Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXIII/108/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

U C H W A Ł A Nr XXIII/108/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Numer uchwały: 108
Numer sesji: 23
Rok: 2008

U C H W A Ł A
Nr XXIII/108/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 19 listopada 2008r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.


__________________________________________________________________

Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1, oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, wraz z późniejszymi zmianami/ art.5 ust. 1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r. wraz z późniejszymi zmianami/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2008 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych
w 2009 roku /M. P. Nr 59, poz. 531/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1.Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,66 zł. 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,90 zł. 

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,21 zł. 

2.Od budynków lub ich części:
a.mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,62 zł. 

b.związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 14,60 zł. 

c.zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,24 zł. 

d.zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,01 zł. 

e.pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,68 zł. 

3.Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy.

§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
•nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.
•grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

§ 3
Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie.
Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XIII/61/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku.

§ 6
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu