Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XX z dnia 27 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XX z dnia 27 czerwca 2008 roku

Numer dokumentu: 44
Rok: 2008

P R O T O K Ó Ł 20/2008

z XX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 czerwca 2008r., o godz. 13.00 w Sali MGOK w Jutrosinie.Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Mikołajewski Ireneusz
8. May Jakub
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 do protokołu.


Otwarcia XX sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak.
Przywitał zaproszonych gości, sołtysów, radnych, pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza. Poinformował, że na 15 Radnych obecnych jest 14 (większość qorum) – dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
4. Informacja Dyrektorów Szkół Samorządowych o prowadzonej działalności w roku szkolnym 2007/2008.
5. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:
- Dyr. MGOK w Jutrosinie
- Dyr. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
6. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie.
Pan Jędrkowiak – Kierownik ARiMR w Miejskiej Górce zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady, aby pkt dotyczący przedłożenia informacji Kierownika ARiMR o aktualnej działalności został przesunięty z pkt 6 na pkt 3.
Radni przyjęli zmianę w porządku obrad jednogłośnie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
W związku z tym, iż do protokołu z sesji poprzedniej tj. z dnia 06 czerwca 2008 roku nie
zgłoszono żadnych uwag powyższy protokół przyjęto bez odczytywania.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 Udział w spotkaniu ze WZIR-em dot. budowy zbiornika retencyjnego w Jutrosinie
 Spotkanie z rolnikami dot. wykupu ziemi pod budowę zbiornika – ustaliliśmy cenę 1 ha na 25 tys zł.
 Udział w zakończeniach roku szkolnego na terenie Gminy.
 Udział w Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa w Rawiczu – podsumowanie konkursu na „Najpiękniejszy ogród, działka rekreacyjny”, gdzie pierwsze miejsce zajęli Państwo Sierpowscy z Jutrosina. Patronatem konkursu była Redakcja „Życie Rawicza”.
 Odbyły się zawody strażackie w Starym Sielcu – Burmistrz podziękował za zaangażowanie w przygotowanie tej imprezy.
 Otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej (z kory brzozy)
 Udział w spotkaniu dot. Fundacji „Lokalna grupa działania Gościnna Wielkopolska wraz z kolegą Mikołajewskim.

Ad. 3
Przeniesiony pkt 6. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce zajęło pierwsze miejsce w województwie, a trzecie w kraju pod względem terminowości wprowadzania dokumentacji zwierzęcej i dokumentacji obszarowych, a w szczególności zakończenia obsługi wniosków do wypłat. - Wprowadziliśmy 260 tys. dokumentów. Do 11 lutego 2008 roku za ubiegły rok wydaliśmy 2348 decyzji obszarowych. Jest to 73,19% ogółu na kwotę 13 mln 5 tys. 914 zł. Z kolei na ONW wydaliśmy 1760 decyzji na kwotę 3 mln 163 tys. 6 zł i jest to 85,19% ogólnej liczby wniosków - informuje Włodzimierz Jędrkowiak, kierownik BP ARiMR w Miejskiej Górce.
Na terenie znajduje się 10 ubojni największa to „Duda” Grąbkowo
W biurze powiatowym w Miejskiej Górce zarejestrowanych jest 4000 rolników. Od 9 września 2002 roku, kiedy to powstało biuro, ich liczba stale wzrasta. Hodują oni 37 tysięcy 300 sztuk bydła, 300 tysięcy sztuk trzody =chlewnej, 580 owiec i 140 kóz. - Pracownicy naszego biura często zapraszani przez sołtysów, brali udział w zebraniach wiejskich w celu przybliżenia rolnikom sposobu wypełniania druków i wniosków, możliwości uzyskania środków finansowych na rozwój gospodarstw i obszarów wiejskich - mówi Włodzimierz Jędrkowiak.
Agencja nadal obsługuje programy pomocowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej: Sektorowy Program Operacyjny dotyczący między innymi inwestycji w gospodarstwach i ułatwianiu startu młodym rolnikom oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (renty strukturalne, wspieranie przedsięwzięć niskotowarowych czy dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów unijnych).
Działania realizowane w miejskogóreckiej agencji:renty strukturalne: na 128 wniosków przyznano 124 renty. Miesięcznie wypłacana jest kwota 198 tys. zł,
wspieranie gospodarstw niskotowarowych: w dwóch turach złożono 160 wniosków. Do chwili obecnej wypłacono 1 mln 287 tys. 762 zł dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów unijnych: agencja otrzymała 293 wnioski. W 177 gospodarstwach wartość inwestycji przekroczyła wartość 10 tys. euro. Ogółem wypłacono 14 mln 500 tys. zł,
dopłaty bezpośrednie: za 2007 rok przyjęto 3214 wniosków.
Pytania:
p. Samol – czy coś zmieniło się w sprawie rent strukturalnych?
Odp. P. Jędrkowiak – na razie wszystko jest na starych zasadach, najpierw składamy wniosek do ARiMR, a następnie zostaje przekazane gospodarstwo.
p. Sobkowiak – czy jest jakaś dotacja na wapno?
Odp. P. Jędrkowiak – Należy zapytanie kierować do Urzędu Wojewódzkiego i Izby Rolniczej. Pan Jędrkowiak zwrócił też uwagę na terminowe zgłaszanie sprzedaży, kupna świń i bydła.
p. Grzywaczewski – co co skupują, mówią, że fakt ten zgłaszają w Agencji.

Brak pytań.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Brak pytań do p. Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XX/96/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2008 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5
Informacja Dyrektorów Szkół Samorządowych o prowadzonej działalności w roku szkolnym 2007/2008
Przewodniczący Rady poprosił o następującą kolej składania informacji o prowadzonej działalności w roku szkolnym 2007/2008:
- Dyr. Zespołu Szkół w Szkaradowie – Panią Irminę Gilicką Zalas
(informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
- Dyr. Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pana Dariusza Stachowiaka
(informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
- Dyr. Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pana Waldemara Sworowskiego
(informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu)
- Dyr. Gimnazjum w Jutrosinie – Pana Andrzeja Musielaka
(informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu)
- Dyr. Zespołu Szkół w Jutrosinie im. Jana Pawła II – Pana Jana Boruckiego.
(informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu)

W informacjach znalazły się min takie wiadomości jak: liczba uczniów, pracownicy, kadra pracownicza, baza szkoły, podstawowe zadania szkoły, praca wychowawcza i opiekuńcza, praca dydaktyczna, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań , konkursy, olimpiady, zawody, uroczystości szkolne, jakość kształcenia, osiągnięcia.
Wszystkie sprawozdania zostały dołączone do protokołu.

p. Burmistrz podsumował wypowiedzi wszystkich dyrektorów szkół, zwracając uwagę na większe przykładanie się do zdobywania środków unijnych, zaapelował o monitorowanie programów unijnych kierowanych dla szkół. Uczulił na zwracanie uwagi, kontrolowanie dowozów dzieci – aby jak najefektywniej wykorzystać przejazdy. Zwrócił uwagę na coraz większe zainteresowanie korepetycjami – uczniowie coraz częściej korzystają z korepetycji, nad czym należy tez się zastanowić, gdzie tkwi problem. Poruszył również temat braku promowania nauczania, w szczególności w Gimnazjum, jak również spóźnienia nauczycieli na lekcje. Na koniec życzył wszystkim nauczycielom, Dyrektorom miłego odpoczynku wakacyjnego i aby rok szkolny 2008/2009 był lepszy i owocniejszy w nauczaniu.

p. Mikołajewski – byłem na zawodach strażackich, gdzie został odśpiewany hymn narodowy. Brak postawy patriotyzmu u młodzieży, brak poszanowania, jedni siedzieli, jedni stali – młodzież nie umie tego uszanować, nie wie jak ma się zachować. Poruszył również problem wulgaryzmów – czeka nas, rodziców, nauczycieli wielka praca nad tą młodzieżą.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach Rady.
Po przerwie wznowiono obrady sesji i przystąpiono do pkt kolejnego porządku obrad.

Ad. 6
Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:
- Dyr. MGOK w Jutrosinie
- Dyr. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Krystynę Konieczną – Dyr. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie i przedłożenie stosownej informacji.
p. Konieczna przedłożyła kalendarz imprez organizowanych w gminie Jutrosin przy współdziałaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie min. zawody sportowo-pożarnicze, dzień dziecka, imprezy pod nazwą „bawmy się” w poszczególnych miejscowościach, dożynki gminne, turnieje, konkursy. Szczegółowy kalendarz imprez znajduje się do wglądu w Urzędzie Mig i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ma powstać również folder o Jutrosinie na przełomie lipca-sierpnia oraz album o Kościele św. Elżbiety w Jutrosinie – dodała p. Konieczna.

p. Burmistrz – wspomniała Pani o imprezie, która ma odbyć się 12 lipca dot. uroczystego otwarcia placu zabaw w Jutrosinie. Myślę, że dobrze by było połączyć tą imprezę z 10-leciem Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Proszę, aby tą propozycję przemyśleć i skontaktować się z Panią Anią Trepko i omówić ewentualne szczegóły.

p. Krzyżosiak – w sprawie wydania folderu o Kościele w Jutrosinie. Proboszcze jutrosiński szuka sponsorów, myślę, że Gmina też powinna mieć swój wkład.

Brak pytań.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Kamilę Malecha – Dyr. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie. Pani Malecha przedstawiła, jakie zajęcia, spotkania, programy zaplanowano w bibliotece na wakacje letnie. Szczegóły znajdują się w dołączonej do protokołu informacji, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania.
 p. Sobkowiak – poruszył sprawę wierzy telefonii komórkowej, która ma powstać w Szkaradowie. 3 lata protestowaliśmy, mieliśmy na zebraniu wiejskim zapewnienie, że wieża ta jednak nie powstanie u nas - a tu okazuje się, że za moment już będzie stawiana. Dzwoniłem w tej sprawie do Starostwa, uczestniczyłem w sesji powiatowej gdzie dowiedziałem się że to właśnie Urząd Jutrosin wydał pozytywną decyzję. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Kolejna sprawa dotyczy firmy wywożącej śmieci GIZAŁKI – dostaliśmy pismo, że firma ta podwyższyła nam opłatę za kubły, oraz dochodzą nas słuch, że ta firma wywozi śmieci na nasze gminne wysypisko. Może byśmy zaprosili jakiegoś przedstawiciela z GIZAŁEK, który by nam przedstawił, jak to wszystko wygląda.
 Odp. Sekretarz – jest to sprawa typowo administracyjna, która mas swój początek w roku 2005. Sprawa ta spotkała się w dużym sprzeciwem mieszkańców Szkaradowa, protest narastał. Organizowane były zebrania ze specjalistami, władzami i stanowisko nadal się nie zmieniło. Starostwo zwróciło się do Urzędu o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, która uzgodniona wcześniej z Wojewodą Wielkopolski i Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym otrzymała pozytywne postanowienia Wojewody i Inspektoratu.
 p. Janiak – na najbliższą sesję zaprosimy przedstawiciela Firmy GIZAŁKI
 p. Burmistrz – nie wszyscy płacą za kubły na śmieci, ci co podpisują dopiero teraz umowy – to naliczane są inne stawki – na nowych zasadach. Wszystkie firmy podniosły cenę wywozu śmieci, teraz podpisując umowę płacimy również kaucję. Z dniem 1 stycznia 2010 roku śmietnisko nasze będzie zamknięte.
 p. Domaniecki – Dotyczy firmy GIZAŁKI. Nie jest dobrze, że tylko jedna firma weszła na nasz rynek i nie jest prawdą, że tylko osoby które teraz podpisały umowy płacą więcej. Ja również dostałem pismo, w którym zawarte są nowe opłaty, nowe stawki. Jeśli chodzi o wieżę komórkową – posiadacze telefonów w sieci ERA na naszym terenie narzekają na brak zasięgu.
 p. Burmistrz – będę interweniował w sprawie opłat za kubły. Wyjaśnimy tą sprawę.
 p. Grzywaczewski – kto się podjął rozbiórki budynku przy szkole. Wygląda to bardzo i jest tam bałagan.
 Odp. Burmistrz – za naszą zgodą rozbiórki podjęła się osoba prywatna.
 P. Mikołajewski – podziękował za pomoc w przygotowaniu wystawy i zaprosił do Muzeum.
 P. Samol – sprawa wykupu ziemi pod budowę zbiornika retencyjnego – mieszkańcy Grąbkowa są przeciwni sprzedaży. Ziemie te należały od dawien dawna do nich i nie chcą jej sprzedawać.
 Odp. P. Burmistrz- my proponujemy również zamianę gruntów.
 P. Swornowski – w imieniu wszystkich Dyrektorów Szkół składam wniosek do Rady o przesunięcie pkt dotyczącego przedkładania informacji Dyrektorów Szkół Samorządowych o prowadzonej działalności w roku szkolnym na miesiąc wrzesień. W czerwcu odbywają się zakończenia roku szkolnego i jest dużo pracy. Nie mamy czasu na przygotowanie stosownych informacji.
 Odp. Burmistrz – już raz przesuwaliśmy tą informację, bo kiedyś była ona na początku czerwca – też nie pasowało. Myślę, że możemy pozostać przy tym terminie co jest teraz.
 P. Kalka – zaprosił w imieniu swoim i mieszkańców Ostój na „DNI OSTÓJ”.
 P. Wlekliński – poruszył sprawę zarwanego przepustu na granicy Kobylin – Jutrosin. Brak interwencji w tej sprawie.
 P. Małecki – Panie Burmistrzu – tak Pan zapewniał nas - mieszkańców Szakardowa – że wieża telefonii komórkowej nie będzie, że nie powstanie – dlaczego tak się stało?!
 Odp. Burmistrz – w trakcie zmieniły się przepisy. Starostwo wydało taką decyzję. My zabiegaliśmy o to by wieżę tą chodź postawić w innym miejscu – to inwestorzy się uparli że to ma stać właśnie na tej działce – o której toczy się spór.
 P. Sobkowiak – 2 lipca mamy zebranie wiejskie w Szkaradowie – bardzo proszę władze aby w tym zebraniu uczestniczyły.

Na powyższym zakończono obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała                                                               Protokół zatwierdził  Przewodniczący RM        
Beata Rzeźnik                                                                                    Janiak Stanisław
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu