Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVII/125/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVII/125/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2009 roku

Numer uchwały: 125
Numer sesji: 27
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVII /125/2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165, 166, 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXIV/116/2008 z 10 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009, określone w § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 45.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, § 1 Uchwały w sprawie
budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17.966.672,00 zł.,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.671.672,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 295.000,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.784.428,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009, określone w § 2 uchwały w sprawie budżetu na 2009 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 45.300,00 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, §2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.501.672,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.268.293,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.483.285,00 zł.
b) dotacje - 572.430,00 zł.
c) wydatki na obsługę długu - 126.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości - 5.245.379,00 zł.
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, w tym na rok 2009 kwota 4.960.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 285.000,00 zł, w tym GFOŚ
12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.784.428,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na
podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 4.”
3. Po wprowadzonych zmianach:
1. Załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009, obejmujący
wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009, obejmujący
wydatki majątkowe jednoroczne, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4
do niniejszej Uchwały.
§ 3.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.381,00 zł;
2) celową w wysokości 5.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł.”
§ 4.
Załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 obejmujący dotacje
przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5.
§12 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje numer 13.

§ 6.
§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje numer 14.

§ 7.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                          /Stanisław Janiak/

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu