Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 27/2009 z dnia 24 marca 2009 z XXVII SESJI Rady Miejskiej

Protokół Nr 27/2009 z dnia 24 marca 2009 z XXVII SESJI Rady Miejskiej

Numer dokumentu: 27
Rok: 2009

 

P R O T O K Ó Ł 27 / 2009
 
z XXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
24 marca 2009r., o godz. 1300 w Sali MGOK w Jutrosinie.
 
 
Obecni na Sesji Radni:
 
 1. Alcer Stanisław
 2. Barteczka Mirosław
 3. Kalka Walerian – obecny od punktu 4 (wcześniej na naradzie sołtysów)
 4. Grzywaczewski Bogusław
 5. Janiak Stanisław
 6. Krzyżosiak Romuald
 7. Mikołajewski Ireneusz
 8. Lubiatowski Aleksy
 9. May Jakub
 10. Samol Szczepan – obecny od punktu 4 (wcześniej na nardzie sołtysów)
 11. Wlekliński Andrzej
 12. Domaniecki Józef
 13. Horała Czesław
 14. Wybierała Piotr
 15. Zuziak Józef
 
Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
 
Otwarcia XXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Przywitał zaproszonych gości:
Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu – Pana Sławomira Śmiełowskiego, Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie – Pana Pawła Jernasia, Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce – Pana Sylwestra Sarbinowskiego, Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – Pana Kazimierza Maciaszka, Pana Alfreda Lisieckiego, Pana Henryka Wyciska, Pana Fabiana Małeckiego, Sołtysów, Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza.
Poinformował, że na 15 Radnych, obecnych jest 13 – większość quorum (2 radnych spóźni się, ze względu na udział w naradzie sołtysów w Rawiczu) – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne. Przewodniczący zaproponował radnym zmianę porządku obrad Sesji ze względu na pilną potrzebę rozpatrzenia i podjęcia dwóch dodatkowych uchwał.
Po zaakceptowaniu przez Radnych przedstawionej propozycji Przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad.
 
Porządek obrad Sesji:
 
 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu o przeprowadzonych zmianach kadrowych na stanowisku Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie oraz o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Jutrosin.
 4. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie gminy Jutrosin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/86/08 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn.: „Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2008.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2008.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego przekazania na rzecz gminy Jutrosin przez Skarb Państwa nieruchomości zabudowanych położonych w Rogożewie i Płaczkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Janowo.
 14. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2008.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
 
Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.
 
Przed przystąpieniem do omawiania pierwszego punktu Sesji Rada Miejska uczciła minutą ciszy tragicznie zmarłego niedawno, sołtysa wsi Janowo - śp. Władysława Galanta.
 
Ad.1
 
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
 
W związku z tym, iż do protokołu z Sesji poprzedniej nie zgłoszono żadnych uwag (oprócz Pana Krzyżosiaka, który zaapelował o uważniejsze przeglądanie protokołów, ze względu na występujące w nich błędy literowe) – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania.
Protokół został wyłożony do wglądu radnych.
 
Ad. 2
 
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 
 • udział w zebraniach wiejskich ( oprócz Janowa, gdzie zostało ono przełożone ze względu na śmierć sołtysa);
 • udział w Dniu Kobiet w Jutrosinie oraz Dubinie ( w Janowie został on przeniesiony na późniejszy termin);
 • udział w pracach komisji Rady;
 • koordynowanie pracy komisji mieszkaniowej (działającej cały zeszły tydzień), dotyczącej przyznania mieszkania (wolnego po zmarłej pani Klejewskiej), które ostatecznie otrzymała pani Kazimiera Siecla ze Śląskowa, mająca dwie niepełnosprawne córki i fatalne warunki mieszkaniowe.
 
Ad. 3
 
Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu o przeprowadzonych zmianach kadrowych na stanowisku Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie oraz o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Jutrosin.
 
Głos zajął Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu – Pan Sławomir Śmiełowski. Poinformował, że wpływ na zaistniałą zmianę miało odejście na emeryturę Pana Wojciechowskiego – ówczesnego Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce. Podjął on decyzję, że na jego miejsce mianuje Pana Sylwestra Sarbinowskiego, który pełnił tę funkcję do tej pory w Jutrosinie, a na powstały tutaj wakat powoła pana Pawła Jernasia. Oczywiście w myśl przepisów wymagana była opinia Pana Burmistrza, która okazała się pozytywna. Dlatego taka decyzja została podjęta.
Przy okazji Pan Komendant zaapelował do organów gminy o wsparcie finansowe na zakup paliwa do samochodów służbowych, ponieważ limit mają bardzo niski.
Co do poruszanego kiedyś tematu kupna radaru na teren gminy Jutrosin, stwierdził, że nie ma to już raczej sensu, ponieważ ma wejść w życie ustawa, która odbierze policji radary całkowicie.
Na końcu Pan Komendant podziękował Panu Sarbinowskiemu za współpracę (związaną z pełnieniem funkcji kierownika Rewiru na terenie gminy Jutrosin), którą ocenił jako pozytywną.
 
Następnie głos zabrał Pan Sylwester Sarbinowski, który poinformował o stanie ładu
i porządku publicznego na terenie gminy Jutrosin.
Miasto i Gmina Jutrosin posiada 7227 mieszkańców, z czego rewir dzielnicowych podzielony jest na dwa rejony służbowe. Miasto Jutrosin jako rejon służbowy nr 10 posiada 1948 mieszkańców i obsługiwany jest przez sierżanta Grzegorza Głowacza. Natomiast teren wiejski oznaczony jako rejon służbowy nr 11 posiada 5279 mieszkańców i obsługiwany jest przez mł. aspiranta Krzysztofa Kowalskiego. W 2008 r. ogółem stwierdzono 26 przestępstw. W porównaniu z rokiem 2007, ilość ta uległa zmniejszeniu o 5przestępstw. Ilość wykroczeń wyniosła 3, co w porównaniu z analogicznym okresem daje spadek o 5. Wylegitymowano 461 osób, przeprowadzono 19 interwencji w tym 15 domowych i 4 publiczne, w wyniku których doprowadzono i zatrzymano do wytrzeźwienia 11 osób, a 4 doprowadzono do miejsca zamieszkania. Wykonano 159 pomocy prawnych. Uzyskano 41 informacji kryminalnych. Odbyto 53 spotkania ze społeczeństwem. Sporządzono 13 wystąpień do podmiotów ds. uzależnień. Zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych i 5 praw jazdy. Zabezpieczono 29 miejsc zdarzeń, nałożono 155 mandatów karnych (w tym: 12 za wykroczenia, 1 za nieobliczalny wybryk,
65-porządkowe, 16- za wychowanie o ustawie w trzeźwości, oraz 61 - innych.)
W roku 2008 odnotowano 3 wykroczenia, które zostały skierowane do sądu: z ruchu drogowego, za uszkodzenie mienia oraz za kradzież mienia.
Podsumowując, Pan Sarbinowski stwierdził, że w stosunku do roku 2007, w ubiegłym roku odnotowano spadek przestępstw. Zaapelował także o zwiększenie patroli
w godzinach południowych i popołudniowych, kiedy to młodzież i dzieci wracają ze szkoły. Podsumował swoją pracę w tutejszym komisariacie jako pozytywną, podziękował za współpracę i życzliwość, oraz przeprosił tych którym się naraził.
 
Wyrazy podziękowania wraz z wiązanką kwiatów oraz życzeniami owocnej pracy w nowej jednostce wręczył Panu Sarbinowskiemu - Pan Burmistrz.
Burmistrz powitał również w naszej Gminie nowego Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Pana Pawła Jernasia.
 
Ad. 4 (dołączyli: p. Kalka, p. Samol)
 
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.
 
Głos zajął Kierownik PUP – Pan Kazimierz Maciaszek. Poinformował on, że również na naszym terenie w zeszłym roku zaczęliśmy odczuwać efekty kryzysu gospodarczego.
W Jutrosinie o 4% (tj. o 7 osób) wzrosło bezrobocie. Dużo, bo aż 30 kobiet, zarejestrowało się z tego terenu w Urzędzie Pracy, w związku z likwidacją firmy NORTHSTAR. Ale udało się te kobiety zaktywizować.
W skali powiatu skala bezrobocia wyniosła 58,1% kobiet, natomiast w Jutrosinie
60,8% kobiet - z czego większość bezrobotnych (79,6%) nie ma prawa do zasiłku.
Z wykształceniem zasadniczym zawodowym jest to 37,6%, natomiast z wykształceniem wyższym – 5%. Przedział wiekowy to przeważnie 30-34 lata, 12% stanowią osoby w przedziale 45-54, 22,7% - są to osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy.
 
Powiatowy Urząd Pracy bierze udział w realizacji unijnych projektów systemowych. Środki na ten cel to 4 mln 108 tys. 300zł ( z czego 99,77% jest już wykorzystanych).
 
W gminie Jutrosin udało się zaktywizować:
- 31 osób – w ramach stażu;
- 2 osoby – w ramach przygotowania zawodowego;
- 36 osób – w ramach szkoleń;
- 2 osoby – w ramach prac interwencyjnych;
- 14 osób – w ramach robót publicznych.
 
- p. Burmistrz – chciałbym zaznaczyć, że jak na razie nasza współpraca z UP przebiega pomyślnie; większość osób, które zatrudniane były w ramach stażu, znalazły po pewnym czasie pracę w różnych przedsiębiorstwach i firmach, czyli widać, że zostały one w okresie stażu dobrze przygotowane do pracy.
A co do robót publicznych?
- p. Maciaszek – zmieniły się teraz przepisy; samorząd województwa, żeby tylko przekazał nam te środki finansowe, to my dalej będziemy współpracować z gminami, ale na razie jest trudno. Co do zwolnień. Wiem, że będą jeszcze zwolnienia w SEWSIE
w Rawiczu ( a pracują tam osoby z terenu waszej gminy, a odnośnie Jutrosina nie odnotowaliśmy żadnych sygnałów.
- p. Burmistrz – my czyściliśmy rowy jak mieliśmy w budżecie przeznaczone środki na roboty publiczne ( jakieś 2-3 osoby) Dlatego zwracam się do Rady, czy nie wprowadzić do uchwały budżetowej zmiany?
- p. Samol - przekopy mogliby zrobić.
- p. Maciaszek – te 2-3 osoby moglibyśmy wspomóc od kwietnia w ramach prac interwencyjnych.
- p. Burmistrz – pani Księgowa 10.000 zabrałaby z rezerwy budżetowej i to przeksięgowałaby na roboty publiczne.
- p. Przewodniczący – temat ten omówimy przy punkcie 7, czyli w sprawie zmian w budżecie, Rada będzie mogła się zastanowić czy przyjąć tę poprawkę, a jak nie ma już więcej pytań do p. Maciaszka, to dziękuję bardzo i zarządzam 5-minutową przerwę.
 
Po przerwie obrady wznowiono od pkt 5.
 
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/86/08 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 
Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała, która przeczytała zmieniony §1.
 
Brak pytań do Pani Skarbnik.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXVII/123/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 6
 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn.: „Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie”.
 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Brak pytań do Pani Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXVII/124/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad.7
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
 
Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków
z uwzględnieniem wniosku Pana Burmistrza, dotyczącego ujęcia w zmianach robót publicznych, na które przeznaczono by 10.000 zł. z rezerwy. Rezerwa budżetowa obniżyła by się wówczas z kwoty 50.381 zł. na 40.381 zł.
 
- p. Wlekliński – ten punkt chciałbym przełożyć na następną sesję, bo nie był on omawiany na komisjach, a po za tym, tak tylko są sprzątane tereny wokół Kościoła, my nic z tego nie korzystamy.
- p. Burmistrz – następna sesja jest w kwietniu, to umowy byłyby dopiero w maju podpisane. A tereny są wszystkie ważne. Dlatego moja prośba była taka, aby już w marcu to uregulować. ze względu chociażby na to, że na święta majowe było by już posprzątane. A później te osoby były by wykorzystane do sprzątania rowów, dlatego myślę, że warto.
- p. Domaniecki – p. Andrzej Wlekliński ma rację. My na wsi tych ludzi nie widzimy. Ja jako sołtys muszę przed świetlicą sprzątać. Dlatego prosiłbym, żeby na wioskach też były takie osoby.
- p. Burmistrz – mamy średnio 10 osób na robotach społecznie użytecznych:
w Szkaradowie, Dubinie, Jutrosinie, Domaradzicach. My te godziny (40 h – miesięcznie) dajemy do dyspozycji Sołtysa.
- p. Wlekliński – czy to jest pierwsza taka sytuacja, czy gmina wcześniej nie mogła już tych pieniędzy zaplanować?
- p. Krzyżosiak – na komisjach tak by nic więcej nie było omówione, a tak przynajmniej na forum jest ogłoszone - myślę, że warto to uchwalić.
A co do róży, których temat poruszałem na ostatniej sesji, to się okazało, że gmina będzie miała wydatek, ponieważ one nie były w ogóle przykopane przed zimą i pomarzły.
- p. Kurzawa – proszę wskazać pracownika urzędu, który będzie odpowiedzialny za tych pracowników?
- p. Przewodniczący – Pan Grzegorz Staśkiewicz
- p. Sobkowiak – wszystkie sprawy spoczywają na tych sołtysach, jak jest akcja sprzątania świata – dzieci pozbierają śmieci i co dalej. Sołtys ma te śmieci wywozić?
- p. Przewodniczący – to była sprawa sołtysów. Tak się umawialiśmy z dyrektorami szkół. To była nasza nieprzymuszona wola.
- p. Burmistrz - kolego Sołtysie – Sołtys jest koordynatorem takich spraw. Nikt nikogo nie prosił z gminy o pomoc. Zawsze był na ten cel wynajmowany transport. A od czego jest Sołtys. Musi współpracować z innymi organizacjami. Myślę, że Wy jesteście animatorami na wsi - kolego sołtysie. Ludzie Was wybrali i taka jest Wasza rola.
- p. Przewodniczący – myślę, że dosyć już tej dyskusji, będzie na to inny punkt, ale uważam, że przyjęcie tej uchwały byłoby dobrym wyjściem. Zatem przystąpmy do głosowania za zmianami w uchwale budżetowej.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – 1 głos – p. Wlekliński, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała NR XXVII/125/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę większością ilością głosów ( z jednym głosem przeciwnym).
 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 8
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2008.
 
Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała, która w sprawozdaniu finansowym wykazała sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 33.129,13 zł. Poinformowała, że w roku 2008 MGOK uzyskał wynik finansowy netto plus 8.791,87 zł.
 
Brak pytań do Pani Skarbnik.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała
NR XXVII/126/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 9
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2008.
 
Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała, która w sprawozdaniu finansowym wykazała sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 13.853,18 zł. Poinformowała, że w roku 2008 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jutrosin uzyskała wynik finansowy netto plus 806,80 zł.
 
Brak pytań do Pani Skarbnik.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała
NR XXVII/127/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ad. 10
 
Podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego przekazania na rzecz Gminy Jutrosin przez Skarb Państwa nieruchomości zabudowanych położonych w Rogożowie i Płaczkowie.
 
Głos zajął Pan Burmistrz. Poinformował o tym, że Zakład Doświadczalny Smolice sprzedał część nieruchomości swoim pracownikom, z przeznaczeniem na mieszkania, a część z nich przekazał na rzecz Skarbu Państwa. Urząd Miasta i Gminy chce je przyjąć do gminnego zasobu i dalej regulować.
 
Brak pytań do p. Burmistrza.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała
NR XXVII/128/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad. 11
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie.
 
Głos zajął Pan Burmistrz. W ramach projektu unijnego gmina może złożyć jeden wniosek, który tworzymy na wieś Ostoje, oraz drugi, który składa instytucja kultury – u nas jest to Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. W jego ramach mieści się m.in.: częściowy remont dachu, wymiana drzwi wejściowych, zakup dodatkowych krzeseł, elewacja z jednej strony budynku, kostka przed budynkiem itd. Czynimy wszystko, żeby się udało uzyskać pieniądze, ale może być ciężko, ponieważ wniosków na pewno będzie dużo. Termin do ich złożenia mija z dniem 31 marca br. (ta sama sytuacja dotyczy Ostój).
 
Brak pytań do p. Burmistrza.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała
NR XXVII/129/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ad. 12
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje.
 
Głos zajął p. Burmistrz. Jest to taki sam przypadek co omawiany wcześniej przykład MGOK. Wszystko zależy od tego, czy dostaniemy pieniądze w ramach udziału w omawianym projekcie, czy też nie.
 
Brak pytań do p. Burmistrza.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała
NR XXVII/130/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 13
 
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Janowo.
 
W związku z tragicznymi wydarzeniami związanymi ze śmiercią Sołtysa wsi Janowo – Władysława Galanta, jesteśmy zobowiązani podjąć uchwałę w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysa na terenie sołectwa Janowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała
NR XXVII/131/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 14
 
Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2008.
 
Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Poinformowała, że w naszej gminie działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowano w ramach tzw. Profilaktyki pierwszorzędowej, której celem było zapobieganie przedwczesnemu sięganiu przez dzieci i młodzież po substancję uzależniającą, bez względu na jej rodzaj (alkohol – narkotyki). W 2008 roku w szkołach naszej gminy prowadzone były zajęcia z zakresu profilaktyki narkomanii. Zajęcia prowadzone były przez pana Artura Amendę ze Stowarzyszenia Arka Noego – instruktora terapii uzależnień. Programy odbyły się w Zespole Szkół w Szkaradowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie. W zajęciach wzięło udział 120 uczniów i 40 rodziców. Uczniowie z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych wzięli także udział w programie profilaktycznym „Jutro jest wtedy gdy pochylisz się nad sobą” w wykonaniu Jarosława Wajka. W październiku ubiegłego roku 27 nauczycieli ze szkół z terenu gminy Jutrosin brało udział w jednodniowym szkoleniu przeprowadzonym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki na temat: „Narkomania w środowisku lokalnym”. W 2008 roku zakupiono także literaturę i materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. Wszystkie te publikacje są dostępne w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a także część przekazano do szkół.
 
Na realizację tych materiałów wydano w sumie 2.524 zł.
 
p. Przewodniczący - mam pytanie, czy docierają do nas jakieś niepokojące sygnały dotyczące narkotyków na naszym terenie?
p. Krajka - oficjalnych zgłoszeń nie ma, ale z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że środki takie są dostępne w naszych szkołach.
Brak więcej pytań.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała wewnętrzna
NR 1/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ad.15
 
Interpelacje i zapytania
 
- p. Mikołajewski – byłem dzisiaj świadkiem, jak niepełnosprawny na wózku inwalidzkim próbował wjechać na chodnik na ul. Mickiewicza, próbował z jednej i drugiej strony, omijając kałuże, ale miał z tym problem; apeluję aby coś z tym zrobić.
- p. Burmistrz – dzisiaj na zebraniu Starosta poruszał ten problem, mówił o zrobieniu drogi na tym odcinku do Dubina, wymianie rur, oraz naprawie chodnika. To ma być wszystko w tym roku wykonane, bo później ma być utworzona na tym odcinku (do Domu Kultury) ścieżka rowerowa.
- p. Krzyżosiak – kiedy ta ścieżka będzie?
- p. Burmistrz – najpierw musi być kanalizacja, później droga, a dopiero na końcu możemy zaprojektować ścieżkę. Takie są procedury. Najważniejsza teraz jest ta droga, ponieważ niestety jest ona najgorsza w powiecie.
- p. Małecki – panie Burmistrzu – wiadomo, że ani w tym roku, ani w przyszłym nie jest to możliwe; w 2010 roku – będzie dopiero rozpoczęta budowa drogi. A co do tej ścieżki, to moim zdaniem trzeba się głęboko zastanowić, bo będą na to potrzebne bardzo duże pieniądze.
Ad. 16
 
Wolne głosy i wnioski
 
- p. sołtys Rogożewa – chodzi mi o te obiecane gablotki ogłoszeniowe – czy one w ogóle będą?
- p. Burmistrz – chcemy je zakupić z nadwyżki budżetowej, bo to tak około 1.500 zł. od sztuki trzeba będzie na nie liczyć.
- p. sołtys Rogożewa – chodzi o oznakowanie drogi w Rogożewie, przy sklepie, czy przy figurze jest duży ruch, przyjeżdżają osoby nieznajome i jeszcze trochę to dojdzie do kolizji.
- p. Burmistrz – znaki są zamówione.
- p. Dyrektor SP w Dubinie – od paru dni biega bezdomny pies po Dubinie, trzeba coś z tym zrobić, ponieważ często stoi przy szkole i zaczepia dzieci.
- p. Burmistrz – już w tej sprawie wczoraj Sołtys interweniował, my nie mamy takiej umowy podpisanej, ale jeśli będzie taka potrzeba to przyjedzie uprawniona osoba z urzędu, która go uśpi.
- p. Małecki – byłem teraz na wycieczce w Potigny i proszono mnie o przekazanie pozdrowień dla wszystkich mieszkańców Jutrosina.
- p. Burmistrz – mam pytanie, czy będzie jeszcze taka potrzeba aby z Urzędu Skarbowego przyjeżdżali jeszcze w kwietniu, w związku z rozliczeniem PIT-ów - ponieważ został jeszcze tylko jeden wtorek w marcu?
- p. Szymkowiak – chociaż jedna osoba mogłaby jeszcze przyjeżdżać co tydzień.
- p. Burmistrz – prezydent podpisał uchwałę o funduszu sołeckim, a co za tym idzie, gmina jest zobowiązana do podjęcia do czerwca uchwały w tej sprawie. Jeśli Rada ją przyjmie, to Sołtysi będą musieli do końca września zaplanować na jaki cel środki te można będzie przeznaczyć, ponieważ Pani Księgowa będzie je musiała ująć w budżecie.
- p. Burmistrz – będziemy zakupywać drzewka, więc jak jest taka potrzeba w danej wiosce – zwracam się tu do sołtysów - to proszę skontaktować się z G. Staśkiewiczem
i podać jakie drzewa by Was interesowały.
- p. Kurzawa – mam pytanie czy macie jakieś namiary na firmę, która kopała kolektor w Nowym Sielcu, bo są duże usterki w tej drodze.
- p. Samol – to samo jest w Grąbkowie.
- p. Alcer – kiedy będą wznowione prace w Dubinie, w związku z kanalizacją?
- p. Burmistrz – mówiono mi, że około 3 tygodni ich nie będzie, ale na czas siewów (tutaj, np. gdzie jest kukurydza) powinno być już zrobione.
 
Brak więcej głosów i wniosków.
 
Na powyższym zakończono obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
 
 

Protokołowała:                                Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                             Przewodniczący RM                                                          
                                                              Stanisław Janiak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2009-05-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu