Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXII/106/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2008 roku w sprawie: dokonania zmiany w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

UCHWAŁA Nr XXII/106/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2008 roku w sprawie: dokonania zmiany w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Numer uchwały: 106
Numer sesji: 22
Rok: 2008

UCHWAŁA
Nr XXII/106/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 października 2008 roku

w sprawie: dokonania zmiany w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jutrosinie

__________________________________________________________________


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz1591 ze zmianami) -
Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§1

W Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/27/2007r. Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15.03.2007r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, wprowadza się następującą zmianę:

w §8 ust.3 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

,,Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz. U. z 2007r. Nr 192,poz.1378 ze zm.).,,

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§3

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak

U Z A S A D N I E N I E


Z dniem 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz. 1378). Zgodnie z art. 12 ust. 2 cyt. Ustawy organ właściwy wierzyciela ( Burmistrz) może upoważnić w formie pisemnej kierownika ośrodka pomocy społecznej oraz pracowników do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
Zgodnie z powyższym Burmistrz Gminy Jutrosin upoważnił w formie pisemnej (zarządzeniem) Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz pracownika Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
Wobec powyższych zmian formalno-prawnych zmiana Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest uzasadniona.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu