Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/146/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/146/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2009 roku

Numer uchwały: 146
Numer sesji: 31
Rok: 2009


UCHWAŁA Nr XXXI /146/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009

________________________________________________________________ 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165, 166, 168, 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXIV/116/2008 z 10 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2009, określone w § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 349.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, § 1 Uchwały w sprawie
budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 18.150.679,00 zł.,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.853.244,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 297.435,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.729.018,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009, określone w § 2 uchwały w sprawie budżetu na 2009 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 312.293,00 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, §2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 22.253.161,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.683.194,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.492.275,00 zł.
b) dotacje - 590.754,00 zł.
c) wydatki na obsługę długu - 126.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości - 5.617.967,00 zł.
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012, w tym na rok 2009 kwota 4.997.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 620.588,00 zł, w tym GFOŚ
48.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.729.018,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na
podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 78.324,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 4.”
3. Po wprowadzonych zmianach:
1. Załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009, obejmujący
wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009, obejmujący
wydatki majątkowe jednoroczne, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5
do niniejszej Uchwały.


§ 3.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
㤠4.
1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 5.349.982,00 zł w tym:
1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4.695.000,00 zł
2) wolne środki - 654.982,00 zł
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.247.500,00 zł, w tym:
1) wykup obligacji 600.000,00 zł.
2) spłata kredytów 647.500,00 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 4.102.482,00 zł i stanowi
niedobór budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów
i pożyczek na rynku krajowym oraz z wolnych środków.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.”
Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 6.297,00 zł;
2) celową w wysokości 5.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł.”

§ 5.
§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 40.000,00 zł;
2) wydatki 88.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.


§ 6.
§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.995.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -300.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.447.500,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętego kredytu 1.247.500,00 zł.”

§7.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie


                                                                      /Stanisław Janiak/

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu