Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVI z dnia 03.03.2008 roku

Protokół Nr XVI z dnia 03.03.2008 roku

Numer dokumentu: 41
Rok: 2008

P R O T O K Ó Ł XVI/2008

z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 03 marca 2008r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. May Jakub
10. Samol Szczepan
11. Wlekliński Andrzej
12. Domaniecki Józef
13. Horała Czesław
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.


Otwarcia XVI sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Powitał Starostę Powiatu Rawickiego Pana Zdzisława Maćkowiaka, W-ce Starostę Powiatu Rawickiego Pana Zygmunta Wolnego, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu – Pana Janusza Atłachowicza, Zastępcę do spraw medycznych Pana Janusza Czubalskiego, Pana Burmistrza, Panią Skarbik, Pana Lisieckiego, Pana Małeckiego-Radnego Powiatowego, Pana Kośmidera-Przedstawiciela „Życia Rawicza”, wszystkich przedstawicieli zakładów pracy, przybyłych radnych, sołtysów. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych. Podejmowane uchwały przez Radę będą w pełni prawomocne.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu i przyjęcia projektu Rady Powiatu Rawickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu Pracy Rady Miejskiej
w Jutrosinie na rok 2008.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
W związku z tym, iż do protokołu z sesji poprzedniej tj. z dnia 28 grudnia 2007 roku nie
zgłoszono żadnych uwag powyższy protokół przyjęto bez odczytywania.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- jest to pierwsza sesja w 2008 roku. Kolejne będą odbywały się co miesiąc.
- udział w sylwestrze na Runku
- udział w naradzie z sołtysami – poruszane były min. sprawy organizacyjne, sprawy weterynaryjne dot. łańcucha pokarmowego
- udział w spotkaniach w ramach Lidera PLUS – warsztaty wielkopolskie
- udział w naradzie Zarządu OSP – podsumowanie odbytych zebrań sprawozdawczych OSP.
- spotkania z właścicielami gruntów dot.ich zamiany
- udział w zebraniach wiejskich – podziękował Sołtysom za zorganizowanie i przygotowanie zebrań.
- Udział w spotkaniu z W-ce Wojewodą – omawiano sprawy zbiornika retencyjnego.
- udział w Komisjach – przygotowanie do Sesji.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedłożone sprawozdanie – brak pytań i uwag.

Ad. 3
Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu i przyjęcia projektu Rady Powiatu Rawickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu.
Głos zajął Starosta Powiatu Rawickiego – Pan Zdzisław Maćkowiak:
Spotykamy się dzisiaj aby przedstawić Państwu niezmiernie ważną sprawę dotyczącą komercjalizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Zwracając się do Wysokiej Rady o pozytywne zaopiniowanie uchwały Powiatu Rawickiego w sprawie zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu a w jego miejscu stworzenie powiatowego samorządowego szpitala ze współpracą w 100% udziałem Powiatu Rawickiego. To w tej oto sprawie przekazaliśmy Panom Radnym najważniejsze informacje jakie wynikały z opracowanych ekspertyz przez niezależne firmy na zlecenie Starostwa i dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Te niezależne firmy to biuro Konsultingowe Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które dokonało oceny sytuacji ekonomicznej SP ZOZ-u w Rawiczu oraz przedstawiło ekonomiczne przesłanki do powstania spółki z o.o. i wskazało jakie kierunki i metody uzyskania zamierzonego efektu oraz drugie opracowanie przez Kancelarię Piotrowski i Wspólnicy – doradcy Prawni Spółka Komandytowa w Poznaniu – ocena stanu prawnego SP ZOZ w Rawiczu do wskazania warunków prawnych do utworzenia spółki z o.o. Oprócz już wspomnianych opracowań Rada Powiatu i Starostwo w maju 2007 roku odbyła się specjalna sesja Rady Powiatu Rawickiego gdzie wypowiedziały się szpitale i firmy, które wprowadziły restrukturyzację szpitali. Następnie Zarząd Powiatu podejmował czterokrotnie rozmowy z Dyrekcją szpitala, gdzie omawiano kolejne etapy komercjalizacji SP ZOZ, jak również udzielono załodze odpowiedzi na dziesiątki pytań zadanych Dyrektorowi i Starostwu. Również w miesiącu sierpniu 2007 roku odbyły się warsztaty robocze dotyczące zasad rozwoju oraz strategii działania SP ZOZ w Rawiczu prowadzone przez Fundację Edukacji Ekonomicznej w Warszawie. W zajęciach tych uczestniczyło 41 osób, w tym 22 osoby to lekarze, pielęgniarki, pozostali to Radni i zaproszeni goście. Opracowany raport jednoznacznie wskazał, że załoga SPZOZ w Rawiczu oczekuje od Starostwa Rady Powiatu radykalnych działań by powstała nowa struktura stworzyła warunki do dobrze funkcjonującego szpitala. Następie korzystając z doświadczeń innych starostw i powstałej spółki pracownicy szpitala i radni powiatu zapoznali się z wynikami prac przekształceń szpitala we Wrześni. Te wykazane działania, konsultacje jak i zebrane doświadczenia oraz materiały pozwoliły, że w dniu 17 stycznia 2008 roku rada Powiatu Rawickiego podjęła jednogłośnie uchwałę o likwidacji SPZOZ i podjęcie działań do powołania Spółki z o.o. Powiatowego Samorządowego Szpitala w Rawiczu. W uchwale zalecono Zarządowi Powiatu przeprowadzenie konsultacji z samorządami w Powiecie oraz z związkami zawodowymi szpitala oraz Marszalkiem i Wojewodą Wielkopolskim.
Szanowni Radni, Zaproszeni Goście!
Obecna forma szpitala nie pozwala na jego rozwój, wręcz przeciwnie, wpływa
negatywnie na ulepszanie i wprowadzanie zmian. Zmiana statusu szpitala wpłynie
pozytywnie na obsługę medyczną pacjentów, jak również będzie motywować personel
medyczny do efektywnej pracy. Aby rozwiązać powyższą sytuację zdecydowano się na
zmianę formy prawnej rawickiego szpitala. Uzasadnienie ekonomiczne celowości
przekształcenia SPZOZ w Rawiczu zostało przedstawione przez dr Władysława Bachorza –
Prezesa Zarządu Biura Konsultingowego Fundacji Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu sp. z o.o. Przekształcenie szpitala stworzy możliwość pozyskiwania środków
finansowych nie tylko z NFZ ale również z zewnątrz, co w znacznym stopniu poprawi jakość
świadczonych usług, umożliwi zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, polepszy
warunki leczenia pacjentów oraz stworzy dużo dogodniejsze warunki pracy dla personelu
medycznego.
W momencie likwidacji rawicki szpital nie posiada długów, wręcz przeciwnie
przechodzi powyższą metamorfozę z milionowym zyskiem. Świadczy to, o bardzo dobrym
zarządzaniu jednostką, zarówno pod względem ekonomicznym jak i personalnym.
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych przez szpital spowoduje, iż podwyższy się
standard usług, a także będzie możliwa rozbudowa i modernizacja szpitala.

W celu rozwiązania problemów wiele szpitali decyduje się na zmianę formy prawnej, która umożliwia w większym stopniu decydowanie o zakresie możliwości pozyskania środków finansowych oraz zwiększa odpowiedzialność gospodarowania nimi. Szpital po przekształceniu w spółkę z o.o. będzie miał prawo kontynuować o tej działalności i rozszerzać ale jednocześnie będzie miał prawo pozyskiwać nie tylko kontraktowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również pozyskiwać środki z rynku zewnętrznego i działalności komercyjnej. Nasze obecne rozwiązania prawne nie pozwalają Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej prowadzić działalności komercyjnej.

Komercjalizacja rawickiego szpitala nie spowoduje żadnych strat zarówno w sferze
majątkowej placówki, jak również personel medyczny nie odczuje negatywów dotyczących
przekształcenia. W związku z powyższym, wszystkie przesłanki przemawiają za
komercjalizacją rawickiego szpitala, co w znacznym stopniu poprawi opiekę zdrowotną świadczoną przez szpital powiatu rawickiego.
Kończąc swoje wystąpienie pan Starosta Maćkowiak zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie przedstawionej uchwały, która umożliwi szpitalowi rozwój, a co za tym idzie, zostaną stworzone komfortowe warunki leczenia dla mieszkańców powiatu rawickiego.

Przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście za wystąpienie i przedstawienie stanowiska w sprawie komercjalizacji szpitala. Jeśli są pytania odnośnie przedstawionej problematyki-proszę o ich zadawanie.
Po wypowiedzi pana Starosty głos zabrał dyrektor rawickiego szpitala pan Janusz
Atłachowicz.
W związku z rosnącymi wymaganiami w zakresie świadczenia usług
medycznych rawicki szpital został zobligowany do wprowadzenia zmian, które polepszą
obsługę przebywających w placówce pacjentów. Dyrektor Atłachowicz podkreślił trzy
priorytetowe elementy wpływające na dobrą kondycję szpitala. Po pierwsze to pacjenci,
drugim elementem jest płatnik – na dzień dzisiejszy Narodowy Fundusz Zdrowia oraz trzeci
element - dobrze wykształcony i przygotowany personel medyczny. Bardzo dobra opinia
o SPZOZ w Rawiczu, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu rawickiego, ale
również powiatów i województw ościennych to zasługa kadry medycznej oraz posiadanego
specjalistycznego sprzętu. Dokonanie komercjalizacji szpitala to szansa na udoskonalenie
i ulepszenie warunków lecznicy, która będzie starała się dostosować do standardów
europejskich. W chwili obecnej słabą stroną szpitala jest baza lokalowa.
Przekształcenie szpitala umożliwi pozyskiwanie dodatkowych środków jak np. zaciągnięcie
kredytu , ale również powiat, który stanie się właścicielem szpitala będzie partycypował
w kosztach jego utrzymania.
Korzystający z usług szpitala pacjenci – jak zaznaczył pan dyrektor Atłachowicz- nie
chcą leżeć w salach gdzie jest dziesięć łóżek z węzłem sanitarnym na korytarzu. Komfortem
byłyby sale dwu- lub trzyosobowe, z przyległym do niej węzłem sanitarnym.
Pacjenci zawsze będą szukać szpitala o jak najwyższym standardzie. Estetyka lecznicy,
warunki oraz specjalistyczny, nowoczesny sprzęt spowodują, iż osoby korzystające z leczenia
będą wybierały szpital w Rawiczu.
Pan dyrektor Atłachowicz zaznaczył, iż zmiana formy prawnej placówki tzn.
przekształcenia w spółkę prawa handlowego umożliwi zdobycie niezbędnego kapitału aby
dostosować szpital do wymagań europejskich.
Posiadamy dobrą kadrę lekarską, dobrze zarządzającą. Musimy w szpital zainwestować 20-30 min zł , jeśli nie dokonamy przekształcenia czekać nas będzie marginalizacja i stagnacja. Musimy też zwiększyć zatrudnienie pielęgniarek i lekarzy. Po przekształceniu cały majątek szpitala trafi do Powiatu.
Pytania, uwagi:
p. Małecki – zwrócił uwagę, że Rada Powiatu nie podjęła o likwidacji tylko o jego zamiarze.
p. Starosta – zamiar prowadzi do likwidacji.
p. Sobkowiak – jeśli sprywatyzujemy szpital, będzie się to wiązało z większą liczbą przyjęć pacjentów z zewnątrz. Staniemy przed dylematem- kogo pierwszego- czy osoby z naszego powiatu będą miały pierwszeństwo, czy z poza powiatu. Kto będzie ważniejszy?
p. Starosta – jeśli będzie szpital większy, pomieści więcej mieszkańców. Kogo pierwszego – to dylemat lekarza – szpital powinien być otwarty na pacjentów, miejsc nie powinno brakować.
p. Atłachowicz – początek lat 90 dał prawo pacjentom, gdzie chcą się leczyć. Nasze moce produkcyjne będą za małe, dlatego są potrzebne pieniądze na poszerzanie tej działalności. Warunki oddziału dziecięcego są jedne z najgorszych, tak samo jak i izba przyjęć. Ja chcę zrobić wszystko, aby nasz szpital wyglądał jak najlepiej i jak najlepiej prosperował. Brakuje nam kapitału, aby doprowadzić nasz szpital do odpowiednich warunków – godnych warunków. Leszno ma 2 tomografy, Lubin, Polkowice, Krotoszyn – Rawicz niestety nie. Nie ma tu problemu, aby to urządzenie zakupić. Problem jest w tym, że aby to urządzenie mogło stanąć w naszym szpitalu musimy mieć odpowiednie pomieszczenie, spełniające pewne kryteria, a u nas tego właśnie brakuje. Mamy możliwość aby szpital przekształcić- musimy tą szanse jak najlepiej wykorzystać, bo nikt z nas nie ma 100% pewności że to wszystko się uda. Chcemy zwiększyć liczbę etatów lekarskich, etatów pielęgniarek, polepszyć bazę pomieszczeń i mamy nadzieję, że to wszystko się uda. W rawickim szpitalu trwają remonty, do 2012 roku mamy czas aby spełnić pewne postawione nam wymogi. Mamy jeszcze dużo do zrobienia.
Głównym kontrahentem usług jest w tej chwili NFZ . Nie ukrywam, że mnie by zależało aby te usługi były czerpane z kilku źródeł. Fundusz jest monopolem, który kupuje.
p. Krzyżosiak – co będzie jeśli środki przeznaczane na jakiś cel się wyczerpią z NFZ?
Odp. P. Atłachowicz – nie było jeszcze sytuacji aby limit na jakąś usługę medyczną nam się wyczerpał. NFZ bierze pod uwagę , to ile w danym roku na daną usługę wykonaliśmy, a nie to ile jest przeznaczonych środków w kontrakcie. Jeśli zwiększa się daną usługę – NFZ zwiększa nam automatycznie środki.
p. Mikołajewski – jak wygląda w tej chwili problem pogotowia ratunkowego. Aby dojechać do nas – Jutrosina tj. 26 km. Jak to będzie wyglądało po przekształceniu?
p. Atłachowicz – Ratownictwo Medyczne – my polityki w tym zakresie nie prowadzimy – kompetencje w tej sprawie leżą po stronie Wojewody. Wy jako Radni możecie wszelkie uwagi, projekty zgłaszać na ręce Wojewody.
p. Krzyżosiak – kto zasiądzie w Radzie nadzorczej spółki?
p. Starosta – w 100% w radzie nadzorczej znajdą się przedstawiciele Rady powiatu. Opracujemy statut- będzie to umowa spółki zgromadzenia wspólników czyli Zarząd Powiatu. Jeśli chodzi o jakość prowadzonych przez nasz szpital usług to z opracowanych materiałów wynika, ze 14% mieszkańców powiatu korzysta dodatkowo z usług innych szpitali w innych powiatach. To świadczy, że ten nasz szpital najgorszy nie jest. Sprzęt mamy nowoczesny – ale jest zdegenerowany, powinien być nowszej generacji. Działamy w tym zakresie, ale rodzi się to wszystko w trudnościach, jednak od czegoś musimy zacząć. Czas mamy do 31 grudnia 2012 roku.
p. May – poruszył kwestię dojazdu karetek pogotowia do aglomeracji, oraz wyraził krytykę w sprawie połączenia podstawowej opieki zdrowotnej z ratownictwem medycznym.
p. Mikołajewski – weźmy na przykład szpital w Krotoszynie, oni czas dojazdu o wiele krótszy.
p. Atłachowicz – Sprawozdania odnośnie prosperowania ratownictwa medycznego, czasu dojazdu składane s ą do Urzędu Wojewódzkiego, na ręce Wojewody. Osobą decyzyjna z tych kwestiach jest Wojewoda, ja nie mogę tu nic zrobić. Jeśli Wojewoda uzna, że na terenie naszego powiatu, czy to w Miejskiej Górce, czy to w Jutrosinie powinna być jeszcze jedna karetka pogotowia – to wszystko jest w gestii Wojewody, to nie są moje kompetencje. Pan May poruszył sprawę połączenia podstawowej opieki zdrowotnej z ratownictwem. Chciałbym aby wyglądało to w ten sposób, że nie należało by tego połączyć. Jednak nie ukrywajmy- chodzi tu o kwestie finansowe. Nie mamy też dostatecznej liczby lekarzy, pielęgniarek. Część medyczna jest ważna, ale musi być również zabezpieczenie ekonomiczne. Rozumiem Pana sugestie i niezadowolenie, ale wszystko odbyło się to zgodnie z przepisami. Jesteśmy jakby do tego zmuszeni aby tak postępować. Jest szansa na skomercjalizowanie szpitala – nastąpi zmiana formuły prawnej, będziemy spółką z kapitałem, wtedy będziemy odpowiednim partnerem dla Banku.
p. May – moim zdaniem był to ewidentny błąd, że podpisał Panu tą umowę. Poniec nie jest już na terenie Powiatu, a mimo to karetki jak jest potrzeba tam wyjeżdżają. Należy to zmienić. Środki finansowe to nie wszystko.
p. Atłachowicz – jeśli byśmy zrezygnowali z tego, to dla nas jest to również odcięcie źródła finansowania. Kalkulując zyski i starty podjąłem taką a nie inną decyzję.
p. Starosta – Pan May zaznacza, że finanse to nie wszystko. Dlaczego więc lekarz rodzinny na terenie Jutrosina nie przyjmuje po godz. 16.00, wtedy właśnie z tego rejonu pacjenci spływają do Rawicza a twierdzi Pan że środki finansowe nie są najważniejsze. Uszanujmy jedną i drugą stronę. W powiecie naszym mamy prywatne ośrodki zdrowia, które działają też na zasadzie ekonomicznej. Stwórzcie również odpowiednie warunki dla rawickiego szpitala.
p. Małecki – możemy się cieszyć z faktu tego, że rawicki szpital nie jest zadłużony i funkcjonuje dobrze. Kieruję słowa uznania dla Dyrektora Atłachowicza – bo to min jego zasługa.
p. Grzywaczewski – jaką mamy pewność że Rada Nadzorcza nie stwierdzi za 2 lub 3 lata że to się nie opłaca?
p. Atłachowicz – zapis w statucie – nie wolno zmieniać zakresu świadczonych usług , a niebezpieczeństwo jest zawsze.
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Brak pytań do p. Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVI/75/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2008 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Brak pytań
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 głosy wstrzymujące (p.May, p.Horała). Dziękuję – zatem uchwała Nr XVI/74/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie zamiaru likwidacji SPZOZ w Rawiczu i przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu została przyjęta przez Rade większością głosów przy dwóch wstrzymujących się od głosowania.

p. Starosta – podziękował za pozytywne zaopiniowanie uchwały przez Radę. Zaznaczył że dołoży wszelkich starań by wszystkie uwagi, niepewności przedstawione przez Radnych zostały rozwiane.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach sesji.
Po przerwie przystąpiono do punktu kolejnego porządku obrad.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2008.
Przewodniczący Rady poinformował, że na Komisjach Stałych Radni opracowali Plan Pracy Rady na 2008 rok. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XVI/76/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2008 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
- p. Wlekliński – sprawa dotyczy usunięcia drzew nad linią energetyczną z Nad Stawem w kierunku Pawłowa- linia energetyczna, która idzie przez tzw. Łysą Górę. Zgłoszone było to Panu Wojciechowskiemu. W sobotę nie było u nas 16 godzin prądu ponieważ nikt z energetyki nie zareagował na nasze zgłoszenie, nie było żadnego odzewu. Jest to niedbalstwo ze strony energetyki! Jeśli Pan Wojciechowski nie zdołał wymusić na Energetyce odzewu na nasze zgłoszenie to może Pan Burmistrz będzie mógł coś w tej sprawie zrobić?! Proszę o wyjaśnienie tej sprawy. My płacimy za energię i dlatego też my wymagamy!
Odp. Burmistrz – w tym tygodniu poruszę tą sprawę. Zgadzam się z Kolegą w Wleklińskim że ta sprawa to jest zaniedbanie ze strony energetyki. Będę interweniował.
- p. Krzyżosiak – po raz kolejny zwracam się do Pana Burmistrza o pomoc w znalezieniu pomieszczenia dla muzeum. Dostaliśmy propozycję od Gazowni – chodzi o jakiś garaż. Proszę Pana Burmistrza o rozważenie tej propozycji.
Odp. Burmistrz – postaram się pomóc. Teraz gazownia jest jeszcze nie do przejęcia. Zobaczymy – jeśli kupimy to pomyślimy o takim pomieszczeniu. Postaram się pomóc – jeśli nie tam, to w innym miejscu.

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski.
- p. Kalka – proszę o interwencję w sprawie dziur na drogach. Zima się skończyła i są straszne dziury miejscami. Proszę by drogówka zajęła się tą sprawą.
- p. Burmistrz – drogówka jest na razie na etapie przetargu na emulsje, prace ruszą dopiero po jego zakończeniu.
- p. May – zwrócił się z prośbą o u mieszczenie w Planie Pracy Rady spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta dot. służby zdrowia.
- p . Mikołajewski – zwrócił się z prośbą o rozprowadzenie i wypełnienie ankiety, która została wcześniej rozdana dot. pamięci Powstan. Wlkp.
- p. May – zwrócił uwagę, że jest duży problem z segregacją śmieci. Kontenery które zostały postawione często są przepełnione, a Firma która zajmuje się ich wywozem na czas ich nie wymienia. Zwrócił się z prośbą o zwiększenie kontenerów i przyspieszenie ich wywozu.
- p. Jakubowski – czy dostaniemy jakieś dotacje unijne?
- p. Burmistrz – chcemy złożyć wniosek na „Odnowę wsi Ostoje”, wniosek – kanalizacja Dubin, wniosek – na rozbudowę gimnazjum w Jutrosinie, rozważamy też czy złożyć wniosek na drogę. To są zadania ze środków unijnych. Jako Gmina chcemy też wejść w program „Blisko boisko” – na boisko do piłki nożnej.
- p. Jakubowski – czy w ramach programu „Blisko boisko” możemy starać się o rozbudowę strzelnicy?
Odp. Burmistrz - na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.
- p. Klaka – była prowadzona kronika Ostój. Została ona kiedyś wypożyczona. Prośba do Pana Mikołajewskiego – Pan znajduje się często w kręgu koneserów, ludzi, którzy mają z takimi rzeczami kontakt- może uda się tą kronikę odzyskać.
- p. Horała – Prośba do Pana Burmistrza o postawienie wiaty dla dzieci oczekujących na autobus.
- p. Grzywaczewski – prośba o zaproszenie przedstawiciela ARiMR w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty.
Odp. Janiak – braki kadrowe uniemożliwiają i utrudniają zorganizowanie takiego szkolenia.
- p. Burmistrz – SA zorganizowane dwa szkolenia w każdej gminie. Można wejść do ARiMR w Miejskiej Górce i można się dopytać.
-p. Alcer – poruszył sprawy drenarskie, przy terenie boiska jeden z mieszkańców Dubina opłaca składki na spółkę wodną. Spółka miała zająć się tymi drenami jednak tak się nie stało. Jak możemy w tej sprawie pomóc?
Odp. Burmistrz – drenarka w naszej Gminie nie wchodzi w spółki wodne. Każdy ma drenarke na swoi polu i ten problem musi sobie każdy sam rozwiązać. Nie ma innej możliwości.
- p. Alcer – nikt na terenie Dubina nie posiada dokumentacji odnośnie drenarki.
- p. Burmistrz – Budynek po „NORTHSTAR” wykupił p. Legutko. Podziękował Radzie sołeckiej ze Starego Sielca za zorganizowanie turnieju w „KOPA”. Trwają rozmowy z rolnikami odnośnie wykupu ziemi pod zbiornik retencyjny.


Na powyższym zakończono obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała                                                    Protokół zatwierdził
Rzeźnik Beata                                                    Janiak Stanisław
 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu