Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXII/105/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17.10.2008 roku w sprawie: Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jutrosin

U C H W A Ł A Nr XXII/105/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17.10.2008 roku w sprawie: Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 105
Numer sesji: 22
Rok: 2008

U C H W A Ł A
Nr XXII/105/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17.10.2008 roku

w sprawie: Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy JutrosinNa podstawie art.10 ust.3, w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 19, poz.115 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Rawickiego - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:
§1

Do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jutrosin, zalicza się drogi położone na terenie gminy Jutrosin, pozbawione Uchwałą Nr XIX/167/08 Rady Powiatu Rawickiego dnia 19 czerwca 2008roku, dotychczasowej kategorii dróg powiatowych.

§2
Drogi znajdujące się na terenie Gminy Jutrosin, o których mowa w par.1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XIX/167/08 z dnia 19.06.2008 roku, Rada Powiatu Rawickiego, kierując się przepisami ustawy o drogach publicznych, pozbawiła części dróg znajdujących się na terenie Powiatu Rawickiego – kategorii dróg powiatowych.
Zgodnie z art. 6a ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.Uz 2007 r., Nr 19, poz 115 z późn. zm.) „Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą”: „Ulice leżące w ciągu dróg powiatowych należą do tej samej kategorii co te drogi”. Natomiast zgodnie z art.. 7 ust. 1 w/w ustawy, do dróg gminnych zalicza się drogi stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami, zaliczaniu do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Jutrosin, podlegają byłe drogi powiatowe określone w załączniku nr 1do uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu