Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 24/2008 z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się 10 grudnia 2008r.

Protokół Nr 24/2008 z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się 10 grudnia 2008r.

Numer dokumentu: 24
Rok: 2008

PROTOKÓŁ 24/2008
z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się
dnia 10 grudnia 2008 roku, o godz. 13.00 w Sali MGOK w Jutrosinie.

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Lubiatowski Aleksy
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wlekliński Andrzej
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Krzyżosiak Romuald

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Przywitał Kierownika ARiMR w Miejskiej Górce – Pana Włodzimierza Jędrkowiaka, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Radnych, Sołtysów i wszystkich przybyłych gości.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/103/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Szymonki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2009.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego Kolegi J. Malchrzyckiego – byłego Radnego i z-cę Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- z p. Księgową podpisaliśmy umowy na 3 mln zł na kanalizację w Dubinie – będą utrudnienia na drodze Jutrosin – Dubin ponieważ ruszają tam prace;
- udział w 60-leciu pożycia małżeńskiego Państwa Wielebskich z Grąbkowa;
- udział w 10 - leciu istnienia Powiatu Rawickiego;
- udział w uroczystej sesji powiatu;
- wręczono medale za obronność – służbę w wojsku;
- złożyliśmy wniosek na „Schetynówkę”- już wiemy, że tych pieniędzy nie dostaniemy;
- złożyliśmy wniosek na kanalizację w Dubinie;
- udział w pogrzebie naszego Kolegi J. Malchrzyckeigo;
- udział w komisjach stałych Rady;
- dobiega końca budowa drogi w Szymonkach;
- udział w zakupie gruntów dla Gminy od Komornika Sądowego - 1,80 ha za 26 tys. zł. – grunty te będą potrzebne na wymianę i poszerzenie Borownicy.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/103/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”.

Głos zajął Pan Przewodniczący – pan Stanisław Janiak. Było to tematem dyskusji na komisjach – brak uwag ze strony Komisji i Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/113/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie
z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Szymonki.

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował on o zaciągnięciu kredytu w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa drogi gminnej w miejscowości Szymonki. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych, w tym z dochodów z mienia oraz podatków, z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych, w latach obejmujących spłatę.

Brak uwag ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/114/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/115/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009.

a) przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009 przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Głos zajął Pan Burmistrz – dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych, to właśnie dziś mamy uchwalić budżet na przyszły rok. Nie jest to budżet idealny – każdy by coś tam zmienił, dodał. Następnie przedstawił projekt budżetu na rok 2009.

Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17. 720. 500,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 17.675.500,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie 45.000,00zł.
Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.655.500,00zł. Różnica jest większa więc 380 tys. zł. jest przesunięte na drogę na Szymonki.

Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 3.034.528,00 zł.;
- transport i łączność – 2.050.500,00 zł.;
- turystykę – 3.000,00 zł.;
- gospodarkę mieszkaniową – 197.000,00 zł.;
- działalność usługową – 55.000,00 zł.;
- administrację publiczną – 1.580.728,00 zł.;
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 104.149,00 zł.;
- obsługę długu publicznego – 126.000,00 zł.;
- oświatę i wychowanie – 9.572.400,300 zł.;
- ochronę zdrowia – 132.500,00 zł.;
- pomoc społeczną – 3.207.730,00 zł.;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.820,300 zł.;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 203.8725,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 621.065,00 zł.;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 554.880,300 zł.;
- kulturę fizyczną i sport – 114.800,00 zł.

Zwiększamy zadania wieloletnie: kanalizacja w Dubinie – ponad 2 mln zł., 1,5 mln zł. – droga osiedlowa w Jutrosinie, budowa gimnazjum w Jutrosinie, budowa obiektów sportowych i placów zabaw - szukamy pieniędzy na budowę sali gimnastycznej dla Szkaradowa, budowa wodociągu gminnego – i to trochę przesuwamy Sielec – Rogożewo – te 2 stacje chcemy połączyć; wykup gruntów – 200 tys. zł.; WPI – droga Szymonki – uregulowana finansowo będzie w 2009r.

Plan jednoroczny:

- dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Śląskowo – Domaradzice – 50.000,00 zł.;
- dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej Pawłowo – Ochłoda – 40.000,00 zł.;
- zakup komputerów – 7.000,00 zł.;
- zakup elementów placu zabaw – Pawłowo, Stary Sielec – 12.000,00 zł.;
- projekt i budowa oświetlenia wsi Dubin, Bartoszewice – 50.000,00 zł.;
- zakup komputera do Biblioteki Publicznej w Jutrosinie – 4.000,00 zł.;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – GFOŚ – 12.000,00 zł.
Razem kwota ta to : 175.000,00 zł.

Myślę, że jest to budżet do zrealizowania.

Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.
Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

b) przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu budżetu :

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna;
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

- p. Samol – nic w tym projekcie nie widzę dotyczącego wsi Grąbkowo?

- p. Burmistrz – są wnioski, do której wsi na dany rok planujemy pieniądze. W tym roku Dubin, Szymonki, było Szkaradowo – gdzie budowano szkołę, był Jutrosin – gdzie kanalizacja powstała i było Grąbkowo – gdzie była budowana droga. Jeśli tak podsumować to każda z wiosek miała swoją chwilę. Jeżeli się uda i powiat przekaże pieniądze to Grąbkowo będzie miało nowy przepust;

- p. Samol – nie do końca zgadzam się z Panem Burmistrzem;

- p. Janiak – uważam, że wszystko ma swoją kolej.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Przewodniczący wszystkich komisji stałych wyrazili opinię pozytywną do projektu budżetu.

c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009, która jest opinią pozytywną.

d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków.

Mamy 1 zmianę w WPI – Szymonki i o tyle wzrasta nam zadłużenie. Mam prośbę do Rady o uchwalenie projektu budżetu. Jest on realny i jak Kolega Samol powiedział – nie idealny i jeszcze dużo można by zmienić.

e) zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu.

Brak poprawek do projektu budżetu.

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy na rok 2009. Po odczytaniu projektu budżetu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XXIV/116/2008: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIV/116/2008 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Przewodniczący podziękował za jednomyślne uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.

Burmistrz również podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 – będziemy go wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Głos zajął pan Sekretarz – Pan Zenon Łakomy. Regulamin taki uchwalamy co roku zgodnie z Kartą Nauczyciela. Temat ten był dyskutowany na Komisjach Stałych Rady. Nie ma żadnych zmian. Został on zaakceptowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Miejskiej Górce, jak również komisje wydały w stosunku do niego opinie pozytywną.

Brak wniosków indywidualnych.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2009 rok Regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XXIV/117/2008: Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (2 radnych opuściło posiedzenie sesji), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIV/117/2008 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2009.

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przedstawia się następująco:

- sprzątanie i porządkowanie terenów i placów publicznych – 1300 godz. – 2 bezrobotnych;
- prace porządkowe na stadionie sportowym w Jutrosinie oraz placach zabaw dla dzieci na terenie miasta i wsi – 550 godz. – 1 bezrobotny;
- pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin – 1700 godz. – 3 bezrobotnych;
- pomoc w codziennych czynnościach podopiecznych oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – 550 godzin – 1 bezrobotny;
- prace porządkowe w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach – 550 godzin – 1 bezrobotny;
- utrzymanie porządku na terenach przy drogach gminnych (wycinanie krzewów) – 550 godzin – 1 bezrobotny;
- utrzymanie w czystości wiat przystankowych, odśnieżanie chodników w okresie zimowym – 320 godz. – 1 bezrobotny.

Komisje pozytywnie rozpatrzyły przedstawiony roczny plan potrzeb.

Brak pytań ze strony Radnych.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych na rok 2009. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XXIV/118/2008: Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (2 radnych opuściło posiedzenie sesji), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIV/118/2008 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9

Interpelacje i zapytania.

Brak interpelacji i zapytań.

Ad. 10

Wolne głosy i wnioski

- p. Samol – pierwsza tablica informacyjna była już dawno obiecana dla Grąbkowa, a jak nie ma jej to nie ma;

- p. Burmistrz – jest zamówiona;

- p. Samol – mamy w Grąbkowie tylko kawałek chodnika - po stronie świetlicy wiejskiej - a dalej już nie – ludzie się burzą;

- p. Janiak – mam petycje p. Jakubowskiego z ostatniej sesji dotyczącą artykułów z „Życia Rawicza”– temat przedstawiony został na komisjach, wszystkie komisje zostały poinformowane. My jako Radni nie będziemy na ten temat dyskutowali. Pan Burmistrz jest zobowiązany poruszyć te tematy na zebraniu mieszkańców;

- p. Jakubowski – cieszę się, że w piątek mamy to zebranie;

- p. Robert Kukla – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Dubinie - przedstawił problem braku jakiegokolwiek obiektu sportowego w tejże wiosce; sala gimnastyczna jest to większa klasa , a na 1 osobę przypada około 3m2, nie ma podziału na chłopców i dziewczynki. W takich warunkach przebywamy od listopada do marca.

Boisko – wszędzie jest unowocześniane, a u nas 231m2 – 17 lat pracy, sami zrobiliśmy krawężniki, nawoziliśmy aszkę i żadnej pomocy finansowej z zewnątrz nie otrzymaliśmy.

Dyrektor zapewnia nam pieniążki na wyjazdy. Wizytówką szkoły są zawody sportowe.
Szkoła Dubin jest najlepszą szkołą wiejską, najlepszą szkołą bez sali i najlepszą ze względu na jednego tylko nauczyciela ( w innych placówkach jest niekiedy paru opiekunów sportowych). Zaapelował, że przez 17 lat gdy tam pracuje, to Dubin jest zapomniany. Żądał, żeby powstało boisko wielofunkcyjne (całosezonowe). Wyniki są, a pomocy żadnej.

- p. Janiak – wiemy takie rzeczy już ze sprawozdań dyrektorów, ale nie na wszystko mamy pieniądze, przekazuje w imieniu Radnych podziękowania, że te wyniki takie dobre są. I myślimy, że się poprawi ta sytuacja już za jakiś czas;

- p. Burmistrz – mamy duże potrzeby, jeśli chodzi o boiska szkolne; ani Szkoła w Dubinie, Szkaradowie, czy Jutrosinie nie ma. Każda szkoła powinna mieć boisko wielofunkcyjne. 4 razy był pisany wniosek, nie dostaliśmy pieniędzy. Udało nam się zmodernizować stadion w Jutrosinie. Czeka nas to zadanie. Szkoła Podstawowa w Dubinie jest bardzo usportowiona i patrząc na to, na każde wyjazdy potrzebne są pieniądze. To są drogie boiska. Boisko wielofunkcyjne kosztuje 270 tys. zł. Musimy kiedyś te pieniądze wygrać. Kluby pozarządowe mogą starać się o pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na jakieś dodatkowe potrzeby (jest ogłoszony konkurs). Brakuje nam dużo.

- p. Kukla – zwracam się do Sołtysa czy jest możliwość skorzystania ze świetlicy wiejskiej. Pan Alcer mówi, że załatwi. A i tak później p. Grafik nie chce dać kluczy;

- p. Burmistrz – jestem za tym, żeby wykorzystywano sale na zajęcia takie jak ping pong, czy hokej, które nie niszczą sal. Dlatego mam prośbę do sołtysów ze Szkaradowa, czy z Dubina, aby udostępniali, ale wtedy odpowiedzialność za domniemane szkody ponosi opiekun;

- p. Janiak – tylko jest problem, gdy jest zakontraktowane wesele, sala wtedy jest niekiedy nieczynna od środy do wtorku. Tylko nie wysyłać dzieci, aby to załatwiły tylko żeby opiekun dał znać, gdzieś 2 dni przed planowanymi zajęciami;

- p. Grzywaczewski – niech powiedzą jaki zakład zakupił niedobre mięso, a nie tylko mówią, że jakiś duży zakupił zarażone mięso, a my nie wiemy nawet który to jest (pyt. kierowane do p. Jędrkowiaka);

- p. Jędrkowiak – nasza Agencja tym się nie zajmuje to przychodzi z zachodu.
A ja może trochę na inny temat powiem:
Rolnicy otrzymali już odpowiedzi na wnioski. Na 3180 wniosków 2813 rolników dostało już decyzje a pieniądze są wypłacane sukcesywnie. Około 400 rolników zostało, którzy pieniądze dostaną w styczniu, może w lutym.
Na początku roku mają być odnowione dotacje niskotowarowe;

- p. Owczarek – czy obowiązkowe jest ubezpieczenie gruntów zboża?

- p. Jędrkowiak – my żadnych dokumentów nie prowadzimy, to nie ma związku z dotacjami;

- p. Alcer – do p. Kukli – ja nie wpuszczę po pierwszych 3 dniach po malowaniu na salę, albo jak wieczorem wyśle kogoś młodego, że rano chce salę. Ja sali nie udostępniam w takich okolicznościach;

- p. Kurzawa – cały czas podwyżka ceny od Gizałek, czy by nie można spotkania zrobić kogoś z Gizałek z sołtysami, czemu te ceny wciąż idą w górę;

- p. Burmistrz – ceny wzrosły, rachunek przychodzi na kwartał. Jeśli chodzi o umowy: 90% ma umowy podpisane. Gorzej z Jutrosinem, ze śmieciami będzie coraz drożej. 60% śmieci musi być odzyskanych do powtórnej utylizacji ( to jest obowiązek);

- p. Kurzawa – co z tymi co nie mają umów?

- p. Burmistrz – będą niedługo kary, nie będą wypłacane dopłaty, na pewno coś z tym będzie zrobione. Ale to będzie coraz droższe. My się sami trujemy, palimy czym popadnie – gdy się rano jedzie, to jest jeden wielki dym;

- p. Domaniecki – te sprawy za długo trwają, ci co nie mają umów to się śmieją;

- p. Sobkowiak – wpuścić konkurencję do wywozu śmieci. Wspomniał jeszcze o tym, aby w budżecie na następny rok jakieś pieniądze na Szkaradowo przeznaczyć na salę gimnastyczną.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11

Zakończenie obrad

Pan Janiak zaprosił Radnych i Sołtysów na 30.12.2008r. na ostatnią w tym roku sesję, która nie będzie już poprzedzona komisjami.

Na powyższym zakończono obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.Protokołowała:                                             Protokół zatwierdził:
 
Beata Rzeźnik                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                       Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu