Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XVI/76/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2008.

U C H W A Ł A Nr XVI/76/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2008.

Numer uchwały: 76
Numer sesji: 16
Rok: 2008

U C H W A Ł A
Nr XVI/76/2008

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2008.


=======================================================================

Na podstawie par. 33 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Jutrosin uchwalonego uchwałą Nr VI/32/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 28 marca 2003 roku (Dz. U. W.W. Nr 114 poz. 2099) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na 2008 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław JaniakZałącznik Nr 1do Uchwały

Nr XVI/76/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 03 marca 2008 roku

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ
W JUTROSINIE NA ROK 2008


LUTY:

1.Sprawy budżetowe.
2.Informacja Starosty Rawickiego o aktualnej sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej oraz własnościowej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu.
3.Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2008.
4.Sprawy bieżące.


MARZEC:

1.Sprawy budżetowe
2.Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jutrosin.
3.Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
4.Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.
5.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2007 rok.
6.Przyjęcie uchwał dot. rozliczeń finansowych za rok 2007 Ośrodka Kultury w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej w Jutrosinie.
7.Sprawy bieżące.


KWIECIEŃ:

1.Sprawy budżetowe.
2.Złożenie sprawozdania z działalności budżetowej i gospodarczej za rok 2007 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, oraz udzielenie na tej podstawie absolutorium Burmistrzowi.
3.Złożenie sprawozdania z działalności Ośrodka Opieki Społecznej w Jutrosinie za rok 2007.
4.Informacja o działalności świetlic terapeutycznych .
5.Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie.
6.Sprawy bieżące.

MAJ:

Uroczystości okolicznościowe z okazji święta Konstytucji 3-go maja.
1.Sprawy budżetowe
2.Rozpatrzenie i przyjęcie form pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Jutrosin.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4.Przyjęcie Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2008-2011.
5.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin.
6.Sprawy bieżące.

CZERWIEC:

1.Sprawy budżetowe .
2.Informacja Dyrektorów Samorządowych Szkół o prowadzonej działalności w oku szkolnym 2007/2008 ze szczególnym uwzględnieniem:
osiągnięć dydaktycznych
stanu zagrożeń patologiami społecznymi
funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
stanu przygotowań do akcji letniej
3.Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.
4.Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:
- Dyr. Ośrodka Kultury w Jutrosinie
- Dyr. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
5. Informacja właściwych organizacji o prowadzonej działalności sportowej na terenie Gminy Jutrosin.
6. Sprawy bieżące.

WRZESIEŃ:

1.Sprawy budżetowe.
2.Przyjęcie regulaminu płacowego nauczycieli.
3.Sprawy dotyczące stypendiów szkolnych.
4.Informacja Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych o rozpoczynającym się roku szkolnym 2008/2009.
5.Informacja o realizacji budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2008 roku oraz sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań inwestycyjnych.
6.Przyjęcie założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009.
7.Ocena stanu czystości i porządku na terenie Gminy, w tym funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych.
8.Sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK:

1.Sprawy budżetowe
2.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Jutrosin, Szymonki.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Szkaradowo.
4.Przyjęcie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.
5.Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków.
6.Informacja z działalności świetlic wiejskich.
7.Sprawy bieżące.

LISTOPAD:

1.Sprawy budżetowe.
2.Uchwalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009.
3.Informacja z działalności Zespołu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałania narkomanii.
4.Informacja Burmistrza o przebiegu prac związanych z budową zbiornika retencyjnego w Jutrosinie.
5.Sprawy bieżące.

Uroczystości okolicznościowe z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada.

GRUDZIEŃ:

1.Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009.
2.Wstępna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2008 oraz przyjętego planu zadań inwestycyjnych i remontowych.
3.Przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009.
4.Sprawy bieżące.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu