Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 35/2010 z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 03 lutego 2010 roku.

Protokół Nr 35/2010 z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 03 lutego 2010 roku.

Numer dokumentu: 35
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 35 / 2010

z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
03 lutego 2010r., o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie
_________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1.Alcer Stanisław
2.Domaniecki Józef
3.Grzywaczewski Bogusław
4.Horała Czesław
5.Janiak Stanisław
6.Kalka Walerian
7.Krzyżosiak Romuald
8.Lubiatowski Aleksy
9.May Jakub
10.Mikołajewski Ireneusz
11.Samol Szczepan
12.Wlekliński Andrzej
13.Wybierała Piotr
14.Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

            Otwarcia XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce – Pana Włodzimierza Jędrkowiaka, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jutrosinie – Druha Alfreda Lisieckiego, Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie – Pana Pawła Jernasia, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący poinformował, że na 15 Radnych obecnych na Sesji jest 14 – większość quorum (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad Sesji:
1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3.Przyjęcie Planów Odnowy dla miejscowości:
-Janowo,
-Dubin,
-Domaradzice,
-Rogożewo,
-Szkaradowo.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.
5.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2010.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne głosy i wnioski
8.Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

        Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Stanisław Janiak złożył w imieniu samorządu, społeczności Gminy Jutrosin oraz druhów strażaków podziękowanie oraz słowa uznania dla Druha Alfreda Lisieckiego za wieloletnią służbę strażacką na stanowisku Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP w Jutrosinie.
To w dużej mierze dzięki Druha wsparciu i pomocy, nasze jednostki OSP ulegały na przestrzeni lat systematycznemu rozwojowi, wzbogacając się o nową bazę, sprzęt oraz nowoczesne wyposażenie techniczne – dodał Burmistrz, wręczając Druhowi bukiet kwiatów. 


      Druh Alfred Lisicki podziękował za miłe słowa, oraz za 31 lat podczas których pełnił funkcję Prezesa Zarządu OSP w Jutrosinie. Słowa podziękowania skierował do Sołtysów oraz Radnych wszystkich kadencji, z którymi miał okazję współpracować.
Swoją funkcję przekazał sprawującemu do tej pory funkcję v-ce Prezesa OSP – Panu Stanisławowi Janiakowi.
Pan Stanisław Janiak zobowiązał się godnie pełnić powierzone Mu obowiązki, które sprawował będzie do 2011 roku.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- powitanie Nowego Roku na Rynku w Jutrosinie;
- udział w naradzie sztabu kryzysowego odnośnie obfitych opadów śniegu;
- udział w naradzie Sołtysów;
- udział w cyklu zebrań wiejskich odnośnie przyjęcia planów odnowy wsi;
- udział w naradzie wójtów oraz burmistrzów;
- odbył się częściowy odbiór Gimnazjum w Jutrosinie ( nasze dzieci korzystają już z sanitariatów, znajdujących się w nowej części Gimnazjum);
- udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady.

Ad. 3
Przyjęcie planów Odnowy dla miejscowości:

Janowo

W dniu 11.01.2010 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zaproponowali następujące zadania:

- remont świetlicy wiejskiej ( w tym: wymiana okien, remont instalacji c.o., wymiana drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych, w salce zebrań wymiana podłogi na płytki, malowanie elewacji zewnętrznej oraz odnowienie wewnętrznej, położenie płytek w kuchni, zakup zlewozmywaków oraz patelni elektrycznej),
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy;
- budowa placu zabaw dla dzieci,
- remont kapliczki przydrożnej.

Brak pytań ze strony Radnych.
Po przedstawieniu zadań przyjętych przez zebranie wiejskie sołectwa Janowo Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”
( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem Uchwała Nr XXXV/163/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 lutego 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Dubin

W dniu 12.01.2010 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zaproponowali następujące zadania:

- remont świetlicy wiejskiej;
- parking przed świetlicą oraz chodnik do biblioteki;
- uzupełnienie elementów placu zabaw;
- remont biblioteki.

Brak pytań ze strony Radnych.

Po przedstawieniu zadań przyjętych przez zebranie wiejskie sołectwa Dubin Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”
( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem Uchwała Nr XXXV/164/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 lutego 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Domaradzice

W dniu 13.01.2010 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zaproponowali następujące zadania:
- remont świetlicy wiejskiej;
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy;
- doposażenie placu zabaw;
- remont kapliczki przydrożnej.

Brak pytań ze strony Radnych.

Po przedstawieniu zadań przyjętych przez zebranie wiejskie sołectwa Domaradzice Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”
( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem Uchwała Nr XXXV/165/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 lutego 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Rogożewo

W dniu 14.01.2010 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zaproponowali następujące zadania:

- remont świetlicy wiejskiej ( w tym: ogrzewanie na eko-groszek zalane płynem, wymiana okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie wewnętrzne i odnowienie elewacji, odnowienie podłogi, wymiana oświetlenia);
- doposażenie placu zabaw.

Brak pytań ze strony Radnych.

Po przedstawieniu zadań przyjętych przez zebranie wiejskie sołectwa Rogożewo Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”
( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem Uchwała Nr XXXV/166/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 lutego 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Szkaradowo

W dniu 19.01.2010 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zaproponowali następujące zadania:
- budowa centrum kulturalno – edukacyjnego;
- ogrodzenie stawu wiejskiego;
- budowa placu zabaw;
- budowa parkingu i ciągu pieszego;
- odnowa elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej, wymiana drzwi;
- odnowienie pomnika pamięci.

Brak pytań ze strony Radnych.

Po przedstawieniu zadań przyjętych przez zebranie wiejskie sołectwa Szkaradowo Przewodniczący przystąpił do odczytywania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”
( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1
(p. Czesław Horała). Dziękuję – zatem Uchwała Nr XXXV/167/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 lutego 2010 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie wydatków jak i dochodów. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXV/161/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia
03 lutego 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2010.

Głos zajął Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Temat ten był przedmiotem komisji. Czy są jakieś inne propozycje ze strony Radnych? Jeśli nie to przystąpmy do odczytania projektu uchwały.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXXV/162/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2010. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XXXV/162/2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania

- p. F. Małecki – przy Przedszkolu w Szkaradowie należałoby zrobić parking.
Apeluję również o to, aby przy odśnieżaniu terenu wokół swoich gospodarstw domowych nie wyrzucać śniegu na drogę.

I jeszcze jedno - zaczynają się prace przy budowie nowych domów w Jeziorach, trzeba ustalić szerokość drogi w tejże miejscowości, bo jak będą powstawać płoty, to ta droga będzie niestety za wąska.

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o wspomniane drogi, to w naszych planach przestrzennych staramy się je zrobić szerokie na tyle, na ile jest to potrzebne. Odnośnie parkingu, to można by było zabrać część miejsca z placu zabaw i tam parkować samochody.

- p. I. Mikołajewski – chodzi o odwodnienie naszego cmentarza, na każdym zebraniu samorządu, mieszkańcy poruszają ten problem.
- p. A. Wlekliński – mam pytanie do Panów Radnych Powiatowych – czy Panowie, którzy odśnieżają drogi powiatowe mają płacone od 1 km?

I jeszcze raz poruszam problem linii energetycznej Pawłowo – Nad Stawem?

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o odwodnienie cmentarza – jest to oczywiście sprawa bardzo ważna, ale wiąże się ona z dużymi kosztami. Chcemy to zrobić za jednym razem z drogą.

Z energetyką rozmawialiśmy na temat Pawłowa. Nie chce ona niestety zapłacić odszkodowania za te drzewa. Jest teraz nowy leśniczy, to może uda nam się część tych drzew wyciąć.

- p. Alcer – minęły 4 miesiące od wypadku, który miał miejsce koło Zaborowa, a energetyka nie zwróciła nam do tej pory jeszcze tej uszkodzonej lampy.

- p. D. Stachowiak – dzieci idąc do szkoły, muszą schodzić na drogę, bo na chodniku nie ma miejsca

- p. F. Małecki – radźmy sobie trochę też sami – drodzy koledzy.

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski

- p. Owczarek – podziękował Panu F. Małeckiemu – Radnemu Powiatowemu – za sprawne odśnieżanie dróg na terenie Szkaradowa i Jezior.

- p. Jędrkowiak – na zarządzie zabiorę głos odnośnie spraw poruszanych na dzisiejszej sesji, dotyczących powiatu.

Ad. 8
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokołowała:                                          Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                         Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu