Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 23/2008 z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 23/2008 z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2008 roku

Numer dokumentu: 23
Rok: 2008

PROTOKÓŁ 23/2008
z XXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się
dnia 19 listopada 2008 roku, o godz. 13.00 w Sali MGOK w Jutrosinie.

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Lubiatowski Aleksy
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wlekliński Andrzej
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Krzyżosiak Romuald

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Przywitał Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Radnych, Sołtysów i wszystkich przybyłych gości.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
4. Przyjęcie uchwał podatkowych na rok 2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2009.
6. Podjęcie decyzji o utrzymaniu ustawowo określonej ceny 1m3 drewna dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
10. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.


Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w otwarciu oczyszczalni ścieków w Miejskiej Górce;
- udział w szkoleniu WOKISS w Poznaniu;
- wręczyliśmy 3 medale na jubileuszach 50 – lecia pożycia małżeńskiego;
- udział w zebraniu z rzemiosłem;
- udział w obchodach 10-lecia ZOZ w Rawiczu;
- udział w akademiach z okazji 11 listopada;
- udział w obchodach 100-lecia konsekracji Kościoła w Jutrosinie;
- udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady.

Brak uwag i pytań ze strony Radnych i Komisji.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIII/107/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Przyjęcie uchwał podatkowych na rok 2009:

Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2009 rok. Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych Rady o podanie proponowanych stawek podatków wg następującego porządku:

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości:

- od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,66
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,66
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,66
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,66.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2008 roku to 0,64, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,74, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,66.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,66. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od ha powierzchni nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:
Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2008 roku to 3,74 natomiast propozycja Min. Finansów – 3,90, proponowana przez Burmistrz – 3,90.

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 3,90
komisja budżetu – proponowana stawka – 3,90
komisja oświaty – proponowana stawka – 3,90
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 3,90.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt stawki od ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90. Za ta stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych:
Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2008 roku to 0,20, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,37, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,21.

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,21
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,21
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,21
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,21.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych – 0,21. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

Burmistrz poinformował, ze stawka podatku, która obowiązywała w 2008 roku, to 0,59, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,62, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,62.

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,62
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,62
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,62
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,62.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,62. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

Burmistrz poinformował, że stawka która obowiązywała w 2008 roku to 14,00, natomiast propozycja Min. Finansów – 19,81, proponowana stawka przez Burmistrza – 14,60.

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 14,60
komisja budżetu – proponowana stawka – 14,60
komisja oświaty – proponowana stawka – 14,60
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 14,60.

Za tą stawką głosowało „13” Radnych, 1 głos był przeciwny, a 1 – wstrzymujący.

- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

Burmistrz poinformował, że stawka która obowiązywała w 2008 roku to 8,86 – natomiast propozycja Min. Finansów – 9,24; proponowana stawka przez Burmistrza – 9,24.

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 9,24
komisja budżetu – proponowana stawka – 9,24
komisja oświaty – proponowana stawka – 9,24
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 9,24.

Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjęto stawkę 4,01, która została przez Radnych przyjęta jednogłośnie.

- od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2008 roku to 4,50.

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,68
komisja budżetu – proponowana stawka – 4,68
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,68
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,68.

Przyjęto stawkę 4,68, która została przyjeta przez 12 radnych. 3 Radnych było przeciwnych proponowanej stawce.

- od budowli:
Burmistrz poinformował, że procent podatku, który obowiązywał w 2008 roku to 2%, w pozostałych przypadkach czyli ustawowy procent proponowany jak i propozycja Burmistrza to również 2%.

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 2,00
komisja budżetu – proponowana stawka – 2,00
komisja oświaty – proponowana stawka – 2,00
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2,00.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt propozycji 2% od wartości budowli. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania:

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXIII/108/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 3 (p. Samol, p. Lubiatowski, p. Mikołajewski). Dziękuję, zatem uchwała Nr XXIII/108/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok została przyjęta przez Radę 12-głosami pozytywnymi i 3 wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2009.

Przewodniczący Rady poprosił poszczególne komisje Rady o podanie propozycji ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego za 2009 rok:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 35,50
komisja budżetu – proponowana stawka – 35,50
komisja oświaty – proponowana stawka – 35,50
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 35,50.

Przewodniczący Rady poprosił, by Rada przegłosowała stawkę 35,50 zł. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i następnie przystąpiono do glosowania: uchwała Nr XXIII/109/2008 została przyjęta przez Radę większością głosów przy stawce 35,50 zł. (12 głosów „za”) i 3 głosach przeciwnych (p. Wybierała, p. Kalka, p. Horała).

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie decyzji o utrzymaniu ustawowo określonej ceny 1m3 drewna dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na rok 2009.

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m3 drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2009 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m3 drewna decyzja Rady musi zostać przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała ustawowo określoną cenę 1m3 drewna jednogłośnie.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

Głos zajął pan Sekretarz – pan Zenon łakomy. Temat był omawiany na Komisjach. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.
Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2009 przyjmuje zadania z zakresu:
- ochrona zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
- działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocja gminy.

Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert.

Brak pytań.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXIII/110/2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XXIII/110/2008 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009.

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Na przyszły rok zaplanowano:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Głos zajął Pan Przewodniczący. Temat ten był omawiany na komisjach. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jutrosin będą otrzymywać następujący ekwiwalent:
- za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym – 10 zł.;
- za każdą godzinę w szkoleniu pożarniczym – 5 zł.
Strażacy, którzy będą zabezpieczać imprezy masowe nie będą otrzymywać ekwiwalentu. Taką decyzję podjął zarząd OSP.

Brak uwag ze strony Radnych.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXIII/112/2008 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXIII/112/2008 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia majątkowe na czas – tzn. do 30.04. W dwóch przypadkach nie była rozbita kwota dot. wynagrodzeń, a w jednym nie było ujętych dochodów z gospodarstwa.

W oświadczeniu Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej – nie stwierdzono żadnych uchybień.

Głos zajął Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Radni również złożyli oświadczenia w terminie – tzn. do 30.04. Wystąpiły w nich drobne braki: np.:
- u p. I. Mikołajewskiego, p. S. Alcera, p. B. Grzywaczewskiego – brak określenia nieruchomości; u p. W. Kalki – brak danych dot. gospodarstwa, u p. A. Lubiatowskiego – brak danych dot. mieszkania, a u p. J. Domanieckiego – brak dołączonego PIT-u dot. renty.

Tak więc były to tylko takie drobne nieścisłości.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 11

Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 12

Wolne głosy i wnioski

- p. Jakubowski – dot. Samorządu Mieszkańców, społeczeństwo jest zbulwersowane ostatnią notatką w „Życiu Rawicza”;

- p. Janiak – w połowie grudnia jest zebranie samorządu mieszkańców, to może wówczas zostanie ta informacja przedłożona;

- p. Bartkowiak – poinformował, że w lutym wychodzą szkolenia chemiczne – poprosił o współpracę pań i panów sołtysów – spisanie chętnych (do połowy stycznia), szkolenie płatne – około 70 zł. w starym roku, szkolenia są ważne przez 5 lat. Poprosił o współpracę pomiędzy sołtysami.

- p. Krzyżosiak - dot. spotkania z Panem Grzelakiem – przygotowuje publikację, odbyło się 120 minutowe spotkanie z młodzieżą. Możemy pomyśleć o pomocy w wydaniu tej publikacji;

- p. Błażejowski – działki budowlane przy ul. Polnej – mogą być perturbacje, ponieważ są tam warunki uciążliwe i jest tam hałas;

- p. Burmistrz – jest to inicjatywa prywatna 3 osób, które przygotowują podział działek, my chcemy iść w stronę Dubina – będzie tam ponad 200 działek. My nie możemy tego zabronić – ponieważ jest to inicjatywa prywatna.

Jesteśmy na etapie sprzedaży 4 działek w Stasinie. Są już one wydzielone. Jak Rada uchwali plan to będzie wykup tych nowych działek w przyszłym roku. Robimy drogę na Szymonkach do końca roku. Zyska ten teren na atrakcyjności. Dziś miałem spotkanie dot. kanalizacji Dubina – w przyszłym tygodniu już wchodzi firma i zaczynają się prace. Planowany termin zakończenia prac – to połowa 2010 roku.
Składamy wniosek do 15 grudnia odnośnie funduszy z UE. 160 tys. zł. – dotacja na Szymonki z FOGR-u – ale istnieje możliwość zwiększenia tej dotacji – więc składamy wniosek o zwiększenie.

- p. Jakubowski – czy będzie budowany „SAM”, czy Urząd będzie finansował drogę, która będzie tam gdzie ten „SAM” będzie stał?

- p. Burmistrz – na dzień dzisiejszy nie ma żadnego wniosku, dlatego nic mi nie wiadomo na ten temat;

- p. Zaleska – dlaczego u nas we wiosce jest problem, że nie można założyć internetu?;

- p. Burmistrz – na dzisiaj TP nie chce interweniować nie wszędzie jest zasięg, najtańszą formą internetu jest NEOSTRADA – my przystępujemy do projektu z Urzędu Marszałkowskiego – ci co mają słaby dostęp do internetu będą mogli z niego skorzystać – jednak to trochę potrwa, musimy być cierpliwi;

- p. Krzyżosiak – złożyłem wniosek w TP w Lesznie – 1 skrzynka TP SA jest koło p. Kmiecia – ok. 40 m ode mnie na terenie nieuzbrojonym – wszyscy sąsiedzi mają założony, ja nie – bo jest to nieopłacalne. Za dowodem doręczenia złożyłem wymówienie TP. Pojechałem do Rawicza – tam jest bardzo dobry zasięg ERY. Bardzo dobrze to u nas chodzi. Tak samo jeśli chodzi o telefony. Abonament za 30 zł. – w tym godziny przy podpisaniu umowy na 3 lata. Dostałem jeszcze prezent. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy;

- p. Sobkowiak – z tym dobrym imieniem ERY bym polemizował;

Sala gimnastyczna – zrobiło się zimno, co z tym tematem? Będzie 700-lecie w 2010r. Szkaradowa – może chodź same fundamenty?

- p. Burmistrz – aby uzyskać środki zewnętrzne musimy mieć środki wewnętrzne – własne. W roku przyszłym niektóre rzeczy będziemy popychać. Myślę cały czas o tym, musimy znaleźć na to środki finansowe. Ja jestem za tym aby sala była – szukamy możliwości uzyskania środków finansowych;

- p. May – nie otrzymaliśmy informacji odnośnie „SUPERSAM-u”?

- p. Burmistrz – jak mówiłem – na dzień dzisiejszy nie ma żadnego wniosku. Wiem, że chodzi o „DINO”, jednak inwestycję zlokalizowano w Miejskiej Górce.

- p. Mikołajewski – 7.11.2008r. odbyła się piękna akademia z okazji wyzwolenia – było nas dorosłych 3 osoby. Jak ta młodzież się czuje przygotowując występ? Mam wielką uwagę do Sołtysów i Radnych na przyszłość, aby o tym pamiętać i być obecnym.;

- p. Małecki – nie każdy czyta afisze, nie każdy ma czas;

- p. May – dotyczy przeprowadzenia badań płatnych (USG zatok) w przedszkolach – jest to naciąganie rodziców na koszty;

- p. Burmistrz – nawet nie wiedziałem o takim temacie.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Protokołowała:                                                 Protokół zatwierdził:

Beata Rzeźnik                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu