Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 30/2009 z XXX SESJI Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2009 roku

Protokół Nr 30/2009 z XXX SESJI Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2009 roku

Numer dokumentu: 30
Rok: 2009

PROTOKÓŁ 30 / 2009

z XXX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 czerwca 2009r., o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Mikołajewski Ireneusz
8. May Jakub
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. Wybierała Piotr
14. Lubiatowski Aleksy
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XXX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości: Pana Zastępcę Kierownika ARiMR w Miejskiej Górce – Pana Roberta Naskręta, pana Andrzeja Musielaka, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panów Radnych i Sołtysów.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący poinformował o zmianie kolejności punktów porządku obrad ze względu na wyjazd służbowy Pana Roberta Naskręta – Pana zastępcę Kierownika ARiMR, który poprosił o przełożenie omawiania Jego punktu na początek obrad Sesji.

Po akceptacji tej formalnej zmiany przez Radnych Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.
6. Informacja Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin – Potigny o planowanym wyjeździe do Francji.
7. Informacja o programie imprez na okres letni.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- udział w zebraniu Samorządu Mieszkańców w Jutrosinie;
- udział w zebraniu w Szkaradowie odnośnie Dożynek Gminnych, które się odbędą się 15 sierpnia w Szkaradowie;
- udział w zebraniu „Wodociągów Gminnych” w Pakosławiu;
- udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Ostrobudkach;
- podpisaliśmy umowę z firmą ze Żmigrodu na budowę drogi osiedlowej;
- udział w walnym zebraniu Banku Spółdzielczego;
- udział w pożegnaniu Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego – Pani Jadwigi Giec – która odchodzi na emeryturę;
- udział wraz z Panem Przewodniczącym w obchodach 50-lecia kapłaństwa księdza kanonika Stanisława Woźnickiego;
- udział w walnym zebraniu „Lokalnej Grupy działania” w Pępowie;
- w niedzielę odbył się pierwszy turniej otwarcia boiska sportowego do gry w piłkę plażową – udział w nim wzięło 16 drużyn;
- byłem dzisiaj z firmą na wycenie w Szkaradowie odnośnie budowy chodnika;
- cały czas trwają pracę związane z zakładaniem kostki na ulicy Wodnej.

Ad. 3

Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.

Głos zajął zastępca Kierownika ARiMR – Pan Robert Naskręt.
W roku 2008 w Agencji 9 osób odbywało staż, była to głównie młodzież wiejska. Utrzymujemy dobrą współpracę ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu.
Zajmujemy się realizacją następujących działań:
- oś I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:

- szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;
- ułatwianie startu młodym rolnikom;
- renty strukturalne;
- korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;
- modernizacja gospodarstw rolnych;
- zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa;
- uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności;
- działania informacyjne i promocyjne;
- grupy producentów rolnych.

- oś II - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:

- wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
- program rolno środowiskowy;
- zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;
- odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

- oś III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
- odnowa i rozwój wsi.

- oś IV - LEADER:

- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;
- wdrażanie projektów współpracy;
- funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W siedzibie ARiMR w Miejskiej Górce zarejestrowano w ubiegłym roku 370 tys. sztuk bydła. Wpłynęło 164 wniosków odnośnie renty strukturalnej ( z czego otrzymało renty 152 rolników); 293 wniosków – dotyczyło płyt gnojowych, 13 wniosków – zalesienia gruntów rolnych.

Uzyskaliśmy 3 miejsce w województwie, a 19 w kraju pod względem wypłacalności dopłat bezpośrednich. Jest to duże osiągnięcie.

W 2008 roku zostało złożonych w sumie 3186 wniosków, z czego 2158 – były to wnioski o płatności ONW. Wysłano łącznie do rolników 5244 decyzje.
W kampanii 2009r. w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja były składane wnioski. Są one już wprowadzone i sprawdzane. Od 21-28 kwietnia przyjmowaliśmy wnioski na modernizację gospodarstwa. Od następnego roku rolników będą obowiązywały dodatkowe kryteria odnośnie składanych wniosków.
Rolnicy muszą być przygotowani na dodatkowe kontrole, które będą przeprowadzane przez ARiMR.

- p. Samol – od kiedy można składać wnioski o renty strukturalne?

- p. Naskręt – ma to wszystko ruszyć we wrześniu. Jeśli chodzi o płyty gnojowe – takich wniosków już na razie nie można składać.

- p. Samol – wspominał Pan o kontrolach, czego one będą dotyczyć?

- p. Naskręt – nie będzie żadnego usprawiedliwienia w przypadku stwierdzenia braku płyty gnojowej w gospodarstwie, niezależnie od wielkości gospodarstwa . Będzie to podstawowy warunek w przypadku wystąpienia przez rolnika z jakimkolwiek wnioskiem.

- p. Sobkowiak – czy tylko będą sankcje dotyczące modernizacji, czy inne sankcje też będą nakładane?

- p. Naskręt – jeśli chodzi o dopłaty – to nie.

- p. Szymkowiak – czy jest obowiązkowa płyta, gdy gospodarstwo jest małe?

- p. Naskręt – to nie jest uzależnione od wielkości gospodarstwa; płyta jest obowiązkowa – tylko jej wielkość jest zależna od wielkości gospodarstwa.

- p. Domaniecki – jeśli chodzi o te dodatkowe kontrole, to czego one będą dotyczyły?

- p. Naskręt – chodzi o księgi bydła i trzody, czy są prowadzone, czy zgadza się stan.

Jeśli rolnicy mają problem z wypełnieniem takich ksiąg to zapraszamy do nas do Agencji – nasi pracownicy chętnie pomogą.

- p. Żmuda – jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dopłaty środowiskowe?

- p. Naskręt – zależy czego one dotyczą, są różne warianty;

- p. Kalka – czy kontrola będzie dotyczyła podpisywania umowy o wywóz nieczystości, płatność za spółkę wodną?

- p. Naskręt – będą sprawdzane szamba, gdzie są ścieki wywożone, czy są faktury?

- p. Domaniecki – chodzi o skup zwierząt, czy jakby pojawiła się znów choroba Aujeszkyego u trzody chlewnej, to nie będzie obowiązywało wydawanie świadectw pochodzenia, nawet u tych zdrowych sztuk;

- p. Naskręt – to od nas nie zależy, tylko od weterynarii, z tego co słyszałem to będą oni wydawać zaświadczenia o stanie trzody;

- p. Burmistrz – na każdej sesji jest obecny pan Włodzimierz Jędrkowiak – kierownik ARiMR, dlatego na bieżąco jesteście informowani o programach w ramach których można w danym czasie składać wnioski. Jakby wszyscy złożyli wnioski na płyty gnojowe, wtedy gdy było to ogłaszane, wówczas nie było by problemu i z kontrolami i dotacjami. Musimy dążyć do tego aby była dobra gospodarka – zbierać rachunki za wywóz nieczystości, prowadzić ten wymagany rejestr zwierząt – a wtedy nie będzie problemów. Nie można liczyć na to, że się uda. Bo wcześniej, czy później ( bez braku wymaganego jakiegoś dokumentu) niczego drodzy rolnicy w związku z dopłatami nie załatwicie.

- p. Domaniecki – zgadzam się z p. Burmistrzem, ale jeden Minister Rolnictwa powiedział kiedyś, że po co płyty, przecież one nie są potrzebne. I wielu rolników kieruje się tymi słowami teraz.

- p. Burmistrz – mam prośbę do Sołtysów, aby mówić rolnikom na zebraniach wiejskich o prowadzeniu tych rejestrów, szczególnie odnośnie trzody chlewnej, bo jeśli chodzi o bydło to już raczej nie ma problemów – bo są takie prowadzone.
Dobrze było by, gdyby komisje, które będą przeprowadzały kontrole miały na uwadze również urządzenia melioracyjne w gospodarstwach. Bo jest to rzecz ważna.

Brak więcej pytań.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Przedstawił zmiany po stronie dochodów jak i wydatków:
- 28 tys. zł. - wprowadzamy na wyprawki dla dzieci;
- 8 tys. zł. – chcemy dołożyć dla Szkoły Podstawowej na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla księgowości;
- 17 tys. zł. – co zostało ze środków alkoholowych musimy je przeznaczyć na Komisje Alkoholowe, bo inaczej tych pieniędzy nie możemy rozdysponować;
- z nadwyżki 40.000 zł. chcemy wyremontować jedną ścianę na sali w Szkaradowie, zrobić chodnik i zakupić piec do ogrzewania na świetlicę wiejską do Pawłowa.

-p. Krzyżosiak – co z II podwyżką dla nauczycieli, którą mieliśmy otrzymać we wrześniu, czy nic się nie zmieni?
- p. Skarbnik – nie ma z tym żadnych problemów, będą wypłacane we wrześniu.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXX/140/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Poinformowała o potrzebie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin”: na rok 2010 do kwoty 950.000,00zł. Zobowiązanie finansowane będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

- p. Kalka – dlaczego kwota wzrosła o 100% z 500.000 zł. na 950.000zł., skoro koszt materiałów zmniejszył się?

- p. Burmistrz – Rada po podpisaniu umowy musi zabezpieczyć tę inwestycję jeszcze oddzielną uchwałą – taki jest wymóg stawiany nam przez Regionalną Izbę Obrachunkową;

- p. Sobkowiak – mam pytanie co jest ważniejsze droga na osiedlu czy sala gimnastyczna dla dzieci? W Szkaradowie już się staramy o nią od kilkunastu lat. Chciałbym, chociaż początek tej naszej inwestycji widzieć.

- p. Burmistrz – tę drogę robimy, bo chcemy ten projekt połączyć ze „Schetynówką”, jak nam się uda to super, jak nie to trudno. A sala gimnastyczna w Szkaradowie jest ujęta w planie wieloletnim.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę , kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXX/141/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin” została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6

Informacja Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin – Potigny o planowanym wyjeździe do Francji.

Głos zajął Pan Andrzej Musielak. Cieszę się, że ruszyła już rozbudowa gimnazjum. Zaczynają się w końcu realizować te nasze wspólne plany. Pod koniec sierpnia 2010r. myślę, że już będziemy mieć zakończone prace.

Jeśli chodzi o wyjazd do Francji, to odbędzie się on w dniach 04.07-14.07. Transport mamy uzgodniony z PKS Leszno, jedzie 48 osób, a całkowity koszt wyjazdu wyniesie około 15 tys. zł. W planie podróży mamy zwiedzanie Strasburga, Potigny, uszanujemy również mszą pamięć Pana Piotra Domagały.

Informacja dotycząca wyjazdu była upubliczniona, zarówno na plakatach jak i w gazecie „Życie Rawicza”. Pierwszeństwo wyjazdu mieli mieszkańcy naszej Gminy. A na pozostałe miejsca zgłosili się brakujący uczestnicy.
W ramach naszej współpracy z Potigny odbyło już się 8 wyjazdów, z których mogło skorzystać około 350 osób, dla których była to niekiedy pierwsza możliwość wyjazdu za granicę.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 7

Informacja o programie imprez na okres letni.

Głos zajęła Pani Krystyna Konieczna , która przedstawiła program imprez letnich organizowanych w naszej Gminie.
I tak też przedstawia się on następująco:


I. Cykl imprez letnich organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą „BAWIMY SIĘ RAZEM” będzie odbywał się w następujących terminach:

20 czerwca – Stary Sielec
27 czerwca – Janowo
28 czerwca – Śląskowo
6 lipca – Bartoszewice
7 lipca – Jeziora
8 lipca – Rogożewo
15 lipca – Zaborowo

12 lipca – duży podsumowujący FESTYN „Bawimy się razem” na Rynku w Jutrosinie

Szczegółowe informacje dotyczące w/w imprez można uzyskać w Ośrodku Kultury w Jutrosinie oraz na stronie internetowej www.mgok.jutrosin.eu

II. 28 czerwca 2009r. Ludowy zespół sportowy Szkaradowo – „Powitanie lata 2009”.

III. Pierwsze otwarte mistrzostwa Jutrosina w piłce plażowej o Puchar Burmistrza –
Jutrosin 28 czerwca 2009 r. – stadion w Jutrosinie.

IV. 5 lipca 2009r. „Bezpieczne wakacje nad wodą” – żwirownia Jutrosin – organizator Rada Samorządu w Jutrosinie.

V. ZAWODY DREZYNOWE na dworcu kolejowym w Jutrosinie – 26 lipca

VI. DOŻYNKI GMINNE – 15 sierpnia w Szkaradowie

VII. Uroczystość odsłonięcia grobu Burmistrza Izydora Kaminiarza – 1 września

VIII. 35-lecie zespołu ludowego „Orlanie” – 12 września

IX. 19 września 2009r. – Pożegnanie lata – organizator Gimnazjum w Jutrosinie

X. Imprezy strzeleckie organizowane przez Bractwo Kurkowe w Jutrosinie:

- 19 lipiec – strzelanie herbowe o Klejnot herbowy;

- 15 sierpnia – strzelanie żniwne połączone z rodzinną imprezą, strzelanie o młodzieżowego mistrza;
- 20 wrzesień – strzelanie miodowe;

-18 październik – strzelanie jesienne.

Swoją propozycję na okres letni przedstawiła również Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Kamila Malecha.

Zarówno informacja Pani Dyrektor MGOK jak i Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 8

Interpelacje i zapytania.

- p. Kalka – mam prośbę aby nie pokrywały się terminy organizowanych imprez, bo np.
wtedy co są zawody drezynowe na dworcu, to my w Ostojach tez mamy imprezę.

- p. Burmistrz – termin zawodów drezynowych nie jest niestety od nas zależny.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 9

Wolne głosy i wnioski.

- p. Jakubowski – zorganizowaliśmy spotkanie w Szkole Podstawowej w Dubinie oraz w Gimnazjum w Jutrosinie odnośnie bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Mam żal do władzy o nieobecność na spotkaniu informacyjnym dotyczącym naszego festynu pt: „Bezpieczne wakacje”. Trochę zostało moje zaproszenie potraktowane lekceważąco. Program imprezy ustaliliśmy z Panem Kazimierzem Wojciechowskim. Dostaliście Szanowni Radni i Sołtysi plakaty odnośnie tej imprezy dlatego proszę o jej nagłośnienie.

Mam propozycję, żeby na początku roku zrobić harmonogram imprez organizowanych w Gminie i powołać osobę do jego koordynowania, aby nie pojawiały się takie problemy, że nakładają się terminy kilku festynów.

- p. Mikołajewski – zgłosili się do mnie właściciele garaży na terenie naszego miasta, którzy po każdym deszczu są podtopieni, żeby coś z tym zrobić bo już kilka razy zwracali się z tym problemem do pracowników Urzędu, ale nadal nikt w tej sprawie nie interweniował.

- p. Janiak – poruszymy jeszcze sprawę funduszu sołeckiego. Pan Sekretarz – Pan Zenon Łakomy przedstawi Kolegom Radnym i Sołtysom projekt dotyczący zasad finansowania sołectw na terenie Gminy Jutrosin.

- p. Sekretarz – najważniejsze jest to na co posiadane przez sołectwo środki finansowe mogą być wydatkowane, jest to ściśle określone w uchwale i do tego sołtysi będą się musieli ustosunkować. I tak też dotyczy to:
- prowadzenia inicjatyw służących poprawie estetyki oraz stanu ochrony środowiska , a w szczególności: prowadzenie sołeckich konkursów, konserwacje i remonty gablot informacyjnych, kaplic i krzyży przydrożnych, pielęgnację zieleni komunalnej;
- finansowanie działalności merytorycznej wiejskich świetlic środowiskowych;
- kulturę i sport masowy: dofinansowanie inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska, prowadzonych przez placówki oświatowe i kościoły wyznaniowe działające na terenie sołectwa, organizowanie przez radę sołecką uroczystości i imprez masowych dla mieszkańców sołectwa, prowadzenie drobnych inwestycji tworzących lub poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną lub kulturalną sołectwa, a w szczególności montaż ławek, urządzanie placów zabaw dla dzieci, prace konserwatorskie i zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, klubów i sołeckich obiektów sportowych,
- finansowanie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa: wyposażenie organizacji i stowarzyszeń działających w sołectwie w niezbędny sprzęt, a w szczególności zakupy drobnego wyposażenia dla jednostek OSP, zakupy sprzętu sportowego dla wiejskich klubów sportowych, wspieranie finansowe inicjatyw na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonych przez organizacje działające na jego terenie, dofinansowanie bieżącej działalności stowarzyszeń i organizacji działających na terenie sołectw.

Projekt ten jest cały czas poprawiany i uzupełniany. Jednak naszym zamierzeniem było ukierunkować Kolegów Sołtysów mniej więcej na co dane pieniądze będą mogli przeznaczyć. A koledzy Radni dostają projekty uchwały do przeanalizowania, aby na następnej Sesji można było jeszcze jakieś niejasności wyjaśnić i wówczas podjąć daną uchwałę.

Pan Janiak podziękował Panu Sekretarzowi.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 10

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:                                       Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                   Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu