Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIX/93/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

UCHWAŁA Nr XIX/93/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

Numer uchwały: 93
Numer sesji: 19
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XIX/93/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 06 czerwca 2008r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
W uchwale Nr XIV/68/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok ustalone w § 1 Uchwały w
sprawie budżetu na 2008 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały,
o kwotę 109.733,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W związku ze zmianami o których mowa w ust. 1, § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2008 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.343.901 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.317.806,00zł
- dochody majątkowe w kwocie 26.095,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.145.988,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok ustalone w § 2 Uchwały w sprawie
budżetu na 2008 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 109.733,00 zł
oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 uchwały w sprawie budżetu na rok 2008 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 17.900.481,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.505.781,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.754.236,00 zł,
b) dotacje 538.900,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 112.010,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.414.700,00 zł.
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z
wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008 2011, w roku 2008 kwota 1.669.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 745.000,00 zł, w tym
GFOŚ 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.145.988,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 3.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2008 otrzymuje brzmienie:
„ § 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 51.630,00 zł;
2) celowe w wysokości 25.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
b) na poręczenie 20.000,00 zł,”

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008
i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący RM
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu