Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVII z dnia 22 kwietnia 2008 roku

Protokół Nr XVII z dnia 22 kwietnia 2008 roku

Numer dokumentu: 40
Rok: 2008

P R O T O K Ó Ł XVII/2008
z XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 22 kwietnia 2008 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie


Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. May Jakub
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XVII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, Przedstawicieli zakładów pracy- oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych – pełne qorum, dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2007.
4. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
• Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2007.
• Wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok.
5. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007.
6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2007:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne)
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dubinie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i udzielenia zabezpieczenia w formie „weksla In blanco”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jutrosinie z prowadzonej działalności w roku 2007.
 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prowadzonej działalności w roku 2007.
 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
16. Rozpatrzenie sprawozdania z gminnego programu przeciwdziałania narkomani za rok 2007.
 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, oraz wszystkich pozostałych gości, oświadczył iż, zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 15 radnych co stanowi pełne quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności Radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej-po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- udział w obchodach gminnego Dnia Kobiet KGWw Pawłowie – podziękował za zorganizowanie.
- udział w dwóch szkoleniach Lider Plus, Szkolenie w zakresie wypełniania wniosków
- udział w uroczystości wręczenia nagród „Sportowiec Roku”
- udział w naradzie Wójtów, Burmistrzów w Bojanowie i Rawiczu
- udział w zebraniach wiejskich
- udział w dwóch 50-leciach pożycia małżeńskiego w Dubienie i Szkaradowie.
Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za sprawozdanie. Brak pytań do sprawozdania.

Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2007.
Przewodniczący poprosił p. Burmistrza o zajęcie głosu.
Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy z Radnych otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok.
Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2007 rok uchwalono w dniu 31 stycznia 2007 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/23/2007 w wysokości:
- dochody – 15.612.500,00
- wydatki – 15.468.500,00
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2007 rok w kwocie 144.000,00 zł stanowiła nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek. W ciągu całego 2007 roku następowały zmiany budżetowe poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych 11 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 5 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody 2.435.484,00
- wydatki – 2.022.313,00
Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2007 roku zamknął się kwotą:
- dochody – 18.047.984,00
- wydatki – 17.490.813,00
Na koniec roku 2007 różnica między dochodami i wydatkami budżetu wyniosła 557.171,00 zł co stanowiło nadwyżkę, którą przeznaczono na spłatę rat pożyczek.
Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki. Dodał również, że każdy z Radnych otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok, szczegóły omawiano również na komisjach. Sprawozdanie w całości znajduje się również do wglądu w sekretariacie UMiG w Jutrosinie.

Dziękuję p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie. Brak pytań do przedłożonego sprawozdania.

Ad. 4
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
• Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2007.
• Wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Lubiatowskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek wraz z opinią Komisja Rewizyjna Rady Miejska w Jutrosinie.
WYSTĘPUJE Z WNIOSKIEM DO RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2007.
U Z A S A D N I E N I E
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie skontrolowała w dniu 25 marca 2008 roku wykonanie budżetu miasta i gminy Jutrosin za rok 2007, dokonując w szczególności analizy:
- Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2007 rok
- przedłożonej dokumentacji księgowej oraz sprawozdań statystycznych dotyczących realizacji budżetu na przestrzeni roku.
- sposobu realizacji uchwał finansowych Rady Miejskiej w Jutrosinie, oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.
- zgodności ze stanem faktycznym sporządzonych przez Burmistrza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007 i planu zadań inwestycyjnych.

Oceniając pozytywnie działalność Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w świetle wyżej określonych dokumentów, oraz uznając za zasadne i wyczerpujące, złożone przez Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin wyjaśnienia, odnoszące się głównie do realizacji na przestrzeni roku dochodów i wydatków budżetowych – KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE, ZAOPINIOWAŁA POZYTYWNIE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2007, ORAZ DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W TYM ZAKRESIE.
Wydając taką opinię, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007, Komisja Rewizyjna uwzględniła w szczególności:
1. Wykonanie budżetu zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Jutrosinie uchwałami budżetowymi, przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zasadami rachunkowości budżetowej.
2. Dobre wskaźniki wykonania budżetu po stronie dochodów (98,65%)
i wydatków (94,96%).
3. Pozytywne oceny działalności budżetowej Burmistrza, zawarte w dokumentach sporządzonych na przestrzeni roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu – Zespół w Lesznie.
4. Dane i informacje zawarte w sprawozdaniach Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007.
5. Dobrą współpracę Burmistrza w realizacji zadań finansowych
i gospodarczych Gminy z Radą Miejską i jej organami, jednostkami pomocniczymi Gminy, oraz z wszystkimi innymi instytucjami samorządowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie wnioskuje jak wyżej.
Dziękuję Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie wniosku wraz z opinią.
Wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 i 4 do protokołu.
Przechodzimy do pkt. kolejnego porządku obrad.
Ad. 5
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007.
Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie p. Grażyna Niedbała.
Odczytała Uchwałę Nr SO-9/12/S/2008 Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Mig Jutrosin za rok 2007.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 roku ze zmianami- wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok opinię pozytywną. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok spełnia wymogi określone w art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Opinia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Ad. 6
Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2007.
Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytania do Burmistrza lub Przewodniczącego komisji Rewizyjnej- odnośnie przedłożonych sprawozdań i wniosku.
Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2006:
d) przeprowadzenie głosowania (jawne)
e) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
f) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.
Projekt uchwały Nr XVII/77/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Jutrosin za rok 2007 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Uchwały i udzieleniem tym samym absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 15 „za”- dziękuję, kto się wstrzymał – nie widzę, kto jest przeciwny – nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr XVII/77/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Jutrosin za rok 2007 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczono kwiaty. Burmistrz podziękował Radzie, Sołtysom a z szczególności p. Skarbnik za pomoc w wykonaniu budżetu.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do kolejnego pkt porządku obrad.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2008.
Głos zajęła p. Skarbnik Grażyna Niedbała – przedstawiając zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 15– dziękuję, kto się wstrzymał – nie widzę, kto jest przeciwny – nie widzę, zatem Uchwała Nr XVII/78/2008 w sprawie zmian w budżecie MiG Jutrosin na rok 2008 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dubinie.
Głos zajął Burmistrz: w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW omawialiśmy na Komisjach. Postanowiliśmy zaciągnąć pożyczkę w kwocie 3.000.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym i pięcioma przepompowniami ścieków w miejscowości Dubin” w rozbiciu na następujące lata:
- 2008 rok – 400.000,00 zł
- 2009 rok – 2.000.000,00 zł
- 2010 rok – 600.000,00 zł.
Spłata pożyczek następować będzie z dochodów własnych Gminy- z uwzględnieniem jej w planach budżetowych opracowanych na lata obejmujące spłatę.
Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 15– dziękuję, kto się wstrzymał – nie widzę, kto jest przeciwny – nie widzę, zatem Uchwała Nr XVII/79/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i udzielenia zabezpieczenia w formie „weksla In blanco”.
Głos zajął Burmistrz: składamy wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Jutrosin” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków na wystawienie weksla „In blanco” . Realizacja zobowiązania następować będzie z dochodów własnych Gminy Jutrosin z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 15– dziękuję, kto się wstrzymał – nie widzę, kto jest przeciwny – nie widzę, zatem Uchwała Nr XVII/80/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i udzielenie zabezpieczenia w formie „weksla In blanco” została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2007.
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za 2007 rok przedstawiła Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Konieczna Krystyna.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie jest samorządową instytucją kultury realizującą swoje statutowe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki na terenie miasta i gminy Jutrosin. Na swoją statutową działalność placówka otrzymuje roczną dotację z budżetu Miasta i Gminy Jutrosin. Do dyspozycji placówki są pomieszczenia w budynku przy ulicy Mickiewicza 2 w Jutrosinie tj. sala widowiskowa ze sceną o pow. 250m2, hol o pow. 60m2, sala zebrań i pomieszczenia kuchenne (pow. 80 m2), pomieszczenia biurowe (30m2), pracownia modelarska (20m2), pracownia muzyczno-plastyczna (50m2) oraz pomieszczenia Muzeum Ziemi Jutrosińskiej przy ul. Wrocławskiej 39 w Jutrosinie.

IMPREZY MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZORGANIZOWANE W 2007 ROKU:
 14 stycznia 2007 14 FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 od 22 stycznia do 2 luty 2007 FERIE DLA DZIECI
 luty 2007 WYSTAWA POKONKURSOWA „Wielkopolska wieś”
 9 marca 2007 SPOTKANIE PROMOCYJNE promocja płyty DVD „Jutrosin tu jest mój dom”
 14 marca 2007 GMINNY DZIEŃ KOBIET
 marzec 2007 WYSTAWA „Wielkopolska Press Foto”
 24 kwietnia 2007 OBJAZDOWA WYSTAWA FOTOGRAFII pt.„Jutrosin tu jest mój dom” wernisaż w Chojnie
 kwiecień 2007 Wystawa Wielkanocna „Misterium Męki Pańskiej”
 3 maja 2007 Festyn dla dzieci

 17 czerwca 2007 DZIEŃ DZIECKA festyn rekreacyjny
 lipiec/sierpień 2007 BAWIMY SIĘ RAZEM
 15 lipca 2007 FESTYN „Bawimy się razem”
 15 sierpnia 2007 II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Drezynach Ręcznych
 19 sierpnia 2007 DOŻYNKI GMINNE
 20– 22 sierpnia 2007 X Jubileuszowy RAJD ROWEROWY Z wizytą u nas
 25 sierpnia 2007 „Obozowych wspomnień czar” projekcja multimedialna
 sierpień, wrzesień 2007 REDEMPTORIS MISSIO wystawa fotograficzna
 24 września 2007 ROK W TRADYCJI POLSKIEJ lato 2007
 wrzesień, październik, listopad Wystawa pokonkursowa prac plastycznych „ Lato w tradycji polskiej”
 24 października 2007 „Popołudnie z piosenką biesiadną”
 11 listopada 2007 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 6 grudnia 2007 MIKOŁAJ W MIEŚCIE
 28 grudnia 2007 „Siedem wieków historii”
 30 grudnia 2007 Przywitanie Nowego Roku

Pani Konieczna wymieniła również sponsorów, współorganizatorów, autorów, realizatorów imprez, jak również
udział w imprezach poza terenem Gminy Jutrosin, działalność wydawniczą i promocyjną, przeprowadzone remonty, naprawy, zakupy, przedstawiła działalność zespołów i sekcji działających w miejsko-gminnym ośrodku kultury, kadrę – miejsko-gminnego ośrodka kultury, oraz sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za 2007 rok.

Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 15– dziękuję, kto się wstrzymał – nie widzę, kto jest przeciwny – nie widzę, zatem Uchwała Nr XVII/81/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Sprawozdania stanowią załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2007.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin przedstawiła Pani Kamila Malecha – która od dnia 2 stycznia 2008 roku zaczęła pełnić obowiązki dyrektora w powyższej placówce.
W okresie tym zakupiono do Biblioteki Publicznej Mig Jutrosin i filii bibliotecznych w Dubinie i Szkaradowie książki ze środków budżetowych za kwotę 4 790,87 zł. Za te pieniądze dokupiono do Biblioteki w Jutrosinie 147 woluminów. Oprócz tego w bibliotekach odbywały się różnego rodzaju imprezy i konkursy okolicznościowe.
Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 15– dziękuję, kto się wstrzymał – nie widzę, kto jest przeciwny – nie widzę, zatem Uchwała Nr XVII/82/2008 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik NR 12 do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Nr XVII/83/2008.
Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 15– dziękuję, kto się wstrzymał – nie widzę, kto jest przeciwny – nie widzę, zatem Uchwała Nr XVII/83/2008 w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik NR 13 do protokołu.

Ad. 14
Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie z prowadzonej działalności w roku 2007.
 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Głos zajęła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mirosława Domicz.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie realizuje zadania własne i zlecone gminie.
W ramach realizacji zadań zleconych gminie Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe.
Zasiłek stały w 2007 roku przyznano dla 10 osób z 10 rodzin, w tym 6 osób to osoby samotnie gospodarujące,4 osoby to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 14 osób.
Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 34.585,60.- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest także płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2007r. Ośrodek opłacił 80 składek dla 7osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 2.735,92 zł.
Kolejnym świadczeniem jest zasiłek okresowy
Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Dotacja celowa na pokrycie wydatków z tytułu zasiłków okresowych przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w obligatoryjnej w wysokości, która w 2007r. wynosiła:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2) w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Łączny koszt tej formy pomocy dla 53 osób z 53 rodzin w 2007r. wynosił 48.273,32 zł. w tym z dotacji wydatkowano kwotę 41.273,32 zł.
Zasiłki okresowe: wypłacane były ze względu na :
 długotrwałą chorobę dla 3 rodzin na kwotę 3.032.-zł
 niepełnosprawność dla 9 rodzin na kwotę 8764.-zł
 bezrobocie dla 41 rodzin na kwotę 36.477.-zł

ZADANIA WŁASNE GMINY

W ramach zadań własnych w 2007r. zostały udzielone następujące świadczenia: .

 Zasiłki celowe dla 175 rodzin na kwotę 43.750,00-zł
 w tym zasiłki specjalne celowe dla 70 rodzin na kwotę 19.250.00-zł
 Zasiłki okresowe dla 53 rodzin na kwotę 7.000,00.zł
 Usługi opiekuńcze dla 2 rodzin na kwotę 3.069,56.-zł
 Pomoc państwa
w zakresie dożywiania dla 139 rodzin na kwotę 69.038,94.-zł

Środki pieniężne przeznaczone na zasiłki celowe i celowe specjalne wydano na częściowe dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków , kosztów leczenia, zakupu przyborów szkolnych dla dzieci oraz zakup obuwia i odzieży.
W 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp. W gminie Jutrosin usługi te świadczone są w formie pomocy sąsiedzkiej. Wysokość odpłatności uzależniona jest od posiadanych dochodów.
W 2007 roku w OPS realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Na realizację tego zadania w okresie od stycznia do grudnia 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 51.325 zł. Pomoc z dotacji była przyznana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy skorzystały 3 rodziny liczące 5 osób w rodzinie. Wysokość pomocy udzielonej w tej formie wynosiła 900 zł.
Program realizowany był w Szkole Podstawowej w Jutrosinie, Dubinie ,Zespole Szkół w Szkaradowie ,Przedszkolach oraz w Gimnazjum w Jutrosinie. Dofinansujemy również dzieci ,które uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu ,Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie , Technikum w Lesznie, Zespole Szkół w Miejskiej Górce, Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Miliczu i w Centrum Rehabilitacji Medycznej w Rawiczu. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 69.038,94.-zł z tego:
 z zadań własnych Gminy 17.713,94-.zł
 oraz z zadań zleconych 50.425,00 -.zł
 zasiłki celowe 900,00.-zł
Z tej formy pomocy skorzystało 265 uczniów

Pracownicy socjalni uznają tą formę pomocy jako najskuteczniejsze świadczenie kierowane dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach. Kontynuację tej pomocy przewiduje się także w bieżącym roku.

W 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował prace społecznie użyteczne dla 10 osób miesięcznie. Prace organizowane były w różnych podmiotach na terenie Gminy.
Czynności w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie Gminy tj. utrzymanie zieleni miejskiej, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów jednostek wchodzących w skład systemu pomocy społecznej, drobne prace remontowe .
Łącznie w trakcie trwania programu osoby wykonujące prace społecznie użyteczne przepracowały 3.090 godzin, za które otrzymały świadczenia na łączną kwotę 19.337.-zł z czego ze środków Gminy 7.734,80 zł. natomiast 11.602,20 zł. zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu.

Na terenie Gminy Jutrosin prowadzona jest także działalność w klubach seniora. Są to: klub Wrzos(32) w Jutrosinie i Aster w Szkaradowie(43).
Kluby prowadzone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jutrosinie Podstawowym zadaniem klubów jest stwarzanie możliwości kontaktów towarzysko-rozrywkowych. Kluby działają według własnych planów pracy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie od kilku lat współpracuje z Bankiem Żywności w Rawiczu. Żywność (mąka, cukier ,makaron .mleko, kasza ,sery itp.) którą otrzymujemy zostaje następnie rozdysponowana wśród rodzin i osób najuboższych. Dzięki tej pomocy ośrodek mógł wesprzeć ponad 200 0sób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie był również organizatorem półkolonii. W 2007 roku z tej formy wypoczynku skorzystało ogółem 90 dzieci szkolnych , w tym:
- z Jutrosinie - 32 dzieci
- z Dubina - 25 dzieci
- w Szkaradowie -33 dzieci.
Program półkolonii przewidywał wyjazdy do kina , na basen do Leszna i Krotoszyna, gry i zabawy ruchowe ,konkursy. Podsumowaniem półkolonii dla dzieci był piknik na boisku sportowym w Jutrosinie. Półkolonie zostały sfinansowane ze środków Umig w Jutrosinie, Gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Jutrosinie i Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogólny koszt półkolonii wyniósł 7.457,60.-zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe, na potrzeby innych instytucji z terenu gminy i powiatu. Była również udzielana pomoc w formie pracy socjalnej osobom i rodzinom, które nie korzystały w tym czasie z pomocy finansowej lub rzeczowej z Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2007 roku pracownicy socjalni udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 26 osobom, które dzięki tej pomocy były zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji.

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 463 osób z 274 rodzin. Wydano 845 decyzji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami ,zakładami pracy, bankiem żywności, klubem wolontariatu itp.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Jutrosinie realizuje wypłatę świadczeń rodzin

W 2007 roku wypłacone zostały następujące świadczenia:
1. zaliczka alimentacyjna 30.290,00.-zł dla 8 rodzin
2. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2.256.255,73.-zł dla 796 rodzin
 becikowe 102.000,00.-zł dla 102 osób
 zasiłki pielęgnacyjne 256.122,00.-zł dla 147 osób
 świadczenia pielęgnacyjne 102.648,00.-zł dla 19 osób
od tych świadczeń opłacono składkę emerytalno- rentową dla 12 osób
na kwotę 17.074,26.-zł oraz składkę zdrowotną dla 3 osób
na kwotę 1.247,40.-zł
Ogółem na świadczenia rodzinne 2.747.315,73.-zł.
Stypendia szkolne do czerwca 2007 r 29.714 .-zł 113 rodzin

Dziękuję Pani Kierownik za złożone sprawozdanie. Jeżeli nie ma pytań proszę Radę o przegłosowanie przyjęcia sprawozdania: Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania Kierownika OPS w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 15
Rozpatrzenie sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prowadzonej działalności w roku 2007.
 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Przewodniczący rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącą Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie w 2007 roku.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie w 2007 roku wydatkowała środki finansowe zgodnie z przyjętym programem profilaktyki.
Od wielu lat przy terenach trzech szkół podstawowych na terenie Gminy działają świetlice środowiskowe. Skupiają one dzieci przede wszystkim ze szkół podstawowych i gimnazjum. Do świetlic regularnie uczęszcza ok. 75 dzieci i ok. 50 okazjonalnie. Zajęcia w świetlicach odbywają się 2 razy w tygodniu po trzy godziny.
Wyjazdy, dofinansowania, uczestnictwo w letnim tygodniowym wyjeździe, obozy strażackie, obozy letnie w Żerkowie, wsparcia finansowe min. festyny rodzinne, olimpiady sportowo-zdrowotne, półkolonie, kampanie edukacyjne, turnieje sportowe – takie sprawy min. w sprawozdaniu wymieniła Pani Krajka.
Zakupiono również elementy na plac zabaw dla dzieci oraz sprzęt dla Zespołu Szkół w Szakardowie, zakupiono również ulotki, materiały edukacyjne dla dzieci na temat uzależnień, dofinansowała program profilaktyczny „bezpieczna szkoła”, dofinansowania dla nauczycieli na szkolenia w zakresie przemocy i agresji w szkole, uzależnień młodzieży. Gminna Komisja Profilaktyki była również organizatorem szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała ściśle ze szkołami, policją, prokuraturą, służbą zdrowia i ośrodkiem pomocy społecznej.
Szczegóły sprawozdania znajdują się do wglądu i stanowią załącznik Nr 15 do protokołu.
Przewodniczący podziękował za przedłożone sprawozdanie.
Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad. 16
Rozpatrzenie sprawozdania z gminnego programu przeciwdziałania narkomani za rok 2007.
 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Z zażywaniem substancji psychoaktywnych ludzkość miała do czynienia już w najstarszych okresach historii. Do najpopularniejszych należy zaliczyć picie alkoholu i palenie tytoniu. Z biegiem czasu rozwój nauki umożliwił otrzymywanie syntetycznych środków i ich produkcję na skalę masową.
Współcześnie niepokój budzi coraz częstsze przyjmowanie substancji psychoaktywnych w celu osiągnięcia przyjemności, przyrostu energii, zwiększenia osiągnięć zwłaszcza przez dzieci i młodzież co wiąże się z dodatkowymi, poważnymi szkodami zdrowotnymi.
W dzisiejszych czasach pierwszorzędnego znaczenia nabiera praktykowanie zasad wychowania prewencyjnego, które należy wdrażać już od najwcześniejszych lat w domu, potem kontynuować w szkole.
Zintegrowane działania muszą być adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Profilaktyka wymaga podjęcia więc działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Podejmowane działania profilaktyczne muszą uwzględniać indywidualne predyspozycje jednostek, ewentualne motywy sięgania po narkotyk oraz mechanizmy rozwoju uzależnienia. Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych.
Należy lansować modę na niepalenie, nie picie alkoholu, czy nie zażywanie innych substancji. Przykład rodziców powinien uczyć, że tabletka, papieros, kieliszek alkoholu nie są właściwymi środkami zaradczymi na zaistniałe trudności. Można sobie radzić ze stresem, relaksować się i odpoczywać bez uciekania się do chemii.
Szkoła z pewnością jest najlepszym miejscem do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii.
W 2007roku w szkołach naszej Gminy prowadzone były zajęcia z zakresu profilaktyki narkomanii.
Zajęcia prowadzone były przez Pana Artura Amendę ze Stowarzyszenia Arka Noego – instruktora terapii uzależnień.
Programy odbyły się w Zespole Szkół w Szkaradowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jutrosinie. W zajęciach wzięło udział 140 uczniów i 20 rodziców .

W ubiegłym roku zakupiono także literaturę i materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. Wszystkie te publikacje są dostępne w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a także część przekazano do szkół.
W 2007 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 1.745,29zł.

Przewodniczący podziękował p. Krajce za przedłożenia sprawozdania. Jeżeli nie ma pytań proszę Radę o przegłosowanie przyjęcia sprawozdania: Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania – 15. Jednogłośnie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 17
Interpelacje i zapytania.
p. Grzywaczewski – podziękował za równiarkę. Skierował zapytanie do Pana Burmistrza: co z drogą Rogożewo-Ochłoda? Miała być ona zrobiona w 2006 roku.
Odp. Burmistrz – niestety wszystkiego co zaplanowane nie da się zrobić. Niektóre terminy się wydłużają. Najpierw drogi sołeckie, na dzień dzisiejszy jeszcze jedna droga sołecka jest do zrobienia, dopiero potem będziemy myśleć nad drogą Ochłoda.
p. Mikołajewski – podziękował za aszkę która została przewieziona na osiedle w Jutrosine.
p. Wlekliński – Panie Burmistrzu - 4 lata temu był robiony asfalt w Grabkowie - to też jest droga boczna. Kto ustala Plany Inwestycyjne?
Kolejna sprawa dotyczy rejonu łowieckiego – Bielawy, Nad Stawem, Piskornia. Łąki które w tym rejonie się znajdują są do zaorania – duże starty. Kolejna sprawa – w czerwcu ur. Zwróciłem się do pana z wnioskiem o naprawę przepustu na granicy z Kobylinem – nic do dnia dzisiejszego nie jest w tej sprawie zrobione. Na koniec Pan Wlekliński wnioskował o podwyżkę diet dla Radnych na najbliższej sesji rady miejskiej.
Odp. Burmistrz - w sprawie przepustu: rozmawiałem z Burmistrzem Kobylina, sprawa ta została zgłoszona, przepust ten znajduje się po stronie Kobylińskiej dlatego pracownicy mieli się tym zająć.
p. Domaniecki – do dnia dzisiejszego nie zostały posprzątane plakaty z przystanków autobusowych oraz przydrożnych słupów z wyborów samorządowych. Kto powinien tym się zająć? Kto powinien to posprzątać?
Odp. Burmistrz – w spr. plakatów wyborczych – tym powinny zająć się stosowne Komitety Wyborcze, jednak jak zacznie się akcja „ROWY” – postaramy się posprzątać te plakaty.
p. Alcer – nie wszędzie są jeszcze na wioskach sołeckich tablice informacyjne, nie ma gdzie zawieszać ogłoszeń. Prośba do pana Burmistrza o zakup takich tablic.
Odp. Burmistrz – rozmawiałem z wykonawcą takich tablic, czekam na ofertę i cennik.
Jeśli chodzi o sprawę szkód, którą zgłaszał Kolega Wlekliński – nie ma specjalnych skarg od rolników odnośnie szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną. Na ten temat była specjalna sesja, rolnicy muszą sami zgłaszać szkody.
Ad. 16.
Wolne głosy i wnioski:
p. Sobkowiak – kiedy zostanie wykonane oświetlenie w kierunku Jezior i koło boiska w Szkaradowie?
Odp. Burmistrz – odbędzie się niedługo przetarg na oświetlenie dla Szkaradowa i Dubina.
p. Owczarek – kiedy będzie równiarka na terenie Jezior?
Odp. Burmistrz – równiarka znajduje się na terenie naszej Gminy. Tam, gdzie jest potrzeba, równiarka dotrze ale po kolei.

Zakończenie
Na powyższym zakończono obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokołowała                                                                                                    Protokół zatwierdził: Stanisław Janiak
Rzeźnik Beata                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu