Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 22 z dnia 17 października 2008 roku

Protokół Nr 22 z dnia 17 października 2008 roku

Numer dokumentu: 22
Rok: 2008

Protokół Nr 22/08
z dnia 17 października 2008 roku

z XXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 17 października 2008r., o godz. 13.00 w Sali MGOK w Jutrosinie.


Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. May Jakub
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych (pełne quorum), jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Przywitał Sołtysów, Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Pana Prezesa Spółki „Wodociągi Gminne” – Pana Michała Dolińskiego, oraz odchodzącą na emeryturę Panią Kierownik USC - Panią Genowefę Swornowską.

Pan Burmistrz odczytał list z podziękowaniem oraz wręczył kwiaty za długoletnie pełnienie funkcji Kierownika USC dla Pani Genowefy Sworowskiej.
Po czym nastąpiła dalsza oficjalna część Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:
1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązań w zakresie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia i zaliczenia byłych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
8.Rozpatrzenie informacji o gospodarce odpadami oraz o stanie czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.
9.Informacja Prezesa spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków.
10.Informacja o działaniach podejmowanych przez Gminę na rzecz utrzymania świetlic wiejskich.
11.Interpelacje i zapytania.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zakończenie obrad.
Pan. Wlekliński zgłosił, że jego plan nie zgadza się z tym odczytanym przez Pana Przewodniczącego.
odp. p. Burmistrz – odrębne 2 uchwały muszą być jeszcze przyjęte - które nie zostały ujęte w pierwszym planie sesji - dlatego został on w ostatniej chwili zmieniony.
Ad.1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym , że do protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie nie zgłoszono żadnych uwag, powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu.

Ad.2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

- spotkanie z Panem Kaczyńskim odnośnie renowacji Kościoła i innych zabytków;
- narada z Wojewodą Oświaty w związku ze sprawą pójścia 6-latków do I klasy (rozłożone na 3 lata);
- podpisanie umowy dotyczącej kanalizacji – Dubin, oraz budowy drogi – Szymonki;
- udział w walnym zgromadzeniu funduszy w Gostyniu;
- udział w komisjach;
- udział w spotkaniach PKPS oraz Klubu Seniora;
- udział w koncercie charytatywnym Andrzeja Cierniewskiego w Rawiczu - na rzecz chorych chłopców z Jutrosina i Rawicza.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Głos zajęła Pani Skarbnik. Kwota 225.000 - do dyspozycji Gminy przeznaczona zostanie na budowę kanalizacji w Dubinie. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – nie stwierdzono, głosów wstrzymujących – nie stwierdzono. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązań w zakresie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”.
Głos zajął pan Przewodniczący. Na komisjach temat był szeroko omawiany. Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – nie stwierdzono, głosów wstrzymujących – nie stwierdzono. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań do p. Skarbnik. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – nie stwierdzono, głosów wstrzymujących – nie stwierdzono. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia i zaliczenia byłych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

Głos zajął Pan Burmistrz. Drogi przedstawione w załączniku 1 przechodzą na rzecz Gminy. Drogi: Dworcowa, Wrocławska, Mickiewicza, Powstańców Wlkp. – są powiatowymi. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – nie stwierdzono, głosów wstrzymujących – nie stwierdzono. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.

Obrady wznowiono od punktu 7.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

Głos zajął Pan Sekretarz. Na mocy Burmistrza od 01.10.2008r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przejął wszelkie uregulowania dotyczące alimentacji – tego dotyczy ta uchwała. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – nie stwierdzono, głosów wstrzymujących – nie stwierdzono. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad.8
Rozpatrzenie informacji o gospodarce odpadami oraz o stanie czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.

Głos zajął Pan Burmistrz:
- potrzebne są do utylizacji duże nakłady finansowe;
- do wywozu śmieci komunalnych wprowadzona jest firma ZHU EKO – SKÓRTEX z Gizałek;
- takie wioski jak: Nowy Sielec, Bielawy, Bartoszewice, Zmysłowo i Domaradzice mają w 100% podpisane umowy, w Jutrosinie jest to około 75% mieszkańców;
- takie tworzywa jak: plastik, czy szkło segregowane są za darmo u źródła, na wioskach postawione są dodatkowe kosze.
- Śmietnisko będzie czynne jeszcze tylko przez rok (składować na nim jakieś większe ilości odpadów, czyli np. gruz z budowli, czy większe ilości gałęzi z działek). Na rekultywację trzeba dużo pieniędzy. W Lesznie będzie można składować.
- Powstał problem, ponieważ pewne przedsiębiorstwo dostało pozwolenie zasypywania dziury kamieniami, piaskiem, żwirem, a niestety co innego jest przywożone. Było już wysyłane upomnienie, również ze Starostwa, jeśli się to nie zmieni, to pozwolenie będzie cofnięte.
- Do kanalizacji nie jest przyłączonych tylko parę gospodarstw (przeważnie są to niezamieszkałe jeszcze budynki).
- Mamy również problem z zapachami (trzoda chlewna). Dotyczy to zarówno wiosek jak i miasta.

- p. Mikołajewski – zwrócił uwagę, że zamieszkuje on w sąsiedztwie i trudno wytrzymać wśród takich zapachów.

Pan Burmistrz stwierdził, że trzeba nakłaniać rolników, żeby przenosili to wszystko na tereny mniej zamieszkane.
- W szkołach robiona jest akcja „sprzątania świata”. Trzeba prowadzić edukację ekologiczną (np. zbieranie manufaktury wśród młodzieży). Jest to projekt do którego gmina dopłaca.
- W przyszłorocznym budżecie ujęty będzie projekt dotyczący kanalizacji: Domaradzice – Śląskowo – Sielec i Sielec – Rogożewo.
- Mamy też problem z wodą.
Ostatecznie p. Janiak stwierdził, że nasze miasto jest w miarę czyste. Jednak trzeba wszystko robić aby w takim stanie pozostało, żebyśmy mogli żyć w miarę czystym otoczeniu.

- p. Lubiatowski –najlepiej powiedzmy, żeby ten biedny rolnik nic nie robił. Jeśli na następnej sesji znów będzie poruszany ten temat to ja z tej sesji wyjdę. Jestem zbulwersowany. Jak rolnik zaprzestanie robić, to z czego będzie żył?
-odp. p. Janiak – ale to nie dotyczy wszystkich, większość te warunki ma spełnione, ale przychylam się.

- p. Mikołajewski – ja mieszkam niedaleko, gdzie jest około 700 świń w gospodarstwie i zapraszam, nie idzie okna otworzyć, wyjść na zewnątrz, a latem jest pełno much , a my mamy też dzieci.
- p. Janiak- to już jest polemika.

- p. Wlekliński – trzeba przyznać, że na ulicy Garncarskiej też są takie zapachy. Ja się nie dziwię p. Mikołajewskiemu, że ma pretensje do p. Peplińskiego. Bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu.

- p. Krzyżosiak – mam pytanie, czy w sprawie poruszanej na poprzedniej sesji studzienki kanalizacyjnej na ulicy Podgórnej są poczynione jakieś kroki?
- odp. p. Burmistrz – było sprawdzane, ale w okresie pomiędzy sesjami raczej było sucho, nie padało, a wiadomo, że zapachy ze studni wydobywają się raczej po deszczu. Ale sam byłem świadkiem co jest niekiedy nawet pompowane do deszczówki.

- p. Janiak – mam pytanie, bo była firma z Gizałek i przy opróżnianiu kosza nie była zadowolona z tego faktu, że w koszu jest popiół. Czy można wysypywać (oczywiście już taki wychłodzony)?
- odp. P. sekretarz – jak jest wychłodzony to oczywiście, że tak.


Ad.9
Informacja Prezesa spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków.

Głos zajął Pan Prezes Spółki „Wodociągi Gminne” Pan Michał Doliński. Na terenie Gminy Jutrosin uzdatnione jest 412 000m3 wody, około 20% trafia do Koncernu Mięsnego „Duda”. Dane z pierwszego półrocza 2008r. – oczyszczone jest 32 680 m3 ścieków (tj. ok. 11%). Podam taki przykład: wśród mieszkańców Niemarzyna (którzy zaczynają się podłączać do kanalizy) chodzi taka plotka, że zostali ukarani, ponieważ muszą teraz dodatkowo płacić. Uważam, że jest to nieporozumienie. Ludzie ta oczyszczalnia jest ważna! Jest takie powiedzenie: nieważne co jesz, ważne co pijesz. To jest sprawa na następne pokolenia.

Gmina Jutrosin ma dobrej jakości wodę. Istnieje duża przepuszczalność wody. Jak nie będziemy tego pilnować to może stać się tak ja w Szkaradowie, gdzie jedna ze studni była skażona azotanami.
Mamy poważne problemy z tym, co trafia do oczyszczalni. Wyciągamy z kanalizacji przeróżne rzeczy: od ręczników, szmat, mopów! A to wszystko przyczynia się do zatykania pomp! Będą nakładane kary finansowe, ponieważ nie są to rzeczy tanie!
- uzdatnianie wody na stacji w Rogożowie;
- są w trakcie remontu
- spółka nie pokrywa całych kosztów (ponieważ fundusze nieprzychylnie patrzą na dofinansowywanie wody), dlatego ważne jest aby Gmina współpracowała, ponieważ ma ona możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz. Jest to koszt około 3 mln!

- p. Krzyżosiak – czy pójdzie cena wody do góry, jak nie będzie środków zewnętrznych?
- odp. p. Doliński – tak, nie ma innego wyjścia, ktoś te koszty musi pokryć.

- p. Krzyżosiak – jak jest z przyłączami gospodarczymi?
-odp. p. Doliński – nie wydaliśmy dodatkowych pozwoleń dotyczących utrzymania zieleni. W okresie letnim następuje wzrost użycia wody. Staramy się blokować wzrost użycia. Jeżeli gospodarz będzie musiał płacić za deszczówkę, to się zastanowi.
- p. Krzyżosiak – jeśli ktoś ma studnię, to jest to kwota 200-300 zł., gorzej jak trzeba jeszcze kopać.

- p. Kozica – kiedy będzie druga część wioski podłączona do hydrofornii?
- odp. p. Burmistrz – jest to w trakcie opracowywania, na etapie projektu.

- p. Sobkowiak – mieszkańcy Szkaradowa się martwią, czy lokalizacja wieży 20m od budynku hydrofornii nie będzie miała wpływu na jakość wody?
- odp. p. Doliński – nikt nam nie zwrócił uwagi, ze ta wieża będzie miała jakieś oddziaływanie. Nie mieliśmy żadnych powodów by to stwierdzić. Z tego co wiemy promieniowanie przez wieżę nie powinno mieć wpływu na jakość wody.
- p. Sobkowiak – czyli z tego wynika, że najbogatsi we wodę mogą zostać bez wody.

-p. Mikołajewski – w kierunku Grąbkowa, czy Nowego Sielca są jakieś rury?
- odp. p. Doliński – ma być rurociąg do oczyszczalni w Grąbkowie.

Po wypowiedzi p. Prezesa głos zajął p. Burmistrz: mam prośbę do sołtysów: z Janowa, z Jezior, Dubina i Szkaradowa aby zwrócili większą uwagę na to gdzie są wywożone oborniki. Najgorsze są nawozy organiczne. My się sami zatrujemy. W Jutrosinie też już się woda pogarsza. Do Radzikowa zwrócimy się o wykup dodatkowych gruntów, na dodatkowe zbiorniki.
Róbmy wszystko, żebyśmy mogli jak najdłużej korzystać z tej wody.

p. Janiak – mieliśmy przykład braku wody na pożarze w Bartoszewicach. Gdy o 6 rano wszyscy zaczęli pracować, w tym też zakład „Duda”, w wyniku czego dogaszanie trwało o wiele dłużej.

Ad. 10
Informacja o działaniach podejmowanych przez Gminę na rzecz utrzymania świetlic wiejskich.

Głos zajął p. Burmistrz. Temat omawiany był szeroko na komisjach. W budżecie na następny rok będzie zrobione zapotrzebowanie na remonty świetlic.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania.

- p. Grzywaczewski – w Rogożewie miały być ubikacje w świetlicy wyremontowane?
-odp. P. Burmistrz – w przyszłym roku, bo teraz nie ma pieniędzy.
Brak pytań.

Ad.12
Wolne głosy i wnioski

- p. Grzywaczewski - chodzi o aszkę w Rogożowie i o postawienie lampy przy Zakładzie Sobańskich.
- odp. p. Burmistrz – u Sobańskich jest gorzej. Teraz było robione oświetlenie w Dubinie i w Szkaradowie. Jeszcze drzewa muszą być pousuwane. Teraz jest robiona dokumentacja na Bartoszewice i Dubin – tam gdzie zaczynają się stodoły, jest ciemno. Tam na razie nie myśleliśmy o tym. A z tą aszką – nie ma problemu.
- p. Janiak – w tej chwili jest możliwość załatwienia aszki z cukrowni, ale 40% płacimy w niej za wodę.

- p. Domaniecki – uczestniczyłem teraz z dziećmi w akcji sprzątania świata, mam pomysł, żeby organizować coś takiego raz na kwartał.

- p. Mikołajewski – w tym roku kwesta na cmentarzu będzie poświęcona postawieniu pomnika Burmistrzowi Jutrosina – Zigorowi Kamieniarzowi oraz renowacji innych grobów. Poruszył też sprawę: dziury w opłotowaniu na placu zabaw, aszki na osiedlu oraz pogotowia – za długo jechało – do sąsiada, nie zdążyli z reanimacją.
- odp. p. Burmistrz – jest wystosowane pismo odnośnie karetki pogotowia w Jutrosinie, jest szansa do realizacji na 2010r., po analizie potrzeb, która nastąpi w 2009r.

- p. Małecki – dotyczy grzybiarzy – ludzie zbierający grzyby zostają karani mandatami, że wjeżdżają samochodami do lasu – przecież nie ma zagrożenia pożarowego; w Szkaradowie samochody parkowane są na chodnikach; chciałbym zorganizować spotkanie radnych z osobami, które mogłyby postarać się o uratowanie niektórych stodół w Dubinie.
- p. Janiak – nie ma problemu, uzgodnić trzeba tylko termin i na pewno Rada będzie za tym.

Na koniec p. Burmistrz przypomniał o udziale Radnych w obchodach 11 listopada.

Na tym zakończono obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu