Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 33/2009 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25 listopada 2009 roku o godz.13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Protokół Nr 33/2009 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25 listopada 2009 roku o godz.13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 33
Rok: 2009

PROTOKÓŁ 33 / 2009

z XXXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
25 listopada 2009r., o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Wlekliński Andrzej
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – pan Stanisław Janiak. Powitał Panią Hannę Erber- Nowak, Panią Wiesławę Krajka, Panią Mirosławę Domicz, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Pana Burmistrza oraz Radnych i Sołtysów.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/144/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. „Modernizacja MGOK w Jutrosinie”.
5. Podjęcie uchwał podatkowych na rok 2010:
- w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2010.
7. Podjęcie decyzji o nieobniżaniu dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na rok 2010 ceny 1q żyta, która Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 roku została ustalona na kwotę 34,10 zł. za 1q.
8. Podjęcie decyzji o nieobniżaniu dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2010 ceny 1m³ drewna, która Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 roku została ustalona na kwotę 136,54 zł.za 1m³.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Świerzewskiego.
13. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II o prowadzonej działalności, w tym o osiągniętych wynikach nauczania w roku szkolnym 2008/2009.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Pan A. Wlekliński stwierdził, że porządek obrad, który otrzymał nie zgadza się z tym przeczytanym przez Przewodniczącego. Pan Sekretarz sprostował, że porządek ten się nie zmienił, tylko doszła jedna dodatkowa uchwała, o której wspominano na posiedzeniach komisji.
Zatem Przewodniczący poprosił o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad proszę o podniesienie ręki: „14” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. A. Wlekliński). Dziękuję – zatem porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w zebraniu wiejskim w Grąbkowie odnośnie „Małej odnowy wsi”;
- udział w 2 spotkaniach w ramach Lidera + ( 26 pkt uzyskał projekt „Odnowa wsi Jeziora”);
- udział w obchodach 11 listopada ( Burmistrz podziękował szkołom, delegacjom i pocztom sztandarowym za udział);
- spotkanie z wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz sołtysem Dubina w sprawie kanalizacji;
- spotkanie z hodowcami gołębi;
- udział w posiedzeniach komisji stałych Rady;
- udział w spotkaniu dotyczącym regulacji Orli;
- na ostatniej sesji przyjęliśmy połowę dotacji na paliwo, na dzisiaj nie mamy pieniędzy na resztę, do końca listopada miały być wypłacone, a może do tego nie dojść i przesunie się niestety w czasie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXIII/150/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/144/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. „Modernizacja MGOK w Jutrosinie”.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie inwestycji pn. „Modernizacja MGOK w Jutrosinie” na rok 2010 do kwoty 519.761,00zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXIII/151/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwał podatkowych na rok 2010:
a) w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2010 rok. Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych Rady o podanie proponowanych stawek podatków wg następującego porządku:

- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,68 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,68 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,68 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,68 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 0,66, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,77, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,68. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,04 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 4,04 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,04 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,04 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 3,90, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,04, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,04. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,04. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,22 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,22 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,22 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,22 zł.
Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 0,21, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,39, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,22. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,22. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 2%
komisja budżetu – proponowana stawka – 2%
komisja oświaty – proponowana stawka – 2%
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,65 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,65 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,65 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,65 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 0,62, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,65, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,65. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,65. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

komisja budżetu – proponowana stawka – 15,10 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 15,10 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 15,10 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 15,10 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 14,60, natomiast propozycja Min. Finansów – 20,51, proponowana stawka przez Burmistrza – 15,10. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,10. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

komisja budżetu – proponowana stawka – 9,57 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 9,57 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 9,57 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 9,57 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 9,24, natomiast propozycja Min. Finansów – 9,57, proponowana stawka przez Burmistrza – 9,57. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 9,57. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

komisja budżetu – proponowana stawka – 4,16 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,16 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,16 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,16 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 4,01, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,16, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,16. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,16. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

komisja budżetu – proponowana stawka – 4,80 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,80 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,80 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,80 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2009 roku to 4,68, natomiast propozycja Min. Finansów – 6,88, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,80. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 4,80. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXXIII/152/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała
Nr XXXIII/152/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Przewodniczący Rady poinformował, że szczegółowo stawki były omawiane na Komisjach Stałych. Komisje nie wniosły uwag.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXXIII/153/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2010.

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2010. Oznacza to, że w roku podatkowym 2010 zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2009, czyli: za sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na targowisku w Jutrosinie od stanowiska – 15,00 zł., natomiast za sprzedaż z koszyka, wózka, skrzynki – 5,00 zł.
Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

Ad. 7
Podjęcie decyzji o nieobniżaniu dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na rok 2010 ceny 1q żyta, która Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 roku została ustalona na kwotę 34,10 zł. za 1q.

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1q żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2010 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1q żyta decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.
Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1q żyta 14 głosami (z 1 głosem przeciwnym -p. Cz. Horała).

Ad. 8
Podjęcie decyzji o nieobniżaniu dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2010 ceny 1m³ drewna, która Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 roku została ustalona na kwotę 136,54 zł.za 1m³.

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2010 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.

Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.

Głos zajął pan Sekretarz – pan Zenon Łakomy. Temat był omawiany na komisjach. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.

Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2010 przyjmuje zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.

Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXIII/154/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy przyjmuje się następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- minimalizację szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym;
- budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu ( w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie);
- wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

Zadania gminy dotyczące realizacji programu:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: współpracę z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych; udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej; kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia; sfinansowanie kosztów leczenia odwykowego pacjentów z terenu miasta i gminy.
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: podejmowanie czynności zmierzających do leczenia osób uzależnionych, pomoc prawną i psychologiczną, budowanie lokalnej koalicji osób w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz edukację publiczną.
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez: kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych, dofinansowywanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień, szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie problematyki uzależnień, dofinansowywanie zakupu nowych elementów placów zabaw.
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie oskarżyciela publicznego.

Dziękuję Pani Wiesławie Krajce za przedstawienie programu.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego programu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXIII/155/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Prace społecznie użyteczne jest to nowa forma pracy, skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe ( na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin.

40% refundacji ponosi gmina, a resztę czyli 60% - pochodzi ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu.

Dziękuję Pani Mirosławie Domicz za głos.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXIII/156/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Świerzewskiego.

Pan Przewodniczący wspomniał, że temat ten poruszany był i szeroko omawiany na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, tj. dnia 28 października 2009 roku. Wtedy to głosami 14 Radnych (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona) uznano skargę p. Dariusza Świerzewskiego za nieuzasadnioną. Jednak zgodnie z przyjętym przez Radę stanowiskiem ostateczna decyzja w tej sprawie miała zostać podjęta na dzisiejszej sesji w formie uchwały. Tak więc pytam Radnych, czy mają jeszcze jakieś pytania, czy możemy przejść do przegłosowania projektu uchwały.
- p. Burmistrz – na dzień dzisiejszy p. Świerzewski ma 5 ha. Tak więc nie jest poszkodowany. Będziemy rozmawiali z p. Stróżyńską (od której p. Świerzewski dzierżawi grunty), aby miał możliwość wykupu tych gruntów.
- p. Horała – a jak się nie uda tego wykupić?
- p. Burmistrz – to będziemy rozmawiali dalej.
- p. Sekretarz – te sprawy związane z gruntami, są to sprawy cywilno – prawne. Tutaj obie strony muszą dojść do kompromisu. Nikt nikogo na siłę do notariusza nie zaciągnie. Tak więc musi nastąpić porozumienie.

Brak więcej pytań zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie skargi Pana Dariusza Świerzewskiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, a zarazem za uznaniem złożonej skargi za nieuzasadnioną, proszę o podniesienia ręki: 13”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał:2 (p. Cz. Horała, p. B. Grzywaczewski). Dziękuję, zatem Uchwała Nr XXXIII/157/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 13
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II o prowadzonej działalności, w tym o osiągniętych wynikach nauczania w roku szkolnym 2008/2009.

Głos zajął Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II – Pan Jan Borucki. W roku szkolnym 2008/2009 mury szkoły opuściło 50 licealistów. Prawie wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybrali się do szkół wyższych, pomaturalnych i policealnych. Odeszło także 63 absolwentów ZSZ, z których wielu kontynuuje naukę w szkołach uzupełniających by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie. Część ustną egzaminu maturalnego zdali wszyscy – 100%, natomiast część pisemną nie zdała jedna osoba – tj. 98%. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 27 absolwentów w następujących zawodach:
- kucharz małej gastronomii – 10 absolwentów,
- sprzedawca – 7 absolwentów,
- rolnik – 7 absolwentów,
- mechanik operator pojazdów mechanicznych – 3 absolwentów.
Ostateczny wynik egzaminu – zdali wszyscy – 100%.
Należy zauważyć, że Zespół Szkół w istotnym stopniu przyczynia się do podnoszenia poziomu wykształcenia naszej społeczności. Fundamentem tak efektywnych działań dydaktycznych jest praca wychowawcza i formacyjna, które wzajemnie się przenikają. Szczególne efekty pracy wychowawczej i formacyjnej oglądamy przez pryzmat zachowań naszej młodzieży, które możemy nazwać, nie podejmując ryzyka przesady, odpowiedzialnymi, szczególnie jeżeli rozpatrywalibyśmy to na tle zdarzeń zewnętrznych.
W ramach pracy wychowawczej podjęto działania profilaktyczne, na które składały się: spotkanie z Arturem Amendą, certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień, lektorem w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii, udział w programie edukacyjnym „Stres pod kontrolą”, podejmowanie tematyki dot. uzależnień na lekcjach wychowawczych, ankietowanie uczniów mające na celu zorientowanie w poziomie występowania zagrożeń i uzależnień wśród uczniów, badanie stopnia zagrożenia przemocą wśród uczniów klas pierwszych LO i ZSZ; emitowano filmy edukacyjne, organizowano zabawy dla uczniów, zapewniano stały dostęp do pedagoga szkolnego, zorganizowano spotkania z rodzicami, organizowano apele szkolne.
W ramach pracy dydaktycznej organizowane były zajęcia realizowane zgodnie z planami nauczania.
Zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których uczniowie brali udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali. W ramach szeroko rozumianej kultury fizycznej stwarzamy naszym uczniom możliwości wyboru uczestniczenia w szeregu dyscyplinach sportowych. Widocznym efektem tej pracy są wyniki uzyskiwane na zawodach. Celem pogłębienia i poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniowskich, w myśl zasady „Praktyka czyni mistrza”, mając też na względzie zagospodarowanie wolnego czasu uczniów i lepsze przygotowanie do egzaminów, w miarę posiadanych środków organizujemy koła zainteresowań. Uczniowie szkoły brali również udział w licznych olimpiadach i konkursach.
Podsumowując można stwierdzić, że całokształt pracy i działalności szkoły, nie tylko w minionym roku szkolnym, ale i w latach wcześniejszych, złożyły się na to, że jest ona postrzegana i oceniona jako szkoła o wysokiej jakości pracy, bezpieczna i przyjazna uczniom.

- p. Mikołajewski – podziękował Panu J. Boruckiemu za miłą i owocną współpracę między Zespołem Szkół a Muzeum Ziemi Jutrosińskiej;
- p. Burmistrz – cieszy mnie fakt, że szkoła ta tak dobrze wrosła w nasze środowisko, osiągamy coraz to lepsze wyniki i oby tak dalej.
- p. Janiak – panie Dyrektorze czym jest podyktowane to, że uczniowie na 3 roku w Szkole Zawodowej dawniej chodzili do szkoły raz w miesiącu, a teraz muszą chodzić raz w tygodniu?
- p. Borucki – tak zadecydowali wizytatorzy, taki jest przepis prawa.

Brak więcej pytań.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Obrady wznowiono od punktu 14.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania

- p. Wlekliński – chciałbym podziękować p. H. Dmyterko za publikacje w gazecie, bo dzięki gazecie dowiedziałem się o odnowie wsi Grąbkowo.
I jeszcze pytam się co z tą aszką?

- Burmistrz – to nie jest tak, że nikt nie wiedział. Była robiona narada sołtysów i okazało się, że Grąbkowo chce do tego podejść. Czy się uda zależy od tego czy będzie ładnie zrobiony program. Miejmy nadzieję, że tak. Ale to nie jest ta odnowa wsi o której kiedyś wspominałem, co miała być robiona modernizacja ogrzewania. To jest nowa sprawa i czas pokaże czy ona się przyjmie.

Jeżeli chodzi o aszkę, to w przyszłym tygodniu będę rozmawiał z p. Mikulskim. Trzymam rekę na pulsie w tej sprawie.

- p. Samol – inicjatywa mieszkańców Grąbkowa była już dawno. Jesteśmy dużą wioską, a nie mamy żadnego placu zabaw. Zobaczymy czy się uda. Miejmy nadzieję , że tak.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski

- p. May - odnośnie wirusa nowej grypy. Będziemy mieli ulotki. Apeluję, aby zachować zdrowy rozsądek. Unikać dużych skupisk ludzi. I tutaj komunikat dla dyrektorów szkół, aby wszystkie możliwe wyjazdy do kina, czy do teatru przełożyć na wiosnę. W Polsce nie ma jeszcze szczepionki, jeśli ktoś słyszał z mediów, że jest - to tylko plotka. Trzeba zachować rozwagę. Na razie w Rawiczu nie ma potwierdzonego przypadku wystąpienia wirusa grypy AH1N1.

- p. J. Borucki – kiedyś było o wiele więcej zachorowań na grypę, ale nie było to tak nagłaśnianie jak teraz.

- p. J. May – wszystko zależy od organizmu. Niektóre osoby nawet nie wiedzą, że są chore, bo mają łagodny przebieg. Najgorzej przechodzą osoby, które mają choroby układu krążenia, cukrzycę.

- p. Mikołajewski - mieliśmy wizytę grupy studentów z Wrocławia w naszym muzeum i bardzo chwalili nasze miasto za porządek i malownicze krajobrazy;

- p. R. Krzyżosiak – 1.618 zł. zostało nam z kwesty na cmentarzu, kwotę tę przeznaczymy na płytę nagrobkową dla śp. p. Józefa Budziszewskiego.

- p. Burmistrz – przypominam, ze nasze śmietnisko zostaje zamknięte z dniem 31.12.2009 roku. Nie ma możliwości przesunięcia tego terminu. Tak więc każdy obywatel musi mieć podpisaną umowę z firmą wywożącą śmieci. Będą wysłane pisma dla tych osób, które nie mają umowy i nałożone mandaty.

Dzisiaj przyszło pismo do Urzędu, że będzie kontrola unijna wszystkich śmietnisk.

Z dniem 09.12. – zostanie prawdopodobnie otwarte „DINO” w Jutrosinie.
Czeka nas następny wydatek. Sanepid daje nam 3 lata, aby w tym czasie powstała nowa stacja w Jutrosinie, ponieważ psuje nam się woda. Musimy niestety znaleźć na to pieniądze.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 16
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                           Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                     Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu