Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVIII z dnia 27 maja 2008 roku

Protokół Nr XVIII z dnia 27 maja 2008 roku

Numer dokumentu: 42
Rok: 2008

P R O T O K Ó Ł XVIII/2008

z XVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 maja 2008r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Kalka Walerian
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Janiak Stanisław
5. Lubiatowski Aleksy
6. Mikołajewski Ireneusz
7. May Jakub
8. Samol Szczepan
9. Wlekliński Andrzej
10. Domaniecki Józef
11. Horała Czesław
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.
2 Radnych nieobecnych – uspr. (p. Krzyżosiak, p. Barteczka)

Otwarcia XVIII sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy większość radnych (2 os. nieobecne uspr.), jest ona zatem władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Powitał Sołtysów, Radnych, Pana Burmistrza, Panią Księgową oraz wszystkich przybyłych gości.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2008-2011.
12. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
W związku z tym, iż do protokołu z sesji poprzedniej tj. z dnia 22 kwietnia 2008 roku nie
zgłoszono żadnych uwag powyższy protokół przyjęto bez odczytywania.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 Udział w zebraniu walnym GS oraz w Banku Spółdzielczym.
 Udział w 6 Jubileuszach – 50-lecia pożycia małżeńskiego
 Udział w uroczystości 100-lecia konsekracji kościoła w Szkaradowie
 Udział w zebraniu walnym „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu
 Spotkanie z Ministrem Infrastruktury i z Marszałkiem województwa Wielkopolskiego dot. perspektyw na lata 2008-2013, podsumowanie lat poprzednich, projekty, drogi, oczyszczalnie, inwestycje.
 Udział w zjeździe PSL w Rawiczu
 Udział w Święcie Ludowym w Rawiczu
 Udział w targach rolniczych w Bojanowie
 Udział w odsłonięciu z licznym udziałem jednostek ochotniczych straży pożarnych na cmentarzu parafialnym w Szkaradowie stylizowanych znaków związku na grobach zasłużonych strażaków.
 Podsumowanie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 Finał Mistrzostw Europy Centralnej STRONG MAN w Jutrosinie, głównym sponsorem Firma PANIX i Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Brak pytań do p. Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/84/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2008 została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (2 os.nieobecne)
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Głos zajął Burmistrz: Wodociągi Gminne z Siedziba w Pakosławiu w dniu 22 kwietnia 2008 roku przedłożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na okres od dnia 1.07.2008 do 30.06.2009r. Powyższe taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
Burmistrz poinformował, iż brał udział w spotkaniu dotyczącym zabezpieczenia ujęć wód w powiecie. Wzrost obsady trzody chlewnej, a co za tym idzie wzrost gnojowicy- musimy coś z tym zrobić, aby nasze ujęcia wody nie były skażone. Musimy zrobić gruntowny remont hydroforni w Rogożowie. Ciągle mamy awarie rur – bo do kanalizacji wpuszcza się wszystko…- odpady, prosiaki – koszt naprawy jednej sztuki takiej rury wynosi ok. 2000 zł.
p. Małecki – Panie Burmistrzu – należało by kontrolować tych, którzy sieję kapustę - tam do ziemi wpuszcza się od 0,5 do 1 tony azotanów – tam się biorą azotany! Nie od tych gospodarzy – a ciągle się tylko o nich mówi!
p. Burmistrz – nie mówię ciągle o gospodarzach. Nawozy organiczne stanowią najgorsze zagrożenie!

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie przez Pana Burmistrza informacji. Brak uwag ze strony Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/85/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (2 os.nieobecne)
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Przewodniczący Rady poinformował, iż prace nad ta uchwała Radni podjęli na komisjach, wszelkie szczegóły dot. uchwały omawiane zostały na komisjach. Brak uwag ze strony Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/86/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (2 os.nieobecne)
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach Sesji.
Po przerwie przystąpiono do kolejnego pkt. Obrad.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
Burmistrz przedstawił projekt uchwały: ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 950,00 zł, oraz wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagrodzenia pracowników w kwocie 5,00 zł. Szczegóły omawialiśmy wspólnie na Komisjach.
Brak uwag ze strony komisji.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/87/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (2 os.nieobecne)
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Burmistrz zajął głos: ten punkt też był brany pod dyskusje na komisjach. Ustaliliśmy, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych wynosić będzie 800,00 zł, a wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagrodzenia pracowników ustala się w kwocie 3,50 zł.
Brak uwag ze strony komisji.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/88/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (2 os.nieobecne)
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, dyskusja na temat diet omawiana została na komisjach.
Miesięczna dieta dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie ustalona została na kwotę 1100,00 zł, natomiast dla pozostałych radnych w kwocie 300,00 zł.
Brak uwag.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/89/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu kosztów podróży służbowych została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (2 os. nieobecne)
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, dyskusja na temat diet omawiana została na komisjach.


Bartoszewice 200,00 zł
Bielawy 200,00 zł
Janowo 200,00 zł
Jeziora 200,00 zł
Nad Stawem 200,00 zł
Ostoje 200,00 zł
Nowy Sielec 200,00 zł
Stary Sielec 200,00 zł
Szymonki 200,00 zł
Zaborowo 200,00 zł
Zmysłowo 200,00 zł
Domaradzie 220,00 zł
Grabkowo 220,00 zł
Pawłowo 220,00 zł
Płaczkowo 220,00 zł
Rogożewo 220,00 zł
Ślaskowo 220,00 zł
Dubin 240,00 zł
Szkaradowo 250,00 z
Jutrosin 250,00

Brak uwag ze strony Komisji:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/90/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (2 os. nieobecne)
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak.
Wynagrodzenie Burmistrza zostało również wypracowane przez Radych na komisjach, ustaliliśmy wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w następujący sposób:
 Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 4.400,00 zł
 Dodatek funkcyjny w wysokości – 1.500,00 zł
 Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.1180,00 zł
 Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 880,00 zł.
Komisje nie wniosły uwag.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/91/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (2 os. nieobecne)
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2008-2011.
Głos zajął Burmistrz: My- jako Gmina - Rada mamy obowiązek uchwalenia takiego programu na lata 2008-2011. Każdy z Radnych program otrzymał i na Komisjach omawialiśmy szczegóły.
Burmistrz poruszył tez sprawę wiatraka Dubińskiego. Koszt dokumentacji rozbiórki wiatraka to ok. 10.000 tys zł.. Chcemy go przenieść do Jutrosina aby go odtworzyć każda z belek musi być ponumerowana i sfotografowana . Koszty utrzymania zabytków są bardzo duże.
P. Lubiatowski – w jaki sposób można ponumerować belki, które są spróchniałe i kto odpowie za to, jeśli coś się stanie, jeśli wiatrak ulegnie zawaleniu, a znajduje się on przy drodze głównej. Czy mamy złożyć wniosek do Konserwatora zabytków o ulgowe potraktowanie tej sprawy, bo do sierpnia nie będzie co numerować! Wiatrak ten zagraża życiu i bezpieczeństwu ludzi. Należało by zamknąć ten odcinek drogi, ogrodzić, bo może być nieszczęście.
p. Janiak – popieram Kolegę – wiatrak jest w stanie tragicznym i musimy coś zrobić by nie skończyło się to tragicznie.
p. Lubiatowski – jeśli wiatrak zostanie rozebrany, to na pewno nie będziemy w stanie go ponownie odtworzyć- bo nie będzie z czego.
p. Burmistrz – aby wypisać ten obiekt z rejestru zabytków – to nie jest taka prosta sprawa, jest to bardzo długa droga. My jako Gmina jesteśmy jego właścicielem i jak na razie mamy zgodę od konserwatora na rozbiórkę skrzydeł.
p. Lubiatowski – dlaczego to trwa tak długo?
p. Burmistrz – Ja nie mogę wydać innej decyzji – od tego jest Konserwator.
p. Lubiatowski – kto odpowie za bezpieczeństwo, jeśli coś się tam stanie? Dlaczego konserwator tak wydłuża termin rozbiórki, skoro ten wiatrak zagraża bezpieczeństwu?
p. Małecki – odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie tylko spoczywa po stronie właściciela ale również po stronie nas- Radnych! Należał by zamknąć ten odcinek – jest to sprawa bardzo ważna!
p. Janiak – wystąpimy z wnioskiem, informacją do rejonu dróg o zagrożeniu jakie istnieje w tym miejscu. Nic innego w tym temacie nie możemy zrobić!
p. Burmistrz – mamy na dzień dzisiejszy decyzję Konserwatora Zabytków o rozbiórce , ale są pewne wymogi, które musimy spełnić. Musimy dążyć do tego, aby jak najszybciej został on rozebrany – a kiedy powstanie on na nowo to już nasza sprawa. Koszty postawienia na nowo wiatraka są kolosalne. Jeśli będzie nas – jako Gminę na to stać – to obiekt ten powstanie.
p. May – czy w decyzji wystawionej przez Konserwatora Zabytków jest wyznaczony termin postawienia wiatraka na nowo? Bo jeśli Konserwator Zabytków za jakiś czas nas odwiedzi – to może powiedzieć, że rozbiórka nastąpiła, a my nic oprócz tego nie zrobiliśmy!
p. Burmistrz – Nie ma wyznaczonego terminu. Jeśli będą pieniądze – to go odtworzymy, a na razie musimy przystąpić jak najszybciej do rozbiórki.
p. Janiak - Jeśli nie ma więcej pytań przystępujemy do głosowania:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 głos wstrzymujący (p. Lubiatowski).
Dziękuję – zatem uchwała Nr XVIII/92/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jutrosin na lata 22008-2011” została przyjęta przez Rade większością głosów. (2 os. Nieobecne, 1 os. wstrzymująca))
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
Głos zajął Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie – Pan Sarbinowski Sylwester.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Pytania:
p. Guziołek – ile metrów od przejścia dla pieszych nie można parkować?
Odp p. Sarbinowski - 10 metrów
p. Guziołek – taka sytuacja nagminnego parkowania zaraz za pasami jest obok kościoła!
Odp p. Sarbinowski – kary są nakładane, ale niestety to nie pomaga.
p. Lubiatowski – sprawa kładów – jakie wymogi musi spełniać taki pojazd?
Odp p. Sarbinowski – musi być zarejestrowany w wydziale komunikacji, posiadać aktualny dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
p. Burmistrz – zwrócił się do wszystkich w sprawie nagminnych podpaleń, jakie mają miejsce na terenie Gminy. Najczęstsze przypadki podpaleń zdarzają się w weekendy. Proszę o czujność o zgłaszanie takich faktów. Nie tak dawno przez dwa dni były 4 wyjazdy strażaków do gaszenia pożarów. Jest to duży problem, na który musimy zwrócić uwagę i jak najszybciej doprowadzić do jego rozwiązania.
p. May – jak wygląda sprawa przestępczości w szkołach?
Odp p. Sarbinowski – nie było większych problemów w szkołach jak i poza szkołami.

Ad. 13
Interpelacje i zapytania.
p. Domaniecki – miały być przeglądy hydrantów. Dlaczego nie było przedstawicieli Wodociągów Gminnych? Jak długo rolnicy będą czekać na dopłaty? Mija kolejny miesiąc i nic. Kto wymyślił sprawę odpłatności za kubły?
p. Małecki – żadnej opieki lekarskiej nie było na dużej imprezie, która miała ostatnio miejsce w Jutrosinie. Sprawa spóźnień nauczycieli na lekcje.
Kolejna sprawa dot. kontroli jakie miały miejsce w sklepach w naszej Gminie – Dlaczego Pan Burmistrz nasyła na sklepy Kontrole? Przedstawiciele Gminy wraz z policją kontrolowała sklepy, sprzedaż alkoholu i spożywanie na terenie sklepów i przed sklepami oraz karanie mandatów za ich pożywanie na terenie sklepów. W innych Gminach taka sytuacja nie miała miejsca, można było pouczyć- ale czy należy zaraz karać mandatami? P. Małecki zwrócił również uwagę na to, że w szkołach uczą nauczyciele niewykwalifikowani.
p. Burmistrz – nigdy nie wysyłałem żadnej kontroli do sklepów, są to akcje ogólnopolskie, wojewódzkie, ja o tej akcji dowiedziałem się w pracy. Akcja ta miała miejsce z polecenia Komendy Wojewódzkiej Policji – polecenie przyszło, aby w tej akcji uczestniczyli również pracownicy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych Nie może mieć miejsce sytuacja, gdzie nie można wejść do sklepu nie przepychając się przez tłum osób pijących piwo, czy nawet alkohol, do tego dochodzą potyczki słowne, zaczepianie. Nie może mieć miejsce również sytuacja, gdzie dziecko zostaje wysyłane do sklepu po alkohol, piwo.
Jeśli chodzi o sprawę niewykwalifikowanych nauczycieli – w naszych szkołach nie ma nauczycieli bez przygotowania zawodowego, nad tym czuwa Kuratorium Oświaty. Nauczyciele mieli czas na uzupełnienie zawodowe 5 lat.
Kolejna sprawa – spóźnienia nauczycieli – zwracałem na to uwagę.
p. May – pominął Pan odpowiedź na pytanie dot.braku opieki lekarskiej na imprezie. Była to impreza masowa, należało to zgłosić aby stała tam karetka z ratownikiem i kierowcą. Mnie Pan Burmistrz pytał – jednak musiałem odmówić z powodów rodzinnych, po prostu w ten dzień nie pasowało mi.
p. Burmistrz – faktycznie nie było tej karetki, przeoczyłem to.
p. Janiak – zwracam się do Pana Małeckiego – proszę nam nie wpychać kwestii wiatraka jak i braku opieki lekarskiej – nie jest to tylko sprawa Pana Burmistrza – jest to sprawa nas wszystkich.
p. Małecki – ja nie mówiłem tego złośliwie – to taka uwaga na przyszłość.

Ad. 14
Wolne głosy i wnioski.
Guziołek – droga na Ochłodę, powstały tam garby poprzeczne, proszę o równiarkę. Kolejna sprawa dot. skoszenia boiska – prosiłem o to i do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie się nie zrobiło.
p. Mikołajewski – jestem kibicem Orli – przeszliśmy o klasę wyżej – czy Pan Burmistrz ma jakąś niespodziankę finansową dla zawodników?

Odp. P. Janiak – cieszymy się ze sukcesu Orli, jednak myślę że stosowniejsza była by nie nagroda finansowa, a może raczej zakup albo dofinansowanie do strojów sportowych
Odp. Burmistrza – jeśli chodzi o koszenie boisk sportowych – nie jesteśmy w stanie dojechać na wszystkie boiska sportowe w gminie. Nie mamy na to tylu ludzi i sprzętu.

p. Kurzawa – zbliżają się sianokosy, żniwa – problem ul. Podgórnej – brak dojazdu.
Odp. Burmistrz – zgłaszałem ten problem u Komendanta Policji.
p. Guziołek – chodzi o wykup, zamianą ziemi pod budowę zbiornika retencyjnego. Mam osoby na wiosce które mają na tym terenie łąki. Czy będzie jakieś zebranie w tej sprawie?
Odp. Burmistrz – uzgodnimy termin zebrania po sesji.

p. Rolnik – czy będzie u nas przepompownia wody, jeśli tak to czy zostanie podłączona do górnej sieci?
Odp. Burmistrz – Będziemy o tym jeszcze dyskutować wraz z prezesem wodociągów gminnych i z Panem Dudą. W tym roku ta sprawa nie dojdzie do skutku.

p. Jędrkowiak – my jako biuro powiatowe ze swej strony zrobiliśmy już wszystko jeśli chodzi o dopłaty.
3208 decyzji zostało już wydanych, pozostało jeszcze ok. 8. Pozostało nam teraz tylko czekać.
p. Małecki – podziękował Panu Burmistrzowi i Radzie za współpracę przy budowie dróg i chodników. My- jako powiat przekazujemy materiał, a Pan Burmistrz daje siłę roboczą. To jest ogromny plus, ponieważ oszczędza się na tym połowę środków finansowych.

Ad. 15
Zakończenie.

Na powyższym zakończono obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała                                                                        Protokół zatwierdził
Rzeźnik Beata                                                          Przewodniczący Rady-Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu