Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIV z dnia 13 grudnia 2007 roku

Protokół Nr XIV z dnia 13 grudnia 2007 roku

Numer dokumentu: 39
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł
XIV/2007

z XIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 13 grudnia 2007r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. May Jakub
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XIV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, oraz wszystkich zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji:
Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
4. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 przez Burmistrza Miasta i Gminy,
b) przedstawienie opinii do projektu, budżetu przez Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej,
c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu,
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków,
e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach,
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określania wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2008-2010.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie. Przewodniczący poinformował, iż zapoznał się z treścią protokołu XIII. Protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
 udział w spotkaniu rodziców, których co najmniej 3 synów odbyło wzorową służbę wojskową.
 udział w konferencji w Poznaniu w Urzędzie Marszałkowskim dot. pozyskiwania środków unijnych, składania wniosków itp.
 Udział w „Barburce” w Rydzynie organizowanej przez zakład gazowniczy.
 Udział w spotkaniu dot. ochrony środowiska, wywozu i utylizacji śmieci.
 Udział w Komisjach stałych Rady.
 Udział w spotkaniu w sprawie funduszu poręczeń kredytowych w Gostyniu, gzie został podpisany akt notarialny.

Burmistrz zaapelował o wymianę dowodów osobistych.
Przypomniał też o zakazie wypuszczania ptactwa domowego, z powodu ognisk ptasiej grypy.
Brak uwag, pytań do Burmistrza odnośnie złożonego sprawozdania.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Przedstawiła zmiany po stronie dochodów, jak i wydatków.
Brak pytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007. Następnie przystąpiono do głosowania: Kto z Państwa Radnych jest „Za” przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za” – dziękuję; Kto jest przeciwny – nie widzę; kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr XIV/67/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Głos zajął Burmistrz – dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych, to właśnie dziś mamy uchwalić budżet na przeszły rok. Nie jest to budżet idealny- każdy by coś tam zmienił, dodał. Następnie przedstawił projekt budżetu na rok 2008.
Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 16.844.038,00 zł z tego dochody bieżące tj. w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.824.038,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 20.000,00.
Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 16.272.618,00 zł. Wydatki obejmują: wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, wydatki majątkowe jednoroczne.
Burmistrz powiedział, że mamy jeszcze do spłacenia kredyty zaciągnięte w latach poprzednich.
Zaznaczył również że Wieloletni Plan Inwestycyjny nie zmienił się tylko terminy się przesunęły. Chcemy dobudować również Gimnazjum w Jutrosinie, ponieważ SA tam najgorsze warunki lokalowe – jest szansa, że dostaniemy dofinansowanie ze środków UE. Planujemy również odnowę wsi Dubin – jednak jeśli ruszy budowa kanalizacji, to tą odnowę przesuniemy na inną wioskę.
Projekt na drogę Szymonki jest już gotowy – będziemy starać się również o środki unijne.
Burmistrz poinformował, że w planach jest ujęte również budowa boisk szkolnych, niektóre zadanie się przyspieszą – te terminy są ruchome. Zaplanowane są pieniądze na budowę zbiornika retencyjnego w Jutrosinie, dodał również, iż jest świadom tego, że te pieniądze mogą nie wystarczyć. Mamy również zaplanowane środki na budowę przydomowych oczyszczalni, remonty szkół, przedszkoli, budynków komunalnych, świetlic, zaplanowano również podwyżki dla pracowników.
Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie.
Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin.
Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.
Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

b) przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej,
Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu budżetu.
- Komisja Oświaty – opinia pozytywna.
Głos zajął Radny Barteczka – członek Komisji Oświaty, który złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek do projektu budżetu.
Członkowie Komisji Oświaty: w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2008, największą dyskusje objęto temat zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej w Szkaradowie oraz placu zabaw dla dzieci w Jutrosinie. W toku dyskusji dotyczącej Sali sportowej w Szkaradowie przyjęto ustalenia dotyczące stworzenia w roku 2008 kompletnej koncepcji budowy tejże Sali, opcją rozpisania przetargu na wykonanie projektu także w tym samym roku. Ustalono również, że z chwilą pojawienia się możliwości realizacji i współfinansowania omawianego zadania ze środków pomocowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, w roku 2008 taki projekt zostanie wykonany. W razie nie pojawienia się takiej możliwości, ustalono wykonanie takiego projektu w roku 2009 ze środków własnych Gminy. Opracowanie w/koncepcji ustalono na początek roku 2008 w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami, których to zadanie dotyczy.
W dalszej części Pan Barteczka przytoczył fragment protokołu z posiedzenia Komisji, gdzie poruszono temat palcu zabaw w Jutrosinie, o zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych.
Wniosek Komisji Oświaty został dołączony jako załącznik Nr 4 do protokołu Sesji.
- Komisja Budżetu – opinia pozytywna
- Komisja Rolnictwa – opinia pozytywna
- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna

Przewodniczący wszystkich komisji stałych wyrazili opinię pozytywną do projektu budżetu.

c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu,
Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Nr SO-9/4/B/2007Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2008 rok. Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków.
Burmistrz zwrócił uwagę na przedłożony wniosek i wypowiedź Kolegi Radnego Barteczki, gdzie stwierdza, że wniosek który został przedłożony – to są konkretne plany na przyszłość. Wszystko będzie tak jak uzgadnialiśmy na Komisjach. Sama Komisja Oświaty nie może zdecydować o tak dużej inwestycji-jaka jest budowa Sali gimnastycznej w Szkaradowie. Jeśli natomiast chodzi o plac zabaw – myślę, że na pewno to będzie zrealizowane, na palcu zabaw będzie założony monitoring. Placu zabaw w Jutrosinie nie ma-więc na pewno to zadanie zostanie wykonane.

e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu.

p. Wlekliński – uwaga do Pana Burmistrza – sprawa budowy dróg, jest Pan Burmistrzem Gmina a nie tylko Miasta. Niech Pan wyjedzie poza Jutrosin, my też toniemy w błocie tyle lat, a osiedle jest od niedawna.

p. Janiak – o drogach, kolejności ich budowy porozmawiamy na innej sesji. Skupmy się teraz na budżecie.

p. Mikołajewski – niech kolega Wlekliński przejdzie się po tym nowym osiedlu! Mieszkańcami tego osiedla nie są tylko osoby z Jutrosina ale również z wiosek. Staje w obronie Pana Burmistrza!

p. Janiak – każda droga jest ważna, ustalimy kolejność budowy dróg na odrębnej sesji.

p. Sobkowiak – mówmy uczciwie – my czekaliśmy na drogę 50 lat, na osiedlu jeszcze nie mieszkają – a już ma być droga! Ja dalej będę walczył o salę gimnastyczną dla Szkaradowa. Cały czas mamy mydlenie oczu niech Pan Burmistrz powie konkretnie i na piśmie przedstawi kiedy rusza budowy Sali gimnastycznej! Na plac zabaw znalazły się fundusz, a na salę znowu nie! Czeka nas 700-lecie Szkaradowa. Czym mamy się pochwalić?

p. Burmistrz – wszyscy chcą wszystko robić. Albo będziemy budować drogi, albo salę gimnastyczną. Nie ma funduszy na wszystko! Albo robimy jedno, albo drugie. Jeśli byśmy podjęli się budowy Sali gimnastycznej, to cały budżet zostanie przeznaczony na sale. Chciałbym, aby wszyscy mieli dobry dojazd i drogi asfaltowe – ale niestety na wszystko nie wystarczy pieniędzy. Rada i ja nie damy na piśmie, że np. w 2010 roku w Szkaradowie sala gimnastyczna. Zdaje sobie sprawę, że to wszystko jest do zrobienia, ale po kolei.

p. Małecki – Państwo Radni powinni w budżecie Gminy zaplanować jakieś środki na budowę Sali gimnastycznej, od czegoś należy zacząć – od małych kwot do projektów. Jeśli tak będziemy podchodzić do tej sprawy – nigdy to nie dojdzie do skutku. Z Unii nigdy nie dostaniemy na ten cel pieniędzy!
Gdyby nie Starosta – to drogi na Żydowski Bród też by do dziś nie było!

p. Burmistrz - sam projekt jest już bardzo kosztowny i uzależniony od tego co wybierzemy. Od przyszłego roku będziemy to konsultować z mieszkańcami, dyr. Szkoły jaki projekt wybierzemy. Będziemy szukać rozwiązań.

p. Janiak – jeśli chodzi o drogę o której wspomniał Pan Radny Małecki – myślę, że również jest to zasługa Pana Burmistrza. To co będziemy mogli zrobić – na pewno zrobimy. Proszę o zrozumienie i wspólna pracę.

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy na rok 2008. Po odczytaniu projektu budżetu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XIV/68/2007 : Kto z Państwa Radnych jest „Za” przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za” – dziękuję; Kto jest przeciwny – nie widzę; kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr XIV/68/2007 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Przewodniczący podziękował za jednomyślne uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin. Burmistrz również podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2008 – będziemy go wspólnie realizować-dodał Burmistrz.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach Sesji.
Po przerwie przystąpiono do pkt kolejnego porządku obrad.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określania wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Burmistrz poinformował, że prace nad Regulaminem odbywały się na Komisjach Stałych Rady, gdzie omawiano szczegóły. Regulamin został również przedłożony Związkom Zawodowym Nauczycieli, gdzie otrzymał opinię pozytywną..
Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Stałych o wyrażenie opinii:
- Komisja Oświaty – opinia pozytywna.
- Komisja Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna
- Komisja Rolnictwa – opinia pozytywna
- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił o jej przegłosowanie: Kto z Państwa Radnych jest „Za” przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za” – dziękuję; Kto jest przeciwny – nie widzę; kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr XIV/69/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok.
Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Jutrosinie.
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku. Nakłada ona na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowywania corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Główne zadania programu obejmują zwłaszcza szeroką pojętą profilaktykę dzieci i młodzieży zwłaszcza szkolenia nauczycieli do prowadzenia programów profilaktycznych, pogadanek dla dzieci , dla rodziców. Kontynuowana będzie działalność świetlic środowiskowych w szkołach podstawowych. Mamy nadzieję uruchomić dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci. Planujemy dofinansowania także kolonii letnich, obozów sportowych, turniejów sportowych i innych imprez promujących zdrowy styl życia.
Mamy zamiar także dofinansować zakup urządzeń na place zabaw, sprzętu sportowego i innych artykułów potrzebnych np. do prowadzenia zajęć w świetlicach. Kontynuowana będzie także działalność punktu konsultacyjnego gdzie przyjmują prawnik i psycholog.
To chyba najważniejsze zadania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r.
Brak pytań .
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok: Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił o jej przegłosowanie: Kto z Państwa Radnych jest „Za” przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za” – dziękuję; Kto jest przeciwny – nie widzę; kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr XIV/70/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2008-2010.
Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Jutrosinie.
Gminny program przeciwdziałania narkomanii dla gminy Jutrosin został sporządzony na lata 2008-2010. Został on opracowany przez zespół w składzie
Aneta Giezek –pedagog szkolny
Bogumiła Tatarek –prac. socj.
Wiesława Krajka –prac. socj.
na podstawie diagnozy sytuacji w gminie przeprowadzonej za pomocą ankiet . Ankiety zostały przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży szklonej jak również
młodzieży pracującej. W badaniu wzięło udział 183 ankietowanych.
Wnioski jakie nasuwają się po analizie tych materiałów świadczą o tym ,że nieliczne osoby mają za sobą doświadczenia związane ze stosowaniem narkotyków. Nie mają one jednak charakteru systematycznego brania, ale raczej sporadycznego eksperymentowania. Miejscami dostępu do narkotyków oraz alkoholu są przede wszystkim dyskoteki znajdujące się na terenie sąsiednich gmin.
Celem głównym programu jest więc niedopuszczenie do rozwoju zjawiska narkomanii na terenie naszej Gminy przede wszystkim przez działania profilaktyczne skierowane tak dla rodziców jak i do młodzieży. Planujemy przeprowadzenie cykli szkoleń podnoszących wiedzę i świadomość rodziców , nauczycieli, oraz dzieci i młodzieży. Chcemy także zakupić materiały edukacyjne-ulotki, broszury na temat problemu narkomanii.
Brak pytań .
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2008-2010.
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił o jej przegłosowanie: Kto z Państwa Radnych jest „Za” przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za” – dziękuję; Kto jest przeciwny – nie widzę; kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr XIV/71/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania.
- P. Małecki – temat osiedla. Kto ponosi koszty studzienki ? Czy wodociągi? Jest to koszt ok. 6 tys.zł.
Odp. p. Burmistrz – na dzień dzisiejszy cały Jutrosin jest skanalizowany. Kto się na nowym osiedlu buduje ten ma studzienkę na swojej posesji. Właściciel ponosi koszty samego podłączenia.
- p. Małecki – to co Pan Burmistrz powiedział jest nieprawdą, wiem że są osoby które mają zapłacić te 6 tys. zł . Dlaczego ten, kto buduje dom, to ma wykupywać studzienkę, które i tak przejdą pod wodociągi.
Odp. p. Burmistrz – z tego co ja wiem, a mogę się mylić, wszyscy powinni studzienkę mieć. Zajmę się tą sprawą.
- p. Domaniecki – sprawa kanalizacji: czy tak jak wcześniej było ustalane i realizowane – koszty przyłącza do kanalizacji będzie ponosił właściciel?
Odp. p. Burmistrz – tak – koszt samego przyłącza ponosi właściciel.
- p. Wlekliński - jest taki przypadek na ul. Lipowej w Jutrosinie, gdzie właściciel działki misi ponieść koszty 2,500 zł za przyłączenie.
Odp. p. Burmistrz- wyjaśnię tą sprawę.
- p. Grzywaczewski – na granicy powiatu krotoszyńskiego, jest mostek zarwany.
Odp. Rozmawiałem w tej sprawie z Panem Burmistrzem Kobylina. Myślę, że najlepiej wyjaśni to sam Pan Burmistrz, dlatego zaprosimy Burmistrza na Sesję.
-. Krzyżosiak – jaki Pan Burmistrz planuje zakupić piec dla Zespołu Szkól w Jutrosinie? Czy to będzie piec gazowy?
Odp. P. Burmistrz – W Zespole Szkół w Jutrosinie pękł piec. Musimy jak najszybciej działać, ponieważ jest okres grzewczy. Do pieca gazowego musi być rysunek, zgoda, itp. To wymaga czasu, ok. 3 miesięcy nawet 4. Szkoła musi funkcjonować, piec musi być i będzie to piec węglowy. Będziemy robić wszystko, aby to było szybko zrobione.
- p. Wlekliński – nie dawno od godziny 9.00 do 18.30 nie było prądu, energetyka wymieniała słupy. Bez powiadomienia nas o tym fakcie! Czy my za mało płacimy, że energetyka nie jest zobowiązana aby o takim fakcie nas powiadomić?! Gdzie jest sztab kryzysowy? Powinnyśmy zostać o tym fakcie powiadomieni!
- p. Janiak – jeśli chodzi o sprawę, którą przedstawił Kolega Wlekliński – to w pełni popieram. Powinniśmy być informowani o dłuższych przerwach w dostarczaniu energii.
- p. Sobkowiak – sprawa ogłoszeń: ja otrzymałem informację o ptasiej grypie w celu ogłoszenia tego faktu na wiosce. Jak mam ogłosić to, skoro otrzymałem tylko jedną informację? Nie mam ksera!
- p. Janiak – zostaliśmy wybrani i objęliśmy funkcje sołtysa. Mamy swoje obowiązki! Należy radzić sobie, zawsze można udać się do Urzędu Gminy i na pewno udzielą Panu pomocy, skserują.
- p. Rolnik – proszę o zamówienie tablicy informacyjnej dla naszej wioski, ponieważ nie mamy gdzie zamieszczać ogłoszeń.
- p. Krzyżosiak – otrzymaliśmy pismo od Wojewody Wielkopolskiego dotyczące złożenia oświadczeń lustracyjnych. Czy otrzymamy druki? Kto zajmie się wysyłką tych oświadczeń?
- p. Janiak – druki zostaną dostarczone, każdy indywidualnie musi wysłać to oświadczenie.


Na powyższym zakończono obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Protokołowała:                                                                                                                Protokół zatwierdził:
Beata Rzeźnik                                                                                                                    Janiak Stanisław
                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                w Jutrosinie
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu