Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVI/75/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

UCHWAŁA NR XVI/75/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

Numer uchwały: 75
Numer sesji: 16
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVI/75/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 03 marca 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XIV/68/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok ustalone w § 1 Uchwały w sprawie
budżetu na 2008 rok oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały, o kwotę 89.537,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zleconych gminie w kwocie 259.228,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej Uchwały.

3. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1 i 2, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na
2008 rok otrzymuje brzmienie:
1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 16.933.575,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.913.575,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.932.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok ustalone w § 2 Uchwały w sprawie
budżetu na 2008 rok oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały, o kwotę 89.537,00 zł oraz
dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zmniejszenie wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
w kwocie 259.228,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1 i 2, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na
rok 2008 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 16.362.155,00 zł , zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.989.455,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.393.477,00 zł,
b) dotacje 538.900,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 112.010,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1.392.700,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z
wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008 2011, w roku 2008 kwota 662.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
b)wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 730.000,00 zł, w tym
środki GFOŚ 20.000,00 zł
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.932.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 3.

§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2008 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 18.580,00 zł;
2) celowe w wysokości 374.565,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
b) na poręczenie 20.000,00 zł,
c) na realizację zadań oświatowych 349.565,00 zł.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu