Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/137/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/137/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2009 roku

Numer uchwały: 137
Numer sesji: 29
Rok: 2009


U C H W A Ł A
Nr XXIX/137/2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

______________________________________________________________________

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 wraz z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Spółki Wodociągi Gminne Sp. z o.o. w Pakosławiu ul. Leśna 42 z dnia 21 kwietnia 2009r. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
1.Zatwierdza się dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Jutrosin, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określone we wniosku przedstawionym przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu.

2.Ceny i stawki opłat ustalone w taryfach na okres od dnia 1.07.2009 do 30.06.2010 roku, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.07.2009 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                            Stanisław Janiak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/137/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

         Na podstawie art. 24, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858), Spółka z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu złożyła w dniu 21.04.2009r. wniosek Nr 24/04/2009 o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek złożony został w wymaganym terminie i dotyczy taryf na okres
od dnia 01.07.2009 do dnia 30.06.2010r., obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Jutrosin .
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust.
5 ustawy, oraz na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z 2006 roku).
W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z w/w przepisami rodzaje
i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń oraz stosowania cen i stawek opłat
z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów i wydatków prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług
- planowanych wydatków inwestycyjnych określonych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę jak w sentencji.

 Załącznik Nr l
                         do Uchwały Nr XXIX/137/2009
 Rady Miejskiej w Jutrosinie
                                       
Tabela 1.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

 

Lp.
Taryfowa grupa Odbiorców
Wyszczególnienie
Cena / stawka
 
Jednostka miary
netto
 
zVAT
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
1.
 
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług
 
l/ cena za 1 m3dostarczonej wody
 
2,20
 
2,35
 
zł/m3
 
2/stawka opłaty abonamentowej
 
3,40
 
3,64
 
zł/odbiorca/miesiąc
 

 
Tabela 2.
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.
 

 

Lp.
Taryfowa grupa Odbiorców
 
Wyszczególnienie
Cena / stawka
 
Jednostka miary
netto
 
zVAT
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
 
1.
 
 
Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług
 
cena za 1 m3odprowadzanych ścieków
 
2,85
 
3,05
 
zł/m3
 
2.
 
Przemysłowi odbiorcy usług
 
cena za 1 m3odprowadzanych ścieków
 
6,00
 
6,42
 
zł/m3
 

 
 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu