Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/174/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku

Uchwała Nr XXXVII/174/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2010 roku

Numer uchwały: 174
Numer sesji: 37
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXVII/174/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010
______________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


W Uchwale Nr XXXIV/160/2009 z 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010, określone w § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 42.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, § 1 Uchwały w sprawie
budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 18.257.673,00 zł.,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.227.673,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.340.215,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010, ustalone w § 2 uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały o kwotę 42.516,00 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, §2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 22.574.009,00 zł. z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.500.083,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5.073.926,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki bieżące
W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.816.786,00 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.055.659,00 zł.
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.758.558,00 zł.
2) dotacje na zadania bieżące – 607.676,00 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.892.865,00 zł.
4) obsługę długu j.s.t. – 167.860,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 22.072,00 zł.

3. Określa się na lata 2010-2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7.

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

4. Określa się wydatki majątkowe na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.340.215,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 71.160,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t., w kwocie 666.232,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

§ 3.
§8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
” § 8.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.
Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4.
§ 9. Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
"§ 9 Dochody z tytułu opłat za k0orzystanie ze środowiska w kwocie 116.151,00 zł. przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 116.151,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do Niniejszej Uchwały. 


§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                              Przewodniczący Rady  Miejskiej

                                                                    Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu