Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 31/2009 z XXXI SESJI Rady Miejskiej z dnia 24 września 2009 roku

Protokół Nr 31/2009 z XXXI SESJI Rady Miejskiej z dnia 24 września 2009 roku

Numer dokumentu: 31
Rok: 2009

PROTOKÓŁ 31 / 2009

z XXXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się

dnia 24 września 2009r., o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie
__________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Domaniecki Józef
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Horała Czesław
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Krzyżosiak Romuald
8. Lubiatowski Aleksy
9. May Jakub
10. Samol Szczepan
11. Wlekliński Andrzej
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XXXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panów Radnych i Sołtysów, Pana Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Pana Pawła Jernasia, Pana Fabiana Małeckiego oraz Dyrektorów Szkół.

Przewodniczący poinformował, że na 15 radnych, obecnych na Sesji jest 13 – większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne
(nieobecność 2 radnych jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycje
„Odnowa wsi Ostoje”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycje
„Modernizacja MGOK w Jutrosinie”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na
„Budowę drogi gminnej osiedle Jutrosin”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na
„Rozbudowę Gimnazjum w Jutrosinie”.
8. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2009 roku.
9. Informacja Burmistrza o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.
10. Informacja o przebiegu rozbudowy budynku Gimnazjum w Jutrosinie i organizacji roku szkolnego w tej placówce.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- udział w zakończeniu roku szkolnego 2008/2009 w szkołach naszej Gminy;
- odbył się wyjazd do Francji;
- udział w IV Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w wyścigach Drezyn Ręcznych;
- w dniach 22 i 23 lipca miała miejsce na naszym terenie nawałnica i z tego miejsca pragnę podziękować sołtysom, mieszkańcom i strażakom za pomoc i zaangażowanie przy usuwaniu szkód;
- udział w 2 naradach z sołtysami ( odnośnie nawałnicy i funduszu sołeckiego);
- rozpoczęła się rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie;
- rozpoczęła się budowa drogi na osiedlu;
- zostały wznowione prace przy kanalizacji w miejscowości Dubin;
- udział w 2 naradach wójtów i burmistrzów;
- udział w Dożynkach Gminnych w Szkaradowie ( podziękowania za zaangażowanie dla sołtysa);
- udział w obchodach 70 – rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz pogrzebie symbolicznych prochów Burmistrza Izydora Kaminiarza (podziękowania dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej i dla mieszkańców);
- wizyta gości z Francji;
- udział w spotkaniu z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli odnośnie rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010;
- udział w Dożynkach Powiatowych w Zielonej Wsi;
- udział w obchodach „Dnia Karpia” w Miliczu ( spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego);
- udział w zebraniach wiejskich odnośnie funduszu sołeckiego;
- udział w zawodach strażackich systemu krajowego w Miejskiej Górce;
- odbiór wyróżnienia dla Gminy Jutrosin w rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto” za największe osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych ( zajęliśmy 11 miejsce);
- podpisaliśmy umowę odnośnie projektu „Modernizacja MGOK w Jutrosinie”;
- udział w obchodach 60-lecia pożycia małżeńskiego 2 par: Państwa Wybierała i Żyto;
- p. Krystyna Konieczna otrzymała medal od Ministra Kultury za zasługi dla kultury dla naszej Gminy ( osobiście wręczała go Pani Poseł Krystyna Łybacka).

Brak uwag ze strony Radnych.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13” za ( 2 nieobecnych usprawiedliwionych), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem Uchwała Nr XXXI/146/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycje
„Odnowa wsi Ostoje”.

Głos zajął pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o potrzebie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Ostoje – Odnowa wsi” na rok 2010 do kwoty 640.000,00 zł.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13” za (2 nieobecnych usprawiedliwionych), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/145/2009 roku Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycje „Modernizacja MGOK w Jutrosinie”

Głos zajął pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o potrzebie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2009 w zakresie inwestycji pn. „Modernizacja MGOK w Jutrosinie” na rok 2010 do kwoty 900.000,00 zł.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „12” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „1”
(p. Wlekliński). Dziękuję, zatem Uchwała nr XXXI/144/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku została przyjęta przez Radę z „1” głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę drogi gminnej osiedle Jutrosin”

Głos zajął pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości pozyskania kredytu, dlatego postanawiamy zaciągnąć w 2009 roku kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie, w wysokości 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania. pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych, w tym z dochodów z mienia oraz podatków, z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych, w latach obejmujących spłatę.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał: „1”
(p. Wlekliński). Dziękuję, zatem Uchwała nr XXXI/142/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę z „1” głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Rozbudowę Gimnazjum w Jutrosinie”.

Głos zajął Pan Burmistrz – pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o zaciągnięciu kredytu w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie, w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie”.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała nr XXXI/143/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Obrady wznowiono od punktu 8.

Ad. 8

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2009 roku.

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2009 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 51,32%. Dochody własne ogółem wykonano w 40,54%, jednakże np. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 36,10%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 9,51%, wpływy z podatku od środków transportowych w 55,46%, a dochody z tytułu najmu i dzierżawy w 46,16%, natomiast wpływy z podatku rolnego w 53,97%.
W dochodach podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe, w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 34,66%, wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 63,06%, natomiast podatek od spadków i darowizn wykonano w 95,39%. Najniższe wykonanie występuje w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie urzędy skarbowe w sprawozdaniach wykazują bardzo dużą nadpłatę, bo aż 96,20% w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Natomiast wykonanie w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 40,35%.

W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 85,81%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 95,79%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 100,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 42,09%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 87,24%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 94,26%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 35,20%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 58,79%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 37,73%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 47,76%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 60,78%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 26,30%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 71,90%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 52.673,41 zł. oraz 478.156,93 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 310 upomnień i 87 tytułów egzekucyjnych.
Dotacje wpływają regularnie.

Brak pytań ze strony Radnych odnośnie dochodów.

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w 47,26%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 49,44%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 22,68%;
- w dziale Turystyka wydatkowano środki w 7,56%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 35,42%;
- w dziale Działalność usługowa wydatkowano środki w 42,23%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 87,24%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 94,25%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 60,40%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano środki w 39,74%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 48,56%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 49,59%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 54,09%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 45,67%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 55,53%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 46,74%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 54,54%.

Staramy się aby wydatki były niższe niż dochody. Jesteśmy teraz w trakcie trzech dużych inwestycji na terenie gminy: kanalizacji w Dubinie, budowy drogi osiedlowej oraz rozbudowy Gimnazjum. A to się oczywiście wiąże z kosztami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.670.000,00zł., które dzisiaj wzrosło poprzez podjęcie uchwał o zaciągnięciu kredytu.

Brak pytań ze strony Radnych odnośnie wydatków.

Cała informacja odnoście wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9

Informacja Burmistrza o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010

Głos zajął pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Założenia do projektu budżetu są bardziej rygorystyczne niż kiedykolwiek. Budżet gminy Jutrosin na rok 2010 opracowywany jest w sytuacji bardzo niekorzystnych warunków zewnętrznych, które oddziałują na sytuację wewnętrzną naszego kraju. Bezpośredni wpływ na kształt budżetu będzie miał przewidywany, bardzo wysoki deficyt finansów publicznych oraz niski wzrost gospodarczy, który już wyzwolił wiele niekorzystnych zjawisk i tendencji zarówno w sferze ekonomicznej jak i społecznej. Taki stan budżetu będzie wymagał od nas wszystkich zachowania w trakcie jego wykonywania dużej odpowiedzialności, dyscypliny w wydatkowaniu środków a także poszukiwania wszelkich możliwych sposobów ich zaoszczędzenia.
Jednostki organizacyjne gminy muszą się zmieścić w takich samych ramach założeniowych przy opracowywaniu projektu na rok 2010, co w tym roku.

Musimy zakończyć te inwestycje co mamy rozpoczęte w tym roku oraz dojdą nam jeszcze 2 odnowy wsi, na które składaliśmy teraz wnioski, a które zostały pozytywnie rozpatrzone. Chcemy jeszcze składać wniosek na Schetynówkę oraz do WRPO na drogę osiedlową. Prawdopodobnie będzie rozpisany przez Urząd Marszałkowski następny konkurs. I można by się tu skupić na zmodernizowaniu systemu ogrzewania na salach wiejskich (m.in. w Domaradzicach, Śląskowie, Płaczkowie, Dubinie, Grąbkowie, Rogożewie, czy Szkaradowie). Ale zobaczymy jeszcze jak to będzie, jak będzie wszystko już ogłoszone. Będzie robiony nabór na kanalizację i drogę Stary Sielec – Rogożewo. To jakiś czas może potrwać. Ale trzeba to ująć w projekcie budżetu na 2010 rok.

Nie wiem co będzie ze śmietniskiem. Na dzień dzisiejszy Starostwo Powiatowe utrzymuje jego zamknięcie z dniem 31 grudnia 2009 roku. Dlatego wszyscy mieszkańcy muszą mieć podpisane umowy na wywożenie śmieci, bo będzie problem.

W przyszłym roku prawdopodobnie rozpoczną się prace przy powstawaniu zbiornika retencyjnego.

Powstanie na naszym terenie market DINO. Ma być on otwarty na święta bożonarodzeniowe.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 10

Informacja o przebiegu rozbudowy budynku Gimnazjum w Jutrosinie i organizacji roku szkolnego w tej placówce.

Głos zajął Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – pan Andrzej Musielak. Poinformował on, że tak jak uczniowie innych szkół tak i oni rozpoczęli z dniem 01 września nowy rok szkolny. Chociaż parę dni wcześniej byłoby to niemożliwe, ponieważ cała szkoła była praktycznie jednym placem budowy. Bardzo dobrze współpracuje nam się z firmą „RAWBUD” i gdyby nie uczniowie i utrudnienia z ich obecnością spowodowane, to zapewne firma ta skończyłaby całą przebudowę przed terminem. Ważne jest przede wszystkim dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów. Boisko szkolne zmniejszyło się o 4/5, 1/5 pozostaje do dyspozycji naszych gimnazjalistów, ale radzimy sobie. Rozmawiamy z uczniami o tym ażeby na siebie uważali, żeby się nic nie stało. Jesteśmy zadowoleni z postępu prac i już nie możemy się doczekać otwarcia tego rozbudowanego Gimnazjum na następny rok.

Z tego miejsca pragnę podziękować Radnym za podjęcie uchwały, dzięki której możliwe było rozpoczęcie tej inwestycji. Będzie ona służyła na pewno wielu pokoleniom.

- p. Kurzawa – czy pokrycie dachu Gimnazjum, które było niedawno robione jest już złe, że musi być nowy dach?

- p. Janiak – jest to niestety niezbędne, ponieważ ondulina, którą wcześniej dach był pokryty nie nadaje się już do użytku, a dachówka karpiówka, którą teraz pokrywamy będzie służyć przez wiele lat.

- p. Burmistrz – ta ondulina jest już wyschnięta jak papier, była ona źle położona. My teraz musimy wszystko uzgadniać z konserwatorem ( wymianę okien, drzwi, czy elewację). I także w tym przypadku konserwator zastrzegł sobie, że dach musi być pokryty dachówką karpiówką. A tak w ogóle, to myślę, że ta ondulina to się już po prostu wysłużyła.

- p. Sobkowiak – przypominam o sali sportowej w Szkaradowie.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 11

Interpelacje i zapytania

- p. J. May – dotyczy zakazu picia alkoholu przed sklepem i w sklepie, wiem, że były przeprowadzone kontrole, ale tak nikt tego nie respektuje (apel do właścicieli sklepów);
do p. Małeckiego – mam pytanie czy na ostatniej sesji powiatu był poruszony temat ratownictwa medycznego, ponieważ źle się dzieje, czas dojazdu karetek do pacjenta jest znacznie przekroczony. Mam raport odnośnie tej sytuacji, i na następną sesję przygotuję analizę.

- p. Wlekliński – pozostały ponaruszane drzewa po ostatniej wichurze, trzeba je usunąć, ponieważ one zagrażają i przy większym wietrze się przewrócą;
Do Pawłowa biegnie z Nad Stawem linia wysokiego napięcia, słupy poszły, drzewa są poprzechylane i przy mocniejszym wietrze znów w Pawłowie nie będziemy mieli prądu.

- p. Burmistrz - będę rozmawiał na ten temat;

- p. Grzywaczewski – dzisiaj o godz. 10:00 świeciło się światło na mieście, przecież to są koszty;

- p. Burmistrz – te lampy są cały czas naprawiane po wichurze, co nas nawiedziła w lipcu;

- p. Horała – chodzi o wiatę dla dzieci w Płaczkowie - 4 lata już się o nią upominam;

- p. Guziołek – kiedy będą usunięte korzenie, które pozostały po wichurze?

- p. Małecki – odnośnie pytania p. J. Maya: temat ratownictwa był na sesji poruszany i niestety źle się dzieje, a będzie jeszcze gorzej , gdy działy będą wydzierżawione.

Odnośnie projektów o których wspominał p. Burmistrz – można by coś zrobić dla Bractwa Kurkowego, zmodernizować strzelnicę dla młodzieży, bo to wstyd, żeby 14-15 letni chłopacy nie umieli broni chwycić. Trzeba im to jakoś udostępniać.

- p. Janiak – jak ktoś chce strzelać, to ma gdzie. Trzeba tylko młodych zachęcać, ale mamy jeszcze inne dyscypliny sportu na naszym terenie, np. tenis – w którym odnosimy sukcesy, a który też wymaga sporych pieniędzy, ale to nie jest takie proste, więc cieszmy się, że mamy tę strzelnicę taka jaką mamy.

Brak więcej interpelacji i zapytań.


Ad. 12

Wolne głosy i wnioski

- p. Krzyżosiak – podziękował Panu Burmistrzowi za wkład i zaangażowanie w związku z organizacją 01 września 2009 roku;

- p. Grzywaczewski – na zakręcie w Rogożewie jest dużo krzaków, które ograniczają widoczność i może dojść do wypadku, zwracam się z prośbą o ich usunięcie;

- p. Kalka – jeśli chodzi o wywożenie śmieci do lasu – niech będą nakładane jakieś konsekwencje prawne?

- p. Burmistrz – pan Komendant sprawdzi tę sprawę;

Mam prośbę do sołtysów, żeby przemyśleli ten temat o którym wspominałem na początku sesji, odnośnie nowych projektów na Odnowę wsi. To muszą być projekty z czymś połączone, czyli, np. zadrzewiamy teren wokół przedszkola, czy szkoły, a przy okazji robimy ścieżkę edukacyjną. Jest to ważna sprawa, więc myślę, że warto.

- p. Jerzy May – przedstawił sprawozdanie z działalności Przychodni MAYMED odnośnie badań narządu ruchu u dzieci w gminie Jutrosin. Przebadano ogółem 186 dzieci, wykonano 206 specjalistycznych porad lekarskich. U 60% z nich stwierdzono wady postawy i inne schorzenia narządu ruchu wymagające dalszej diagnostyki i leczenia. Z tego prawie 50% objęto leczeniem rehabilitacyjnym w przychodni.
( Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad. 13

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:                                                    Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                               Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu