Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/153/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/153/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku

Numer uchwały: 153
Numer sesji: 33
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXIII/153/2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
__________________________________________________________________


          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz art.10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 121, poz.844) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych a także obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 06 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (Dz. U. Nr 56 poz. 458) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton wyprodukowanego do roku 2000:
a)powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 600 zł.
b)powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 1000 zł.
c)powyżej 9,0 t do poniżej 12 t – 1200 zł.
2.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton wyprodukowanego po roku 2000:
a)powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 500 zł.
b)powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 900 zł.
c)powyżej 9,0 t do poniżej 12 t – 1050 zł.
3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej, niż 12 ton (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do roku 2000 włącznie stawka wynosi: 1.350,00 zł.

5.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po roku 2000 stawka wynosi: 1.300,00 zł.

6.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7.Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych do roku 2000 włącznie: 400.00 zł.

8.Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , wyprodukowanych po roku 2000: 350,00 zł.

9.Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10.Od autobusów wyprodukowanych do roku 2000 włącznie w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a/mniejszej niż 30 miejsc - 650,00zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.250,00 zł.

11.Od autobusów wyprodukowanych po roku 2000 w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a/mniejszej niż 30 miejsc - 600,00 zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku

§ 4
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.


                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu