Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/136/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie

Uchwała Nr XXIX/136/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie

Numer uchwały: 136
Numer sesji: 29
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXIX/136/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009
___________________________________________________________


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165, art. 168 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXIV/116/2008 z 10 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009, określone w § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 276.781,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, § 1 Uchwały w sprawie
budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 18.454.759,00 zł.,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.159.759,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 295.000,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.046.644,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 2.
1.Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009, określone w § 2 uchwały w sprawie budżetu na 2009 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 741.781,00 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2.W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, §2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 22.454.759,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.908.380,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.560.259,00 zł.
b) dotacje - 572.430,00 zł.
c) wydatki na obsługę długu - 126.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości - 5.558.379,00 zł.
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, w tym na rok 2009 kwota 4.960.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 598.000,00 zł, w tym GFOŚ 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.046.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
3. Po wprowadzonych zmianach:
1.Załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009, obejmujący wydatki majątkowe jednoroczne, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
2.Załącznik Nr 9 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009, obejmujący plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
㤠4.
1.Przychody budżetu ustala się w kwocie 5.160.000,00 zł w tym:
1)przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4.695.000,00 zł
2)wolne środki - 465.000,00 zł
2.Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.160.000,00 zł, w tym:
1) wykup obligacji 600.000,00 zł.
2) spłata kredytu 560.000,00 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 4.000.000,00 zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz z wolnych środków.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.”
Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4.
§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.995.000,00 zł, z tego na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -300.000,00 zł;
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.535.000,00 zł;
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu 1.160.000,00 zł.”
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty. 


                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                         Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu