Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XV/72/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

UCHWAŁA NR XV/72/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Numer uchwały: 72
Numer sesji: 15
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XV/72/2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 1 do Uchwały o kwotę 226.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianie 18.047.984,00 zł.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 2 do Uchwały o kwotę 95.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianie 17.490.813,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.435.800,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.166.034,00 zł
b) dotacje – 477.974,00 zł, w tym:
c) wydatki na obsługę długu – 117.300,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 5 do Uchwały. Wydatki majątkowe jednoroczne po zmianach 1.917.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w tym:
 ze środków własnych budżetu kwota – 1.897.732,00 zł
 ze środków GFOŚ i GW kwota – 20.000,00 zł
§ 3.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89.440,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 92.470,00 zł

§ 4.
Rezerwy po zmianie wynoszą:
1) rezerwa ogólna w wysokości - 62.097,00 zł
2) rezerwa celowa w wysokości - 20.000,00 zł
a) z przeznaczeniem na poręczenie - kwota 20.000,00 zł
§ 5.
1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 575.829,00 zł.
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.133.000,00 zł.
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 557.171,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 4 do Uchwały.

§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu