Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVIII/92/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jutrosin na lata 2008-2011”

U C H W A Ł A Nr XVIII/92/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jutrosin na lata 2008-2011”

Numer uchwały: 92
Numer sesji: 18
Rok: 2008


U C H W A Ł A
Nr XVIII/92/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jutrosin
na lata 2008-2011”Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 87 ust. 1,3,4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy oraz po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje się do realizacji „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Jutrosin na lata 2008-2011” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
U Z A S A D N I E N I E
Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust 1 pkt.9).
Natomiast obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Art. 87 ust 1 mówi: Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent Miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.
Zgodnie z zapisem art. 87 ust 2 program ten ma na celu w szczególności:
1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje rada Gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 87 ust. 3). Program ten podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 87 ust. 4).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu