Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół 36/2010 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 02 marca 2010 roku

Protokół 36/2010 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 02 marca 2010 roku

Numer dokumentu: 36
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 36 / 2010

z XXXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
02 marca 2010r., o godz. 13:00
w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Horała Czesław
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Krzyżosiak Romuald
8. Lubiatowski Aleksy
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wlekliński Andrzej
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący poinformował, że na 15 Radnych obecnych na Sesji jest 14 – większość quorum (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyprzedzającego finansowania inwestycji – Odnowa wsi Ostoje.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Jutrosin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/159/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Jutrosin na rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu odnowy Wsi Grąbkowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Jeziora.
9. Konsultacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin - „Osiedle Słoneczne”. Fragment miejscowości – Nowy Sielec, Szymonki.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- udział w zebraniu grupy producentów cukru;
- podpisaliśmy umowę na wykonawstwo w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jutrosinie;
- udział we wręczaniu nagród HIT (z naszej gminy wyróżniono firmę Sob-Metal z Rogożewa i Piekarnię Pana Fabiana Małeckiego ze Szkaradowa);
- udział w naradzie PSP w Rawiczu;
- udział - 12 lutego - we wręczaniu nagród „Laurów Przedsiębiorczości” ( z naszej gminy wyróżniono firmę Insbud oraz Pana Janusza Karasia);
- udział w zebraniach wiejskich;
- udział w zebraniach KGW;
- udział w naradzie Wójtów oraz Burmistrzów w związku z zagrożeniem powodziowym.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyprzedzającego finansowania inwestycji – Odnowa wsi Ostoje

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie – pan Zbigniew Koszarek. Postanawiamy zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w kwocie 396.336,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Kształtowanie Centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej”. Pożyczka będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Jutrosin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Gmina Jutrosin wyemituje 4.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 4 mln zł. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2010 oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jutrosin.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVI/169/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/159/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Jest to temat trudny. Mieliśmy podpisaną umowę z firmą, która wykonuje tę inwestycję, że do końca roku zostanie ona zrealizowana. Jednak z braku środków musimy ją przesunąć na 2011 rok. Nie możemy tego zrobić w przypadku kanalizacji w Dubinie, czy też Gimnazjum w Jutrosinie – ponieważ inwestycje te są już na ukończeniu.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne ze Żmigrodu jest skłonne do podpisania aneksu do umowy. Gdyby tak się stało, to inwestycja pn.: „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin” byłaby prawdopodobnie ukończona w lipcu 2011 roku.

- p. J. Zuziak – prosiłbym o zwrócenie uwagi na te nowo powstałe chodniki, bo w niektórych miejscach już się zarywają;

- p. Burmistrz – nie ma problemu, firma ta cały czas pracuje, więc wszystko na bieżąco będzie sprawdzane;

- p. Jakubowski – niedawno widziałem, że tą nową drogą jechał ciężarowy samochód, więc jak tak dalej będzie to szybko będziemy mieli ją zniszczoną.

Brak więcej pytań, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „11” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „3” ( p. A. Wlekliński, p. J. May, p. R. Krzyżosiak). Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVI/170/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę z trzema głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie wydatków jak i dochodów. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXVI/168/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia
02 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu odnowy Wsi Grąbkowo.

W dniu 04 listopada 2009 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zaproponowali następujące zadania:

- wymiana okien;
- budowa placu zabaw wraz z muzeum rolnictwa;
- utwardzenie nawierzchni;
- ogrodzenie betonowe.

Brak pytań ze strony Radnych.
Po przedstawieniu zadań przyjętych przez zebranie wiejskie sołectwa Grąbkowo Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”
( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał: „1” (p. A. Wlekliński). Dziękuję – zatem Uchwała Nr XXXVI/172/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę z jednym głosem wstrzymującym.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Jeziora.

W dniu 14 grudnia 2009 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zaproponowali następujące zadania:

- remont świetlicy wiejskiej (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont sanitariatów, odnowienie elewacji zewnętrznej oraz malowanie wewnątrz świetlicy);
- budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki ze świetlicy;
- utwardzenie i zadaszenie placu z tyłu świetlicy;
- budowa placu zabaw przy świetlicy;
- budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Brak pytań ze strony Radnych.

Po przedstawieniu zadań przyjętych przez zebranie wiejskie sołectwa Jeziora Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”
( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem Uchwała Nr XXXVI/173/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Ad. 9
Konsultacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin - „Osiedle Słoneczne”. Fragment miejscowości – Nowy Sielec, Szymonki.

Głos zajął Pan Marcin Englert – projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin. Przedstawił Radnym oraz Sołtysom projekt planu, który został poddany dalszym konsultacjom. Radni mogli zgłaszać poprawki do planu, który ostatecznie zostanie przyjęty Uchwałą na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2010 roku.

Będzie do rozdysponowania około 210 działek indywidualnych.

- p. R. Krzyżosiak – mam propozycję, aby zabezpieczyć tę drogę od Dubina, bo jak powstanie tam ścieżka rowerowa, to będzie bardzo niebezpiecznie;

- p. I. Mikołajewski – proponuję aby to osiedle miało nazwę Powstańców Wlkp.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania

- p. J. Zuziak – doszły mnie słuchy, że od 01 marca 2010 roku nie będziemy mieć Kierownika Rewiru Dzielnicowych;

- p. Burmistrz – p. Paweł Jernaś – nasz dotychczasowy Kierownik Rewiru Dzielnicowych, będzie nim nadal, tylko jego siedziba będzie mieściła się w Pakosławiu, którego również będzie Kierownikiem. My dodatkowo będziemy mieć jeszcze 3 dzielnicowego. Będzie nim p. Karol Wieczorek.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski

- p. J. May- czytałem dyrektywę Unii Europejskiej, z której wynika, że od 2013 roku będziemy musieli ewidencjonować elektronicznie wszystkie psy, które posiadamy;

- p. Burmistrz – będzie trzeba to egzekwować;

- p. Cz. Horała – czy p. Burmistrz zajmie się łataniem dziur w asfalcie, bo w Płaczkowie jest parę takich miejsc, którymi trzeba się zająć;

- p. Burmistrz – po kolei będziemy łatać;

- p. W. Kalka – na trasie Jutrosin – Dubin jest ograniczenie prędkości do 40 km/h ;

- p. Burmistrz – tak to prawda, trzeba jeździć ostrożnie, bo Policja na pewno będzie stała z radarami.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 12
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                           Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                      Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu