Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVI /120/ 2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXVI /120/ 2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009

Numer uchwały: 26
Numer sesji: 120
Rok: 2009

UCHWAŁA  Nr XXVI /120/ 2009
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 26 lutego 2009 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165, art. 166 ust. 4, art. 168 ust.2, art. 173 i art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
 
§ 1.
1.      Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009, określone w §1 ust. 1 oraz załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIV/116/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o kwotę 200.872,00 zł. w sposób określony jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.      W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, §1  niniejszej Uchwały
w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17.921.372 zł.,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.671.372,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 250.000,00 zł.
    2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
    3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.784.428,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3”.
 
§ 2.
1.      Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009, określone w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIV/116/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o kwotę 199.128,00 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.  
2.      W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 ust 1 niniejszej Uchwały,
§ 2 uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.456.372,00 zł.    zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.327.993,00 zł, w tym na:
 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -       8.474.342,00 zł.
                               b) dotacje                                                            -          567.430,00 zł.
                               c) wydatki na obsługę długu                                 -           126.000,00 zł.
                            2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości -      5.140.379,00 zł.
       a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych     programów w latach 2009-2011, w tym na rok 2009 kwota 4.965.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.        
  b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 175.000,00 zł, w tym GFOŚ
       12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały budżetowej.               
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
     i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.784.428,00 zł, zgodnie
     z załącznikiem Nr 3;
         3.    Po wprowadzonych zmianach do wydatków budżetowych:
                       1.   Treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak  
                              w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
                        „§ 5. Tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w wysokości                      45.691,00 zł;
2)      celową w wysokości                       5.000,00 zł, z tego:
                        a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł.”
 
§ 4.
  1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 4.695.000,00 zł w tym:
1)      przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4.695.000,00 zł
  1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.160.000,00 zł, w tym:
             1) wykup obligacji                       600.000,00 zł.
             2) spłata kredytu             560.000,00 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 3.535.000,00 zł i stanowi
           niedobór budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów
          i pożyczek na rynku krajowym.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5  niniejszej Uchwały.
 
 § 5.
     § 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
     „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych     papierów wartościowych w kwocie 4.995.000,00 zł, z tego na:
1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -300.000,00 zł;
       2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.535.000,00 zł;
       3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
            oraz zaciągniętego kredytu 1.160.000,00 zł”.
 
§ 6.
1.      Po § 11 uchwały budżetowej dodaje się § 12 w brzmieniu:
„§ 12. Ustala się plan wydatków na finansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.”
2.      Wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.
 
§ 7.
 
    § 9 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
     „Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych
w załączniku Nr 5.
2)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 10”.
 
§ 8.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
 
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak 
 
 
 
 
 
 
 
       
        
                                     
 
                           
 
                  
 
 
 
 
 
                                     
 
                           
 
                  
 
 
 
 
 
 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2009-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu