Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 34/2009 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokół Nr 34/2009 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Numer dokumentu: 34
Rok: 2009

PROTOKÓŁ 34 / 2009

z XXXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
29 grudnia 2009r., o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Wlekliński Andrzej
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

       Otwarcia XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Starostę Powiatu Rawickiego – Pana Zdzisława Maćkowiaka, Dyrektora Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie – Pana Franciszka Halca, Pana Władysława Poślednika, Księdza Proboszcza Kazimierza Białka, Księdza Dziekana Stanisława Matuszczaka, Księdza Proboszcza Piotra Zawidzkiego, Księdza Kanonika Jerzego Szczepaniaka, przedstawicieli firm działających na terenie gminy Jutrosin, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Macieja Żyto.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
I. Część robocza:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/141/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.
5. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 przez Burmistrza Miasta i Gminy,
- przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej,
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu,
- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków,
- zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne głosy i wnioski.
II. Część okolicznościowa sesji:
- Święta Bożego Narodzenia – podzielenie się opłatkiem, życzenia świąteczne
- Nowy Rok 2010 – życzenia noworoczne.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w zebraniu Spółki Wodnej;
- udział w naradzie Burmistrzów;
- udział w 5-leciu istnienia Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce;
- udział w spotkaniach opłatkowych: KGW Jutrosin, Dubin, Klubu Seniora Wrzos;
- udział w uroczystościach związanych z wręczaniem Laurów Przedsiębiorczości;
- brałem udział w szkoleniu organizowanym przez WOKISS w Poznaniu;
- podpisaliśmy umowę odnośnie małej odnowy wsi Grąbkowo.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem uchwała Nr XXXIV/158/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/141/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin” :
na rok 2010 do kwoty 950.000,00 zł.;
na rok 2011 do kwoty 300.000,00 zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „1” (p. A. Wlekliński). Dziękuję zatem uchwała Nr XXXIV/159/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2009 roku została przyjęta przez Radę z jednym głosem wstrzymującym.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 według następującego porządku:

przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 przez Burmistrza Miasta i Gminy:

Głos zajął Pan Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 18.234.520,00 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 18.204.520,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie 30.000,00zł.
Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 22.550.856,00 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 17.544.078,00 zł., a wydatki majątkowe w wysokości 5.006.778,00 zł.
Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 2.279.919,00 zł.;
- transport i łączność – 1.117.808,00 zł.;
- turystykę – 1.500,00 zł.;
- gospodarkę mieszkaniową – 307.000,00 zł.;
- działalność usługową –27.550,00 zł.;
- administrację publiczną – 1.948.398,00 zł.;
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 106.200,00 zł.;
- obsługę długu publicznego – 161.000,00 zł.;
- oświatę i wychowanie – 10.486.006,00 zł.;
- ochronę zdrowia – 131.000,00 zł.;
- pomoc społeczną – 3.674.038,00 zł.;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.800,00 zł.;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 252.427,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 689.279,00 zł.;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.159.002,00 zł.;
- kulturę fizyczną i sport – 139.777,00 zł.

Zadania wieloletnie: kanalizacja w Dubinie, droga osiedlowa w Jutrosinie, budowa gimnazjum w Jutrosinie, budowa wodociągu (Jutrosin – dworzec – Rogożewo – Stary Sielec), wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego, dokumentacja techniczna i budowa drogi gminnej Pawłowo – Ochłoda, projekt i budowa oświetlenia wsi Dubin, Bartoszewice, odnowa wsi Jeziora.

Plan jednoroczny:

- zakup nieruchomości Jutrosin, ul. Sportowa – 160.000,00 zł.
- ogrzewanie gazowe w budynku szkolnym w miejscowości Domaradzice – 22.000,00 zł.
- system oddymiania klatki schodowej w budynku przedszkolnym – Jutrosin – 21.500,00 zł.
- system oddymiania klatki schodowej w budynku przedszkolnym – Dubin – 21.500,00 zł.
- zakup elementów placu zabaw – Przedszkole Szkaradowo – 5.000,00 zł.
- zakup elementów placu zabaw – Szymonki, Janowo, Grąbkowo – 18.000,00 zł.
- zakup agregatu prądotwórczego – Sołectwo Grąbkowo – 5.000,00 zł.
- modernizacja MGOK w Jutrosinie – 519.761,00 zł.
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – GFOŚ – 12.000,00 zł.

Chciałbym przypomnieć, że ruszamy w tym roku z funduszem sołeckim, który jest również uwzględniony w budżecie.

Martwi mnie fakt, że z końcem tego roku będziemy mieć zamknięte śmietnisko. Nic nie udało się zrobić. Ale mamy również dobrą wiadomość. Jak wielu już na pewno zauważyło ruszyły prace przy regulacji rzeki Orli.

Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

przedstawienie opinii do projektu budżetu przez
Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu budżetu :

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Pan Romuald Krzyżosiak wspomniał, że w projekcie budżetu nie ma ujętej sali sportowej w Szkaradowie, ale ostatecznie wyraził opinię o budżecie - pozytywną;
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna;
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Brak pytań ze strony Radnych.

Przewodniczący wszystkich komisji stałych wyrazili opinię pozytywną do projektu budżetu.

przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
o projekcie budżetu.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010, która jest opinią pozytywną.

Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków

Brak wniosków, przedstawione opinie są opiniami pozytywnymi.

zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu.
Brak poprawek do projektu budżetu.

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy na rok 2010. Po odczytaniu projektu budżetu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XXXIV/160/2009: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2
(p. P. Wybierała, p. M. Barteczka). Dziękuję – zatem uchwała Nr XXXIV/160/2009 została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi.

Przewodniczący podziękował za uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.

Burmistrz również podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 – będziemy go wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski

- Głos zajął Pan Starosta Powiatu Rawickiego – Pan Zdzisław Maćkowiak. Życzył Wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku oraz podziękował za współpracę Radnym oraz Burmistrzowi w mijającym roku. Cieszy mnie fakt, że Gmina stara się o pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej.
W tym roku czeka Was uroczystość związana z obchodami 700-lecia Szkaradowa. Starostwo też zobowiązało się wspomóc tę uroczystość i wywiąże się z tych obietnic.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Staroście za zabranie głosu, życząc tym samym również Szczęśliwego Nowego Roku oraz tego, aby współpraca pomiędzy Gminą a Starostwem przebiegała nadal tak pomyślnie jak do tej pory.

- Głos zabrał Pan Franciszek Halec – Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie. Wspomniał o rozpoczęciu przedsięwzięcia związanego z regulacją rzeki Orli oraz o budowie zbiornika retencyjnego, który w najbliższym czasie nas czeka. Nie będzie to zadanie łatwe ale myślę , że sobie poradzimy.
Podziękował za zaproszenie na sesję oraz życzył Wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.

- p. Sobkowiak – dlaczego w budżecie na 2010 rok nie ma ujętej sali gimnastycznej w Szkaradowie, ile czasu mam czekać?
- p. Szczęsny – kiedy będzie dokończony ten odcinek drogi w Zmysłowie?
- p. Starosta – my jako Starostwo musimy wybierać jaki odcinek drogi na dany czas jest ważniejszy, czy np. Jutrosin, czy Zmysłowo, więc trzeba czekać.
- p. Owczarek – chodzi o chodnik w Jeziorach?
- p. Starosta – zastanawiamy się czy nie wyciąć tej jednej strony drzew w Jeziorach.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Na koniec części pierwszej Pan Przewodniczący oraz Burmistrz wręczyli Panu Maciejowi Żyto kwiaty oraz list gratulacyjny za Jego międzynarodowe osiągnięcia sportowe. Podczas XVII Światowych Igrzysk dla osób po Transplantacji w Gold Coast w Australii Pan Maciej Żyto zdobył złoty medal w tenisie stołowym w grze deblowej z Piotrem Chojnackim. Burmistrz podkreślił, że jest to ogromny sukces, tym bardziej, że pan Maciej Żyto jest po przeszczepie nerki od swojej mamy; oraz życzył Mu dalszych tak wspaniałych osiągnięć.

Pan Przewodniczący wręczył również PROMESĘ firmie Sob-Metal z Rogożewa, przyznaną podczas Gali Społeczno – Gospodarczej Powiatu Rawickiego, na której przedstawiciele tej firmy nie byli obecni.

Po wręczeniu odznaczeń nastąpiła 10- minutowa przerwa.

W drugiej części – części okolicznościowej – po uprzedniej modlitwie Księdza Dziekana Stanisława Matuszczaka Radni, Sołtysi i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia noworoczne.

Na powyższym zakończono obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                      Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                 Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu