Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XV/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku

Protokół Nr XV/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku

Numer dokumentu: 15
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł XV/2007

z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 grudnia 2007r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Przed otwarciem XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie uczniowie jutrosińskiego gimnazjum w Jutrosinie zaprezentowały jasełka.
Po jasełkach Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak ogłosił 10 minutową przerwę.
Następnie po przerwie dokonał otwarcia XV sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie. Powitał Starostę Powiatu Rawickiego, przybyłych radnych, sołtysów, księży, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, przedstawiciela prasy Pana Kośmidra, Kierownika ARiMR Pana Jędrkowiaka oraz wszystkich zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 14 radnych, jedna osoba nieobecna usprawiedliwiona. Podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku 2007.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.
Przerwa

II. Część okolicznościowa Sesji
• Dzielenie się opłatkiem, życzenia świąteczno-noworoczne.

Porządek obrad Rada przyjęła bez zmian.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie poinformował, iż zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie i znajduje się on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- udział w Sesji powiatowej
- udział w spotkaniach opłatkowych na terenie Gminy
- podsumowanie kontroli wewnętrznej -

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za sprawozdanie. Brak pytań.

Ad. 3
Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Brak pytań do p. Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XV/72/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2007 została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (1 os. Nieobecna uspr.)
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Chcemy wprowadzić jedną zmianę w Statucie dot. stanowiska „mianowanego” do spraw: „gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i melioracji”. Osoba ta spełnia wszystkie warunki, tj. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych osoba, która, urodziła się przed dniem 1 stycznia 1949r., ukończyła 60 lat, ma wymagany 35-letni okres zatrudnienia - oprócz jednego tj. nie jest pracownikiem mianowanym i aby przejść na wcześniejszą emeryturę która dotyczy pracowników samorządowych musi spełniać jeszcze ten jeden warunek. Dlatego proszę Radę, by przegłosować i wprowadzić tą zmianę w uchwale.
Brak pytań do p. Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XV/73/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Jutrosin została przyjęta przez Rade jednogłośnie. (1 osoba nieobecna – uspr.)
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku 2007.
Głos zajął Burmistrz:
Najważniejsze inwestycje to budowa drogi Bielawy – nie jest jeszcze dokończona, jeszcze należy popracować nad wykończeniami; przygotowaliśmy dokumentację na drogę od MGOK do Szymonek, chcemy zrobić rondo na krzyżówce koło domu kultury – będzie to pierwsze rondo w gminie. Przygotowujemy dokumentację na oświetlenie Dubina i Szkaradowa – realizacja ma nastąpić w przyszłym roku; przygotowujemy dokumentacje na budowę Gimnazjum w Jutrosinie; dokumentacja na zwodociągowanie Sielca do Stacji PKP w Rogożowie; zrobiliśmy remonty bieżące w świetlicach wiejskich oraz w budynkach komunalnych, zostały położone chodniki w miejscowościach razem z Powiatem. Jedynym takim dużym niepowodzeniem to upadłość zakładu NORTHSTAR w Nad Stawem i to dla nas wszystkich przykra niespodzianka, która zakończyła rok 2007. Był to nasz sztandarowy zakład, jest zainteresowanie tym obiektem i mam nadzieję, że powstanie tam coś innego. Rok 2007 był rokiem dobrym, nie musieliśmy zaciągnąć żadnego kredytu-co jest dużą zasługą Pani Skarbnik, dlatego myślę, że będzie nadwyżka budżetowa. Na zakończenie Burmistrz podziękował za współpracę sołtysom i radnym.
Przewodniczący Rady podziękował za przedłożoną informację. Następnie podsumował pracę Rady. Odbyło się 12 Sesji Rady Miejskiej, podjęto 51 uchwał – jest dla mnie zadawalający fakt, że nie było sytuacji, aby sesja nie odbyła się z powodu barku qorum. Mogę powiedzieć również-dodał Przewodniczący- że frekwencja nasza zawsze wynosiła 99,9%. Na te podjęte 51 uchwał Wydział Nadzoru i Kontroli nie żadnej uchwały nam nie wrócił. Podziękował Radzie i Sołtysom za współpracę.
Brak pytań.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania – brak.

Ad 7
Wolne głosy i wnioski
 P. Starosta Powiatu Rawickiego – podziękował za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Jutrosinie. W skrócie omówił restrukturyzację zespołu opieki zdrowotnej – będą konsultacje w tej sprawie. Musimy szukać innych form rozwiązani. Koszt tej inwestycji to kwota 30 milionów złotych, ale na dzisiejsze standardy tak musi być. W sprawie szpitala się z Państwem skontaktujemy i zorganizujemy w tej sprawie wspólnie z Przewodniczącym Rady sesję dot. tego problemu.
Kolejną sprawą, którą poruszył Starosta Powiatu Rawickiego – to drogi powiatowe –mamy ich ponad 280 km, w stanie średnim i dobrym znajduje się ok. 60%, pozostałe 40% dróg nadaje się do remontu. Szukamy środków finansowych na te zadania. Następną sprawą, o której nadmienił Starosta to rozpoczęcie realizacji budowy drogi Jutrosin-Zmysłowo. Kolejnym tematem omówionym przez Starostę to wspólne starania o ochronę środowiska naturalnego. – W maju odbyło się spotkanie w sprawie zlewni wód. Powiat nasz jest natężony hodowlą bydła, i gdzieś te ścieki muszą mieć ujście. Otrzymaliśmy wyniki o stanie wód – stan ich uległ pogorszeniu. Jest to problem i musimy się tym zająć. To będzie nasze wspólne przedsięwzięcie i zadanie – dodał Starosta. Podziękował za dobrą współpracę ze Starostwem. Naszym celem na 2008 rok – jest aby wspólnie rozwiązywać zadania, wspólnie podejmować działania. Podziękował Burmistrzowi i Przewodniczącemu za zaproszenie i przekazał życzenia noworoczne.

 Sołtys Sobkowiak (Szkaradowo) – mam pytanie do Pana Starosty – czy 19 stycznia zapadnie jakaś decyzja dot. przekształcenia Szpitala w Rawiczu, czy Pan liczy się również z naszym zdaniem, z tym co my-mieszkańcy mamy do powiedzenia? Czy ta forma przekształcenia szpitala jest przemyślana?
Odp. Starosta Powiatu Rawickiego – ekspertyza prawna dotycząca tego tematu została przekazana na nasze ręce. Pan pozwoli, że pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się z Radą Powiatu, następne z dyrekcją szpitala. Jeśli w styczniu 2008 roku zostanie podjęta uchwała o przekształceniu, to odbędą się konsultacje z mieszkańcami powiatu, radnymi gmin. Zachowajmy tą procedurę. W naszym powiecie dobrze działają N-ZOZY – prywatne gabinety medyczne. I my chcemy na podobny wzór stworzyć właśnie ten szpital. W marcu zwrócimy się do Przewodniczących Rad z prośbą o zorganizowanie Sesji, na której przedstawimy Państwu szczegóły dot. przekształcenia szpitala.

Brak pytań.

Ad. 8
Na zakończenie obrad Sesji wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne, oraz podzielili się opłatkiem.
Na powyższym zakończono obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Rzeźnik Beata

Protokół zatwierdził:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Janiak Stanisław
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu