Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIX z dnia 06 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XIX z dnia 06 czerwca 2008 roku

Numer dokumentu: 43
Rok: 2008

P R O T O K Ó Ł XIX/2008

z XIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 06 czerwca 2008r., o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. May Jakub
10. Samol Szczepan
11. Wlekliński Andrzej
12. Domaniecki Józef
13. Horała Czesław
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 do protokołu.


Otwarcia XIX sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Jutrosin woli utworzenia Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 43.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin
w roku 2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie.
Porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
W związku z tym, iż do protokołu z sesji poprzedniej tj. z dnia 27 maja 2008 roku nie
zgłoszono żadnych uwag powyższy protokół przyjęto bez odczytywania.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 udział w naradzie u Starosty w sprawie zabezpieczenia i funkcjonowania ujęć wody
 udział w Zarządzie OSP – 24 czerwca zawody strażackie w Startym Sielcu
 udział w zebraniu w Rogożewie – sprawa wykupu gruntów pod zbiornik retencyjny
 udział w zebraniu walnym „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie.
Brak uwag do sprawozdania Burmistrza.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Brak pytań do p. Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIX/93/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2008 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Jutrosin woli utworzenia Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 43.
Burmistrz przedstawił status oraz sprawy organizacyjne związane z utworzeniem Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna grupa działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 43.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIX/94/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Jutrosin woli utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska z siedzibą w Pępowie została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje.
Zaprezentowano pokaz multimedialny, przedstawiający charakterystykę miejscowości, historię, położenie, demografię, bezrobocie, gospodarkę, rolnictwo, oświata, ochrona zdrowia, kultura, zabytki, infrastruktura techniczna, analiza mocnych i słabych stron miejscowości, planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na najbliższe 7 lat, priorytety rozwoju miejscowości, opis planowanych zadań, harmonogram realizacji zadań.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIX/95/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostoje na lata 2008-2014 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
p. Wlekliński – czy w Rawiczu będą organizowane kursy prawa jazdy?
Odp. Burmistrz – nic mi na ten temat nie wiadomo.
p. Alcer – kiedy będzie remont oświetlenia w Dubinie?
Odp. Burmistrz – zgodnie z przetargiem roboty mają być wykonane do końca sierpnia.
p. Alcer – kiedy zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinie?
Odp. Burmistrz – po przetargu.
p. Domaniecki – bardzo słabo jest wykonany plan kopania rowów. Zwrócił się do sołtysów o zaktywizowanie spółek wodnych na terenie wsi.
p. Alcer – w kierunku Zaborowa należy wykaszać rowy.
p. Burmistrz – kosiarka będzie w terenie.

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski - brak

Na powyższym zakończono obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołował                                                                      Protokół zatwierdził
Zenon Łakomy                                                                 Janiak Stanisław-Przewodniczący RM
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu