Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 28/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokół Nr 28/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Numer dokumentu: 28
Rok: 2009

P R O T O K Ó Ł  28 / 2009
 
z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia
21 kwietnia 2009r., o godz. 13.00 w Sali MGOK w Jutrosinie.
 
Obecni na Sesji Radni:
 
 1. Alcer Stanisław
 2. Barteczka Mirosław
 3. Kalka Walerian
 4. Grzywaczewski Bogusław
 5. Janiak Stanisław
 6. Krzyżosiak Romuald
 7. Mikołajewski Ireneusz
 8. May Jakub
 9. Samol Szczepan
 10. Wlekliński Andrzej
 11. Domaniecki Józef
 12. Horała Czesław
 13. Wybierała Piotr
 14. Zuziak Józef
 
Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.
 
      Otwarcia XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Przywitał zaproszonych gości:
Pana Prezesa ZOMGZOSP – Pana Alfreda Lisieckiego; Pana Komendanta ZOMGZOSP – Pana Krzysztofa Wrzeszcza; Pana Włodzimierza Jędrkowiaka, Panią Mirosławę Domicz; Panią Wiesławę Krajkę; Pana Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Pana Pawła Jernasia;
Pana Burmistrza; Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, radnych, Sołtysów; a w szczególności nowo wybranego sołtysa wsi Janowo – Pana Franciszka Tatarka.
 
Przewodniczący poinformował, że na 15 radnych, obecnych na Sesji  jest 14 – większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne. Przewodniczący poinformował o zmianie kolejności punktów w  porządku obrad ze względu na wyjazd Pana Prezesa ZOMGZOSP – Pana Alfreda Lisieckiego, który poprosił o  przełożenie omawiania Jego punktu na początek obrad Sesji.
 
Po akceptacji tej formalnej zmiany przez Radnych Przewodniczący przedstawił porządek obrad Sesji.
 
Porządek obrad Sesji:
 
1.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2.   Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Jutrosinie w roku 2008.
4.   Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Gminy w roku 2008.
5.   Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
w roku 2008.
- Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2008 rok.
6.   Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespół
w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2008 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
7.   Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2008.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2008:
a)      przeprowadzenie głosowania (jawne)
b)      ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c)      przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.
      9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin
w roku 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin
11.             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin.
12.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jutrosinie w roku 2008.
      - podjęcie uchwały wewnętrznej w sprawie przyjęcia sprawozdania.
13.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku
      - podjęcie uchwały wewnętrznej w sprawie przyjęcia sprawozdania.
14.Interpelacje i zapytania.
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Zakończenie obrad.
 
Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.
 
Ad. 1
 
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
 
W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy
w Jutrosinie.
 
Ad. 2
 
 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 
-    podpisanie umowy z firmą „RAWBUD” z Rawicza na rozbudowę Gimnazjum
( kwota: 1 mln 400 tys. zł);
-    udział w spotkaniu z rodzicami 6-latków, w sprawie ich wcześniejszego pójścia do szkoły (rodzice mają podjąć decyzję do początku maja);
-    udział w wyborach sołtysa wsi Janowo – wygrał Pan Franciszek Tatarek – z tej okazji p. Burmistrz pogratulował nowemu sołtysowi i życzył owocnej współpracy;
-    udział w obchodach 50-lecia Koła emerytów i rencistów;
-    udział w zebraniu w Pawłowie ( odnośnie wydzierżawienia sali wiejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – organizowanie wesel, styp );
-    udział w wyjeździe studyjnym organizowanym przez WOKISS do Austrii i Niemiec odnośnie biopaliw;
-    udział w obchodach święta rzemiosła;
-    udział w obchodach 50 – lecia pożycia małżeńskiego 5 par: Państwa Anny i Sylwestra Mikulskich z Jutrosina, Józefy i Stanisława Wybierała z Bartoszewic, Heleny i Henryka Śliwa z Dubina, Marii i Tadeusza Jakubowskich z Ostój, Teresy i Stanisława Tatarek ze Starego Sielca;
Pan Burmistrz wspomniał również o informacji na Jego temat na stronie internetowej IPN. Poinformował wszystkich zgromadzonych, że jest zaskoczony sprawą, oczekuje na jej wyjaśnienie ze strony IPN, a z braku informacji czego ona w ogóle dotyczy nie będzie jej publicznie komentował aż do jej zakończenia.
 
Ad. 3
 
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Jutrosinie w roku 2008.
 
Głos zabrał Pan Prezes ZOMGZOSP – Pan Alfred Lisiecki. Poinformował, że na 19 wsi sołeckich, zarejestrowanych jest 13 jednostek OSP, w których zorganizowanych jest 36 drużyn pożarniczych z czego 23 MDP. Na dzień 31.12.2008 roku stan członków przedstawia się następująco:
członkowie czynni -          331
członkowie MDP               -          125
członkowie wspierający     -         1091
członkowie honorowi         -           33
Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie objętym działalnością ZOMGZOSP jest właściwe i nie wymaga powołania dodatkowych jednostek OSP. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek i tak
w Bartoszewicach – OSP Płaczkowo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie – OSP Jutrosin, Piskornia – OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin.
Aby zapewnić możliwie szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach gdzie nie ma OSP wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p. poż. w ilości 7.
Podstawą działalności OSP są członkowie, ale muszą oni być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną, a także umiejętności, aby sprostać stale rosnącym zadaniom stojącym przed OSP.
Wśród 13 jednostek należy wyróżnić 2 jednostki tj. OSP Jutrosin i Szkaradowo, które decyzją Komendanta Głównego zostały wcielone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Odróżnia je od pozostałych jednostek pełne usprzętowienie wraz
z wyposażeniem bojowym oraz dyspozycyjność. W stosunku do tych jednostek stale rosną wymagania tak pod względem sprzętu jak i wyszkolenia ochotników. Jednak ograniczone środki finansowe oraz niewielkie subwencje z Komendy Głównej nie zawsze pozwalają sprostać tak wysokim podstawowym wymaganiom.
Należy stwierdzić, że OSP nie mają trudności w pełnym zabezpieczeniu w węże i osprzęt a także ubrania ochronne – bojowe; wprawdzie nie wszystkie jednostki dysponują mundurami specjalnymi a także mundurami wyjściowymi, które nie są dofinansowywane z Zarządu Wojewódzkiego.
Budżet dla ochrony p.poż. uchwalany co roku przez szanownych radnych pomimo, że z roku na rok wzrasta jego wielkość to jednak w obliczu rosnących potrzeb, a także cen jest ograniczony i musi być efektywnie wykorzystywany. Na rok bieżący uchwalono kwotę 100.000 zł.
Wydatki za rok 2008 wynosiły przede wszystkim:
Ø      na usługi remontowe                                           28.060,76
Ø      na zakupy materiałów                                         19.907,78
Ø      na zakupy inwestycyjne                                       15.035,64
Ø      na koszty osobowe i ubezpieczenia                     22.873,39
Ø      na wydatki na zawody                                        7.969,72
Ø      na wydatki na Dzień Strażaka                             3.241,80
Ø      na badania i ubezpieczenia członków OSP          9.688,00
Znaczące miejsce   OSP oraz ZOMGZOSP wśród naszego społeczeństwa i struktur organizacyjnych na wsi zajmujemy – podkreślił pan Prezes - dzięki przychylności samorządu mieszkańców oraz władz administracyjnych i samorządowych naszej gminy.
W imieniu ZOMGZOSP oraz druhów strażaków pragnął zapewnić szanownych radnych, że jednostki OSP w naszej gminie będą nadal podnosić swoje umiejętności, doskonalić sprawność oraz gotowość w chwilach zagrożenia i likwidowaniu wypadków losowych.
 
Cała informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
 
 
Ad. 4
 
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Gminy w roku 2008.
 
Głos zajął pan Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2008 rok.
Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2008 rok uchwalono w dniu 13 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XIV/68/2007 w wysokości:
- dochody -           16.844.038,00
- wydatki -            16.272.618,00
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w kwocie 571.420,00 zł. stanowiła nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek. W ciągu całego 2008 roku następowały zmiany budżetowe poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 10 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 3 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody -           1.673.299,00
- wydatki -            3.331.075,00
Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2008 roku zamknął się kwotą:
- dochody -           18.517.337,00
- wydatki -            19.603.693,00.
Na koniec roku 2008 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu wyniosła 259.511,85 zł. co stanowiło nadwyżkę, którą przeznaczono na spłatę rat pożyczek.
Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie
(załącznik nr 4 do protokołu).
Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.
Brak pytań ze strony Radnych i Sołtysów.
 
 
Ad. 5
 
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
w roku 2008.
- Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2008 rok.
 
Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Pana Aleksa Lubiatowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – w jego imieniu wystąpił członek Komisji Rewizyjnej – Pan Ireneusz  Mikołajewski. Odczytał On wniosek wraz z opinią o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2008.
 
U Z A S A D N I E N I E:
 
 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie skontrolowała w dniu 27 marca 2009 roku wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2008, dokonując w szczególności analizy:
-          sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2008 rok;
-          przedłożonej dokumentacji księgowej oraz sprawozdań statystycznych dotyczących realizacji budżetu na przestrzeni roku;
-          sposobu realizacji uchwał finansowych Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy;
-          zgodności ze stanem faktycznym sporządzonych przez Burmistrza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2008 i planu zadań inwestycyjnych.
Oceniając pozytywnie działalność finansową Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w świetle wyżej określonych dokumentów, oraz uznając za zasadne i wyczerpujące, złożone przez Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin wyjaśnienia, odnoszące się głównie do realizowanych na przestrzeni roku dochodów i wydatków budżetowych-
KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE, ZAOPINIOWAŁA POZYTYWNIE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN Z ROK 2008 ORAZ DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W TYM ZAKRESIE.
            Wydając taką opinię, która stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2008, Komisja Rewizyjna uwzględniła w szczególności:
 1. Wykonanie budżetu zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Jutrosinie uchwałami budżetowymi, przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zasadami rachunkowości budżetowej.
 2. Dobre wskaźniki wykonania budżetu po stronie dochodów (99,03%) i wydatków (92,22%).
 3. Pozytywne oceny działalności budżetowej Burmistrza, zawarte w dokumentach sporządzonych na przestrzeni roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu – Zespól w Lesznie.
 4. Dane i informacje zawarte w sprawozdaniach Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2008.
 5. Własne wnioski, uwagi i spostrzeżenia wypracowanie przez komisję w toku sprawowania bieżącej kontroli realizacji budżetu.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie jednogłośnie wnioskuje jak wyżej.
 
Dziękuje Panu Mikołajewskiemu za przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej. Stanowią one załącznik nr 5 i 6.
Przechodzimy do pkt kolejnego.
 
Ad. 6
 
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespół
w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2008 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
 
Głos zajęła Pani Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie – p. Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 02 kwietnia 2009r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. ze zmianami – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu
 z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok opinię pozytywną.
Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ad. 7
 
Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem
w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2008.
 
Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( w jego imieniu do Pana Ireneusza Mikołajewskiego) – odnośnie przedłożonych sprawozdań i wniosku.
Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.
Brak pytań.
 
Ad. 8
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2008:
d)      przeprowadzenie głosowania (jawne)
e)      ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
f)        przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.
 
    Projekt uchwały Nr XXVIII/132/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 kwietnia 2009   roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2008 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak.
   Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr XXVIII/132/2009 została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2008.
Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 9.
 
Ad. 9
 
   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2009.
 
   Głos zajęła pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXVIII/133/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 kwietnia 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
   Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ad. 10
 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
 w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin.
 
Głos zajął Pan Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Poinformował on wszystkich zgromadzonych, że tym tematem Rada Miejska w Jutrosinie zajmowała się 10.12.2008 roku, kiedy to został już uchwalony Regulamin wynagradzania nauczycieli. Ale w styczniu br. zmieniły się przepisy, w wyniku których trzeba taki Regulamin uchwalić na nowo. Merytorycznie żadnych zmian nie ma. Jedyną zmianą formalną, jest odrębna uchwała dotycząca trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, która w poprzedniej wersji stanowiła jedynie załącznik do uchwalonego Regulaminu.
Brak pytań ze strony Radnych.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała
Nr XXVIII/134/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 kwietnia 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 11
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin.
 
Głos zajął Pan Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy – tak jak wspomniałem przy poprzednim punkcie - sposób i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, który w poprzedniej wersji uchwały stanowił do niej załącznik, teraz jest przyjmowany w formie odrębnej uchwały. I nic po za tym się nie zmienia.
Brak pytań ze strony Radnych. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto
z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę
o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę.
Dziękuję, zatem uchwała Nr XXVIII/135/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia
21 kwietnia 2009 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 12
 
 Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie
 w roku 2008 - podjęcie uchwały wewnętrznej w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 
Głos zajęła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – Pani Mirosława     Domicz. W ramach realizacji zadań zleconych gminie Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłek stały w 2008 roku przyznano 10 osobom z 10 rodzin, w tym 7 osób to osoby samotnie gospodarujące, 3 osoby to pozostające w rodzinie. Łącznie
w tych rodzinach gospodaruje 13 osób. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 38.596,00 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest również płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku Ośrodek opłacił 93 składki dla 8 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 3.086,53 zł.
Kolejnym świadczeniem jest zasiłek okresowy. Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Łączny koszt tej formy pomocy dla 40 osób
z 39 rodzin w 2008 roku wynosił 62.432,81 zł. w tym z dotacji wydatkowano kwotę 56.232,81 zł. natomiast z zadań własnych kwotę 6.200 zł. Zasiłki okresowe wypłacane były ze względu na:
-    długotrwałą chorobę    dla 5 rodzin      na kwotę                     8.843,00 zł.
-    niepełnosprawność       dla 1 rodziny    na kwotę                     1.958,00 zł.    
-    bezrobocie                   dla 36 rodzin    na kwotę                    51.631,81 zł.
Z A D A N I A  W Ł A S N E  G M I N Y
      W ramach zadań własnych w 2008 roku zostały udzielone następujące świadczenia:
-    zasiłki celowe                          dla 157 rodzin              na kwotę          40.587,71 zł.
-    w tym zasiłki specjalne celowe dla 71 rodzin                na kwotę          25.100,00 zł.
-    zasiłki okresowe                                  dla 40 rodzin                na kwotę          62.432,81 zł.
-    usługi opiekuńcze                                 dla 2 rodzin                  na kwotę           4.642,40 zł.
-    pomoc państwa                                   dla 120 rodzin              na kwotę          74.059,19 zł.
w zakresie dożywiania
 
W 2008 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla jednej osoby z uwagi na potrzebę opieki pielęgnacyjnej przez całą dobę. Opłata za pobyt wyniosła 3.571,95 zł. Opłacono także pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie dla matki z dzieckiem. Koszt pobytu w tej placówce wyniósł kwotę 2.088,00 zł. Dla 3 podopiecznych zorganizowane były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W gminie Jutrosin usługi te świadczone są w formie pomocy sąsiedzkiej. Usługi te świadczą osoby, które są zatrudnione na umowy zlecenie. Wydatkowano kwotę 4.642,40 zł. W okresie sprawozdawczym realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 51.300 zł. Pomoc z dotacji była przyznana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 14 osób. Wysokość pomocy udzielonej
w tej formie wyniosła 6.560 zł. Program realizowany był w Szkole Podstawowej w Jutrosinie, Dubinie, Zespole Szkól w Szkaradowie, Przedszkolach oraz w Gimnazjum w Jutrosinie. Dofinansujemy również dzieci, które uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie, Zespole Szkół w Miejskiej Górce, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miliczu i w Centrum Rehabilitacji Medycznej
w Rawiczu. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 74.059,19 zł. Z tego:
-          z zadań własnych gminy                       22.759,19 zł,
-          oraz z zadań zleconych                        44.740,00 zł,
-          zasiłki celowe                                       6.560,00 zł.
Z tej formy pomocy skorzystały 274 osoby.
W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował prace społecznie użyteczne dla 10 osób miesięcznie. Wykonywali oni głównie prace porządkowe na terenie gminy. Łącznie
w trakcie trwania programu osoby wykonujące prace społecznie użyteczne przepracowały 3.123 godziny, za które otrzymały świadczenia na łączną kwotę 20.043,80 zł. z czego ze środków Gminy 8.735,12 zł. natomiast 11.308,68 zł. zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu.
Na terenie gminy Jutrosin prowadzona jest także działalność w Klubach Seniora. Są to: Klub Wrzos w Jutrosinie i Aster w Szkaradowie. Kluby prowadzone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jutrosinie i działają według własnych planów pracy. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie od kilku lat współpracuje z Bankiem Żywności
w Rawiczu. Żywność (mąka, cukier, makaron, mleko, kasza, sery itp.), którą otrzymujemy zostaje następnie rozdysponowana wśród rodzin i osób najuboższych. Dzięki tej pomocy ośrodek mógł wesprzeć ponad 200 osób.
W 2008 roku udzielana była również pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy huraganu. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą – otrzymały ogółem 483 rodziny na kwotę 441.638,82 zł.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe i karty informacyjne, na potrzeby innych instytucji z terenu gminy i powiatu. Ogółem przeprowadzono ok. 650 wywiadów. Była również udzielana pomoc w formie pracy socjalnej osobom i rodzinom, które nie korzystały w tym czasie z pomocy finansowej lub rzeczowej z Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2008 roku pracownicy socjalni udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 26 osobom
i rodzinom,  które dzięki tej pomocy były zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji.
W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 407 osób z 238 rodzin.
W 2008 roku wypłacone zostały następujące świadczenia:
1.         Zaliczka alimentacyjna                         20.205,00 zł.              dla 7 rodzin
2.         Fundusz alimentacyjny                          9.210,00 zł.               dla 11 rodzin
3.         Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami               2.058.811,00 zł.               dla 703 rodzin
            - becikowe                                                     82.000,00 zł.              dla 82 osób
            - zasiłki pielęgnacyjne                         270.657,00 zł.              dla 147 osób
            - świadczenia pielęgnacyjne                            105.140,00 zł.             dla 20 osób
od tych świadczeń opłacono składkę emerytalno-rentową dla 12 osób na kwotę 12.861,61 zł. oraz składkę zdrowotną dla 33osób na kwotę 1.058,40 zł.
Ogółem na świadczenia rodzinne wydano kwotę 2.546,023 zł.
Dziękuję Pani Kierownik za złożone sprawozdanie. Jeżeli nie ma pytań proszę Rade o przyjęcie sprawozdania. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania Kierownika OPS w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ad. 13
 
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku
- podjęcie uchwały wewnętrznej w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 
Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie. Poinformowała wszystkich o zgodnym z przyjętym programem profilaktyki wydatkowaniu środków finansowych. Wspomniała o działających już od wielu lat świetlicach środowiskowych, które skupiają dzieci przede wszystkim ze szkół podstawowych i gimnazjum. Uczęszcza do nich regularnie około 75 dzieci i około 50 okazjonalnie. Zajęcia w świetlicy odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Podczas wakacji 21 dzieci uczestniczyło w letnim tygodniowym wyjeździe do Rudna, a 22 w obozie strażackim w Brennie. Komisja dofinansowała także: obóz sportowy w Żerkowie, festyn rodzinno-sportowy z okazji Dnia Dziecka, olimpiadę sportowo-zdrowotną „Baw się zdrowo”, półkolonie letnie, kampanię edukacyjną „Zachowaj trzeźwy umysł”, turnieje sportowe piłki nożnej, piłki halowej i tenisa stołowego. Zakupiono także elementy na plac zabaw dla dzieci w Starym Sielcu, Rogożewie oraz dofinansowano plac zabaw w Jutrosinie.
W 2008 roku działał nadal punkt konsultacyjny, w którym dyżury pełnią prawnik i psycholog. W ubiegłym roku z porad skorzystało bardzo wielu mieszkańców gminy. Porady dotyczyły głównie prawa rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim spraw rozwodowych, separacji, alimentów oraz porady z zakresu prawa pracy.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2008 roku ściśle współpracowała ze szkołami, policją, prokuraturą, służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 
Całość sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Dziękuję Pani Krajce za złożone sprawozdanie. Jeżeli nie ma pytań proszę Radę o przyjęcie sprawozdania. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 14
 
Interpelacje i zapytania.
 
- p. Sobkowiak – gościłem ostatnio na zebraniu „Kółka Rolniczego”. Martwi mnie fakt, że to już ostatnia taka organizacja, która została w naszym regionie. Zwracam się z prośbą do władz o umorzenie chociaż części podatku oraz o angażowanie nas do pracy (np. przy wyrównywaniu drogi – można by wykorzystać taki sprzęt jak mają m.in. mieszkańcy Śląskowa) i wtedy nie trzeba by było płacić innym firmom, a tym samym działalność Kółka Rolniczego była by podtrzymana.
A także zwracam, się do p. Burmistrza odnośnie wspomnianego IPN-u. Trochę szacunku-Panie Burmistrzu - do tej organizacji. Nie można tu mówić o żadnej kombinacji.
- p. Przewodniczący – odnośnie pomocy dla Kółka Rolniczego. Podatki są w części umarzane co roku – z tego co wiem. A z kolei ten sprzęt – o którym kolega sołtys wspomniał- to mieszkańcy Śląskowa zrobili sobie sami. I wątpię, żeby zgodzili się pożyczać, bo można sobie coś takiego samemu skonstruować.
- p. Burmistrz – w zeszłym roku Kółko Rolnicze miało umorzone 16.267 zł. podatku.
A jeśli chodzi o IPN. To o żadnej kombinacji, nie było mowy. Tematy te są bardzo trudne. Będę je komentować po zakończeniu całej procedury.
- p. Krzyżosiak – chodzi o nasz plac zabaw. Są tu porozrzucane butelki, szkło. Czy nie można tego posprzątać? Tam się bawią nasze dzieci.
- p. Burmistrz – jest tam osoba, która sprząta. Jest to pan K. Zięba, który tego pilnuje. Ale może nie jest wszystkiego w stanie dopilnować. Dlatego zwracam się do obecnego dzisiaj Pana Komendanta, aby zwrócił na to uwagę. Jest tam zakaz wypuszczania psów, a i tak są wypuszczane. Proszę dawać mandaty – to może mieszkańcy nauczą się porządku.
- p. Krzyżosiak – czy 1 maja odbędą się jakieś uroczystości?
- p. Burmistrz – na święta majowe zaplanowane są: akademia, dyskoteka dla dzieci, capstrzyk strażacki w Domaradzicach połączony z zabawą wiejską, zawody wędkarskie o puchar Burmistrza.
- p. Wlekliński – koledzy Radni z Jutrosina. Jest was czterech. Czy wy sami nie możecie sobie posprzątać? Kto nam na wiosce sprząta. A wy musicie mieć zatrudnionych ludzi z Urzędu Pracy, bo sami sobie nie radzicie. To jest paranoja.
- p. Jakubowski – temat placu zabaw był już poruszany na zebraniu samorządu mieszkańców 18.03. Jest to temat ciągle wznawiany, bo cały czas to samo się powtarza. Z kolei co do wypowiedzi kolegi Radnego Wleklińskiego odnośnie tego, że my w mieście nic nie robimy, to kategorycznie się nie zgadzam. My płacimy podatki, nie mamy dotacji tak jak rolnicy, za wszystkie klasy ziemi też podatków nie płacicie, tak więc nie zgodzę się z wypowiedzią
p. Wleklińskiego.
- p. Mikołajewski – jak wygląda sprawa zalewu?
- p. Burmistrz – jest w planie. Rada Sejmiku Wojewódzkiego przyjęła do budżetu około 40 mln zł. na ten cel. Musi być ogłoszony przetarg. Prace ruszą prawdopodobnie w następnym roku w styczniu, może w lutym.
Chciałem jeszcze powiedzieć, że na robotach publicznych mamy zatrudnione 3 osoby. A od 11 maja do 10 października 18 osób możemy zatrudnić na rowy. Będą oni otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 1400 zł. (brutto). Chętnych jest 20 osób, ale o tym, czy będą się kwalifikować zadecyduje Urząd Pracy.
            Pierwszym zadaniem tych osób będzie wyczyszczenie tego rowu w Piskorni, gdzie topiły się pomidory.
Odnośnie odnowy wsi realizowanej w ramach programu unijnego. Wczoraj przyszło pismo dotyczące VAT-u. Nie jest on kwalifikowany, a co wiąże się z tym , że dostaniemy tylko 75% wcześniej zaoferowanej kwoty.
Chcieliśmy robić wniosek na Dubin-Śląskowo-Sielec. Niestety WRPO doszło do wniosku, że mogą go złożyć tylko te organizacje, które mają już pozwolenie na budowę, czyli my już nie możemy.
Informuję również, że pieniądze, która Gmina otrzymała ze spadku po zmarłej Zofii Wybieralskiej przeznaczymy na:
- 10.000 – na cmentarze;
- 30.000 – na plac zabaw;
- 10.000 – na straż pożarną;
- 124.000 – na zakup nowego samochodu na potrzeby Urzędu, szkól, przedszkoli oraz innych organizacji (zostanie w tym tygodniu ogłoszony przetarg na 9-osobowy samochód).
- p. Wlekliński- do p. Jakubowskiego – jak pan mówi, że na wsi jest tak dobrze, to poroszę kupić u nas ziemię. jest na sprzedaż. My – rolnicy- tez płacimy podatki. Jak Pan się nie zna, to niech Pan się nie wypowiada.
- p. Krzyżosiak – cała zieleń od strony Mickiewicza jest pielęgnowana przez samych mieszkańców, więc nie pozwolę sobie na stwierdzenie, że my w mieście nic nie umiemy sobie sami zrobić i potrzebujemy do tego ludzi z Urzędu Pracy.
- p. Jakubowski – dla mnie rolnictwo nie jest obce. To miasto jest utrzymywane przez nas i powinno funkcjonować dla wszystkich. Dlatego nie powinno być podziału ludzi na tych z miasta i z wioski.
- p. Grzywaczewski – składam wyrazy uznania dla obecnego dzisiaj doktora Jerzego Maya – za usługi jakie dla nas świadczy.
- p. Owczarek – nie tak dawno był na terenie Jezior tragiczny wypadek, zwracam się z apelem o utwardzenie tego pobocza tam, bo tak nie może być. Nadal jest niebezpiecznie.
- p. Sołtys Rogożewa – są łatane dziury na drodze w Rogożewie; zwracam uwagę na to aby poprawiono też drogę koło świetlicy.
Do p. Komendanta – jadąc w kierunku Zaborowa napotyka się na sterty śmieci – nie wiem skąd to się bierze – ale proszę coś z tym zrobić.
- p. Przewodniczący – zwracam się z propozycją, żeby te śmieci w lasach pozbierać, a później pilnować tego, aby ludzie nie śmiecili.
 
Brak więcej interpelacji i zapytań.
 
Ad. 15
 
Wolne głosy i wnioski
 
- p. Przewodniczący – mam pismo od p. Boruckiego, które otrzymał na Sesji Rady Powiatu odnośnie informacji dotyczącej funkcjonowania oddziału dziecięcego, izby przyjęć i poradni chirurgicznej, które koledzy radni otrzymacie po zakończeniu Sesji.
Jest ono załącznikiem nr 14 do protokołu z obrad Sesji.
 
- p. doktor Jerzy May – przedstawił jakie kontrakty na specjalistów podpisała Przychodnia „MAYMED” na 3-letni okres.
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
- p. Jędrkowiak – chciałbym zaapelować do rolników, że zbliża się 15 maja, a co za tym idzie czas składać wnioski do ARiMR, bo na razie mamy dopiero złożonych około 30%. Były już nawet ogłaszane stosowne komunikaty na ten temat w Kościele.
- p. Jakub May – odnośnie informacji dostarczonej przez p. Boruckiego. To wszystko to jest takie trochę przysłowiowe „lanie wody”, bo np. ilość łóżek wcale nie zależy od zasobów lokalowych szpitala. Pamiętajmy, że wszystko najpierw zależy od Funduszu Zdrowia.
-p. Burmistrz – przypominam, że w dniach 27-30 kwietnia będzie w Urzędzie Miasta i Gminy działał Punkt Konsultacyjny Urzędu Skarbowego i będzie można jeszcze składać PIT-y.
Brak więcej wniosków i pytań.
 
Ad. 16
 
Zakończenie obrad
 
Na tym zakończono obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
 
 
Protokołowała:                                                                        Protokół zatwierdził:
Katarzyna Zuziak                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                           Stanisław Janiak

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-05-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu