Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/160/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.

Uchwała Nr XXXIV/160/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.

Numer uchwały: 160
Numer sesji: 34
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXXIV/160/2009

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 18.234.520,00 zł.
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.204.520,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.339.652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2.

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 22.550.856,00 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.544.078,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5.006.778,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki bieżące
W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących,
w szczególności na:
1)wydatki jednostek budżetowych, w wysokości 12.880.512,00 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.210.383,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.670.129,00 zł.
2) dotacje na zadania bieżące – 597.676,00 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.895.090,00 zł.
4) obsługę długu j.s.t. – 161.000,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 9.800,00 zł.

3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7.

4. Określa się wydatki majątkowe na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.339.652,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 71.160,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwoce 653.960,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.500,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 34.000,00 zł.
2)celową w wysokości 1.000,00 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł

§ 5.
Deficyt budżetu w kwocie 4.316.336,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami w tytułu pożyczek i kredytów.

§ 6.
Określa się łączną kwotę:
1.planowanych przychodów w kwocie 5.806.336,00 zł.
2.planowanych rozchodów w kwocie 1.490.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.031.421,00 zł.
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 90.176,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1)przychody w wysokości 62.000,00 zł.
2)wydatki w wysokości 69.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.006.336,00 zł. w tym na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł.
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.316.336,00 zł.
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.490.000,00 zł.

§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5.
2)na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 7.
3)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12.
Upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł.
2)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
4)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13.
Ustala się kwotę 600.000,00 zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                       Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu