Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/169/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji Gminy Jutrosin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXXVI/169/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji Gminy Jutrosin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Numer uchwały: 169
Numer sesji: 36
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXVI/169/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 02 marca 2010 roku

w sprawie: emisji obligacji Gminy Jutrosin oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
____________________________________________________________________


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


1. Gmina Jutrosin wyemituje 4.000 sztuk (słownie ilość: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 4.000.000 zł (słownie złotych: cztery miliony).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:
1. finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2010
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jutrosin

§ 3.

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2010-2017.
2. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2010, nie później niż 30.12.2010 r. według poniższego harmonogramu:

1) seria A10 o wartości 200.000 zł,
2) seria B10 o wartości 600.000 zł,
3) seria C10 o wartości 600.000 zł,
4) seria D10 o wartości 600.000 zł,
5) seria E10 o wartości 600.000 zł,
6) seria F10 o wartości 600.000 zł,
7) seria G10 o wartości 800.000 zł.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jutrosin.

§ 4.

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jutrosin uzyskanych w latach 2010-2017.
2. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) Obligacje serii A10 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2011,
2) Obligacje serii B10 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2012,
3) Obligacje serii C10 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2013,
4) Obligacje serii D10 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2014,
5) Obligacje serii E10 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2015,
6) Obligacje serii F10 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2016,
7) Obligacje serii G10 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2017.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kojonego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.


§ 6.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu