Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVI/122/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXVI/122/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2009

Numer uchwały: 122
Numer sesji: 26
Rok: 2009

U C H W A Ł A
Nr XXVI/122/2009

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2009.
_____________________________________________

Na podstawie par. 33 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Jutrosin uchwalonego uchwałą Nr VI/32/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 28 marca 2003 roku (Dz. U. W.W. Nr 114 poz. 2099) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na 2009 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/122/2009
z dnia 26 lutego 2009 roku
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ
W JUTROSINIE NA ROK 2009


LUTY:

1. Sprawy budżetowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Firmie „ENEA” S.A. z siedzibą w Poznaniu w drodze darowizny nowych odcinków urządzeń oświetlenia ulicznego wybudowanych ze środków finansowych Gminy Jutrosin.
3. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2009.
4. Sprawy bieżące.MARZEC:

1. Sprawy budżetowe
2. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jutrosin nieruchomości położonych w Płaczkowie i w Rogożewie.
3. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
4. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2008 rok.
6. Przyjęcie uchwał dot. rozliczeń finansowych za rok 2008 Ośrodka Kultury w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej w Jutrosinie.
7. Sprawy bieżące.KWIECIEŃ:

1. Sprawy budżetowe.
2. Złożenie sprawozdania z działalności budżetowej i gospodarczej za rok 2008 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, oraz udzielenie na tej podstawie absolutorium Burmistrzowi.
3. Złożenie sprawozdania z działalności Ośrodka Opieki Społecznej w Jutrosinie za rok 2008.
4. Informacja o działalności świetlic terapeutycznych .
5. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie.
6. Sprawy bieżące.


MAJ:
Uroczystości okolicznościowe z okazji święta Konstytucji 3-go maja.
1. Sprawy budżetowe
2. Rozpatrzenie i przyjęcie form pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Jutrosin.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin.
5. Sprawy bieżące.


CZERWIEC:

1. Sprawy budżetowe .
2. Informacja Dyrektorów Samorządowych Szkół o prowadzonej działalności w roku szkolnym 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem:
 osiągnięć dydaktycznych
 stanu zagrożeń patologiami społecznymi
 funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
 stanu przygotowań do akcji letniej
3. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.
4. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:
- Dyr. Ośrodka Kultury w Jutrosinie
- Dyr. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
6. Sprawy bieżące.


LIPIEC:


SIERPIEŃ:
1. Sprawy budżetowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych fragmentów miejscowości Jutrosin.
3.
WRZESIEŃ:

1. Sprawy budżetowe.
2. Przyjęcie regulaminu płacowego nauczycieli.
3. Sprawy dotyczące stypendiów szkolnych.
4. Informacja Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych o rozpoczynającym się roku szkolnym 2009/2010.
5. Informacja o realizacji budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2008 roku oraz sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań inwestycyjnych.
6. Przyjęcie założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.
7. Ocena stanu czystości i porządku na terenie Gminy, w tym funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych.
8. Sprawy bieżące.PAŹDZIERNIK:

1. Sprawy budżetowe
2. Przyjęcie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
3. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków.
4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
5. Informacja z działalności świetlic wiejskich.
6. Sprawy bieżące.LISTOPAD:

1. Sprawy budżetowe.
2. Uchwalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2010.
3. Informacja dot. funkcjonowania szpitala rawickiego po przekształceniach własnościowych.
4. Informacja z działalności Zespołu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałania narkomanii.
5. Informacja Burmistrza o przebiegu prac związanych z budową zbiornika retencyjnego w Jutrosinie.
6. Sprawy bieżące.

Uroczystości okolicznościowe z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada.GRUDZIEŃ:

1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.
2. Wstępna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2009 oraz przyjętego planu zadań inwestycyjnych i remontowych.
3. Przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010.
4. Przyjęcie planu prac społecznie użytecznych na rok 2010.
5. Sprawy bieżące.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu