Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXIV/116/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009

UCHWAŁA NR XXIV/116/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009

Numer uchwały: 116
Numer sesji: 24
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17.720.500,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.675.500,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 45.000,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.861.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.655.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1). wydatki bieżące w wysokości 16.195.937,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.457.389,00 zł,
b) dotacje - 567.430,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu - 126.000,00 zł.
2). wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5.471.563,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2009 2011, w roku 2009 kwota 5.296.563,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 175.000,00 zł
w tym: środki GFOŚ - 12.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.861.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.
§ 4.
1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 5.095.000,00 zł w tym:
1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5.095.000,00zł
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.160.000,00 zł, w tym:
1) wykup obligacji 600.000,00 zł
2) spłata kredytu 560.000,00 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 3.935.000,00 zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§ 5.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł;
2) celową w wysokości 5.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł,
§ 6.
Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 30.000,00 zł;
2) wydatki 78.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.395.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 300.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.935.000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu 1.160.000,00 zł
§ 9.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu