Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » WYKAZNIERUCHOMOŚCI

WYKAZNIERUCHOMOŚCI

Data publikacji przetargu: 02.04.2010
Termin składania ofert: 14.05.2010

ZN.72241-01/2010                                                                                                     Jutrosin, 2010-04-02

Działając na podstawie przepisów:
- art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian. ),
- Uchwała nr XXI/99/2008 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Jutrosin.

                                               BURMISTRZ MIASTA I GMINY JUTROSIN

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dotychczasowego współużytkownika wieczystego tj. Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jutrosinie:
1. położonej w Domaradzicach,
2. będącej własnością Gminy Jutrosin,
3. zapisanej w księdze wieczystej Nr 38864 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych,
4. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego,
5. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położonej w obszarze przeznaczonym pod strukturę przekształceń i intensyfikacji rozwoju systemu osadniczego,
6. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 406/2 o powierzchni 0.0222 ha,
Cena sprzedaży powyższej nieruchomości gruntowej została ustalona na kwotę: 1 299,00 gr brutto
( słownie: tysiąc dwieście złotych).
Osoby, którym w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 maja 2010 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin przez okres 21 dni.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marek Glura
Informację wprowadził: Marek Glura
Opublikowany dnia: 2010-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu