie Szkaradowa wiadomo już coś więcej?

- p. Burmistrz – wnioski już są przygotowane, ale teraz czekamy na nabór.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski

- p. J. Zuziak – już parę razy wspominałem o dokończeniu chodnika na ulicy 22 stycznia, bo jest tam niebezpiecznie;

- p. Alcer – chodzi mi o te worki z piaskiem co stoją przy wałach (pozostałe po podtopieniach), czy my mamy sobie je sami posprzątać?

- p. Burmistrz – tak, to jest w waszym zakresie;

- p. R. Krzyżosiak – z dniem dzisiejszym, tj. 30 marca mija termin składania wniosków o posyłanie 6-letnich dzieci do pierwszej klasy. Szkoda, że rodzice się nie zdecydowali, bo myślę, ze warto by było;

- p. M. Kurzawa – firma uszkodziła nam drogę, a my ją mamy teraz z własnego funduszu sołeckiego pokrywać;

- p. M. Guziołek – w kierunku Ochłody pozostały pnie po wichurze i one coraz bardziej przechylają się do rowu, coś z tym trzeba zrobić;

- p. I. Mikołajewski – zapraszam do Muzeum Ziemi Jutrosińskiej na wystawę poświęconą 700-leciu wsi Szkaradowo;

- p. R. Krzyżosiak - mam pytanie czy aktualne jest to, że na następnej sesji Rady Miejskiej wzniesiona zostanie tablica nagrobkowa śp. Franciszka Budziszewskiego?

- p. Burmistrz – tak, jest to aktualne;

- p. Włodzimierz Jędrkowiak – wiadomo było, że od 15 marca przyjmujemy w ARiMR w Miejskiej Górce wnioski na bezpośrednie dopłaty, a na razie jest z tym marnie. Więc apeluję, aby nie zostawiać tego na ostatni moment;

- p. I. Mikołajewski – wracam do tematu poruszanego już na kilku sesjach – mianowicie karetki pogotowia w Jutrosinie;

- p. J. May – ja już ten temat tez wiele razy poruszałem; wiem o tym, że w Starostwie Powiatowym w Rawiczu jest raport, w którym zawarte są wyniki sprawozdania, ale nie został on upubliczniony;
- p. Burmistrz – chciałbym poinformować, że ogłoszony przetarg na budowę zbiornika retencyjnego jest już na końcu rozstrzygnięcia, dlatego zwracam się do wszystkich – jakby ktoś wiedział o miejscach noclegowych na naszym terenie to proszę się kontaktować - bo jak przyjdzie firma, to będą one potrzebne.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej życzył
Wszystkim Zdrowych, Spokojnych Świąt Wielkanocnych.


Ad. 16
Zakończenie obrad

 Na powyższym zakończono obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                         Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                    Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu