Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 29/2009 z XXIX SESJI Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2009 roku

Protokół Nr 29/2009 z XXIX SESJI Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2009 roku

Numer dokumentu: 29
Rok: 2009

P R O T O K Ó Ł 29 / 2009

z XXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
27 maja 2009r., o godz. 13.00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Mikołajewski Ireneusz
8. May Jakub
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. Wybierała Piotr
14. Lubiatowski Aleksy
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości: Pana Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg – Pana Henryka Lipowczyka, Pana Prezesa Zarządu – „Wodociągi Gminne Sp. z o.o”- Pana Michała Dolińskiego, Pana Fabiana Małeckiego, panią Jadwigę Łysikowską, Pana Jana Boruckiego, Panów Radnych
i Sołtysów.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący poinformował o zmianie kolejności punktów porządku obrad ze względu na wyjazd służbowy Pana Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg – Pana Henryka Lipowczyka, który poprosił o przełożenie omawiania Jego punktu na początek obrad Sesji.

Po akceptacji tej formalnej zmiany przez Radnych Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Informacja o współpracy Gminy Jutrosin ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu w zakresie utrzymania dróg i remontu chodników.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Jutrosin a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu.
7. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie z prowadzonej działalności – podjęcie uchwały wewnętrznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy
w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- udział w obchodach „Dnia Kobiet” w Janowie;
- udział w Sesji Rady Powiatu;
- uczestnictwo w naradzie Burmistrzów w Jutrosinie;
- udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Rogożewie;
- uczestnictwo w obchodach otwarcia przedszkola w Domaradzicach;
- udział w obchodach „Dnia Strażaka” w Rawiczu;
- Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie zakupił 2 działki przeznaczone pod zalew;
- udział w „Targach Rolniczych” w Gołaszynie.

Ad. 3

Informacja o współpracy Gminy Jutrosin ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu w zakresie utrzymania dróg i remontu chodników.

Głos zajął Pan Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg. Poinformował o stanie dróg na naszym terenie, z czego dowiedzieliśmy się, że najgorzej sytuacja ma się na odcinku Jutrosin – Dubin oraz Szkaradowo - Jeziora.
W ubiegłym roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Jutrosin – Dubin, aby pozyskać środki z Unii Europejskiej. Projekt został oceniony pozytywnie. Jednym z kryterium oceny było połączenie drogi z drogą krajową. Tutaj dostaliśmy najmniej punktów, bo tylko 2 na 10 możliwych. Zabrakło nam 3,10% punktów, żeby uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie złożyliśmy już wniosek na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Jutrosin – Dubin. W tej chwili trwa ocena wniosku. Myślę, że pod koniec czerwca będziemy wiedzieć , czy przyznano nam środki, czy też nie. Mamy jeszcze w planie ( z rezerwy) remont mostów - najgorszy na naszym terenie jest ten jak się jedzie w kierunku Dłoni.

Jeśli chodzi o współpracę z Gminą Jutrosin to układa się ona bardzo pomyślnie.
Co roku budujemy razem chodniki. W ubiegłym roku wykonaliśmy 856 metrów bieżących chodnika na terenie Szkaradowa oraz kanalizację deszczową w Zmysłowie. Kończymy tam teraz budowę drogi. Na ten rok planujemy zakupić na teren Gminy Jutrosin materiał za kwotę 56 tys. złotych. Towar ma być wykorzystany na teren: Grąbkowa, Domaradzic i miasta Jutrosin - na ulicę Wodną.

- p. Przewodniczący – dziękuję panu Kierownikowi, jak są pytania to prosimy o zadawanie?

- p. Owczarek – mam prośbę, żeby w Jeziorach zaczęły się jakieś roboty;

- p. Lipowczyk – jeżeli nam zostanie pieniędzy to owszem.

- p. sołtys Rogożewa – na odcinku drogi Jutrosin - dworzec kolejowy rosną stare lipy, mam prośbę żeby poodcinać suche gałęzie, a te całkiem zniszczone drzewa powycinać całkiem.

- p. Lipowczyk – one są stare i zniszczone – my to wiemy – ale żeby je wyciąć to musimy uzyskać zgodę.

- p. Jakubowski – wspomniał pan tylko o chodnikach na ulicy Wodnej a co z ulicą Garncarską?

- p. Lipowczyk – prawdopodobnie uda nam się z tych środków co mamy wygospodarować również i ulice Garncarską;

- p. Wlekliński – a co z drogą Jutrosin – Pawłowo?

- p. Lipowczyk – nie starczyło nam na razie na ten odcinek środków, na rok przyszły będą zaplanowane,

- p. Samol – na polach w Grąbkowie nadal stoi woda;

- p. Lipowczyk – jeśli chodzi o Grąbkowo, przepust był sprawdzany , czyszczony pod wysokim ciśnieniem i jest zdrożny.

- p. sołtys Starego Sielca – czy będzie założony chodnik w Starym Sielcu?

- p. Lipowczyk – na pewno będzie ujęty w przyszłym roku;

- p. sołtys Jezior – chodzi o utwardzenie drogi w Jeziorach;

- p. Lipowczyk – to jest problem, tę drogę trzeba by całą przebudować - to było by najlepsze rozwiązanie.

- p. Krzyżosiak – mówił pan o złożeniu wniosku na ścieżkę rowerową, czy są jakieś realne szanse na nią?

- p. Lipowczyk – to jest dwojaka sprawa, bo jeśli chodzi o samą ścieżkę to ocena jest pozytywna, gorzej jest z kanalizacją, której koszt będzie trzeba pokryć z własnych środków.

- p. Burmistrz - jutro robimy protokół odbioru drogi w Zmysłowie. Następnym etapem będzie przystanek autobusowy w Domaradzicach. Dalej chcemy zrobić ulicę Wodną i Garncarską. Jeśli przejdzie nam wniosek na ścieżkę rowerową na odcinku Jutrosin – Dubin, to będziemy zobowiązani wykupić grunty. Tak więc jest jeszcze dużo do wykonania. I myślę, że nasza współpraca ze Starostwem Powiatowym , która jak do tej pory przebiegała pomyślnie, będzie tak przebiegała dalej.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIX/136/2009 Rady Miejskiej
w Jutrosinie z dnia 27 maja 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Głos zajął pan Prezes – Pan Michał Doliński. Wyjaśnił dlaczego trzeba było podnieść cenę wody i ścieków. Główna przyczyna tkwi we wzroście kosztów, które są bardzo duże. Wyraźnie na wzrost kosztów wpłynęła cena energii elektrycznej – aż o 37%. Wodociągi Gminne będą musiały zapłacić więcej o 160.000 zł.. Z wyliczeń wynika, że na każdego obywatela cena za wodę wzrośnie o 0,23 zł miesięcznie.

- p. Szymkowiak- ile będzie kosztował kubik wody?

- p. Doliński – 2,35 zł brutto

- p. Jakubowski – mieszkańcy skarżą się , że pogorszyła się jakość wody; w przegotowanej wodzie pojawiają się tłuste plamki. Aby utrzymać zieleń w czasie suszy mieszkańcy podlewają ją wodą, która przeznaczona jest do spożycia. I są tu niepotrzebnie straty. Niektórzy mają założone podliczniki.
Czy jest możliwość - na wniosek mieszkańców - założyć podliczniki?

- p. Doliński – z jakością wody mamy w Jutrosinie już od jakiegoś czasu problem. Miasto Jutrosin jest „hydroforem”, który pompuje wodę , tak jak ze studni. Im więcej jest zużywane, tym ta jakość jest niestety gorsza. Teraz tylko w Szymonkach możemy ograniczać zużycie. Gdy zaczyna spadać zużycie to ta norma zaczyna wracać.
W sprawie podlewania – w przypadku złożenia takiego wniosku na dodatkowy wodociąg – my zgody nie wyrażamy, bo niestety odbiło by się to kosztem wody spożywczej, która byłaby na ten cel przeznaczana.

- p. Doliński – jeśli chodzi o koszty związane z zatrudnieniem. Mamy 26 pracowników na etatach, 3 na umowy-zlecenie, w brygadzie – 8 osób i 4 osoby w biurze. Nad nami czuwa Rada Nadzorcza. Jutrosin nadzorowany jest przez pana Lewandowskiego.

- p. May - połowa odbiorców to odbiorcy indywidualni, a połowa to Koncern Mięsny „DUDA”. Co się stanie jak Koncern Mięsny przestanie współpracować z Wodociągami, czy wówczas wszystkie koszty spoczywać będą na nas indywidualnych odbiorcach?

- p. Doliński – nie należy tego brać dosłownie, Koncern chce ograniczyć z nami współpracę, ale sprawa do końca nie jest jasna. Nie chodzi o to, by utrudniać ludziom dostęp do wody. Możemy ograniczać wydobycie, dostarczenie – były by to jakieś argumenty przemawiające za szanowaniem wody, a jednocześnie zmniejszały by koszty, które musimy pokryć.

- p. May – ale jesteśmy w pewnym sensie uzależnieni?

- p. Doliński – nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć.

- p. Krzyżosiak – wiemy, że podwyżka była nieunikniona, bo wszystkie ceny rosną, ale chodzi o to aby mieszkańcom wyjaśnić skąd to się bierze. Są rozgoryczeni, bo dostają tylko informacje o wzroście cen, a nic nie wiedzą o powodach, które się ku temu przyczyniły.

- p. Doliński – jak zaczynałem pracować w Wodociągach Gminnych 13 lat temu nie było czegoś takiego jak VAT, opłaty przesyłowe. Nie potrafię tego przewidzieć, czy na następny rok znów nie będzie podwyżki. Ja tak samo jak inni muszę płacić, więc też nie jest mi obojętne to, że ceny wciąż idą do góry. Możemy stanąć z ceną wody, np. na 3 lata. Ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jak wyniknął by problem skażenia wody. Kiedy trzeba by było dowozić wodę z innych terenów - to były by dopiero koszty.

- p. Krzyżosiak – ja to rozumiem, ale chodzi mi o mieszkańców.

- p. Janiak – mam pytanie czy liczniki biorcy pokrywają się z licznikami u odbiorcy?

- p. Doliński – nie ma takiej możliwości, żeby to zbilansować. Zdarzają się magnesy u mieszkańców, awarie a to wszystko są koszty.

- p. Jakubowski – w jakim miejscu Koncern DUDA proponuje odwierty, czy nie będzie to miało wpływu na jakość wody?

- p. Doliński – w Bartoszewicach są 2. Założenia są takie, że nie będą miały żadnego wpływu. Minimalne wahania mogą nastąpić w Starym Sielcu.

- p. Burmistrz – my jako gmina jesteśmy w najgorszej sytuacji jeśli chodzi o stacje. Nową mamy jedynie w Szkaradowie. Trzeba by było na nową wyłożyć 1 mln złotych. 3 mln złotych będzie nas kosztowało Rogożewo. Jeśli pozwolimy na bezmyślne czerpanie wody to za moment możemy jej nie mieć. Do podlewania można zbierać deszczówkę.

- p. Kozica – kiedy nastąpi podłączenie II części wioski do wodociągów?

- p. Doliński – był tutaj sprzeczny interes z p. Karasiem, ponieważ on chciał początkowo zachować część do swego gospodarstwa. Ale teraz jest już projekt planowany do realizacji.

Pan Przewodniczący zapytał Radnych jak ustosunkowują się do przedstawionego wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:

- komisja rewizyjna – 1 osoba – opinia negatywna, 2 osoby – opinia pozytywna,
- komisja rolnictwa – opinia pozytywna,
- komisja oświaty, kultury i sportu – opinia pozytywna,
- komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – opinia negatywna.

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały Nr XXIX/137/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 8 „za”, kto jest przeciwny :4, kto się wstrzymał: 3. Dziękuję - zatem Uchwała Nr XXIX/137/2009 została przyjęta z 8 głosami pozytywnymi, 4 negatywnymi i 3 – wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Jutrosin a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu.

Głos zajął pan Sekretarz – Pan Zenon Łakomy. Spółka posiada działkę w Jutrosinie o powierzchni 96m2 oraz w Starym Sielcu o powierzchni 974m2 .Zamiana nieruchomości pomiędzy stronami nastąpi za dopłatą różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości, wynikającej z operatów szacunkowych ustalających ich wartość.
Różnica wynosi 139 tys. złotych.

Brak pytań do pana Sekretarza.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXIX/138/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Jutrosin
a Wielkopolską Spółką Gazownictwa. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem Uchwała
Nr XXIX/138/2009 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7

Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie z prowadzonej działalności – podjęcie uchwały wewnętrznej.

Głos zajęła pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin – pani Kamila Malecha. W ubiegłym roku zakupiono do biblioteki i filii bibliotecznych książki ze środków budżetowych za kwotę 20 102,70 zł. w tym z Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji Kultury za kwotę 6 944,00 zł. W samym Jutrosinie wydano na książki kwotę 9 676,82 zł. a w filiach: 10 425,88 zł. Dzięki tej sumie do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie dokupiono 577 woluminów, a do filii bibliotecznych w Dubinie i Szkaradowie: 589 woluminów. Ogólna ilość zakupionych książek ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 413, a z budżetu: 753 – w sumie zakupiono 1 166 książek. Również do bibliotek kupowano czasopisma – wydano na gazety kwotę: 1 028,52 złotych. W bibliotece w Jutrosinie jest zaprenumerowanych 6 tytułów ( w tym „Życie Rawicza”), a filie mają po 3 tytuły. Ilość czytelników w okresie sprawozdawczym wynosiła 1 181 osoby: w tym na terenie miasta 616, a na terenie wsi 565 osób.
W minionym roku wykonano i zamontowano nadstawki na nowe książki – 20 sztuk w filii bibliotecznej w Szkaradowie za kwotę 1 220. W filii bibliotecznej w Dubinie wykonano nowe regały – 4 sztuki za kwotę 2 440 złotych. Wykonanie nadstawek było konieczne ze względu na brak miejsc na półkach, a regały w Dubinie wymagały wymiany, gdyż stare były za niskie, a przede wszystkim zdecydował o tym ich stan techniczny.
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie, w sierpniu, została założona strona internetowa biblioteki. Stronę wykonano w celu promowania nowości czytelniczych czy wskazaniu książek poszukiwanych. Również na stronie znalazły się informacje dotyczące godzin otwarcia bibliotek oraz imprez organizowanych w bibliotece jutrosińskiej i filiach bibliotecznych. W grudniu został zakupiony aparat cyfrowy do dokumentowania działalności bibliotek podczas pracy z dziećmi czy młodzieżą. Zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej w galerii biblioteki.
Przez cały rok organizowaliśmy różnego typu imprezy kulturalno-oświatowe. Odbyły się dwa spotkania autorskie- w bibliotece jutrosińskiej z dziećmi klas I Szkoły Podstawowej spotkała się pani Wioletta Piasecka, autorka bajek dla dzieci. Natomiast w Szkaradowie młodzież gimnazjalna miała okazję porozmawiać z pisarką młodzieżowa – Martą Fox. Obie panie mówiły o swojej pracy i odpowiadały na zadawane przez dzieci pytania. Spotkania przebiegały właściwie w formie dialogu, w której aktywni byli uczestnicy. Panie, w prywatnej rozmowie, pochwaliły dzieci i młodzież uczestniczącą w obu spotkaniach, ich zachowanie oraz organizację, a zwłaszcza wystrój sal.
Przeprowadziliśmy 42 lekcje biblioteczne dla wszystkich typów szkół, np. w Jutrosinie do biblioteki przychodzili uczniowie LO i ZSZ, z którymi omawialiśmy zasady korzystania z katalogów bibliotecznych czy pracowaliśmy ze słownikami. Podczas wszystkich spotkań z dziećmi czy młodzieżą omawiamy zasady korzystania i zachowania się w bibliotece oraz prezentujemy nowości wydawnicze, które zostały zakupione.
Poza lekcjami bibliotecznymi organizujemy spotkania tematyczne, np. „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, który w tym roku odbył się we wszystkich bibliotekach. Dzieci poprzynosiły do nas swoich „milusińskich”, o których trochę sobie porozmawialiśmy, a potem się z nimi pobawiliśmy. Czytaliśmy uczestnikom książeczki o misiach, a w jutrosińskiej bibliotece dodatkowo przedstawił się najbardziej znany miś –Uszatek . W Szkaradowie dzieci „gonił” i bawił się z nimi „prawdziwy miś”. Na zakończenie zabawy dzieci zostały poczęstowane „małym co-nieco”. Z okazji „Światowego Dnia Książki” i „Dni Bibliotek” więcej i częściej spotykaliśmy się z dziećmi, by mówić o literaturze i promować nowe książki.
W czerwcu, w Jutrosinie, miała miejsce akcja ”Cała Polska czyta dzieciom”. Udział w niej wzięły przedszkolaki z Jutrosina i Płaczkowa – w sumie 106 dzieci. Każdej grupie bajki czytali zaproszeni goście, osoby znane i pełniące publiczne funkcje – panie: H. Żyto,
J. Wojciechowska, K. Konieczna i M. Misiek oraz panowie: Z. Łakomy i I. Mikołajewski. Wśród literackich bohaterów prym wiódł Kubuś Puchatek, ale uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali bajek pani W. Piaseckiej. Niezastąpione okazały się wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy, które dzieci ochoczo mówiły z osobą czytającą. Na zakończenie spotkania uczestnicy akcji otrzymali zakładki – kaczorki wykonane przez pracowników biblioteki.
W czasie ferii i wakacji dzieci tez miały czas zorganizowany – mogły uczestniczyć w tematycznych spotkaniach poświęconych bajkom, legendom i baśniom. Takie spotkania przybliżają młodym czytelnikom postacie bajkowe, zdarzenia legendarne, a także rozwijają wyobraźnię twórczą i zdolności plastyczne. Staramy się pogłębiać wiedzę czytelniczą dzieci i młodzieży, a także wyrabiamy zdolności logicznego myślenia (zagadki literackie i łamigłówki związane z tematem spotkań).
Od października jutrosińską bibliotekę systematycznie odwiedzają przedszkolaki. Każde spotkanie poświęcone jest innej tematyce np. „W krainie bajki i fantazji” podczas którego dzieci przypomniały sobie popularne bajki („Kot w butach”, „Śpiąca królewna” czy „Kopciuszek”). Układaliśmy napisy na wykładzinie z tytułami bajek. W listopadzie rozmawialiśmy o naszych misiach, a w grudniu poznaliśmy jak spędzają święta bohaterowie książkowi. W Dubinie na stałe wpisała się już „Zostań czytelnikiem”, podczas którego sześciolatki zostają zapisani do biblioteki.
Podczas tych wszystkich spotkań czytamy małym i tym większym czytelnikom książki lub lektury, staramy się przekonać do korzystania z biblioteki kupując niezwykle kolorowe i dydaktyczne książeczki. Staramy się urozmaicać zajęcia konkursami np. w Dubinie przy okazji Dnia Dziecka czy w Szkaradowie ma na celu promować czytelnictwo i rozwijać u dzieci wyobraźnię twórczą.

Dziękuję Pani Dyrektor za złożone sprawozdanie. Jeżeli nie ma pytań proszę Radę o przyjęcie sprawozdania. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.

Głos zajął pan Burmistrz. Fundusz sołecki jest to nowa forma wspomagania sołectw. Gmina do końca czerwca musi podjąć uchwałę o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na jego utworzenie. Natomiast do dnia 30 września sołtysi powinni przekazać Burmistrzowi wniosek zawierający listę zadań do realizacji wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Kwota, którą dostaniemy do dyspozycji, to około 200 tys. złotych. I tak też przykładowo:
- Bartoszewice – kwota 8.000;
- Domaradzice – kwota 14.000;
- Dubin – kwota 22.000;
- Grąbkowo – kwota 13.700;
- Janowo – kwota 8.000;
- Rogożewo – kwota 15.000;
- Nowy Sielec- kwota 8.000;
- Stary Sielec – kwota 10.000;
- Szkaradowo – kwota 24.700;
- Zaborowo – kwota 6.000;
- Zmysłowo – kwota 6.000.

Te pieniądze były by przeznaczone do dyspozycji danej wsi. Wówczas sołtysi nie będą już musieli przychodzić po pieniądze do Urzędu. Jednak wydatki na które zostały by one przeznaczone muszą być wcześniej uzgodnione z Urzędem oraz zatwierdzone uchwałą zebrania wiejskiego. Więc myślę, że warto przystąpić do tego projektu.

Brak pytań.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesieni ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIX/139/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9

Interpelacje i zapytania.

- p. Jakubowski – chciałbym nawiązać do ostatniej sesji, zostaliśmy trochę źle potraktowani. Zarzucono nam – społecznikom z Jutrosina - nieangażowanie się
w żadną działalność dla dobra naszego miasta. A ja nie mogę się z tym zgodzić. Rozmowa dotyczyła również placu zabaw w Jutrosinie. Posadziliśmy drzewka , które już niestety zostały połamane. Apeluję o to aby zwrócić uwagę, kto korzysta z tego naszego placu, bo przychodzi tam również młodzież, która nie szanuje tego obiektu i go niestety niszczy.

- p. Małecki – mam pytanie czy w naszej gminie wszyscy mają kosze na śmieci, czy wszyscy są podłączeni do kanalizacji?
Chciałbym również zwrócić uwagę na to, aby zabezpieczyć skocznię na boisku
w Szkaradowie, bo jest tam niestety niebezpiecznie, oraz zwrócić uwagę na to czym niektórzy mieszkańcy opalają mieszkania.

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o skocznię – to zgadzam się z tym, że trzeba ją zabezpieczyć, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku.
W Jutrosinie do kanalizacji nie są podłączone 4 gospodarstwa, a jeśli chodzi o Szymonki to około 40% jeszcze nie jest.
Jeśli chodzi o opalanie tych mieszkań, to widać gdzie niestety ludzie palą niedozwolonymi przedmiotami, bo to już pozna się po dymie. Dlatego apeluję do Pana Komendanta, aby zwrócił na to uwagę.

- p. sołtys Bartoszewic - mam pytanie czy gmina przystępuje do projektu szczepienia dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy?

- p. Mikołajewski – mam pytanie do p. Małeckiego - co jest zrobione dla tych 900 osób zwolnionych w firmie SEWS w Rawiczu? Co się z tymi ludźmi stanie?

- p. Małecki – Starostwo jest zainteresowane tą sprawą. Część tych pracowników – jeśli się zgodzi – przejdzie do firmy w Lesznie, natomiast ta pozostała część zostanie na przysłowiowym „bruku”.

- p. May – jeśli mówimy o szczepionkach, to pamiętajmy, że mogą one dotyczyć jedynie dziewczynek 13-letnich, wówczas takie szczepienie ma w ogóle sen. Muszą one wówczas w okresie półrocznym otrzymać trzy serie takich szczepionek. Koszty są duże, w Poznaniu jedna taka dawka kosztuje około 430 zł.

- p. Janiak – Gmina musiałaby w budżecie przeznaczyć na ten cel około 150.000 złotych.

Brak więcej interpelacji i zapytań.


Ad. 10

Wolne głosy i wnioski.

- p. Sołtys Rogożewa – chciałbym podziękować panu Burmistrzowi za udział
w zawodach strażackich organizowanych w tym roku w Rogożewie.

- p. Krzyżosiak – chciałbym przekazać w imieniu Pana Boruckiego, że zakończyły się już ustne egzaminy maturalne w naszej szkole, które wszyscy uczniowie zdali
z wynikiem pozytywnym. Na wyniki egzaminów pisemnych będziemy musieli poczekać do końca czerwca.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11

Zakończenie obrad.

Na tym zakończono obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała                                          Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                     Stanisław Janiak
 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu