Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 32/2009 z XXXII SESJI Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 roku

Protokół Nr 32/2009 z XXXII SESJI Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 roku

Numer dokumentu: 32
Rok: 2009

PROTOKÓŁ 32 / 2009

z XXXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
28 października 2009r., o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie
___________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Krzyżosiak Romuald
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wlekliński Andrzej
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – pan Stanisław Janiak. Powitał Panią Ewę Szczepaniak – Kierownik PCPR w Rawiczu, Panią i Panów Dyrektorów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Pana Burmistrza oraz Radnych i Sołtysów.
Przewodniczący poinformował, że na 15 radnych, obecnych na sesji jest 14-większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność 1 radnego jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.
5. Informacja o stopniu realizacji projektu systemowego „Mogę – Potrafię – Teraz”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowej ulicy w Jutrosinie (przy budowanym przy Tartaku sklepie DINO).
7. Informacja dyrektorów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych o prowadzonej działalności, w tym o osiągniętych wynikach nauczania w roku szkolnym 2008/2009.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki odpadami Gminy Jutrosin za lata 2007-2008 – podjęcie uchwały wewnętrznej.
9. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
10. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Dariusza Świerzewskiego
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie punktu dotyczącego informacji Dyrektorów o prowadzonej działalności zaraz po przedstawieniu informacji o stopniu realizacji projektu systemowego „Mogę – Potrafię – Teraz”.

Zmieniony porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- spotkanie z 6 parami obchodzącymi 50 lecie pożycia małżeńskiego: p. G. i E. Błaszyk z Jutrosina, Z. i S. Matysiak z Jutrosina, M. i J. Łysikowscy z Jutrosina, St. i S. Stelmach z Jutrosina, P. i St. Kantorscy ze Starego Sielca i I. i M. Poniewiera z Jutrosina;
- udział w zebraniu Samorządu mieszkańców;
- spotkanie z Kuratorem Oświaty;
- udział w 2 - dniowych ćwiczeniach Obrony Cywilnej na terenie Gminy Pakosław i Rawicza;
- udział w obchodach Dnia Papieskiego połączonego z uroczystościami 15-lecia powstania Zespołu Szkół w Jutrosinie;
- udział w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej;
- udział w szkoleniu organizowanym przez WOKISS w Poznaniu;
- uczestnictwo w wyjeździe wraz z sołtysami do Gostynia odnośnie małej „Odnowy Wsi”;
- udział w powiatowych finałach w tenisie stołowym;
- złożyliśmy 2 wnioski na: Schetynówkę w Poznaniu oraz w ramach Lidera – odnośnie odnowy wsi Jeziora;
- na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu rozpatrzyliśmy wnioski odnośnie przyznania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok akademicki 2009/2010. Komisja zaopiniowała wnioski pozytywnie i przyznała na okres od X 2009 do VI 2010 – czyli na 9 miesięcy stypendia następującym studentom:
- Paulinie Tomczak – 250 zł. miesięcznie;
- Kamilowi Wawrzyniak – 175 zł. miesięcznie;
- Natalii Flak – 175 zł. miesięcznie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXII/147/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.

Głos zajął Pan Sekretarz – Pan Zenon Łakomy. Uczniom z terenu naszej Gminy przyznawana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i poprzez zapomogi. Wysokość stypendiów jest ściśle związana z ustawą o zasiłkach rodzinnych. Wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
- przy I grupie (gdy dochód miesięczny na członka rodziny ucznia mieści się w granicach do 200 zł.) wynosi 91,00 zł.;
- przy II grupie ( gdy dochód miesięczny na członka rodziny ucznia mieści się w granicach powyżej kwoty 200 zł i nie przekracza 351 zł.) wynosi 73,00 zł.
Zasiłki będą wypłacane od dnia 1 listopada 2009 roku.

Brak uwag ze strony radnych.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXII/148/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Informacja o stopniu realizacji projektu systemowego „Mogę – Potrafię – Teraz”.

Głos zajęła Kierownik MGOPS w Jutrosinie – Pani Mirosława Domicz. Przedstawiła informację o stopniu realizacji projektu systemowego „Mogę – Potrafię – Teraz” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 60 mieszkańców Powiatu Rawickiego korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej w okresie od marca do października 2009r. Natomiast cele szczegółowe to:
- wsparcie 30 osób niepełnosprawnych (ON) w celu umożliwienia im podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności;
- wsparcie 20 osób bezrobotnych (OB) w celu umożliwienia im podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności;
- wsparcie procesu usamodzielniania 10 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Harmonogram działań:
1. Zajęcia psychoruchowe – marzec – październik 2009
2. Kurs komputerowy I stopnia dla 40 osób - marzec – maj 2009
3. Kurs komputerowy II stopnia dla 10 osób – marzec – maj 2009
4. Kurs grafiki komputerowej dla 10 osób – wrzesień
5. Kurs małej przedsiębiorczości z elementami telepracy dla 50 osób – maj – lipiec 2009
6. Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej dla 20 osób – wrzesień
7. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 30 osób – sierpień
8. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym zakończone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 10 osób – czerwiec 2009
9. Turnus rehabilitacyjny dla 30 osób – maj – czerwiec 2009
10. Kurs prawa jazdy kat. B dla 23 osób – lipiec – październik 2009
11. Warsztaty psychologiczne dla 30 osób – czerwiec 2009
12. Poradnictwo prawne dla 60 osób – październik 2009.

Informacja dotycząca realizacji projektu w Gminie Jutrosin
Rekrutacja prowadzona była na przełomie lutego i marca 2009 roku. Informacje o projekcie przekazywane były przez pracowników socjalnych naszego Ośrodka oraz przez lokalne media. Ostatecznie do udziału w Projekcie zgłosiło się 11 osób – z tego 6 osób bezrobotnych oraz 5 osób niepełnosprawnych. Komisja zakwalifikowała do udziału w projekcie 10 osób. Praca socjalna wykonywana przez 2 pracowników socjalnych uczestniczących w Projekcie polegała przede wszystkim na utrzymywaniu stałego kontaktu z uczestnikami. Do naszych zadań należy miedzy innymi: informowanie uczestników o godzinach dojazdów, o terminach prowadzonych zajęć, monitorowaniu ich przebiegu, zbieraniu wymaganej dokumentacji. Korzyści wynikające z udziału w Projekcie dla uczestników – poza celem głównym Projektu – to nieodpłatny, 14- dniowy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz przyznawane raz w miesiącu zasiłki celowe dla osób bezrobotnych.
Wkład własny Gminy Jutrosin – to kwota 9.800,00 zł., która w całości przeznaczona jest na zasiłki celowe i w naturze wypłacane osobom bezrobotnym w okresie od kwietnia 2009r. do października 2009r. w wysokości 280,00 zł. miesięcznie.
Udział Beneficjentów Ostatecznych tj. mieszkańców Gminy Jutrosin w poszczególnych formach aktywizacji:
- kurs komputerowy I stopnia – realizacja w okresie od 04 do 13 maja 2009r. oraz od 18 do 27 maja 2009r. - zakończony egzaminem. Łączna liczba godzin – 40;
- turnus rehabilitacyjny w ORW Brenno – Ostrów – realizacja w okresie od 31 maja 2009r. do 13 czerwca 2009r.
- warsztaty psychologiczne – realizacja od 5 czerwca 2009r. do 7 czerwca 2009r.
- kurs małej przedsiębiorczości z elementami telepracy – realizacja od 28 maja 2009 r. do 05 czerwca 2009r. i od 06 lipca 2009r. do 14 lipca 2009r.
- kurs prawa jazdy kat. B – realizacja od 6 sierpnia 2009r. do 31 października 2009r. – obecnie w trakcie realizacji
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych – realizacja od 26 sierpnia 2009r. do 27 sierpnia 2009r.
- warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – realizacja od 07 września 2009r. do 10 września 2009r.
- zajęcia psychoruchowe
- poradnictwo prawne.
Z gminy Jutrosin do projektu przystąpiło 10 osób w tym:
- 5 niepełnosprawnych ( 3 kobiety i 2 mężczyzn) – w przedziale wiekowym od 25 do 52 lat
- 5 bezrobotnych kobiet – w przedziale wiekowym od 23 do 38 lat.
Udział w projekcie pozwolił beneficjentom na zdobycie nowych umiejętności, integrację społeczną, natomiast osobom bezrobotnym dodatkowo zaistnienie na rynku pracy. Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Mogę - Potrafię – Teraz” dla wielu uczestników był jedyną szansą na podniesienie kwalifikacji. Pozwolił uczestnikom zdobyć nowe umiejętności, doświadczenia, zawarcie nowych znajomości, a także pozwolił inaczej spojrzeć na własne problemy.

Cała informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 6 ( przełożony z punktu 7)
Informacja dyrektorów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych o prowadzonej działalności, w tym o osiągniętych wynikach nauczania w roku szkolnym 2008/2009.

Głos zajęła dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie – Pani Irmina Gilicka – Zalas. Przedstawiła działalność dydaktyczną swojej placówki. Na wszystkich zajęciach dydaktycznych skutecznie realizowano podstawę programową oraz kształcono umiejętności wynikające ze standardów egzaminacyjnych. W roku szkolnym 2008/2009 do Szkoły Podstawowej uczęszczało 118 uczniów, w tym 62 do klas IV-VI. Wszyscy uczniowi byli klasyfikowani i otrzymali promocję do następnej klasy lub ukończyli szkołę. Średnia ocen w szkole wyniosła 3,9. Zachowanie wzorowe i bardzo dobre uzyskało 41% uczniów. Ocen nagannych zachowania nie wystawiono. Wysoko oceniamy tegoroczny wynik sprawdzianu po klasie VI. Nasi absolwenci uzyskali średni wynik 23.70 pkt. ( w woj. wielkopolskim 21,90). Tendencja rozwojowa szkoły wskazuje na wzrost postępu edukacyjnego.

W roku szkolnym 2008/2009 do Gimnazjum uczęszczało 134 uczniów, w tym 46 absolwentów. Wszyscy uczniowie byli klasyfikowani. Promocji nie otrzymało 2 uczniów klasy I. Średnia ocen w szkole wyniosła 3.64. Zachowanie wzorowe i bardzo dobre uzyskało 58% uczniów. Wystawiono 1 ocenę naganną z zachowania.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
- humanistyczny: 31.76 pkt ( w woj. wielkopolskim 31.04 pkt)
- matematyczno- przyrodniczy: 25.12 pkt ( w woj. wielkopolskim 25,65 pkt)
- język angielski: 25.84 pkt ( w woj. wielkopolskim 30.55 pkt).

Osiągnięte wyniki nas satysfakcjonują. Na nabór uczniów o wyższych wynikach na sprawdzianie, czyli o wyższym potencjale edukacyjnym, jako szkoła obwodowa, nie mamy wpływu. Będziemy dążyć do podwyższenia efektywności kształcenia o kilka punktów egzaminacyjnych .
Pani Dyrektor wspomniała również o działalności wychowawczej i opiekuńczej placówki. Doskonale układa się praca z Radą Rodziców; wysoko należy ocenić zainteresowanie Rady Rodziców szkołą oraz jej konkretny udział w rozwiązywaniu problemów i wypełnianiu szkolnych zadań. Opinie i oczekiwania rodziców są uwzględnione w planowaniu pracy szkoły. W szkole podstawowej obserwujemy niebezpieczne zachowanie na przerwach, agresję fizyczną , niszczenie mienia. W gimnazjum obserwujemy niewłaściwe zachowanie w autobusie szkolnym, niszczenie mienia i palenie papierosów. W celu zlikwidowania tych problemów wychowawcy upowszechnili wśród uczniów i rodziców wiedzę na temat praw i obowiązków uczniów. Przeszkolono pedagoga w zakresie interwencji kryzysowej. Szkoła zapewnia dzieciom dożywianie i pomoc socjalną: stypendia z fundacji PKM Duda, OPS; dożywianie; dofinansowanie wycieczek; zwrotu zakupu podręczników; darmową porcję mleka. Szkoła systematycznie rozszerza ofertę zajęć wspierających uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; zajęcia logopedyczne; doradztwo zawodowe; Młodzieżowy Klub Psychoedukacyjny. Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów wprowadzono bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Przygotowywano uczniów do konkursów, realizowano projekty edukacyjne. Uczniowie SP uczestniczyli w 11 konkursach a uczniowie gimnazjum w 25 konkursach.

Szkoła w bezpieczny i funkcjonalny sposób wykorzystuje budynki i ich otoczenie.

Cała informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

- p. Burmistrz – widać, że występuje tendencja wzrostu w szkole; cieszy mnie ten fakt, ponieważ 4 lata temu były z tym problemy. Dobrze, że jest mało przemocy. Ważna jest ścisła współpraca z rodzicami ( programy wychowawcze i profilaktyczne).

- p. F. Małecki – co z tą naszą salą gimnastyczną?

Po tej prezentacji nastąpiła 10- minutowa przerwa.

Po przerwie głos zajął dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski. W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszczało 314 uczniów w 15 oddziałach klasowych. Wśród naszych uczniów mamy 7 osób z orzeczeniem do realizacji obowiązku szkolnego w szkole specjalnej i 22 z opinią o obniżonych wymaganiach oraz 2 uczniów niepełnosprawnych fizycznie. Kadrę pedagogiczną w mijającym roku szkolnym stanowiło 27 nauczycieli w tym, 4 na czas zwolnień lekarskich ( 6 dyplomowanych, 10 mianowanych, 6 kontraktowych, 5 stażystów). Średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2008/2009 wyniosła 4,12. Frekwencja na zajęciach – 94,2%. Ze sprawdzianu po klasie VI Szkoła Podstawowa osiągnęła wynik 22,13 pkt w przeliczeniu na ucznia. Dla porównania kraj – 22,64, okręg – 22,03 a województwo 21,9. Nie jest to wynik dobry, jednak należy zaznaczyć, że na 42 uczniów klas VI – dwoje posiadało orzeczenie a 6 opinie o dostosowaniu wymagań.
Występuje bardzo duże zaangażowanie naszych uczniów w różnorakie konkursy, w których odnotowujemy wysokie osiągnięcia. Np. w konkursie ortograficznym, recytatorskim, polonistycznym, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, plastycznym czy matematycznym – uczniowie zajmowali wysokie miejsca lub otrzymywali wyróżnienia.
W bieżącym roku szkolnym 2008/2009 na terenie naszej placówki nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków. Nie odnotowaliśmy również przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca pomiędzy wychowawcami i dyrekcją oraz rodzicami. W czasie całego roku szkolnego na terenie placówki doszło do 3 wypadków z udziałem uczniów. Były to zdarzenia związane z brakiem uwagi podczas wchodzenia po schodach lub potknięcia, skutkujące skręceniem lub złamaniem.
Uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać swoje uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych, uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych, akcjach profilaktycznych, wyjeżdżali na wycieczki klasowe oraz zielone szkoły. W czasie ferii odbyły się dla dzieci wielorakie formy spędzania wolnego czasu na terenie naszej szkoły: gry i zabawy sportowe, konkursy, wyjazd na basen , dyskoteka.
Z wynajmu Sali sportowej na potrzeby kursu tańca, aerobiku i innych zajęć sportowych przez osoby nie związane ze szkołą a prowadzące działalność kulturową pozyskujemy fundusze na rzecz szkoły. W minionym roku przeprowadzono remont administracji biurowej, położono kostkę na boisku szkolnym, zakupiono meble, pomalowano 4 sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski.

Cała informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pan Dariusz Stachowiak. W roku szkolnym 2008/2009 szkoła liczyła 6 oddziałów. Do klas I-VI uczęszczało 124 uczniów, w tym jeden uczeń klasy I miał zajęcia w domu. Dwoje uczniów realizowało program nauczania dostosowany do potrzeb i możliwości na podstawie orzeczenia publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Kadrę pedagogiczną w mijającym roku szkolnym stanowiło 15 nauczycieli. W minionym roku średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 3,91. Do klasy VI uczęszczało 20 uczniów. 19 z nich skończyło szkołę w terminie, natomiast 1 zdawał egzamin poprawkowy z języka angielskiego, który zdał. Wszyscy uczniowie klas I-V uzyskali promocję do klasy programowo wyższej. Wśród ocen z zachowania w klasach IV-VI najwyższy procent stanowią oceny dobre ( 24 uczniów) i bardzo dobre ( 22 uczniów). 10 uczniów otrzymało ocenę wzorową, 4 poprawną i 3 nieodpowiednią. Brak ocen nagannych. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się w sposób następujący: nauczanie zintegrowane – 95,34%, klasy IV-VI – 94,28%, szkoła – 94,81%.
Do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 20 uczniów. Wszyscy pisali arkusz standardowy. Średni wynik szkoły to 18,7 pkt. Współczynnik łatwości zadań wyniósł 0,47 co wskazuje, że zadania okazały się trudne dla naszych uczniów. Najwyższy wynik nauczania to 26 pkt, najniższy – 10. Jest to najsłabszy wynik szkoły od momentu wprowadzenia sprawdzianu do systemu oświaty, tendencja rozwojowa szkoły jest wzrastająca.
W roku szkolnym 2008/2009 na terenie naszej placówki zdarzył się 1 przypadek kradzieży. Nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła wolna jest od narkotyków. Nie odnotowaliśmy także przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów.
W szkole były prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz z języka polskiego, matematyki i przyrody dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie mogli także korzystać z pomocy pedagoga czy logopedy. Uczniowie mogli uczęszczać na zajęcia prowadzone w ramach kółek zainteresowań. Byli współorganizatorami imprez szkolnych. Uczestniczyliśmy w ogólnopolskich akcjach. Dzieci naszej szkoły pielęgnowały groby więźniów i powstańców na Cmentarzu Parafialnym na Borku.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Osiągają w nich większe lub mniejsze sukcesy. W rywalizacji sportowej za miniony rok szkolny zajęliśmy 7 miejsce w punktacji ogólnej oraz 3 w klasyfikacji na najbardziej usportowioną szkołę podstawową Igrzysk Młodzieży szkolnej powiatu rawickiego.

Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Głos zajął dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – Pan Andrzej Musielak. Poinformował obecnych o tym, że w ubiegłym roku szkolnym uczęszczało do szkoły 174 uczniów, a ukończyło ją 68. Do klas programowo wyższych promowanych zostało 104 uczniów. Niepromowanych do klas programowo wyższych zostało 2 uczniów. Do naszego gimnazjum uczęszczało 7 uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim zakwalifikowanych do nauczania w szkole specjalnej, oraz 1 uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. Uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu mieliśmy 32. Uczniowie ci spełnili kryterium: średnia z ocen z przedmiotów co najmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Średnia ocen szkoły to 3,89.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
- część humanistyczna – 30,2 pkt
- część matematyczno – przyrodnicza – 27,0 pkt
- część językowa – 25,6 pkt.
Uczniowie osiągali wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach sportowych i turniejach. Realizowano programy i projekty edukacyjne: „Szkoła bez przemocy”, „Trzymaj formę”, program „Śpiewająca Polska”, „Dobry zawód – pewna przyszłość”. Posiadamy certyfikaty jakości: „Szkoła z klasą” , „Szkoła zaangażowana społecznie”. Na terenie naszej szkoły działa Klub Wolontariatu „Razem”, Klub Tenisowy Return, Chór Szkolny „Fermata”, koło recytatorskie, kółko taneczne, SKS dla chłopców, SKS dla dziewcząt, kółko informatyczne, matematyczne oraz plastyczne.
Szkoła jest pozytywnie oceniana przez społeczność lokalną, do czego przyczynia się dobrze układająca się współpraca z rodzicami i władzami gminy. Szkoła aktywnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach, współpracuje z instytucjami działającymi na terenie gminy. Absolwenci naszego gimnazjum nie mieli trudności z przyjęciem do szkół ponadgimnazjalnych i kontynuują z dobrymi wynikami naukę w szkołach kończących się maturą. Śledzimy losy naszych absolwentów i jesteśmy z nich dumni, ponieważ odnoszą sukcesy porównywalne z osiągnięciami w naszej szkole. Z perspektywy czasu oceniają naszą szkołę bardzo dobrze, utrzymują kontakt z dyrektorem i gronem pedagogicznym. Chętnie dzielą się swoimi sukcesami i szukają u nas pomocy w chwilach trudnych. Szkoła szanuje prawa wszystkich członków społeczności szkolnej. Szczególnie duży nacisk kładzie na przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji w poszanowaniu powszechnie uznawanych wartości, samodoskonalenia i kierowania własnym rozwojem.
Gimnazjum w Jutrosinie aktywnie współpracuje z Fundacją PKM DUDA im. Maksymiliana Duda. Efektem tej współpracy jest finansowanie przez Fundację wybranych zajęć pozalekcyjnych, oraz ufundowanie 9 stypendiów edukacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Ad. 7 ( przełożony z punktu 6)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowej ulicy w Jutrosinie (przy budowanym przy Tartaku sklepie DINO).

Głos zajął pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Podczas posiedzenia komisji rolnictwa padła propozycja nazwania nowej ulicy – ulicą Przemysłową. Jednak na kolejnych posiedzeniach sugerowano, by nazwać ją Izydora Kaminiarza. Był on zasłużonym burmistrzem Jutrosina zamęczonym w obozie koncentracyjnym.
Pan Przewodniczący zapytał się komisji rolnictwa, czy podtrzymuje swoją propozycję odnośnie nadania nazwy. Pan Stanisław Alcer - w imieniu komisji odpowiedział, że przychylają się do zdania większości i zgadzają na nazwę Izydora Kaminiarza.
Zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXII/149/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 8
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki odpadami Gminy Jutrosin za lata 2007-2008 – podjęcie uchwały wewnętrznej.

Głos zajął Pan Burmistrz – pan Zbigniew Koszarek. Gospodarka odpadami należy do obowiązków gmin, które obok opracowania gminnych planów gospodarki odpadami zobowiązane są do ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, uchwalając stosowne regulaminy. Określają one m.in.: obowiązki właścicieli i użytkowników nieruchomości związane z gromadzeniem, w tym selektywnym usuwaniem odpadów z terenu nieruchomości poprzez ich wyposażenie w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, a także zawarcia umowy na wywóz tych odpadów z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie.
Szacuje się, że w końcu 2007 roku w gminie Jutrosin było około 1760 gospodarstw domowych i 180 obiektów infrastruktury ( wytwarzających odpady o składzie zbliżonym do odpadów komunalnych). Natomiast na końcu 2008 roku w gminie wytworzonych zostało około 830 Mg komunalnych, w tym około 713 Mg w gospodarstwach domowych. W latach 2007 i 2008 w ramach zorganizowanej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury zebrano odpowiednio: około 543 i 526 Mg odpadów komunalnych ogółem, w tym niesegregowanych odpadów komunalnych odpowiednio: 530 i 450 Mg. Odpady zmieszane w całości poddano procesowi unieszkodliwiania poprzez deponowanie na składowisku odpadów komunalnych w Nad Stawem.
Dokładne określenie wielkości strumienia odpadów zbieranych jak i składowanych uniemożliwia brak dostatecznej kontroli spełnienia wymogów wynikających z udzielanych zezwoleń przedsiębiorcom na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontroli właścicieli nieruchomości – co skutkowało również nie objęciem 100% gospodarstw domowych zorganizowaną zbiórką już w 2007 roku.
Na terenie gminy działalność usługową w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości prowadzi zakład handlowo usługowy EKO-SKÓRTEX. System gromadzenia odpadów komunalnych oparty jest na standardowych, powszechnie stosowanych pojemnikach o pojemnościach dostosowanych do potrzeb poszczególnych wytwórców odpadów. Częstotliwość opróżniania pojemników zależy od rodzaju zabudowy, a także od treści podpisanych umów i wynosi raz lub 2 razy w miesiącu . Średni koszt wywozu odpadów niesegregowanych wynosi około 48 zł. na mieszkańca gminy w skali roku.
Na terenie gminy ustawiono 34 pojemniki o pojemności 1,1m³ obejmujące zbiórkę tworzyw sztucznych oraz szkła białego i szkła kolorowego.
Do największych wytwórców odpadów obok PKM „DUDA” SA w Grąbkowie zalicza się: PHU „PANIX” w Śląskowie, Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Grzelewscy w Rogożewie oraz Składnica Demontażu i Kasacji Pojazdów Samochodowych w Janowie. W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zebranych zostało 4,45 tys. Mg odpadów, które prawie w 95% stanowiły odpady z grupy 02 (odpady z przetwórstwa mięsa) zebrane przez PKM „DUDA”.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- p. Burmistrz – apeluję o podpisywanie umów z firmą wywożącą śmieci, bo z dniem 31 grudnia 2009 roku śmietnisko jest zamykane;

- p. F. Małecki – rozmawiałem z p. K. Kasprzakiem, który oznajmił mi, że opracowują program w celu przesunięcia terminu zamknięcia śmietniska na późniejszy;
- p. Burmistrz - z dniem 31 grudnia 2009 roku śmietnisko jest zamykane, musimy zrobić projekt rekultywacji śmietniska;
Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za ( 1 nieobecny usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała wewnętrzna Nr 5/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 października 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Po tym punkcie nastąpiła 10 – minutowa przerwa.

Po przerwie obrady wznowiono od punku 9.

Ad. 9
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

Głos zajął Pan Burmistrz – pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Dyrektor Ośrodka Kultury, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz, Skarbnik oraz z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2009 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu.
W piśmie z dnia 27 października 2009 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu stwierdził, że w toku analizy w 4 przypadkach stwierdzono brak podpisu na egzemplarzu dołączonym jako kopia zeznania, a w jednym przypadku stwierdzono brak podania tytułu prawnego do mieszkania.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2009 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu.
W piśmie z dnia 26 października 2009 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu stwierdził, że w toku analizy stwierdzono przypadki niewypełnienia wszystkich rubryk składanych oświadczeń: w 3 przypadkach – brak określenia rodzaju zabudowy gospodarstwa, w jednym przypadku – brak wykazania diety radnego a w dwóch przypadkach – brak podpisu na dołączonych kopiach zeznania.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Ad. 10
Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Dariusza Świerzewskiego.

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Pan Dariusz Świerzewski w piśmie z dnia 29.09.2009 roku, złożył skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin. Skargę tę adresat przekazał do załatwienia Radzie Miejskiej w Jutrosinie jako organowi właściwemu zgodnie z przepisem art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. W skardze zawarte są następujące zarzuty:
- zaniechanie ze strony Gminy procesu zamiany gruntów z panem Dariuszem Świerzewskim, które z godnie z planami mają zostać przeznaczone pod zbiornik retencyjny;
- brak od dłuższego czasu ze strony Gminy określenia terminu załatwienia sprawy oraz rodzajów gruntów ostatecznie przeznaczonych do zamiany i to pomimo przyjętych wcześniej przez Burmistrza zobowiązań.
Głos zajął Sekretarz – pan Zenon Łakomy. Trudny proces przejęcia od prywatnych właścicieli gruntów, które zgodnie z planami inwestycyjnymi mają zostać przeznaczone pod zbiornik retencyjny w Jutrosinie, prowadzony jest już od ponad dwóch lat. Sprawy te regulowane z indywidualnymi właścicielami mają charakter cywilnoprawny co oznacza, że nie stosuje się do nich przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym określających graniczne terminy ich załatwienia. Właśnie dlatego termin oraz warunki zawarcia umowy kupna – sprzedaży bądź zamiany nieruchomości, uzależnione są wyłącznie od przebiegu rokowań i przyjętych pomiędzy stronami wspólnych uzgodnień. Proces przejmowania przez Gminę gruntów pod zbiornik retencyjny uległ w ostatnich miesiącach wyhamowaniu. Spowodowane jest to głównie potrzebą dostosowania jego wielkości do ciągle zmieniającej się perspektywy budowy zbiornika.
Wszyscy wiemy, że żeby doszło do zawarcia umowy potrzebna jest zgoda 2 stron. Ten wykup musi nastąpić. Wiemy, że z panem D. Świerzewskim w grę wchodzi tylko zamiana gruntów. Burmistrz złożył zapewnienie, że zamiana ta zostanie przeprowadzona zgodnie z interesem obu stron oraz możliwościami majątkowymi Gminy, dlatego moim zdaniem skarga ta powinna zostać uznana przez radnych za nieuzasadnioną. W uzasadnieniu Burmistrza nie ma podanych żadnych terminów, ani też p. D. Świerzewski nie poniósł żadnej straty.

- p. Kalka – w uzasadnieniu nie ma podanego żadnego terminu, którego by Burmistrz nie dotrzymał.

- p. Sekretarz – nie ma;

- p. Grzywaczewski - czy p. D. Świerzewski wiedział o dzisiejszej sesji?

- p. F. Małecki – p. Świerzewski wiedział o sesji, ale musiał pojechać do Poznania. Chodzi mu tylko o zamianę, w grę nie wchodzi tu sprzedaż gruntów, oraz o podanie dokładnego terminu, kiedy to nastąpi.
Ja myślę, że z takim gospodarzem taką sprawę trzeba jak najszybciej załatwić, bo przez niezdecydowanie jednej osoby zajdzie potrzeba zmiany całego projektu zbiornika retencyjnego. A były już takie przypadki.

Brak więcej pytań.

Przewodniczący spytał o stanowisko Rady Miejskiej w tej sprawie. I tak 14 radnych
( 1 nieobecny usprawiedliwiony) uznało skargę p. D. Świerzewskiego za nieuzasadnioną.

Zgodnie z przyjętym przez Radę stanowiskiem ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w formie uchwały na najbliższej, listopadowej sesji.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania

Brak interpelacji i zapytań.

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski

- p. Kozica – czy jest możliwość wprowadzenia ograniczenia prędkości w Starym Sielcu?

- p. Paweł Jernaś – jest zakupiony radar ISKRA i będzie on służył również na naszym terenie. Jeden dzielnicowy jest ku temu przeszkolony i myślę, że jak parę razy w miesiącu zrobimy taka obławę, to wówczas kierowcy się nauczą i zmniejszą prędkość z jaką jadą;

Mam jeszcze apel do sołtysów aby przy każdej posesji był numer domu, bo w wielu miejscach nie ma.

- p. Alcer – przez tą kanalizację w Dubinie jest bardzo dużo dziur, a kierownika robót jeszcze w Dubinie nie widziałem;

- p. Mikołajewski – przypomniał o kweście na cmentarzu 01 listopada oraz wspomniał o folderze o Jutrosinie, który będzie niedługo wydany;

- p. Stachowiak – chodzi mi dziury, które są przed szkołą, jak pada deszcz to dzieci są ochlapane. Może trzeba by było teren wokół odwodnić, trzeba coś z tym zrobić;

- p. Burmistrz - sołtys niech spisze to wszystko i po 01 listopada zrobimy sobie zebranie z kierownikiem budowy i wtedy będzie można mu wszystkie te uwagi przekazać. A jeżeli mówimy o odwodnieniu to leży ono w kompetencjach starostwa.
Nie da się panowie wszystkiego zrobić.

- p. Guziołek – chodzi mi o pasy na przystanku autobusowym;

- p. Burmistrz – 2 firmy czynią starania o powstanie biogazowni w Jutrosinie. Dobrze by było jakby była 1 na gminę. Jedną chcą zrobić przy zakładach mięsnych „DUDA”. Drugą: na terenie Jutrosina u p. Mikulskich i ewentualnie byłoby to usytuowane na starym śmietnisku za SKR-em. Na to potrzeba około 3 ha. Jest to na bazie obornika i kiszonki z kukurydzy. Zwracam się do Radnych aby iść w tym kierunku. Możemy pojechać tam gdzie już to jest i zobaczyć jak działa. Zachęcam do tego.
Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13
Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej

Na powyższym zakończono obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                               Protokół zatwierdził:
   
Katarzyna Zuziak                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                            Stanisław Janiak
 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu