Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIII/ 107/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

UCHWAŁA Nr XXIII/ 107/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

Numer uchwały: 107
Numer sesji: 23
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXIII/ 107/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 19 listopada 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
W uchwale Nr XIV/68/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok ustalone w § 1 uchwały w
sprawie budżetu na 2008 rok oraz w załączniku Nr 1 do uchwały,
o kwotę 868.985,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W związku ze zmianami o których mowa w ust. 1, § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2008 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 18.347.610 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.290.815,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 56.795,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.814.589,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie
budżetu na 2008 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 168.985,00 zł
oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej Uchwały.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 uchwały w sprawie budżetu na rok 2008 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20.583.966,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.758.019,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.732.171,00 zł,
b) dotacje 538.900,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 143.510,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3.845.947,00 zł.
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z
wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008 2011, w roku 2008 kwota 1.880.076,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 1.965.871,00 zł, w tym
GFOŚ 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.814.589,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Po wprowadzonych zmianach :
1) Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2008, obejmujący
wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
2) Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2008, obejmujący
wydatki majątkowe jednoroczne, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5
do niniejszej Uchwały.

§ 3.
1. § 4 uchwały budżetowej na 2008 rok otrzymują brzmienie:
„§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 2.887.900,00 zł w tym:
1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym - 2.250.000,00 zł
2) wolne środki - 637.900,00 zł
2. Spłata kredytów i pożyczek następować będzie z dochodów
własnych gminy z uwzględnieniem ich w planach budżetowych
opracowywanych na lata obejmujące spłatę.
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 651.544,00 zł w tym:
1) spłata pożyczek 251.544,00 zł,
2) wykup obligacji 400.000,00 zł,
4. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi
2.236.356,00 zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty
z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7 ”.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2008 obejmujący przychody
i rozchody budżetu, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

§ 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i
pożyczek w kwocie 2.750.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 651.544,00 zł.
3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.598.456 zł”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008
i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu